Page 8 - News Report - די צייטונג
P. 8
S REPORT FRIDAY, JANUARY 12, '18 • • ¶"ÁÈÉ ,¯Ç¯´ 'ç ,±¯·¸¸Çà ±¿´·¸¸Å ¸²

:¾Á±¿´ÆÁ²Ã¸´¯ ¹´° ç ½¯Ç·-¸·¿¯

¹´° ç ½¯Ç·-¸·¿¯ ÇÁ²

:p_b eh_ aoduqewq`h_ qgjhhk _ nh_ p_dd Fire and Fury: Inside the Trump White House eh_ id` lqb nds nqm_o wqb

µ¸´³ ¾À¸¸´´ ç ½¯Ç· ¼Á¿¸¯ ±¸¿¸¸´´Á¿¸¯ :ÀÁº ¾´¯ ÇÁ¸¸Ã

Êij»»ÊË Êĵ ò·· ÁºÉ·Ĕ ĺú²ÃÄÊĺ»² »µ Á·Æ Ä»»² ý .º¿«Ä¿£ « ºÁ»«­»´« ³Ä´» ¼½ ý º½Â ,º®«Ä ¸½® ¼½´´» ´® º´« ³´´Á µ«°° « º´°Ä µ´± ³¶«Â ¼½
ºË»Â ¾²À»»É º²¶ ĔÀ²Êº µ¾²Â²µ ¸² ,¸»² º¾µÂ²¶²³ Äý®»½ º½¹ ³½°° «·´¹¹ ,³·½¿£ «·¿£ ½­ ·´¿°Á ³«¯ º¬´ÃĽ­ ±´« ¼«°° µ°¬ º·«»«´Á«±»½¼ ¸½® ý¬´«
ÊÄ º²¶ ,Êij»»ÊË ¿Äµ º»·¾ Á·² ,ºÂĵ»¸ÄÊĔ ÁÊÄ·· ·È ºÊ»Â²¾Ĕ ,º«»½¬ º¬´°·­ ³½°° º½¹ ´°° ý¬´´ÃÄ µ°¬ ¸½® º¬´°·­ ³Ã½®·´Ä ý ¼«°° º´« ,¾·°«°° ·Â´´¹ µÃ°® ºÃ«°°½­
º²¶ ÊÄ ¸² ´Â·Ê»É²Ë »µ Á·Æ º¾²¶ÊÄ ºË»Â ¾²À»»É ¼»¸ Å°»½³ ½¼´°°½­ º¬½­¶«» «´ ³½°° º½¹ ¬´°« °·´¿« ½­´³¼»´­¹°« º« ý´´± º´« ¿¹«Ã³ ³»½®´±½Ã¿
ĺô»Â»»··Ä»²" »µ »·· ¼·³ Á»»¸ ºÂ½»»È²³ ÊÄ .ÁÄ»··Ä´ ´°° ´°±« ³­«±½­ ¼½·« ³Ä´» ³«¯ ý ±« º«»½¬ º°¿
º¾µÂ²··Ê²Æ Á³²¶ ¸»»ÊÉ ÁÊÄ»² Á»»¸ Á·² ÊÄ »·¸² »·· "ĺ½»ËÄ´ ´°° ´°±« ³»´´¹½­ ³Ä´» ³«¯ ý ý®« ,³´´³Ä ¼½ .³­«±½­ ®·´¹ ,³¶´·
¼²Â ¸»² ò·· ¸»·¶ Áû»·· ² Á»² Á»»ĔÀ²É ÁµÂÄ»·ºË ÊÄ»»¸ ±« º³½¬ µ´´« ô¹ º·´°° ,ý³´´°° ³´´­ ô« ë¿
¾²¸ ò·· ¸»·¶ ÊÄû»·· ² ,ÁÄ··Ä´ ºË»Â ĻʲºÃ»¶ Á»² ¾²À»»É .³Ä³´´³½­¼´°« ®´´Ã ½»´´± ³«¯ º½¹ -¿£ ¹«Ã³ ½»½Ã´°«°°Ä½­ ´® º°¿ ³»½± ô« ¬´°«
º´« ³»½®´±½Ã¿£ ý±»°« ¿£ «Ã« ³·½³Ä µ°¬ ý® ³½°° ¼½ .ý³´´°° º½»´´· ³Ä´» ô« ³·«± ,ýÁ´³Ä
.ºÈ»² »·· Áʻ²»ÈÉ·Æ-ºË»Â »·¸² ¬´°« .³®½Ã½­ ®·´¹ ,³¶´· ½­´³¼»´­¹°« º« ý´´± «·´¹¹ ,Ä´»½­½Ã¿´°« º°« ¬· ´Ã¬Ä º¿«Ä ±´°·¬ µ´´«
ÊĽ»¸ Dz´ òµ ºÂ»»À ,ÁÄÀÄ ºÊ»º»È Êij»»ÊË Êĵ ÁÄ·· ô« ³»½Â ,¿£ ¹«Ã³ º´« ³¬´´·­Ã«¿ ý¬« ô« ³»½±
Áº²Â²À 18 º²¶ ÊÄ .Á˺ÂÄÀ ÄÂÄ» º»À ºµÄÊÄ´ º²¶ ÊÄ ¸² ¼´°« ºÃ½°° ³Ä´» ³½°° ý ±« º³¼´´Ã³ µ´´« ?¼´°« µ´´« ¼½ ³·½¿ ¼«°°
'16 Á»² Á»»ĔÀ²É Á»»¸ Á·Æ ÊÄÀ·¸ ¿ÄÂ·Æ ,ĔÀ²Êº º»À º»»³Ê²Ä´ µ´± ³½°° ³½»´¬«Â ý® .µ°¬ ¸½® ¬´·°Á ³»½®´±½Ã¿£ ·´´°° ?µ°¬ ¸½® º°¿ ô¹ º¬´´ÃÄ ¼«°°Ã«¿ ´´«
¿Äµ Á·Æ Êĵ»¾´º»À ³·Ê ¸² º³»»ÊË ÊÄ .ÃÂĺÈľ Dz´ ¸»³ ±´« ¿£ ¹«Ã³ ±« ºÃ½·Âý® º°« ºÁ½±¹«±°Á ³Ä´» ô¹ .µ«°° ´® º°¿ ¼½´´» ³¿£ ´°¯ ´® º½°°½­ ±´« ¼«®
ÁÄÀ·É²³ ÊÄ º²¶ ¼»·² Á·² ,¿»² ·È ºµÄÊÄ´ Á³²¶ ³²ºË ºĔ»·¶ º´´± º·´¿Ã½ ³Ä´» º½Â ý ,·´¬«³¼¹°« Ä´³¼´´­ ý»½´´· ½'¬°Ä² ½Ã½±»°« º³·«¯ °Á ºÃ´¬°Ã¿£
Á³²¶ Áƾ»¶Ä´ ÄÂÄ» ÁÄÀÄ·· ·È Á˺ÂÄÀ Á·Æ ĻȲÀʲÆ»² ¼½ .º­´³´´±«¬ ¸´« ¾Ã«® º½¹ º°« ³¹« ³»½®´±½Ã¿£ ¼«°° ºÄ´»½½Ä½­ ½­´³¶´°° ´® º°¿ ³Ã´¹Ã«¿»´«

.ºµÄÊÄ´ .³´ÃÄ «±« º°¿ ³´´°° À»«­ µ«» ³·«¯ .³·´¿£ Ľ­¿£ « µ´± º¬«¯
¿»² ÁÄÀ º²¶ ,ÁÊÄ··Ë»»² Ã'ĔÀ²Êº ¼²Â º»»È ÄÈÊ·É ² ¼½ ¼«°° º¬´°·­ º½¹ º½Â ý®« º¬´°·­ º½¹ ¾Ã«® ±« ³Ä´» ¼«® ³»´´¹ ,¼½¿£ ½ º³¶´Ã«¬ ô¹ º½°°
Áû»·· ¿ÄÂ·Æ ¾´»¾Æ ³ÊÄÀ ¿Äµ Á»² ˺·²É ² Å»·² ÁÈ»¸ º¸²¾Ä´ ±´« "º³¼´¿£ ¹«Ã³ ½³¶½" ´´¬ ?µ°¬ ¸½® º´« ³´´³Ä ´® º°¿ ¯«»¯ º¬«¯ ô¹ ý®« ­´¹´³Ä»´´« º½»½± ô¹
¸»² ÃÄ .·ÈÊĵ º´»º·ÀÊÄ Ê²´ ¿»² º²¶ Á»»¾² ĔÀ²Êº Á·² ,¸»·¶ ý´´± º¶«°°Ä¿£ « ³½°° ¼«°° µ«± ¸°Ä º´´Â «³Ä´»
Á»² ,¸»·¶ Áû»·· Á»² ºÆ²ËºÊ»·· ĺʻ¾²ÊºÂ²ÉÀ·² ²¸² ÁÄ··Ä´ ½Âij½­ « ´°° ºÃ«°°½­ ±´« ¼«°° ,¿£ ¹«Ã³ º´« º¬´°·­ .³·´¿£ Ľ­¿£ « µ´± ³«¯ ¼«°° ¼½´´»
ºË»Â º²¶ ÊÄ»»É ¸² ,ÇÂĵ²É Ã'ĔÀ²Êº Á·Æ ʲ» Á³¾²¶ ÁºËÊÄ ±« ³»Ã½·½­¼´°« ´´± ³«¯ ³»½®´±½Ã¿£ ý® .´´± ´´¬ º¬´°¯½­»« ³«¯ µ°¬ ¸½® ý¬´« ¼½´´» ´®
¿Äµ Á¸»»··É»Ê·È ¾Ä»È»Æ² Êĵ² Á´»ºÄºË²³ ¾Ä»È»Æ² ºÂÄÉÄ´ ¬´°« ,º¬´°·­ ·´°° º½¹ ¼«°° º¬´°·­ ë» ¾Ã«® º½¹ º½»½± º­°Á¼´°« º½°° µ«°° ½­´Ã«¿ º´´­°Á¹°Ã«
³Â½¹Ä ¼«°° ¼½¿£ ½ ³»´´· º½¹ ý®« ³Ã½¯ º½¹ º½°° ý¹¶«» º°« ,³Ã«® ý®« «® º½»´Ã½­¼´°Ã«
.³²ºË ĔÀ²Êº ¿·È º»Êº·È Ã'Êij»»ÊË ,¼½´´» ½Ä·«¿ ´°° º¶«¹Â½°°« ¼«® º½¹ ·«± ,³Ä´» º·´´³ ½¼´°°½­ ³¶´·³»¿½Ã«¿ º¬«¯ º³¿´Ãij´´Á
Á´²¸Â² ¿»² ¾²¸ ò·· ÊÄÈ»ÀÄ ÁÄ··Ä´ ºË»Â ·¾»Æ² ¸»² ÃÄ "³·½°°-¿£ ¹«Ã³" º´« .­.®.« ,º³Â«¿ ½°°´³«»Ã½³·« ³­´´·½­¿´°Ã« °·´¿« ³«¯ ýÁ´¹½ .µ°¬ ¸½® º°¿
Á·² ÁµÄÊ ºË»Â Êĵ² ²» ÁÄÉ ÊÄ ÁÄÀÄ·· ·È ÃĻȲ¾·´ÄÊ µÂ·Ê´ Ź« ºÄ´°°Á ®´Äý³»°« ý³¶½ º´´Â «³Ä´» ±´«
½°°´³«»Ã½³·« º°« º³Â«¿ ½³¶½ ºÄ´°°Á ,³»­´· º°« !³½»Ã½³»´« º'¿´°« µ°¬ ºÁ»«­ ¸½®
.ºÄ¸ ÊÄ Ã²·· Á³»»Ê˲³ ºÄ·· ÊÄ »·¸² »·· ,¼½´´» ½Ä·«¿ º°« ¼½´´» ½¶´·Âô°° ºÄ´°°Á ,º³Â«¿ « º´« ý®« ­»°³´´Á « º´« ³»´´Äý ¼½¿£ ½ ¬´°«
200 Êij»² ºÊ»ÆÄ´½Ê·µ º²¶ ÊÄ ¸² º³»»ÊË Å¾·²·· ±´« ´°±« ,³­«± ¿£ ¹«Ã³ ¼«°° ±« ,±´« ··¶ ý® ·´´°° ½Â«³ ±´« ¼½ ±« ³Ä´» ³°·«¼¬« ¼½ ³»´´¹ ,µ°¬
,ý³´´°° ³´´­ º½¹ º°« ,³»½¹«¹ ¸½»½´ º´« ±´°·¬ ¼½ ý® .ºÃ«°°½­ º¬´ÃĽ­ ±´« ¼½ ´°° º½Ä½­ ´°±«
.¼·³ Á»»¸ º¾ÄºËÄ´À²¸·È ÊÄ º²¶ ¿Äµ Á·Æ ò·· ,÷»··Êĺ»² ¬´°« °·´¿« ºÁë¯ ¸°Á º½¹½» ³Ä´» µ´± ¾Ã«® º½¹ ´® º´« º½°°½­ ¸±­¹ º´°Ä ³«¯ µ°¬ ¸½® º°¿ ý¬´´ÃÄ
º»»Ê´ ºË»Â ¸»² Á»»ĔÀ²É ĔÀ²Êº Êĵ »·¸² »·· º³»»ÊË ÊÄ ¬´°« °·´¿« ,Äý®»« º½´´ÃÄ ³½°° ³·½°° ½Á»«­ ´® ±« ³­«± ý ij«¶ ,³Á´« °·´¿« .³´´¯»½­»«­Ã«¿
Á·Æ ´²º»À½²Â Á»² ¼²Â ·¾»Æ² .´»¸ ¾²·· ¿Äµ Å»·² ÁÄ··Ä´ .³Ã½Âë¿ ±´« ¼½ ±« º±´´°°«¬ º½­»½Ã¬ ³½°° º½¹ ³»´´¹ ,º¶½Ã¿£ Ľ­ ½³Ã´®Ã«Â½Ã µ«¼ « ³«¯ ý
Á»»ĔÀ²É »µ º²¶ ,´²º ¾²·· ºÂĵ»¸ÄÊĔ Êĵ ,'16 ,8 ÊijÀÄ··²Â ¾´°« º°« º®½´ ¾´°« º¿´´¿ °Á ±´« ­½°° ¿£ ¹«Ã³ ý®
,Á²Æľĺ Ê»² º»À º»»³Ê²Ä´ »Ä··Â²É ÁÄ»¾ÄÉ Êĺ¾²··Ê²Æ ¼´°Ã­ ·«¹«¶«» ½Â´Ã½¹« ³½°° ´°±« º°« ,¸½·« .µ°¬ ºÁ»«­ º´´± º¬´°·­ ±°¹ º½¹ ±« ³Ä´» ¼½
¸² ÁÄ··Ä´ ÊĽ»¸ ¸»² »¸ .¶ÃÂÊĔ ÄÊÄÃij ² ¼»¸ Ê²Æ ´»µÂ½·¸ « ³«¯½­ ³«¯ ý ±« ³Ã½·Â½­¿´°« ³«¯ ý
.ºÃ½°° º¬«¯ µ«¼ « º°« ±´°¯ º¼´´°° º´« ³´Ã³°Á º³´´Ã¬
(10 º»»¸ Å»·² ´Â·ÈĸʲÆ) ¿£ ¹«Ã³ ½³¬´°·­Ã«¿ ´® ô¹ º³½¬ ,¸½® ¬´·°Á °·´¿« º¬«¯ º°« ,µ´·³»´´Ã¿ ý´´± ¸´« ³´¹ ³®½Ã½­
µ°¬ ¸½® º°¿ º­°Á¼´°« ´® º½»´´· °Á ³Ä´» ,ýÁ´³Ä ,"®Ã«Â½Ã ´® ¾«" º´´± ·«± ¼«® ±« º³½¬½­ ³Ä´»
±´« ¼½ ·´´°° ,Ä´®´« ¾´°« ý¬´« «® ºÁ½± ô¹ ¼«°° ¸´´¬ ºÃ´³´Á ³Ä´» ´´± ë³ º½¹ ±« ³»´´¹ ¼«°°
±´« ¼«® ,«»´¹ «Â¿» º´´Â ³Ä´» ´°° ´´¼ µ´´« ë¿ ý®« ,³´´Ã®½­Â´Ã°Á «´ ´´± º¬«¯ ý³½¿£ Ä .º½¹«»
µÃ°® ,ý»´­Ã«¿¹°« µÃ°® ºÃ«°°½­ º¬´ÃĽ­ ,ºÃ´³´Á ³Ä´» ´´± ·«± º½¹ ±« º³½¬½­ ý®´°°
³Ä´» º½»½Â ¼«°° ¯Ã¬² ½Â»´· ½³­½Ã½­¿´°« ·«¹«¶«» º¬«¯ ¼«°° ½¶·½±« º½°°½­ º½»½± µ«»Ã½®
³»½®´±½Ã¿£ ºÃ«°°½­ ±´« ¿£ ¹«Ã³ ±« º½­»´·Ä¿£ «Ã« ±« º´´³Ä«¬ ³»½Â½­ «´ º¬«¯ ´´± ³´´Ã®½­Â´Ã°Á
.º½»´°°½­ ³Ä´» º½Â ý ±« º½­»°Á«Ä¿£ « ½·« À«Ã³
º« ,º½»´´· °Á ¼«°° µ«» º°« ­°»½­ «® ±´« ¼½ .º½¹½» ½Ã½´´± ºÁ°» ·«± º½¹
º°« ,º«»½¬ °°´³¼ º°¿ µ«¼ « ý´´± ³Ã´³´Á ý
.µ°¬ ¸½® ý¬´« µ´± º­½Ã¿´°« º´°Ä ¼½¶ º´´± ³±«·½­¼´°« ³«¯ ³»½®´±½Ã¿£ ý®
* ³«¯ º´´·« º«»½¬ º°« ,º«»½¬ ¾´°« µ«°° ½­´Ã«¿
ý ±« º³Â»°¿£ ½¼´°°½­ ³Ã½·Â½­¿´°« µ«°° ´® µ´°«
º°¿ ¼´°« ³Ä³´´³ º½¹ ´°° ³­«±½­ ´°±« ³Ä´» ³«¯
ºÃ´±´¹´»´¹ ·´°° º«»½¬ ¬´°« °·´¿« ý¬« ,µ°¬ ¸½®
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13