Page 7 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 7
…v{ |nvrq ~mrr…m
uxm} omu~}vp |oms

[KQHOKR]H

?·º¯¿ ±¯·À¿¸² "Ç·½´ »· ¾É´" ¾±¯µ ¾¯ Ǹ½ ¾°¸´³ À¯´´Ç¯Ã :µ¿´¯ ¾´Ã ¹¯À ¯ ·ÇÁ°±Á Á±¯Çà ¸²
?ÇÁ¸Çà Ȱ¸³ ÇÁ·¿¸´´ ¾Ç¯´´Á± ·È¸¿ ¾Á² µ¸¯

»· ¾É´" ¾±¯µ ¾°¸´³Á±¿¯ »¯Çȸ Äǯ ¾¸¯ ¾Á½ ·¯³ À¯´´Ç¯Ã :¾¸¸·Èǯà ´Å ÇÁ´´È µ¸¯ ¹¸´¯ ¸´µ¯
?·¿¸¸³ ¹¸¸È ·È¸¿ ¾¸´È ¹¯² µ¸¯ ¼¸»±Ç ¸»´Á ¾´Ã ¼Á· ÇÁ² ?¾´È¶ 'µ ¼´¯ "Ç·½´

?»¯Çȸ Äǯ ¾¸¯ ´¯´´ ¾´¯ ,µ¿´¯ ¸´´ ÈÇÁ²¿¯ ·±¯µ ¾Á½ ´¯´´ ,·»Á´´ ÇÁ² ¾¸¯ ÇÁÅÁ»Ã ¾¯Ç¯Ã µ¸¯
,ÇÁ°¯·Æ¯ ,ÇÁ°½Á´´¯¿ ¸´´ ,¼¸È²¶ Áȸ¯'¸´± ¸² ¼¸ÆÀ´Ã ¸² ¾¸¯ ·¿¯½ÇÁ² ¾ÇÁ´´ À¯´´Ç¯Ã
·¸½ É´º¸¸È ¯ ,»¸²°³» ÇÁ²¿Á»¯Æ ÇÁȸ¯'¸´± ÇÁ² ·¯³ À¯´´ ?"Ç·½´ »· ¾É´" ¾±¯µ ¸°±»
?É´º»³ ÁÇÁµ¿´¯
,»· ¾È·¿Á° ·È¸¿ »¯µ ¾Á½ µ¯ ·¿'ÆÀÃ'Á± »¯½¿¸¸¯ È"¯Ç ÇÁ±¸»¸¸³ ÇÁ² ·¯³ À¯´´Ç¯Ã
ÇÁ ·¯³ À¯´´Ç¯Ã ¾´¯ ?¼È±³ ²¸Ç´½´ ¶´Ç³ °¸È½ ¾±¯µ ÇÁ·¸¸´´ ǯ¿ ,¶Àà ±¯· ¾·ÈÇÁ ¼´¯
?²Á´½³ »´¶ ¼´¯ º¸É ¾±Á´´ÇÁ² ³°´ÈÉ ¯ ¾°¸ÇÈÁ±

¾'ø´¯ µ¸´»° ,¹¯² ,±¿´»²¿¯³Ã¯ Á±¸²'³º»³ ¯ ´Å ,»¸¸· ¾À¸´Ç± ¾¸¯ ¾ÇÁ³Á± ¾±¯Çà Á±¸µ¯² ¸² È·¯º
·¸½ ,ÇÁ¿Á¸¸» ¸² ¾´Ã É´Á¸²¸ ¸² ¾ÇÁº¸¸Ç¯° ´Å ¸²º ,¼¸¿¸¿Á ¸² ¾ÀÁ´½È´ÅÀ¸´¯ ¸¯²º µ¸¯ ,»Ã¯± ĸÃÈ
´Å ¯² ·»Á·ÈÁ± ·È¸¿ ¾Á¿Áµ Ǹ½ ,¹¸»²¿Á·Èǯà ¸´´ ."Ç·½´ »· ¾É´" ÇÁ°¸¯ É´Á¸²¸ Á»¯½¸¿¸½ ¸²

.³¯Ç´³ ³Ç´½ ¯ ¾±ÁÇà ¾Á½ Âǯ² ,ÆÃÀ ¾²Á¸ ¾´Ã »¯Ã ¾¸¯ ¾´¯ ,É´º»³ ¾Á¿'ÆÀÃ

·¸¸Å Áȸ²¸¯
·"ÁÈÉ °È¸´
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12