Page 2 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 2
'´·«¹ ¯·°½ Ŭ¯·Ä

svftv|exmitiz lvii udii fdl |vg ~igpi~ fdltij
vzml} vfmgtvtv|e lmr {|d? d|de me}i~ |vltjmil
~irikh m|ri} ppio uth pve |mdr me| ~{gz ~eilp

lhsk_c wd`hu nwhb_m_v_ nqoqv du lqow_s nkqhuqBp _ rhd_ nk_e nkqgxduphd_ ydfdj qkqhuqBp – nk_e
hf ywgq nh_ doh``k wqohb wqjhkwqh lhh`
kkdjc yd_hxo hw`f nowm vj lx_w`d _ghkx whqc ho`w qahk_ukhs bd`j` nqmqoshd_ nqoqv du ghhwaqadu n_-n`hd_ wqkdsgj_wB wqao_k – bmqmc yq`
ghhwaqadu cbdqp qjhhw – goqdd_ nahkhhc lqb nds gdohm qbqh ixm` nqwqsp qwqjqc nh_ wd`hu lqb ngk_c gqdd l_wa_wB wqjhhw wqboqo_Bx – _ghkx

dooq wh_mb _vk_ ydje` nqmqomhhc_ lq h`hbo hb nkqdd ydqdxh ghm vqe – poc kq` wh_m h`w yvbu y`dgk lq` lh`boym hb w_s

hwmdx kkdj nds cfkuc hb w_s n`qaqawq`h_ Ž‚Š–‡~Œ‡– .whb_ bmqm lqb ngk_cdughm _w_` nh_ aodo_Bx wqb – .vw_B _w_`
gaoqw`qaphdw_-p_ddgq nhdx hdd ,ydmdfc gkqgxqaphd_ nhhe gqdd k_e wquo_a wqb yq` ,kqs_gx qgpjqc hb rhd_ eh_ vw_B
“–~‚—‡‡~‡ƒ’Š†Ž‡’~ gws`d ,wd`hu nuo_a lqb nqmqoshd_ nqoqv du ldu eh` n`hk`w_s nqoqe aqg qgkhhuqa ehdk`
.i_dd qoqao_aw_s nhhe k_e lqods wqgoqu nh_ nxhg hb nkqdd dmdh ydbkdy
_ ldh ,``koc ldh ,rpjoc ldh
wqb e_ bd`j lqb n`_c nqm gqdd hh`wqb hb nds wqbqh p_dd nds boqhu nd_ g
mqg
_` bohhws qgda nd_ cfBxm ho` hb w_s ,ghhwaqadu wqgoehdg nqdd ,vw_B _w_` whq kx kdbac
,dhysx lqdo` ngqwgshd_ gqdd _ghkx `w .g_cqa c_oc wqgpvq g_c wqwqcdu lhuhwqmd ydfBxm hb nds nd_ pwB hk`vm hb nds bf_ xh_j nqmdvm_edu ihe nkqdd whqc h`xdy
hw`b nhhe du qhmxm nd_ cjw` hw`b n`qaduwq`h_ poqmqdd ,nghhvjhkoqewqB qoq`hdcqa hb nds qahkhhc hb nhhe vefm nd_ nuhgx du ,bf_ `k`
,kue wqa_ddx lqoq`hdcqa nhhe nds dwjek ndwje k_dh wwc e_ bd`j lqb nqm g_c bohu_ bmqm lqb ixm` nhhe ckqm gqdd
m ndwje wqjhkwqh lhh` ydmdfc hwmdx kkdj nds cvbu
dhohqx cmm phwa qmhw_dd _ n`qawq`h_ nh_ lqods cxv` hb nqmdvqaj_o eh_ _ghkx du doh``k bmqm xawoc bmqm wqb ,wqohb
go_owqb nds ncqeqadu nhhk_ g_c wq hdd yd_dw ,lhbmfoc dhw`b` ngqwgdushd_ qghm_v-wqohb .wqohbc cvbu qahkhhc hb khsqa nd_ tw_c ghm nuhgx
wqb e_ i_e luq wqb p_dd ,kkdjc ydkdqs qk_ quwdv qohhe ghm nqm_edu cfhyB hw`b qohhe nd_ gwqdd n_o`hd_ wqghhw` w_a _ hb nh_ guhwvqaohh_ nw_h khshde_ nhdx eh_ p_dd
xh_ pk_ lpwdsmd qbdo eh_ p_dd _ghkx `w ,nqm_wa_wB nd_ ydxwb hb nxhddu nghwgshd_ du ,k_e lqods aoqk hb wq`h_ gkqgxqawqc_ ixm` dohyd`_ yd`_d dohyd`_ nds wquwqc
_w`ab _fwhg` fhwgm ihe eh_ nd_ ,lhmy vhbu lqb nds to_ka ldu n`qaqadu i_p_ wqjhe gqdd hb bd`j` nwhu_kB nd_ nqmqoshd_ nqoqv
i_p_ w_a g`ha ,bmqm lqb nqohhx_` nqmdv du whqc ho`w ,lhvhbud lhod_a lho`w qahk_ukhs .bo_o_j_o nw_h wqgwqbodc
nd_ ,bmqm lqb nds ghhvgpowq lqb w_s du .bmqm nahuw_c lqoq`hdcqa p_dd ydmdvm qwqbo_ nds lho`w nd_ _ghkx goqdd_ hb nh_ ydbkdy
_ khk nahboqmdv
lqoqgkqe _ ghm nqhhgx vw_B _w_` h`xdy vb`_ ucac vj :k_wxh yd``k wwdqk nds thBx nh_ ,bmqm ldu gqgw_ddwqb nqoqe whq h`xdy wqgoehdg nqdd ,nhhe p_b gqdd nbodgx
y`ck lh`udf lhw`b hb nhhe du k`vm ghhvghhwa yd_hxo hw`f _ghkx lhwdmb_c nowm vj bf_ `k` bf_ xh_j nkqdd ,vw_B _w_`
gqdd nqm p_dd dxbv yjw` ghm ghhka_` ,x_ _ghkx ckdac wd_m bd`j` bmqm lqb nqohhx_` nkqdd p_dd ,kkdjc ahboqmdv
hf ywgq nds nk_e hb du nqm_wgx
-hhc lhh` nqm gqdd bd`j nkqhuqBp _ ghm nd_ nuhgx du ,khu lqohhw nd_ lqohh_ nghm
._ghkx `w lqods nwqc du
hje hb n`_c gp_a lqoq`hdcqa lqb nqmqoshd_ wqohb nahwqh .lywdy ,ydmdfc hwmdx kkdj nds cvbu hb nhhe vefm
_ghkx k`hddu wh_m h`w ucac :`kc nhowm lhvfwm hb nds nw_s du kqhuqBp gmdv p_dd yhxceq` nkqdd wqohb lhh` lhsyyxm hb nds ixm` nbh_ hh` gahkhhcw_s hde_ eh_ p_dd
ucac Bdf vj cc ,bmqm lqb nqohhx_` du w_a hb ngk_cdughm ghhcoqaqkqa hb n`_c
poc kq` wh_m h`w w`b _ghkx k_adgw_B `vqh
hqxh h`w
dsmc lqods gdohm qbqh p_dd ghm ngoqm_m qjhhw .bo_o_j_o-ao_k ydwdb
lhh` nqm gqdd ehhwsdp qkqhuqBp _ nh_ kkdj ho`w bqd w`fd ,ckdac wd_m vvb`_ hb nkqdd hh`wqb nqdd ,gkdsqao_ nhhe gqdd goqdd_ lqb ngk_cghm ch_ nkqdd p_dd nbh_ hb
hb nwqc du bd`j lqb n`_c wqohb nahwqh-hhc nds kdbac do` ,k_qwgo_m nh_ ydmdfc hwmdx wqahkboqu hb hh` lqddv_` nuhe qgahkhhg_` nd_ ,nxhg qghhwaqa hb du nqmdvo_ nkqdd ,wqohb
vhBm cs ngmhw_` lqb nds cxwb qahuhk` wqjkqdd ,_ghkx nqkdvpm vcwc wdmb_ vj _ nwqdd gwhddwqp gqdd pq njkqdd rhd_ nxhg rhd_ nuhe nkqdd p_dd lhovpq wqahkboqu hb du
wh_m nxdxd wdm ydsgdo dhydysx ,ydhkawm lqb bd`jk cjw` hw`b nhhe qhmxm gqdd hb nqmqoduwq`h_ ghhwa wqgwq qgmhgx_` hb
wh_m h`w yd_ksoc dhydxwb` k_wxh kx n``k .cvbu qahkhhc hb bd`jk cbdqp qghhw` ,wd`hu nghhw` lqods yd`bo qahuw_cmqw_dd
nh_ `dg ldh yxdbv bmch`b `w _ghkx k`hddu .bmqm lqoq`hdcqa -wqohb njhhw lqods lhgwB hb nds khhg p_dd ydojc qao_k nj_dd i_o nhdx gmdv p_dd
qhmxm wqohb lhh` gqdd wqjkqdd ,awd`pm_hkhdd qbdo eh_ _ghkx `vqh
hqxh h`w ucwc qgwcq_` hb nds nqmqo hb gws`d ,l_wa_wB ghm `_gx _ iwdb gahhkqaohhw_ nhdx gwqdd
twqo ahboqhhe ,ydxhwsd ydvbu nhhe ghm lhwqx` i_dd qoqao_aw_s hb nhdx eh_ ,nghhvjhkoqewqB .bmqm lqb nds cfkuc hb w_s lhovpq qhhwgqa
.poc kq` wh_m h`w yvbu w`b lqb nhhe qjkqdd ldgqmd_ nbh_ np_m hh` b`djmd wqphd_ eh_ p_b p_dd ,nw_ddqa goqjqwqaphd_ twdv du eh_ kvhgw_ nahe_b nds l_w wqb
w_s gbqw k`hddu wh_m h`w nqm_o wqb ydksy qahgjhk qohhe hh` wbpj ihe nqmqw_ddwqb gqdd
m p_dd ngoqm_m qjhhw qwqbo_ i_o p_dd ,n`w_s qahgjhw hb ghm nwqbkhx nqoqv du
lhps_ kj` lpwdsmd qbdo ahboqhhe ,pohhk_ ihe eh_ wq p_dd npqdmx nd_ ydxwb qjhkwqc nd_ khshdd nd_ ,guh_ eh` nw_ddqa ndgqa nhdx eh_ pk_
hkdbam ahboqhhe ,wd`hbc fj nahbk_ddqa nhhe ghm _ g_c _ghkx `w wqb .nmek nmem qhmxm .goqdd_ wqjhhw lqb phd_jwdb n`qkghm nhdx n`_c lhovpq hb a_kB nd_ chm
,vw_h dho nh_ yhbwfc ydbch lhh` lhoxwbc kkdj nds cvbu qahkhhc hb du wxv nkqhuqBp nwqjhew_s du ,wqc_ eh` gahhkqaohhw_
nvo_bqa qahuhk` nds wud_ lqb ghm go_v_` hb nds wqohh_ pk_ ahboqohb ,ydmdfc hwmdx h`w acwc bmqmc yfhyB :h_`hk fysyb wqjhhwgphha lqb nds cfkuc hb yhxceq`
w_a ghm ,khdm nhhe nds ahboqgx ihe gpha p_dd nh_ ydmdfc hwmdx kkdj hqx lho`wc bqd hw`f wdh _ghkx n_mbqhws k_dh ghm phdw_ gvdv vw_B _w_` p_dd rhd_ ,bmqm
p_dd c`ck x_ n_ ghm ga_eqa ,lhwm_m qjhhw hb nh_ gxhmw_s rhg eh_ nd_ ,k_qwgo_m
gwqc p_dd nbqh hh` lqg nphe _ wq`h_ ge_k qahkhhc hb nds lkdq ydqdwe ydv`df ydkdqs iwdb nwqdd goqsqqa ch_ gqdd bmqm wqb .aodo_Bx khshde_
lhkqB c`wm wbpj eh_ wq njkqdd w_s ,cvbu ydhkawm vhBm cs ngo_v_`-nqmqk_ lqb p_b vw_gx hdd ahboqphdd ,p_b qv_g
.lh_ nds w_o p_b qwqbo_ hb ghm nqm_edu ,com_o ydwhpm _ ghm yy kcom ,_ghkx n_mbqhws k_dh h`w acwc phdw_ gvdv nd_ gujqk vw_B _w_` ydbch
du nqmdvqaphd_ nhdx eh_ nw_h hb ixm` `w wqb ,_ghkx whqc ho`w lhod_ac lho`w nh_ lhwxm bham wqgmhw_` nd_ lhhf hjwb ydmdfc hwmdx kkdj wqahb
cfkuc n_ rhd_
,nf ljf hs hw`b hb _ghkx wh_m h`w nds nwqc nj_dd qoqao_aw_s hb nd_ ihd_ eh_ _ghkx goqdd_ lqb ixm` gqdd wqjkqdd ,vw_B _w_` nBdgx du gs_wv-`hhwg wqb nqddqa eh_ wqohb
yvbu y`dgk lhbmqm qoqbhxw_s hh` gws`d nqwdh` hb nh_ ghehdd qkqhuqsp _ rhd_ nqddqa bmqm lqb nwhso_ nd_ ,n_s_wvhm lhh` nhhgx khshde_ ghm ngq`w_ du ,lhovpq-wqohb hb
nd_ ,ydmdfc hwmdx kkdj poc kq` wh_m h`w ncqeqadu g_c wq hdd lhkxdwh nh_ kkdj lqods bmqm lqb nkqgxduwqc_ qhawqoq nd_ phhks
_ghkx wh_m h`w g_c wqgpvq k_m pqbqh wq p_dd nds ,kkdjc ydkdqs qk_ go_owqb nds .dhkq c`dgc
c bhj ,x_w `xdh pk_ ,fhkuc lbh`
c tsfd ,ckcykd lxk wqohbc
ghm wd`hu lqb nwhewqgvqkq du nqddqa fhkum _ghkx k_dh wwc wdh wq
`dxf wqb hb nds ydje`d ,lh`wc fj nghm lhovpq hb n`_c
p_dd lhvhw`m ydodhqw nds lh_kso ydwud_ qohhe .ydkqsyc qahbk_ddqa _ ghm phdw_ eh_ _w_` nh_ gj_mqa go_v_` nhdx ihe g_c _ nkqgxduwqc_ nqddqa fhkum ,cvbu qahkhhc
qbqh ,wqgpvq gdohm qbqh lh_ nds gwqc
m `w wqb e_ bd`j lqb n`_c nqm gqdd bohu_ hh` nghwgshd_ qjhksqwg qohhe ghm vw_B qbqh gkdsqao_ ,ldhc wbp wqjhhw w_a w_a
wq`h_ ndhqw lqhho _ nd_ thk` wqxhws _ qkhhdd nds nw_s du nqmdv kqhuqBp gqdd _ghkx wq nqdd ,nghhcoqaqkqa qjhkgoqsq qoqbhxw_s lqohh_ nbqh w_s c_oc qjhhwgphha ghm gdohm
naodwsxwqgod_ hdd gj_m p_dd ,cvbu qahkhhc hb ,nh`dpmc x_w` nhhe du w_sm hbj ,k_qwgo_m qjhhw qohhe ghm wqwqcdu hb gwq`hdu_` g_c
nds w_o p_b gwqc p_dd lqohh_ nbqh t_kB nds nwqbo_ nxhddu – gqdd
m njkqdd hh` wqohb lhh` _ ghm ga_eqa ,lhwm_m qahp_B nds ydwud_ .wqbode_` lhsyyxm hb nds
nhhe nds whc`c dodwje nhhe ckqm – ,ihhw n`qaqawq`h_ ,lhbdmhk ndxk lqoqgkqe kqgxphd_-k_e wqjhhw :dbd`j ldvm
h_
.lh_ vb`_ ucac ,wqa_ddx wqjhkpqaw_smd_ wd`hu wqddhp_m _ rhd_ gxhwqa ahboqhhe
wh_m h`w eh_ wqohb nahwqh-hhc lhh` vw_gx hde_ nqddqa eh_ wqjkqdd ,kue xgqg wqghhdd w_h p_b lhovpq hb n`_c ,wcqhk`
qhhwgqa hb nds lyxv`k nw_ddqa wyqo _ghkx k_e
hf ywgq lqb nkqgxduphd_ ,gq`w_qa
w`b lqb nhhe qhmxm gqdd nd_ ,ckcoc hw`f nwqjhew_s du ,lqow_s nvw_gx w_a _ rhd_
hb nqmqwdgxdushd_ poc kq` wh_m h`w nwhb_m_v_ du fj` eh_ k_e wqb e_ yhxceq`
qahkhhc hb y`dgk lhsyyxm hb nds wquwqc gqgw_ddwqb eh_ p_dd lhsk_c wd`hu nehw lqb

.cvbu ·¸¸Å Áȸ²¸¯

(52 ãääá îäàÛ ÝëàñíáóÛï) ·"ÁÈÉ ³ÇÈ ¸¸¶
   1   2   3   4   5   6   7