Page 6 - News Report - די צייטונג
P. 6
S REPORT FRIDAY, DECEMBER 1, '17 • • ¶"ÁÈÉ ,¶»È¸´ 'ç ,±¯·¸¸Çà ±¿´·¸¸Å ¸²

hb n`_c qboq hb nh_ .l_gxB_ nxhbh_ 1281 49th Street (cor. 13th Ave.)
,ngphddhgv_ qxhbh_ hb gahe_` lhda qxhpdw Brooklyn, NY 11219
nds khhg _ hdd ehdk` n`hk`w_s nqoqe qoqh nd_ Tel 718-851-6607 - Fax 718-854-5282
nds gohhc gxho gbqw
m .qhw_gphc hb mail@ditzeitung.com
gahe_` eh_ wqjkqdd bh_ wqb ,hvu_wg
lqb nh_ nhk_gp nd_ nhoqk iwdb nw_ddqa When sending e-mail or fax, please follow up with
n`_c kqdgoqddq nd_ ,kqao_wqa gj_m telephone call, to assure receipt.
hvu_wg nqo
awc du nehdd_` ngoqa_ p
ohk_gp
1RWUHVSRQVLEOHIRUW\SRJUDSKLFDOHUURUVRUIRURSLQLRQVH[SUHVVHG
._vhpvqm nh_ lhhc ydka nhhe nh_ E\WKHZULWHUVRUDGYHUWLVHUV
qk_ nqv BhuohwB nh_ nqoqe ngphodm_v hb ‹1(:65(3257
p_b eh_ nbh_ hb w_s wq`_ ,pqhahkqw gw_p
bh_ _ gaohddu
m `hd_ khhdd ,nqddqa wqwqddx :¾±¯µ Ǹ½ À¯´´
g_c p_dd pqBq p_b eh_ nhhe du y`x kkfm
nqdd pqhahkqw qwqbo_ hh` njhhka p_b gxho ¢¦¬ŸŸ £ ©£š ²¬££¦ ¤šª ¢›¬¦ § £¢£¨¬«£¢ªš

.pqhahkqw qoqh njqddxw_s du gaohddu
m hb nxhddu nqoqe l_gxB_ nxhbh_ nds nqoqe gowqk nqm nqdd i_dd hb nds cxwB hb nh_
g_c lehodm_v nds i_w`m_edu n
j_o _ nqv ?nbh_ qx
hbwf hb naqv nsmqv p_dd pq nd_ ,dxq nd_ `vqh nds qgjhxqa hb
hb nh_ ghhvxhbh_ n`qkdushd_ n`hdcqao_ h_fdh n` ndqmx h`w p_dd gahgpqs_` gwqdd
Yqaohhw_ ,wqboqk qxhgphodm_v qahk_m_ ...?ghmqphgo_ n_ nhhe bh_ ;`vqhk _odx dxqx qdbh` _hc cjkc ,ga_e
q`kqe hb nh_ .gp`kqe bo_kpdw nh_ goqjqw hb rhd_ nhhawq`hw_ guh_ nkqdd whm .`vqh gohhs g_c dxq e_ gv_s _ eh_ pq
qxhpdw hb g`qkqashd_ ihd_ g_c ghhu 2 nds nbqw ,qB_m qk_o_hu_owqgoh_ `hd_ nd_ ,nqkbo_c gxho ihe ge_k lqb rhd_
gaoqw` p_b nd_ qjwhv qxhgphk_o_hu_o ghhdd eh_ pq e_ na_e nqv
m p_dd wqboqk hb ,lhyqc doyxo e_ nhh_ ihe gbqw wquhmq
gmdv gw_b ihd_ p_dd ,`wqmm fwem vdfwj gwhvhgphs_p wqm gwqdd
m ,ihe nxhdg nghhu
.lehghmqphgo_ wqm whs_ ihd_ qxhghmqphgo_ qjhka_ghhdd whs_ du gxho nhdx gp_B pq ,nghwxqaw_s nd_
100 bk_` nhdx eh_ pq ,w_s ihh_ gkqgx du ghhu nds nqm gqe ,ghmqphgo_ n_ nhhe
nguqk lqb gq
awc
qa g_c
m gohe w_h .ngoqbhuoh_ ,ydmdkf qxk_s eh_ p_b e_ ghhu
`a_ g_c
m nqmqdd rhd_ - w_u nxhpdw qghhdd hb nds gmdv qgjhxqa nhh_ nqoqe whm nd_ ,nqaodoqs_c qgahgjqw_`md_
wqgoqw`w_s _ nqddqa eh_ wq e_ ga_eqa fwem-ldwb n
shd_ eh_ p_dd ,qhk_wgpd_ lhmx hmfw rhd_ nehddqao_ tk_ i_o
fka nhhe nds nqhhwquqc hb `hkdu ghmqphgo_ guh_ nqm g_c gw_b .gkqdd hb nds aqw` qbqh nh_ ,ahboqgx ,nqoqe whm d_dd k_wq`h_
nahgohhc ldu goq_o eh_ wqjkqdd fka _ nd_ - w_h n
w_s gjhw_` njhkwqh lqb nqmdv_` qbqh hh` .nboqgxmd_ qk_ nh_ nd_ ,ghhu
n_ n_ gwhs nhgdB goqbheqwB nxhpdw njhka_ghhdd _ rhd_ gehhdd p_dd ,eqxy wqb_ pqBq nqmdvwhs_ gqdd ,ghhcoqaqkqa
hu nkqgxdugpqs qhphm_v aodxw_sphd_
qhkhm_s qjhkahoqv hb gq
awc
qa n`_c nbh_ .ngoqbhuoh_ qxhghmqphgo_ nh_ pvd_dd .nbh_ hb nahbkdx_` gqdd p_dd wquhmq
ihh_ gkqgx .i_e qeqhahkqw _ nds khhg pk_ ,cohbm qxhg_wv_mqb _ eh_ qhk_wgpd_ lqoqs_ lqb go_mwqb nhdx n`_c whm
hb nh_ e_ g`hdkaqa wquhmq gk_dd ,w_s eh_ ,nbh_ k_u qphdwa _ gw_b nqohd_dd pq p_dd lehghmqphgo_ lqoqgk_c_` nd_
_ nqmqbqsohh_ i_o nqm k_e nghhu qahgohhc _ gha
m e_ nwqhdb_` ldu qv_g dho nh_ wqb_ ghqgp vw_h dho nh_ gqe
m
du gw_b nghmqphgo_ w_s ghhcoqaqkqa nwhoqddwqgoh_ nedm ngjhwqa hb e_ ,hewhdxeb
?kd`k` gdk` nuo_gpoh_ aodwhaqw qahgw_b hb .Bqv n`hhc qxhbh_ nd_ nbh_ w_s nqmqoduo_ ihe
to_a g_c nhhk_ nhgdB goqbheqwB qjkqe_ nqmqo aoqwgx wqhhe nsw_b _ pqhho hb nh_ nqddqa eh_ guh_ .pqbohhmqa
qxhbh_ hb ghm nqaod_hu_` qjhkgohhws gxho eh_ pq e_ nehhdd nsw_b hhe ,nqaodohhxwq go_v_` eh_ pq nqdd goqbhuoh_ wqxhws
`w wqahgw_b wqb .bo_kpdw nh_ pqbohhmqa hb nv_cB_ nsw_b hhe nd_ ,gkqdd wvsc nhhv qohh_ ,Bhxod_g n_pvqxeb nh_ e_ nw_ddqa
du ghwgdu g_c w_e_k kwq` `wc hx_wc pq w_s aoqkx qxhghmqphgo_ hb nds Bqv pq d_dd ,bd_ddvhqk n`qo iqkgqgx hb nds
,qwqbo_ wqb_ ,wq gqdd ihkgoqs_c .nhgdB ,aodwqvkqs_` qx
hbwf hb cqk` gpv_dd
qahgohhc hb nh_ e_ ,nahhuwq`h_ nqoqv lh_ !nphh` hhe ihd_ gqdd ihe nuo_gpoh_ qk_v_k hb n`_c
wqoqxgod_ddqa wqb p_b gxho eh_ gkqdd _ ,gphmqwgpvq n_ eh_ p_dd wquhmq pq d_dd wqehhc hb nvdvduj_o gwhwgoquo_v
nd_ gvqBpqw nqohddqa du bo_kpdw w_s aqdd ihe gk_c ,ghmqphgo_ n_ wqb_ gphp_w ngk_c n`hdcqao_ g_c
m .nbh_ nqohd_dd
lehghmqphgo_ .gkqdd hb wq`h_ pdksohh_ i_b gvdv wq ,tqeqa lqods wqjqc i_b dkh_j ,wqohd_ddohh_ qxhbh_ hb rhd_ nd`xf
khs ghhgx pq .kvhgw_ q_`ao_a _ gxho eh_ p_b wq gqdd ,nxgoqm qwqbo_ rhd_ B_w_ xg_j hdd gahgjqw_` hde_ gxho nqoqe nbh_
gehhdd wq `hd_ nhgdB w_s nqohddqa du wqm du p_c nhhe khhdd ,lhda ghm n_g ihd_ q`kqe
qjkqe_ nkqgxB_ ghm g_xwqwhs phdw_ wqb ,qhahkqw nh_ gwqhhkxw_s w_o eh_ nbh_ .nqohd_dd du gw_b ,wqdd
wquhmq nk_s qgpwqm nh_ eh_ nhdxw_B nwhwgoquo_v khsdu gxho ihe nkqdd whm
.ihkaqm w_o wqhws hdd ,nbh_ naqv lhkd`k` edm wq ,nxgoqm qwqbo_ gp_c p_dd eh_ p_dd ,goqbhuoh_ nxhshuqBp lqb rhd_
hb whm n`_c ,ydka nh_ ahboqhhe ,nbh_ whm nqv wq e_ fdm nhhe nahbhws_` xha_k_jhpB lqohhmqak_ lqb nds aoduqew_s _ ehdk`
gxho eod_ gqdd wq e_ yhxc nds cfg`c hu ngqBxB_ wqb_ n
sbdw xwqbo_ nuhmq hh` gqe
m p_dd hdwgdumd_ nds aod_ddx
k_e
m e_ kkBym nqoqe whm nd_ ,ne_kw_s ne_kohhw_ nkqdd p_dd ngoqmqkq qoqbhxw_s
k_e
m w_o ydwu qk_ nds nwqdd nghcqaB_ .nk_s_` xhehs dkhs_ nhhv gxho wq`_ ,iqkgqgx qwqhhe nh_ nbqh
lxk ydwdb qxhbh_ nqhd` wqghhdd nqoqv ,bo_kpdw nds gmdv qgjhxqa qghhddu _ nd_ ?lehghmqphgo_ p_b eh_ .nbh_ qx
hbwf
go_v_` nqddqa nw_h wqgwqbodc eh_ p_dd qjkqdd qjkqe_ ihd_ `hd_ nqm ga_e p_dd
.yw_sykd eh_ pq nqdd .lehghmqphgo_ nahkhddehh` w_s
,qhudk_ddqw qxhgphodm_v hb nqmdvqa
nds nqddqa wqbhhk wqwhs hb nds khhg nqoqe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11