Page 8 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 8
ēģĚĐ ĤđĚĎĘ Ĕ"ĘĞĞĥ ĦđėđĝĐ Ďē čĤĞč ČĕĚĥď ČĦĞĕĕĝč đĜĕėĒĥ čĘ Ęė ĦēĚĥĚĐ ĐĤđĥčĐ ĤđČĘ
.21 – 19 ĎĜđĤĔĝĚĤČ čđēĤč ĔĜĞĎĞĎ ďĘĕĠĤČĎč ďđčė ěėđĥĐ đďĕĘĥ ēĔĥĐđ ěĕĜčĐ ĦđĜģĘđ

đĜĤĕĞč ĐĥđďģĐ ĕĘđčĎ ĦČ đĜČ ęĕčĕēĤĚĥ ĐĜĕĜĤĚĐđ ĐčđĔĐ ĐĤđĥčĐ ĦČ ĤĥčĘđ ĞĕďđĐĘ đĜĜĐ
ČĤģĕĕ ĤĥČ 'ĐĘ ĘđďĎ Ħĕč đĜČ ęĕĜđčđ ,ĕĔĕĝ ĕĝĤĞ'Ď ĘĕđđĜĕĤĎ

Š‡ƒƒŽ‡–€Šƒ€‚—–Œ‚˜‡

‡†‡‡–
€
Š—ƒ˜€‚Ž‚ƒƒ˜ƒ~‡—Ž˜…˜

~†‡Š—‡ƒ–‹‚–~
–”‚€‚

†’—Œ‚‡“‡~–ƒƒ”‡Š‡ƒƒŽ‡–€“Œƒ

ĦďĚ"đĚģĐĕčĐ ĐĤđĦĐ ĘėĕĐ đĚđĢĕĞč ČđĐ ĥďđģĐ ĦėČĘĚđ ,ęĦėČĘĚč đĘĕēĦĐ Ĥčė ĐėČĘĚĐ ĕĥđĞ
ĐđģĚĐ ĦĚđģ
ĐĘĕĠĦ ĕĤďē đĜėĥĕ đďĕĘĥ ēĔĥĐđ ĥĤďĚĐ Ħĕč ěĕĜčč

ęĕĥĜ ĦĤĒĞč ĦđĚđģĚ 40 + Đčĕĥĕ ĦđĚđģĚ 160 đč ĐĕĐĕĥ ĥĤďĚĐ Ħĕč
ęČĤ ĥĔĜČĘ * ĐĤđĦĐ ĘėĕĐ * ĐĘĕĠĦ ĕĤďē 3
SAUNA * ęĕďĕ čēĤ ĤČđĠĚ ĐđģĚ
đĜėĥĕ đďĕĘĥ ēĔĥĐč

ĐĘĕĐģĐ ĝĕĠČ * WAITING ROOM * ĐČĤđĐ Ħĕč
ĤďđĝĚđ ĤČđĠĚ ĔČĘ ĎĜĕģĤČĠ

ĦēđđĤĐĘ ĐĥđďģĐ ĕĘđčĎ čĕēĤĐĘ ēĕĘĢĕ đĜĕďĕč 'Đ ġĠēĥ ěđĢĤ ĕĐĕđ
đĜĕĘĞ 'Đ ęĞđĜ ĕĐĕđ ,đ"Ģĕ ĘĕđđĜĕĤĎ ĐĘĘđĐĚĐ đĜĤĕĞ ĕčĥđĦ
đĐĜĜđė đĜĕďĕ ĐĥĞĚđ đĜĕĘĞ ĐĜĜđė đĜĕďĕ ĐĥĞĚđ

ĥĤďĚĐ Ħĕč ĦĘĐĜĐ

43 > ‫אידישע צייט‬
‫וישלח תשע"ח‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13