Page 11 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 11
‪ òãðò‬‬ ‫‪ ñòøãà‬‬ ‫‪íéìáà‬‬ ‫‪ ä"ò ú/øèôðä íù‬‬ ‫מיטוואך‪ ,‬כ"ג‪ ,‬לס' שלח ‪ -‬חודש סיון‬
‫‪ñéåø÷ ìçø äøù 'î‬‬
‫‪ ' §Ÿ£‬‬ ‫‪/HQRUH$Y‬‬ ‫›‪,²«£š §¦Ÿ³¨ '² ,©²žš '² :'£ª‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ יודא ב״ר ישראל אסאד‪ ,‬במ״ס מהרי״א עה״ת‪ ,‬שו״ת יודא יעלה‪.‬‬
‫® ‪¡¦³‬‬ ‫\‪0RQVH‬‬ ‫‪.›£¦ ³²¬ž '²‬‬ ‫›"‪ ²«£š §¦Ÿ³¨ ²‬‬ ‫‪ -‬תרכ״ו‪.‬‬

‫‪'ž §Ÿ£‬‬ ‫‪/HH$Y‬‬ ‫š‪.´£ª›²ž :Ÿ´³‬‬ ‫‪õ"ë ïîìæ äîìù áøä‬‬ ‫דאנערשטאג‪ ,‬כ"ד‪,‬‬
‫®' ‪ ¡¦³‬‬ ‫‪:LOOLDPVEXUJ‬‬ ‫š¡‪"›š) ›££¦ §££¡ ›²ž :Ÿ£‬‬ ‫›"‪¬³Ÿ£ ²‬‬
‫)‪(´Ê·³ÃÀ²»¾»·· Áʶ² Ì·µ¾·Ì µ"³²‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ יעקב יצחק מבלענדוב‪ ,‬בהה״צ ר׳ חיים מאיר יחיאל ממאגלניצא‪.‬‬
‫‪ 'ž §Ÿ£‬‬ ‫‪&HGDU/Q‬‬ ‫«¬‪,(£¦¬žš²‬‬ ‫‪ -‬תרמ״ב‪.‬‬
‫®' ‪ ¡¦³‬‬ ‫\‪0RQVH‬‬ ‫ž‪.(©¬£ŸŸ "›š) ¦£³ªš ²³š ›²‬‬ ‫‪àãàîàä íééç 'åìù 'ø‬‬
‫›"‪ž³¨ ²‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ ישראל חיים פר״מ ב״ר יודא‪ ,‬אבד״ק ראחוב במח״ס לקוטי‬
‫‪'ž §Ÿ£‬‬ ‫‪:VW6W6‬‬ ‫š¡Ÿ´Ÿ‪.±š¦¦š® ´£ª›²ž :‬‬ ‫מהרי״ח‪ - .‬תרפ״ב‪.‬‬
‫®' ‪ ¡¦³‬‬ ‫‪8SSHU:HVW6LGH‬‬ ‫›‪,¦£³ªš ²³š ›²ž :Ÿ£ª‬‬
‫פרייטאג‪ ,‬כ"ה‪,‬‬
‫‪'ž §Ÿ£‬‬ ‫‪0DQKDWWDQ‬‬ ‫ž‪.›££¦ §££¡ ›²ž ,©²žš ›²‬‬
‫®' ‪ ¡¦³‬‬ ‫‪WK6W‬‬ ‫›‪,©££¢³ª¥££š .›¬² :Ÿ£´Ÿª‬‬ ‫‪ -‬נהרגו על קידוה״ש‪ ,‬רשב״ג‪ ,‬ר״ח סגן הכהנים‪ ,‬ר׳ ישמעאל‪ ,‬הי״ד‪ - .‬ג״א‬
‫‪%RUR3DUN‬‬ ‫‪,³¢£ŸŸšª£›š² .›¬² ,¬£²® .›¬²‬‬ ‫תתע״ה‪.‬‬
‫¬‪±"³²‬‬
‫®' ‪ ¡¦³‬‬ ‫‪/HQRUH$Y‬‬ ‫‪.³¢£ŸŸš±«š¨ .›¬²‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ חיים ב״ר פישל סופר אבד״ק מונקאטש במ״ס מחנה חיים‪ ,‬פלס‬
‫\‪0RQVH‬‬ ‫š‪:Ÿ´³‬‬ ‫חיים‪ - .‬תרמ״ו‪.‬‬
‫¬‪±"³²‬‬
‫®' ‪ ¡¦³‬‬ ‫‪WK6W‬‬ ‫š¡‪.­«Ÿ£ '² ,ž¨¦³ '² :Ÿ£‬‬ ‫שב"ק‪ ,‬כ"ו‪,‬‬
‫¬‪±"³²‬‬ ‫‪%RUR3DUN‬‬ ‫›´Ÿ‪ .šš¨šž '¨ :‬‬
‫®' ‪ ¡¦³‬‬ ‫‪WK$Y%‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ אברהם יושע העשל בהה״צ ר׳ חיים מאיר יחיאל ממאגלניצא‪- .‬‬
‫‪%RUR3DUN‬‬ ‫‪.¯²šŸŸ³ '¨ :ž´› ùèéååà÷øòá àæéìò ìãéøô úéðáøä‬‬ ‫תרל״ח‪.‬‬
‫‪'š §Ÿ£‬‬ ‫›"‪§£²®š ²‬‬ ‫——————‬
‫®' ‪ ¡²±‬‬ ‫‪%HGIRUG$Y‬‬
‫‪)ODWEXVK‬‬ ‫›¬¦ž‪.ž³¨ '² :‬‬ ‫‪ ñééåå .ù 'î‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ יושע בוקסבוים ב״ר יוסף‪ ,‬אבד״ק גאלאנטא‪ - .‬תש״ד‪.‬‬
‫‪'š §Ÿ£‬‬ ‫›‪.§¡ª¨ '² :žª‬‬
‫®' ‪ ¡²±‬‬ ‫‪%DUULH'U‬‬ ‫›´ž‪.©£Ÿ²› '¨ :‬‬ ‫‪÷éðìòæé÷ äùî 'ø‬‬ ‫לס' קרח ‪ -‬חודש סיון‪-‬תמוז‬
‫\‪0RQVH‬‬ ‫›"‪Ÿ ²‬‬
‫‪'š §Ÿ£‬‬ ‫š‪:Ÿ´³‬‬ ‫זונטאג‪ ,‬כ"ז‪,‬‬
‫®' ‪ ¡²±‬‬ ‫‪/HH$Y‬‬ ‫š¡‪.­«Ÿ£ '² ,š›£±¬ '² :Ÿ£‬‬ ‫‪÷àèùñ÷àåå ìçø 'î‬‬
‫‪:LOOLDPVEXUJ‬‬ ‫›"‪Ÿ ²‬‬ ‫‪ -‬נהרג עקדה״ש ר׳ חנינא בן תרדיון‪ ,‬הי״ד‪ - .‬ג״א תת״ל‪.‬‬
‫‪'› §Ÿ£‬‬ ‫š¡Ÿ´Ÿ‪.©££¢³¦šœ '¨ :‬‬ ‫‪ùåîøàé ìæéø 'î‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ מאיר אייזנשטאט ב״ר יצחק‪ ,‬במ״ס שו״ת פנים מאירות‪ - .‬תק״ד‪.‬‬
‫®' ‪ ¡²±‬‬ ‫‪(WK6W‬‬ ‫›‪š££  '² ,›Ÿ ¦šŸ¨³ '² :Ÿ£ª‬‬ ‫›"‪©ž¥ž ¤£ªž ¦š£²´¥ ²‬‬
‫‪)ODWEXVK‬‬ ‫——————‬
‫¬‪.¤Ÿ²› '² ,š›£±‬‬ ‫‪ìàèðòîåìá ãåã éëãøî 'ø‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ אשר אנשיל כ״ץ‪ ,‬ב״ר יונתן בנימין‪ ,‬אב״ד סערדאהעלי‪ - .‬תש״ד‪.‬‬
‫›‪,©²¬¢³ '¨ ,²¬›£Ÿ¢'¨ :Ÿ£´Ÿª‬‬ ‫›"‪œ£¦¬  ¦š£² ¬ ²‬‬
‫¨' ŸŸ‪,³¢£ŸŸš±°£š '¨ ,²¬œ²¬›«££‬‬ ‫מאנטאג‪ ,‬כ"ח‪,‬‬
‫‪ïðàî äùî íäøáà äîìù 'ø‬‬
‫¨' ‪,²¬œ²¬›°²¬ŸŸ '¨ ,³¢££‬‬ ‫›"‪ ­«Ÿ£ ¦š± ¡£ ²‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ משה יודא לייב ב״ר שמואל מבריסק‪ - .‬תרמ״ט‪.‬‬
‫¨' œš‪,³¢£ŸŸš±³š¨ '¨ ,±£¦¬²‬‬ ‫‪éìéæøá äøù 'î‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ משולם פייש ב״ר מרדכי‪ ,‬אבדק״ק טאהש‪ - .‬תרל״ג‪.‬‬
‫›"‪±Ÿ° ²‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ דוד הכהן כ״ץ ב״ר צבי הכהן‪ ,‬ראב״ד מאטערסדארף‪ ,‬במ״ס מנחת‬
‫¨' ®‪.©š¨¬£²‬‬ ‫‪÷åìâ ïåòîù 'ø‬‬
‫š¡Ÿ´‪,(£"š›) ¯²šŸŸ³ '¨ :'£‬‬ ‫›"‪ ›š  ²‬‬ ‫כהן‪ - .‬תרמ״ח‪.‬‬

‫¨' ‪.££ŸŸ³‬‬ ‫מיטוואך‪ ,‬ל'‪,‬‬

‫›‪.šŸ£ '² ,Ÿ '² ,ž³¨ '² :'£ª‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ שלמה קלוגער ב״ר יודא אהרן מבראד‪ ,‬במ״ס האלף לך שלמה‪,‬‬
‫›´ž‪ .³Ÿ¨²š£ '¨ :‬‬ ‫ועוד‪ - .‬תרכ״ט‪.‬‬

‫š‪:Ÿ´³‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ מאיר מקרעטשניף‪ ,‬בהה״צ ר״ר מרדכי מנאדבורנא‪ - .‬תרס״ח‪.‬‬
‫š¡‪.©Ÿ¬¨³ '² :Ÿ£‬‬
‫š¡Ÿ´Ÿ‪.³¢£ŸŸš±°£š '¨ :‬‬ ‫דאנערשטאג‪ ,‬א' תמוז‪,‬‬

‫›‪.›Ÿ '² :Ÿª‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ יחיאל יעקב בהה״צ ר׳ אלעזר מקאזניץ ז״ל‪.‬‬
‫›‪.¦š¢ª¬¨Ÿ¦› '¨ ,²¬¦Ÿ  '¨ :Ÿ£´Ÿª‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ קלונימוס קלמן עפשטיין ב״ר אהרן‪ ,‬במ״ס מאור ושמש עה״ת‪- .‬‬

‫š‪:Ÿ´³‬‬ ‫תקפ״ג‪.‬‬
‫š¡‪.©Ÿ¬¨³ '² :Ÿ£‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ שלמה הלברשטאם‪ ,‬בהה״צ ר׳ מאיר נתן‪ ,‬אבד״ק באבוב‪ - .‬תרס״ו‪.‬‬
‫š¡Ÿ´‪.©£²®š« '¨ ,«£ŸŸ¬ '¨ :Ÿ£‬‬
‫›‪,©›Ÿš² '² ,'£¦š '›ž :Ÿ£ª‬‬ ‫——————‬
‫ž›' ‪.§¡ª¨ '›ž ,šŸ£‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ ארי׳ לייב הלברשטאם‪ ,‬אב״ד מישינא‪ ,‬בהה״צ ר׳ משה אב״ד‬
‫›‪.² ¬¦š '² ,Ÿ '² :'£ª‬‬
‫›‪,´š££  '¨ ,š«š '¨ :'£´Ÿª‬‬ ‫בארדיוב‪ - .‬תש״ג‪.‬‬
‫¨' ‪,²¬›£Ÿ¢ '¨ , ­Ÿ¦£¦š³‬‬
‫¨' œš›‪.¡š¦š¨ '¨ ,š²‬‬ ‫פרייטאג‪ ,‬ב'‪,‬‬

‫›‪.§££¡ '² :Ÿª‬‬ ‫‪ -‬הה״צ ר׳ אברהם‪ ,‬המגיד מטריסק‪ ,‬בהה״צ ר״ר מרדכי מטשערנאביל‪,‬‬
‫›´Ÿ‪.²¬¢¥¬³ '¨ :‬‬ ‫במ״ס מגן אברהם‪ - .‬תרמ״ט‪.‬‬
‫——————‬
‫‬
‫‪ -‬הה״צ ר׳ צבי מאיר פאנעט‪ ,‬בהה״צ ר׳ יוסף‪ ,‬מדעעש‪ - .‬תשס״ג‪.‬‬
‫‪Ÿª£³²¨ ´£›› ´›³ ´¦£®´ £ª¨ ‬‬
‫אידישע צייט‪< 48‬‬
‫´®‪´Ÿ²ª ´±¦ž ²¡š ´¡š ž¬³ :±"³²¬ ž¡ª¨ ´¦£‬‬ ‫שלח תשע"ח‬
‫´®‪10:00 :±"›³ ´£²¡³ ´¦£‬‬

‫´®‪ª"žž ²¡š ¢Ÿª£¨ 40 :±"›³ ž¡ª¨ ´¦£‬‬
‫´®¦´ ¬‪ž¬£±³ž ²¡š ¢Ÿª£¨ 80 :±"³°Ÿ¨ ´£›²‬‬

‫פאר אלע עניני תיקוני בתי חיים אין אייראפע‬

‫רופט "אבותינו" ‪718-640-1470‬‬

‫אידיש עקסט‪ – 301/303/304 .‬ענגליש ‪ – 302/305‬אונגאריש ‪307‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14