Page 6 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 6
?±¿´Ç¸·ÀÁ´´¿¸¯ Á·ÀÁ°

"ɽ¯ ¾¸¸µ ´Å ·´± ´Å µ¸¯'À" µ¯

!¸´µ¯ ÁƯ· ÀÁ µ¸¯

ÇÁ¿¸´¯´´¿¸¸¯ ÇÁ±¸ÇÁ¸ 32 ¯ ,¸"¿ ¸ÉÇï À¯² ¸´µ¯ ¸´´ ¾·¿Á¸»Æ ¸² ǯà ¾µ¸¸´´¿¯ ¾ÅÇ´Æ ¾¸¯ µ¸¯ Á½¯»ÆÁÇ ¸² ¸´¯ ¯µ¯ ¾ÁµÁ± ¹¸»¿¸¸Èǯ´´ ·¯³ Ǹ¯
¾Á´´Á± ·¸¸Ç± µ¸¯ ¼¸»È´Ç¸ ¾¸¯ ¸´¯ ¾·Ç¯´´ ¾¯² ¾´¯ ,·¸¸°Ç¯ ¯ ǯà ȸ´·À¸´¯ ¾¸¯ µ¯ ,¾Á¿¯·ÈÁ± ¸² ¾¸¯ .·±¸¸»Á±¸¸° ¸´´ Á½¯»ÆÁÇ ·Ç¯À
µ¸¯ À¯² ¾´¯ ,Á·º¸ÈÁ± ¾¸¸µ ¾»¸¸·´Å·¸½ »¯µ À¯´´ ·»Á± ¸´¯ ¾´¯ ¾Á±¿´»Á·È¯° µ¸´»° ¾´Ã ±¿´Ç¸·ÀÁ´´¿¸¯ Á»¯½¸¿¸½ ²¿¯¿¯º¯¿ ¾ÇÁ´´ ¾·¸¸Å Á±¸·Å¸¯
Ǹ¯ °¸´¯ ...ȯ· ¾¸¯ ¹¸¸¯ ´Å ¾À¸»Ã¿¸¸Ç¯ 11 ·¿Á¸»Æ ÇÁ² ·½´Æ¯° ,»ÆÈ 67,000 ·Ç¯À Á¿Á²¸Èǯà ·Ç¸½¯»ÆÁÇ
:·»¸¸ÅÇÁ² ÇÁ À¯´´ Ǹ¯ ·¿ÁÆ ,¾·¸¸°Ç¯ ±¸À¸¸»Ã ·Á´´ ¾´Ã Á·À¸» ¯ ¾´¯ ¾Á¿¸È¯½-Á´´¯Æ ¾²¿ÃÁÇ·¯° ¼Á¿¸¯ ."¾Á±¿´Ç¸·ÀÁ´´¿¸¯"
ÇÁ°¯ ,Ȳ´¶ ¯ »ÆÈ 13,000 ¾Á¿¸²Ç¯Ã ¸² ¾Á½´Æ¯° ´Å ¾·Ç¯´´ Áº»Á´´ ¾·¿Á¸»Æ ¾Ç¯´´Á± ·Ç¸½¯»ÆÁÇ À¯² µ¸¯ »¯Ã
·º´µÁ± ¹¸¯ °¯³ ·¸¸Å ÁÇÁ±¿Á» ¯" ¾Á¿¸²Ç¯Ã ¾Á½ ¾ÁÆ ·¸¸³ÇÁ·º¸¸» ´»¸Ã¯ ,¾¯»Ã§ ÀÁ¿µ¸° ¼Á² ·¸´» ...¾Á¿¸È¯½ À¯´´ »¯Çȸ É¿¸²½ ¾¸¯ Á½Ç¸Ã ¯ ¹Ç´²
¸² ¾Á½´Æº¯¿ ¾Á¿ÁÆ ´Å ·¸¸°Ç¯ ÀÁç Á ¸² ¾°Á±ÇÁ°¸¯ ·¿Á±¯ ÇÁ² Âǯ² -Á´´¯Æ ÇÁ¿Á¸»¯·¸¯ ¾·¯°Á±¿¯ ·¯³
±¯· ¾¸¸¯ .ɸ°³ É´¯Å´³ Á²¿Á±¸¸·È ."»ÆÈ 8,000 ,·À¸µ½´¯ - ¾·¿Á¸»Æ ¸² ǯà ¾Á¿¸È¯½ ¾È·¿Á½ ·º´µÁ± ¾°¯³ ¸¸µ .¾Á¿¸È¯½
±¿´·¸¸Å ÁÈ'¸²Ç¶ ¯ ¾¸¯ ¾ÁµÁ± ¹¸¯ °¯³ ÇÁ² ·Á´´ ·À°»Áµ Á´´¯Æ ¸² ÇÁ°¯ ¾Á¿¸È¯½ ¸² ¾Ã¸´Æǯà ¾»¯µ À¯´´
¯ ǯà ·±¯»È À¯´´ Á½¯»ÆÁÇ ¯ Ǹ¯½ 'Ç ?·´± ÇÁ¸¸µ ¹¸µ ·ÇÁ³ À¯² ,·¿Á±¯ ¾'ºÇ´² ¾Ã¸´Æ¿¸¸¯ ¾Ãǯ² ·¿Á¸»Æ µ¸¯ Á½¯»ÆÁÇ ¸² ¾¸¯ .²¿¯» ¾'ÇÁ°¸¯
°¯³ ¹¸¯ .·¸¸³¿±Á»Á± ÀÁ¿µ¸° Á¿Á·»Áµ "É´¿´ÇÉç " ¸² ¾´Ã ¸"¿ ±ÇÁ°¿ÇÁ·È ¾´Ã ·²ÁÇ ¾Á½ µ¯ ¾Ç¯´´Á± ¾°Á±Á±¿¯
500 ¼´½¸¿¸½ µ¯ ·Å¯È Á¸Å¯µ¸¿¯±Ç¯ .¾Á¿¸²Ç¯Ã ¾¸¸È ÇÁ ·Á´´ ¼Á²ºÇ´² ¾´¯ ÀÁç Á ,¹¯´´ ¯ É´ÁÈ-·¸¸°Ç¯ Á·»¸¸ÅÁ±
¸¸µ ¾È¸´´Å ,·ÇÁ»ÆÁ± ¸´µ¯ ¾°¯³ ¾È·¿Á½ ǯà ±¸À¯Ã§ ǯ± ¾Á´´Á± ·»¯´´ À¯´´
¾°¯³ Áº»Á´´ ·¸¸»Á±¿´¸ »»´º 90 ¼´Ç¯ ¾°¯³ Á½Ç¸Ã ¸² ·¸½ ¾Á±¿´Å¸µ ¸¸° ÇÁ²¯ ·¿ÇÁ» ¾´¯ ·Å¸µ ÇÁº»Á´´ ¼Á¿¸¸¯
¾º´µ ´Å Á¸Å¯µ¸¿¯±Ç¯ ¾¸¸µ ´Å ¾²¿¯´´Á± ¹¸µ ÀÁ»¯" ,·ÇÁ³Á± ¾·¿Á±¯ Á»¯¸Å¿Á·¯Ã§ À'¿Á½Á´´ ¸´Çà ¯ ǯà ³À¿º³ Á±¸·¸¸µ ¯
.ÇÁ·¿¯»Ã§ ¼Á² ¾´Ã ¾º¸ÇÆ´ÅÀ¸´Ç¯ »¸³ ´Å ,µ¸¯ ¹¸¸¯ ¾´Ã ·±¿¯»Ç¯Ã ¾Á½ À¯´´
,¾Á¿¸È¯½-Á´´¯Æ ¸² ·¸½ ¾Á¿¸¸ÈÇÁ .°´·È ¾¸¯ µ¸¯ ·¸¸°Ç¯ ·Ã§ ¸´³
»¯Çȸ 'Ç ,·¸¸»Á±¿´¸ ¸² ¾´Ã ÇÁ¿¸¸¯

¾´Ã ¾·Ã¿´Æ¿¸¸¯ ·ÇÁº¸µÇ¯Ã ·¯³ ÇÁº»Á´´ ÇÁ»²¿¸´´È ÇÁ²
.»ÆÈ 67,000 ¾´Ã ±¿´Ç¸·ÀÁ´´¿¸¯ ¾¯ ¸´¯ »ÆÈ 13,000

µ¸¯ ¾´¯ ·°¸´»±Á± ¼¸¯ ·¯³ ÇÁº»Á´´ ¼¸½É ÇÁ² ¾¯½ÇÁ±¿´¸ ÇÁ²
.¾°Á» ¾¸¸µ ·Ç¸¿¸¯´Ç ·Á½º ·¯³ À¯´´ É´°´¶ ¾¸¯ ¾»¯ÃÁ±¿¸¸Ç¯

! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
¶"ÁÈÉ ³ÇÈ ¸¸¶
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11