Page 1 - News Report - אידישע צייט
P. 1
yhhm hsNEWS REPORT ²"À°
THE YIDDISH NEWSPAPER OF RECORD
$2.00 dbuyhhm gahsht gdhsbgyayxckgz hs ¶»È Êç • Æ"ÈÁ

- '± ÆÇÃ -

¶"ÁÈÉ • ¾´¸À ³"º

§§§
FRIDAY
JUNE 8, '18
VOL 31 Â NO. 35

ē"ĞĥĦ ēĘĥ 'Ġă s}m|dlumh iz svftilmm|ve|dx vlzvp
-81(
sltvgmjv|? s}miiz ytv|vxtd{ lmrdu

²³³À ¼Ã³­³ª dv|d{ sixz sid v{m|vrd six

8 w_s_aohp nh_ ,12 hodh ,fwv
s a_gpohb nahboqmdv lqb nqmdvw_s rw_b

:ĦđďĞ ĞĔĢĞĘ :ěĞĎĜđĝČĠă ĠĕđČ
(3) đ"ĕĐ ĤĞĢĕĘĕĠă ĘČđĚĥ Ĥ"ĐđĚ čđčČč ěĕČ ĦđĘđďĎ ĦđĜģĦ

ÆÉǯ´É²¾·Ç¸¸Ç¯Ã´È´Ç¯¯Ã¿

,_``dy lhkxdwh vchq nds _ghkx dchk_ wh_h `wc
qhphm qahkhhc nhhe wq`h_ aodghhu hb w_s gkhhuwqb
gkqdd hb wq`h_ v_bw_dd_o ywdy nghhwsxw_s du

58:Ħčĥ ďđčėĘ ĐĥĞĚ Č ĔŠČĐĜĕČ 48:đĜĕĘĞ ěĎĕ ęĦđėĒ

(2) ěĎĕďĞĥ ĔĥĕĜ ěĞĚ ěĞģ ģĕďĢ ęĞď 53:ĞĥĕďĕČ ěđČ ģ"ĐĥĘ ęĕģĕďĢĐ ĔĕĕĢĤČĕ

59:ęĐĐ ęĕĚĕč ĞĔĝĕĘ ęĕĤĠĝ 49:ĤĠđĝ .Ě.ĕ čĤĐ

'Đ ĤĚČ ĕė 54:ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĕď ğĕđČ ęėĕĜĕĞ ĕĤēČđ ęėččĘ ĕĤēČ đĤđĦĦ ČĘđ

60:ĞĔėĕĥĞĎ ĞėĕĘĤĞďĜđČđđ Č ĥĕĔ ĝ'ďĚĘĚ ęĞĜđĠ 50:ĞģĕĤĞĚČ ěĕČ Ğ"ĕĒ ĕčĤ ĤĞĤČĚĔČĝ
(4) ČĕĚĥď ČĦĞĕĝ
56:ĤĝđĚ ěđČ ģđĒĕē ĤĞėČĚėđĥ ĞĘĞĝČĕ ĦĥĤĠă
62:ěĔĤČĎ ĦđďĚ ěĕČ (2) ĦđĜđĕĒč
52:ĘĤĞĠ .ĕ čĤĐ
Ėđč ģĕĔČĚČĔČĚ ĕď 57:ģ"ĥĒĘ đėĒ ČĘĥ Đ"Ğ ęĕĤĔĠĜĐ ĦđĚĥ
ĦĚČ Ęĥ ďĝē ĦĘėĦ ĘĕĦĠ

2 ³´´± º°¿ ³´´Á ½Ä´®´« !¸´¬Ã¬ °¹Ä Į¹¯ µ°Ã¬

vmj |drldur
{h itme| mgmrp~ 20,000 iz ei|{ six }d ~rik
mppo uitmo mme qimumpd{ iduvt sjm| lpmxvf|vemd

²"º»¾Ë ʲÀº²ÃÀ Ê"·Àµ² ÁÊÀ É"½ '¶ ²³È ÊË ¼Ê·µ ÁÆ·ÊʲÆ
   1   2   3   4   5   6