Page 6 - news Report - די צייטונג
P. 6
S REPORT FRIDAY, SEPTEMBER 5-7, '18 • • ¶"ÁÈÉ ,¼¸°Å¿ 'ç ,±¯·¸¸Çà ±¿´·¸¸Å ¸²

x`djk ,wqsqx_` lqb whm ngq` ,hde_ `hd_ 1281 49th Street (cor. 13th Ave.)
wq nqdd ,pqj nhhe nqmqoohh_ k_e wq ,nhb` dpqj Brooklyn, NY 11219
p_dd hb rhd_ nvdv wq k_e ,n
gBxm gqdd Tel 718-851-6607 - Fax 718-854-5282
qohhe nwqgx p_dd hb rhd_ ,lh_ nqoqwquwqb mail@ditzeitung.com
,lh`dg lhxqmd yddum n_g nds wqbohv qxhbh_
njhkwq lqb n`_wawqgod_ nkhdd p_dd hb rhd_ When sending e-mail or fax, please follow up with
w_s nd_ ,gkqdd hb nh_ k_wq`h_ idohf nxhbh_ telephone call, to assure receipt.
hdd wqsqx_` lqb nqohb nkhdd p_dd nbh_ eod_
wq ,nhb` ydoddq kfdmk nhhe k_e ,nhhe du rw_b pq 1RWUHVSRQVLEOHIRUW\SRJUDSKLFDOHUURUVRUIRURSLQLRQVH[SUHVVHG
dhpdmqk fkdpk .ydwh`q qwqeod_ nhhe kfdm k_e E\WKHZULWHUVRUDGYHUWLVHUV
ne_kw_s p_dd hb w_s nqhhuw_s k_e wq ,nhb` ‹1(:65(3257
k_e wq ,nhb ldh` dh_wdvk codqk ,lh_ rhd_ ihe
pq nd_ ,nhb ldh` lh_ du ngq` p_dd hb nwqsgoq :¾±¯µ Ǹ½ À¯´´
k_e wqsqx_` wqb ,nhb` dhmfw kqdsk nhhe k_e
©£ §Ÿ£› Ÿ£³¬¨ ¦¨Ÿ¡¦
.vk_s nxhbh_ n
shd_ lhmfw nqaoqw`
ihe k_e wq ,nhb ldh` dmq lfwk cwdy nqowqk nkhdd ,nqohb lh_ nkhdd ,gda nhhe nkhdd nqdd ,lh_wdo lhmh hb nds ydkhsy hb nh_
dh`cd_ wmdxk ,vk_s nhhe rhd_ nqmqw_`wqb gk_s
m `hd_ nd_ ,bpfd cvbu ,yddum n_g nd_ ,vcdh nd_ cw cxdbv du ihe gwqgoqowqb
m
imdyk ,`hk lh_ n`_c p_dd hb rhd_ nghc ,nhb` nqddqa ym_` gxho p_b eh_ ,iwdb df k_m_ ga_e
m nd_ ,dwhyjh kjc ikd ghm n_ nqm g`hdc
w_s wquhx_` _ nhhe k_e wq ,nhb ldh` dhmhmy wqeod_ nqddqa gxho eh_ p_b ,nkhdd wqeod_ cwdx qbqh p_dd ,nhb iwdq kvk nds gdhB lqb
,ydmhmy` ihe nwhs p_dd wqbohv qxhbh_ hb wqsqx_` wqb e_ gvoqbqa
m `hd_ khhdd ,c`xfm n_ nhhw_ gaoqw` pq .wqgwqdd gbqw
,iqkbhhwb nhhv gxho njde ,nuodv nhhv gxho nphhdd pqk_ gwqc wq ,pqk_ gqe wq ,eod_ w_s ghhgx nqdd ,nqmqk_ hh` ydwwdqyc qjhkoqddqawqphd_
pq hdd hde_ wqsqx_` lqb nqohb khdd
m w_o gxho wqohhv h_bdd_ i_b gqdd ,pqk_ gphhdd nd_ hde_ hdd nd_ ,yhxc nds ydkba p_b phd_ gojqw
m
dkhs_ nd_ cxqm` gxho ,cwh`q qgpqbohm hb n_g qwqeod_ rhd_ nhhe kfdm eod_ k_e wq e_ ngq` whm
.nhhe du rw_b _ ghm nxgoq` eod_ k_e nd_ ,guh_ eh` nds ydwh`q
gxgoq`qa gda _ ngq`phd_ wqbqh ihe k_e .c`xfm` gxho hdd wqsqx_` lqb nqohb nqoqv k_e
m nqdd w_h gda
ngq` whm e_ nqvoqbqa h_bdd_ k_e
m nd_ ,w_h vhyd wqb eh_ wqsqx_` wqb e_ nqo_mwqb whm
a_g wqb nqmdv ihkboq nhdx k_e pq e_ wvhq` i_b eh_ ,bpf gdg wq ,nhb ldh` bpf cxdqd .nhhe du rw_b pq
hb ,nwqdd gehhkqaphd_ gqdd
vc cohjx hb nqdd qohhe w_s bpf n_g k_e wq e_ gjqw h_bdd_ ghhvahgjhdd hb ghhgxw_s wqbqh e_ ihe gjdb
gqdd ,eod_ ghm ydka nh_ ihd_ i_b eh_ cohjx nqoqe whm e_ nqvoqbqa k_e wq ,wqbohv qxhbh_ nqo_mwqb whm e_ ,dhxqm kmdfk ,wqgwqdd 2 hb nds
qhho qgda qgpq` p_b qk_ eod_ w_s nhhe p_b gkqdd quo_a hb nh_ nxgoqm qahuohh_ hb nqddqa rhd_ ihe gqmqw_`wqb wqsqx_` wqb hde_ hdd
lqbj_o ,cwdy hb nhhe k`vm gk_ddqa n`_c p_dd wq nqdd a_g lqb nh_ ,nhb ldh` ,nxhoqsqx_` qohhe
.ns_c goqvqa w_o g_c
m p_dd rhd_ w_h du vk_s nds nqao_aqa eh_ wqsqx_` wqb hdd wqahohhdd-wqm i_b eh_ p_b .nqmqk_ eod_ gBxm
*** nwqbo_ n_ ns_wgqa g_c wqbqh nd_ ,vk_s rhd_ nehddqao_ nqoqe whm .cwdx qgxwqgod_ hb
hb nqmqoduo_ gxho ,ihe nqhhwbduphdw_ ,bhhwphd_ ihe k_e qjd` wqb e_ ,wqsqx_` nds ydomfw hb
©¦šŸŸ £²¬¨££²í £ gbqwqa g_c
m nqdd nqddqa eh_ p_b nd_ ,cwdy nhdx gqdd wq nd_ ,qk_ eod_ rhd_ nqmqw_`wqb
nhdx ihe whm nqoqv ,ydw`bc ywxq hb nds ehdk` nd_ ,wqbode_` eod_ nds nbqh w_s lhydje hb nsqwg
,cw i_o a_gxwqo_b ,i_dd qahboqmdv hb nds wqvkqs qahw`h_ hb hde_ hdd nkqgxw_s eod_ k_e wq p_dd rhd_ ,ydhkkj` wqm i_o
nk_dd hwqmhhwB hb w_s nqmdv (13 wq`mqgBqp) gj_wg_` nh_ nqmdoqa gxho dkhs_ ngk_dd gkqdd
pq g_c tqeqa n
ghdk .ghqgp vw_h dho nh_ 248 ,yddum ahwy g_c p_dd cwdy _ ngk_c du .w_h gxgoq`qa gda _ du n`hhwxw_s
nds a_gpohb nghhddu nh_ nqmdvw_s gsw_bqa w_g
m p_dd 365 nd_ n_g _h k_e
m p_dd ng_`qa wq ,yd`xfm qbdh wqb i_b eh_ wqsqx_` wqb
wqb n_b eh_ w_h hhc hdd hde_ w_o ,wq`mqgBqp n`_c whm p_dd nhhk_ eod_ nds wqpq` gphhdd
p_b gxhdgqa nqm g_c ,cw a_g wqghhddu .n_g gxho wqbohv qxhbh_ e_ i_b wq gphhdd ,nheoh_ ym_`
hwqmhhwB hb gqdd w_h lqb rhd_ e_ ,tqeqa

.a_gxwqo_b ,wqgqBx aqg 2 nqmdvw_s
rhd_ ,ngpqmw_s qoqbhxw_s w_s nqmdv pq
ngpqmw_s qk_v_k ihd_ nd_ lqow_s ghqgp _
qxhbh_ hb w_s qpqwqgoh_ nds eh_ p_dd
hb nwhw_oah_ gxho nqm k_e _khmm ,phghodhm_v
po_xhghk_B hb e_ nqvoqbqa k_e
m .phwqmhhwB
hb vo_b_ ydod`xf qhdoqa gohhc nwhs
qbqh nh_ gmhgx nqm hde_ hdd ,pwqgdhBm_v
phdw_ nqhha p_dd phghodhm_v hb nd_ ,goqaqa
i_owqb n`_c ,lqow_s nwqpqwa _ rhd_ nqmhgx
.po_xhghk_B qk_ hh` ,pdksohh_ wqm ,cqb wqm
pohhBm_v qahgsqc w_s nqmdv nhkvdw` nh_
.ngm_ qoqbhxw_s rhd_ ngvhwgphb qjhkgq nh_
nds wqgjhw _ w_s nhhBm_v _ _b eh_ ihd_
,nhkvdw` to_a ahboqgqwgw_s gjhwqa nkhddhu
_ w_s guh_ gshdk hkhq` nqw_k wqgjhw hb d_dd

.w_h 10 nds nhmwqg ng
3
g_c ,wqgjhw pk_ w_h 20 qgxwq qwh_ nh_
lqoqgkqe _ ghm gojhhuqaphd_ ihe he

(66 º»»¸ Å»·² ´Â·ÈĸʲÆ)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11