Page 5 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 5
¾¯½²Á¸Çà .¸.µ.¯

Ĕ"ĕđČĘ ęĕĜģĒ ěĞđĕđđĤĞĔĜĕČ ĤĞčĕČ ĎČĘĥĤČĠ Č ĤĕČ ĔČĐ čĕđČ
ě'ĔĕĚ ĖĕĒ ĔďĜĕčĤČĠ ĞĔĕč ,"ěĘĕĕĢĤĞď đĢ ĝČđđ ěčČĐ" ĞėĘĞđđ
ĤĞďČ ,917-945-1224 :ĥĒďĞĝĞĚ Č ěĒČĘ ěđČ ěĠđĤ ĖĤđď ,ĤĞčĕĕĤĥ

.ģĜČď Č ,FI#DROFRP ĘĕĞĚĕČ ĖĤđď

À¯² ·°¸¸ÇÈ ¾Á½ µ¯ ,ÇÁ°¯ .·º¯½Á±·¸½ ·Ç¯² ·¯³ ´Å ·Ç¸±¯ÁÇ ·¯³ À¯´´ ¼Á¿¸¸¯ ¾´Ã ´Ç-¾¯ÃÁ»Á· ÇÁ²
.Ç´² ´Å Ç´² ¾´Ã ¾°Á±ÇÁ°¸¯ ¾Á¿ÁÆ À¯² ¾Á½ ·Á´´ ,ç ¯ Ç´²°È ¼¸¿Æµ ¾´Ã ¾Á½Á¿ ¾°Á±´ÅÇÁ°¸¯ - Á·¸° ÇÁµ¿´¯
,¼²Æ ¸½¸½ É´¿´Çºµ ¾»¸¸·´Å·¸½ ·¸¸Ç± ¾Á¿Áµ Áº»Á´´
ÇÁ ¾´¯ ,¹¯À¯ ǯ± ·º¯½Á±·¸½ ÇÁ²¸¸» ·¯³ ¹¸¿Á³ 'Ç ,²°º¿³´ ȸȸ³ ¶"³Ç³ ¾´Ã °´·È ¼´Å ·Ç¸ÃÁ± µ¿´¯ ·¯³
.¾Á±¿¯±Á±ºÇ´² µ¸¯ ÇÁ À¯´´ ¾Ç¯¸ ÁÇÁ·¸° ¸² ·ÇÁ²»¸È '¸¶¸È ¼¸´°¿ÁÅÁç ¹¸¿Á³ ¹´¿¶ ³"´½ ,ȯ½ »Å´½ ²´¯
·¯³ ¾±¸´¯ ·¯³ À¯´´ ÇÁ²Á¸ µ¯ ,ÇÁ°¯ ·¿¯·¯° ÇÁ
,"ÀÁDz¯ ¾¯ ·¯³Á± ·¯³ »¸´Æ ÇÁ²Á¸" ¸´´ ,¾ÁµÁ± ǯ»Æ .·"¸´¯»
»½¸³ ¾´Ã ·ÇÁȯ° ¾Á´´Á± µ¸¯'À ¾Á½Á´´ ¾´¯
Á·'14 ¸² ¸´¯ ,¹¸¿Á³ 'Ç ¾´Ã °´·È ¾¸¯ ¾Å¸µ ¼¸¸° ·ÈÇÁ
.·°Á»Á±ÇÁ°¸¯ ·¯³ ,¾°Á»´ÅÇÁ°¸¯ ¾Ã¸Ç±¯° ¾´¯ ·ÇÁ³Á± Ǹ½ ¾°¯³ ,Æǯç ¯Ç¯° ¾¸¯ ´¸¿Á´´Á
"³½¶»½" ¸² ·º¯½Á±·¸½ ·¯³ ²¸¯ ÇÁ±¸µ¯² ÇÁ² µ¯
¯ ¾Á´´Á± µ¸¯ ,¾Á´´Á± ¾¸°'º ´¯´´ ¾ÇÁ±¯» Á·ÅÁ» ¸² ¾¸¯" Ǹ½ À¯´´ ¾²¸¯ ³·¸»Ã§ ³-É¸Ç¯È ÁÇÁ²¿¯ °´Ç ¸´´ ÇÁ±¿Á»
ÇÁ¿¸¸Æ .¾Ç¯±¿´¯ ¾´Ã ¾Á½´ÆÁ± µ¸¯ ÇÁ ,²¿¸Æ ±¸ÇÁ¸ 12 ¹¸µ ¾°¯³ ¾È¸¿Áº¯½·¸½ Á¿¸¸µ ,¾º°´ .·¿Á±Á±¯° ¾°¯³
;¾°Á»´ÅÇÁ°¸¯ ¾·º¸µÀ¸´¯ ¾¸¸Æ ¾°Á±Á± ·È¸¿ ¼¸¯ ·¯³ – ¾Ç¸´°Á± µ¸¯ ÇÁ ´¯´´ ,²¿¯»È·¸¸²-¸Å¯¿ ¾¸¯ ¾°¸´³Á±¿¯
·¯³ ÇÁ :ÇÁ½º¯¿ .¹¯´´È ´Å ¾´¯ ±¿´¸ ´Å ¾Á´´Á± µ¸¯ ÇÁ ¹¯¿ ¾»¸´Ã§ ¾¸¸Æ ¾Ç¯´´Á± ·»Á±¯´´Ç¯Ã µ¸¯ ÇÁ ´¯´´ ¾´Ã ¾´¯
,Ưǯ° ¼Á¿¸¯ »·¸³ ¾¸¸µ ¾Á½´¿Á±Ã§ ¯Ç¯ ·È¸¿ »¯½¿¸¸Æ
¼¸¯ ·»¯´´ À¯² È·¯º ,(!) È¯Ç ¸´»¸±° ¾¸¸± ´Å ·È¸¿ ¸²º .¾Á½´ÆÁ±¿¯ ·Ç¯² ¾Á¿Áµ É´ÇÅ ¸² ǯÃ
.·Ã§ ¯ºÁ± ¼¸¯ ·»¯´´ ¾Á½ °¸´¯ ĸ½È ¹¯À ¯ ·À¯ÆÁ±
?¸´µ¯ ¸´´ !·Ã§ ¯ºÁ± ·È¸¿ »¯½¿¸¸Æ ÇÁ°¯ ¾Á½ ·¯³ ¼¸¯ ¯ ¾»Á·Èǯà ¾'·¸½ ·È¯ÇÇÁ°¸¯ µ¿´¯ ·¯³ ¹¸¿Á³ 'Ç
¾Å¿¯± ¯ ·¿Á´´¯²Á± ·¯³ »Á±¿´¸ À¯² !·È¸¿ À¸¸´´ ¹¸¯ ·¯³ ÇÁ À¯´´ ,É´¿´Çºµ Áº¸»¿ÁµÇÁç Á¿¸¸µ ¾´Ã ·ÃÁ³
·¯³ ·º¯¿¸¸° ´»¸Ã¯ ¾´¯ ,±¯· ¾'ÇÁ°¸¯ »¯½ ¾ÁÅ .±¯· ,ƸǴŠǯ¸ 10 ¹ÇÁ° ("·Ã§ ¸¸·Á±" ȸ·Æ¯Ã) ¾°¸ÇÈǯÃ
µ¸¯'À ¼±³ ,·¿Á³ ¸² ¾È¯´´ ´Å ¾Ã¸´»À¸´Ç¯ ·¿ÁÆÁ± ÇÁ ¾Á´´ ·»¯½Á² ¸´¿Á± - É´ÁÈ ·º¯¿ Á·Áç È ¸² ¾¸¯
·¸¸°Ç¯ ¸² ¸¸° .·º¯¿¸¸° ¾·ÁÇ·´ÅÀ¸´Ç¯ ¾·¯°Ç¯Ã ¾Á´´Á± Áȸǯ½È¯Æ ¸² ¾ÆÁ´´ÇÁ ¹¸»¿Á´´Á± ¼¸¯ ¹¸µ ·±Á»Ã'À
·¯³ ÇÁ ÇÁ°¯ ,·±¸´·Á± ·È¸¿Ç¯± ·Á½º ÇÁ ·¯³
!É´¿´Çºµ
!ɸ·Çç ³¶±È³ ?¸´µ¯ ¸´´ .·°Á»Á±ÇÁ°¸¯
°¯³ ¹¸¯ µ¸° ·¸¸Å Á±¿¯» ¯ ·ÇÁ¸´²Á± Ǹ½ ·¯³ ÀÁ"
·¯³ ÇÁ .ÇÁ·Áç È ¾Ç¯¸ ¾Ã¯Ç·Á± ¼¸¯ °¯³ ¹¸¯" .É´¿´Çºµ Á¿¸¸½ ¾°¸¸ÇÈǯà »Á´´ ¹¸¯ µ¯ ¾Á´´Á± ·¸»¶½
¹¸¿Á³ 'Ç µ¯ ²¯È ¯) .±Ç´°À½¯¸»¸´´ ¾¸¯ ·¿¸´¯´´Á± ;¾È¸¿Á°Á»ÇÁ°¸¯ ¸² ¾´Ã ¾²ÁÇ ·È¸¿ ±Á»Ã ¹¸¯ µ¯ ·È¸¿
¯ ·²¸¸½Ç¯Ã À¯´´ ,¾Á½¯¿ À'¿Á½Á¸ ·È¸¿ ·Æ¿Á²Á± ¾È·¿Á½ ÁÇÁ²¿¯ ·¸½ ¾¸¸µ ±Á»Ã ¹¸¯ ¾Á´´ ¸¸À ,³°Ç²¯
¼¸À¿ Á¿¸¸µ ÇÁ°¸¯ ¼Á¿Á¸ ·¸½ ÀÁ´½È ¾º¸»¿ÁµÇÁç ,"³½¶»½" ¸² ¾´Ã Á½Á· ¸² ¾Á½´ÆÁ±Ã¸´¯ µ¸¯'À ¾´¯
¹¸¯ °¯³ »¯½ »¸Ã ,ÇÁ°¯ .¾´ÃÇÁ² ¾²ÁÇ ¹¸¯ ±Á»Ã
(.É´¯»Ã¿´ ¾°¯³ À¯´´ ¸² ´»¸Ã¯ ,ÇÁÇÁ³À¸´¯ ¸² ǯà µ¯ ·ÆÇÁ½¯°
À¯² ¾ÇÁ³ ¸¸µ ¸´´ ÀÁ µ¸¯ ,ÇÁ¸Çà ¾´Ã ·ÇÁ³Á± ¾¸´È ¹¸½
Á±¸»¯½¯ ·Ç¯À Á·ÅÁ» ¸² ¾´Ã µ¸¯ '¸¶¸È ¹¸¿Á³ 'Ç µ¯ ·±¸¸ÅÇÁ°¸¯ ¹¸½ ·¯³ À¯² .»¯½ ¾·ÈÇÁ ¼´Å
.É´³½ ¾¸¸µ ¾´¯ ¾ÁµÀ¸´¯ ¾¸¸µ ·¸½ ,¼¸°È´É ÇÁÆǯç ¯Ç¯° ÈÇÁ²¿¯ ÇÁ°¯ ,¾ÇÁ³ ¸¸µ À¯´´ »Á¿È ¾ÀÁ±Ç¯Ã ¾È·¿Á½
¸´µ¯ ¹¸µ ·¯³ ·¿±Á± ¸² ¸´´ ·¿¸´¯´´Á±¸¸° ·¯³ ÇÁ
·¿¸´¯´´ ÇÁ À¯´´ ǯ¸ 60 ¸² ¾¸¯ ·È¸´·Á± Æǯ·È .À¯² ¾Á¿Á¸¸» ¸¸µ ¾Á´´ À¯² µ¸¯
±¿´ÇÁ·À¸¸±¯° ÁÆǯ·È ¾¸¸µ À¸´¯ ·Æ´Ç² ÇÁ ¾´¯ ,·Ç¯²
¾´¯ ¹¸»ÃÁ³ ¸´µ¯ ¾Á¿Áµ Áº»Á´´ ,¼¸¿ºÈ Áȸ'²¸À¶ ¸² ¾´Ã ¼Á² ·¿¸µ ǯ¸ 70 ·Å¸¯ ·»¯³ ¾Á½ ,ÇÁ²¿´µ¯°"
¼¸¯ ·²¿¸°Ç¯Ã ÁÇÁÃÀ¯½·¯ À'¿Á½Á´´ ¾´¯ ,±¸Ã»¸³¸¸° ·Á´´ ÀÁ !¾¸¸·È ·È¸¿ ·°¸¸»° ·¸¸Å ¸² ¾´¯ ,±¿´¯¸¸Çï°
ÇÁ¿¸¸¯ ¾¸¸µ ·È¸¿ ¾¸´È ·Á´´ ÀÁ ¾´¯ ¾ÇÁ¸´² ±¿¯» ·È¸¿
.¼¯·Èç ¯ ¾È¸'²¸À¶ ¾¸¸µ ·¸½ ¾Á½ À¯´´ ±¸·¿¯³-·ÈÇÁ ¾»¸¸ÅÇÁ² ¾Á¿ÁÆ »¯µ À¯´´

! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
¶"ÁÈÉ ³ÇÈ ¸¸¶
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10