Page 6 - News Report - די צייטונג
P. 6
S REPORT FRIDAY, DECEMBER 5-7, '18 • • ·"ÁÈÉ ,Äƽ 'ç ,±¯·¸¸Çà ±¿´·¸¸Å ¸²

eh_ xd` khhdd ,wqsgoq wqb eh_ ?go_mwqb 1281 49th Street (cor. 13th Ave.)
wqo_vhk`dBqw wqahuohh_ wqb nqddqa Brooklyn, NY 11219
hb gvqwgxqaphd_ g_c p_dd n_mpqwao_v Tel 718-851-6607 - Fax 718-854-5282
g_c p_dd wqahuohh_ wqb ,n_po_xeb du go_c mail@ditzeitung.com
hb ,ghhvjhkxgoqm hb ihe nh_ g_cqa
lqoqeqddqa _ nphwa_` du ghhvjhksqc When sending e-mail or fax, please follow up with
qwqbo_ hb nds eh_ wq `hd_ dkhs_ goqbheqwB telephone call, to assure receipt.

.hhgw_B 1RWUHVSRQVLEOHIRUW\SRJUDSKLFDOHUURUVRUIRURSLQLRQVH[SUHVVHG
gsw_bqa gk_dd p_dd qhuvqk _ eh_ p_b E\WKHZULWHUVRUDGYHUWLVHUV
e_ ,n_gaohx_dd qahgohhc hb nh_ nhhe goqvwqo_ ‹1(:65(3257
njhkoqewqB _ ghm nwhsshd_ ihe rw_b
m
qwqbo_ hb nds n_xhghk_B _ du gvqBpqw :¾±¯µ Ǹ½ À¯´´
qxhkwqgphd_ hb nqeqa n`_c whm .hhgw_B
du wqo_vhk`dBqw hb nds gs_xgohhs ¬¥ší¬ ©š ©Ÿ® ¬ª¬ £
wqo_vhk`dBqw nhh_ e_ ,_m_`_ goqbheqwB
ghdwgqa dkhs_ ihe g_c n_mpqwao_v nds w_B _ nqoqjqwphd_ gxwqdu nkqdd whm ,xd` xebw_xeb goqbheqwB nds ghdg n
ghm
p
_m_`_ nghmoh_ !wqoahk nqhhwxduphd_ _ hdd nqohb gsw_bqa gk_dd p_dd ,ydkqm qohhe goqbheqwB nahbwqgqBx lqb nds qg_g wqb
_ ihd_ guh_ nqm gqe q`kqe p_b nd_ ,nbqw w_o ,po_xhghk_B w_s ehdk` gxho wqgpdm hb nh_ qj_Bq n_ qboq n_ du nqmdvqa eh_ ,xd`
nds gs_xgohhs qjhkoqewqB i_p qoqbhxw_s nh_ ,qhw_gphc wqo_vhwqm_
ldu po_xhghk_B qxhg_wv_mqb .nxgoqm lyp w_s ihd_
khsqa njhkwdg_o _ ihe nh_ g_cqa g_c wq .ngjheohc
.Bm_wg goqbheqwB wqo_vhk`dBqw nuhmq ghm ihe ga_kx
m `hd_ dkhs_ e_ _ ghm khsdu _b n`qaB_ gxho ihe nkqdd whm
du Bm_wg nds bhxwqgod_ n_ qv_g eh_ pq lqoqh rw_b
m e_ gxho p_b gohhm ,xhghk_B nd_ nqdgshd_ qohhe wq`h_ aodu_xB_ qxhghk_B
guhhw Bm_wg e_ ,ngoqbheqwB wqhhaw_s qohhe _ gxho eh_ wqoaqv wqxhghk_B _ .nqo
awc qphddqa nwhpqwb_ ehdk` nkhdd whm ,nk_sjwdb
ghm phd_ ihe gojhhu wq ,nxgoqm ghm ihe nhh_ n`qa nkqdd whm .gohhs wqjhkoqewqB gBhdcwq`h_ ,qpqwqgoh_ qahgjhdd nds ngvodB
wq `hd_ _khmm ,nqaodahbhhk_` qjhkoqewqB gkhBxqaB_ ihe g_c p_dd lqb rhd_ khBxhh` hb nh_ nqowqkB_ ihe nqv
m p_dd nds nj_e
_ p_dd gvqBpqw n
ghm gxho ihe gwhs nds n_mpqwao_v _ nqddqa i_o eh_ xd` nqdd
gxho i_b wq nqv ,nkqgxw_s rw_b goqbheqwB .nghhu qahgohhc
lqb gxho lh_ gha
m `hd_ ydoqg nhhv n`_c .p_pvqg ,n_gpdh ,n_xhghk_B _ nqddqa eh_ xd` goqbheqwB
,goqbheqwB _ w_s gmdv pq p_dd gvqBpqw g_bhbo_v goqbheqwB wqo_vhk`dBqw wqb nqddqa eh_ n`qk to_a nhhe gqmj .iwdb nd_ iwdb
hde_ gxho ihe gwhs Bm_wg nqdd dkhs_ wq`_ nh_ nk_dd hb nqohddqa g_c n_pvho bw_xghw eh_ p_b hu ,vk_s p_b nqohb ghm gqmbhddqa
wq gohbw_s ,goqbheqwB _ hh` nqe khdd
m hdd wdjhx nqddqa nqoqe wqo_vhk`dBqw hb nd_ ,
68 bk_` ihe g_c wq nqdd goqadh nhhe nh_ nqddqa
lqb w_s n`qa rw_b
m p_dd gvqBpqw lqb p_b vhwdu hhe nqmdv_` ihkboq .bhhws nds ahkhddhhws a_gpgwd`qa ng
18 nhhe nh_
iwdb gkhswq ahkhhddghhu gwqdd p_dd gm_ qwcq ghm gohbqa nd_ wqghkhm nh_ np_kxqao_
.ehdc qphhdd gkqdd qghhddu hb nh_ g_khB hddhqo _ pk_
.goqbheqws wqb eh_ wq .Bm_wg vw_gx nqddqa nqoqe wqo_vhk`dBqw hb wqahuohh_ wqb nqddqa eh_ nd_ ,cmfkm
ghhw` eh_ p_dd qgjhxqa xd` qghhddu _ nds wqehhc qbhh` khhdd ,gwqaodcqaphd_ n`_c wqeqo_B_h hb nqdd wq`qkwq`h_
nhhe nqddqa eh_ ,guh_ nw_ddqa gwhuhk`dB wqgod_ nqddqa nw_h qao_k nhdx nqoqe pqwao_v nqddqa p_b eh_ hu ,n_kB_wq nhhe np_xqaB_w_
wq`mquqb hb nds goqdd_ nh_ e_ ,aodwhsohh_ hb nqoqe guh_ nd_ ,k_wgo_v nxhg_wv_mqb qxhghk_B hb nh_ nhhw_ eh_ wq nqdd wqgqBx
p_b ge_kw_s gxho k_mohhv wq g_c ,_af i_p _ ehdc nphhdd nh_ npqeqa ng_wv_mqb gohbw_s gxwqdu g_c wq hdd lqbj_o ,gkqdd
nhhv rhd_ nw_sqa gxho eh_ wq .ehdc qphhdd toqb_v nxhg_wv_mqb nahguh_ lqb w_s .nw_h ihe g_c wq nqdd ,pqoeh` khd_ hb nh_ gkqa
nhhe nh_ n`hk`qa eh_ wq ,n_b qhu_v_dd _ nqddqa eh_ ,n_po_xeb-hbqoqv nds ahboqgx g_c wq .p_pvqg nh_ guqe_`
gqwvhp hb hbj ,hwsdu eh` lhhc qkqhuhs_ ,w_h 8 ,wqd_coehh_ ,goqbheqwB wqo_vhk`dBqw nd_ ghhvgpowq qphddqa _ nehddqaphdw_
nwqhhs nhhamhhc_ nqoqv nk_e ngoqa_ phddwqp ng_wv_mqb hb n`_c wqd_coehh_ w_s wq`_ goqvqa ihe g_c
m p_dd nds ,ghhvjhkxgoqm
wqb nqdd !pqhkhm_s qwqhhe ghm yd_af hb p_b !w_h 20 quo_a ehdc qphhdd p_b guqe_`
_ ihe gao_kw_s ,ehdc nphhdd nh_ eh_ goqbheqwB qxhkwqgphd_ hb nds rhwa_` kvhgx _ gha .nqowqkB_
wq nqdd hdd xwqbo_ ,g_w_B_ i_dd ldmhohm n`_c wqo_vhk`dBqw hb p_dd ghm bhhws gxho eh_ vhghk_B nh_ nhhw_ eh_ wq e_
wqm khs n`_c nqm rw_b n_b p_dd ,phdw_ ghha eh_ wqg_s nhhe khhdd ,wqbod_dd nhhv nqddqa
g_c xd` .i_dd wqb rhd_ ngoqa_ qk_wqbqs .ahe k_dd p
o_pvho gphwa_` nqm nqv ,w_g_oqp wqo_vhk`dBqw _ nqddqa
hhe g_c nd_ phddwqp gqwvhp hb g_cqa nheoh_ g_c
m nqdd ,
69 ,20 w_do_h nqmdvqa eh_ pq .gdk` nh_ naqkqa lh_ eh_ p_b e_ na_e dkhs_
a_g _ gxwq .nxgoqm pk_ gwhgvqBpqw ,n_pvho goqbheqwB lqhho lqb nwhd_ddxqaohh_ p_dd ,nhe 2 qohhe du nqao_aqa wqghhdd eh_ pq)
nh_ lhhc nhhe du nqhksB_ wq gaqks wqgqBx wqb ihd_ e_ gwhsqaohh_ eh_ k_o_huhb_wg p_dd pw_owqdd_a pk_ nw_ddqa gkhhddwq nqoqe qbhh`
wqb k_s lqb nh_ ,goqbheqwB wqahboqhhaphdw_ eh_ hhe nds wqohh_ nd_ ,pghqgp qphdwa nh_
.p_pvqg hb rhd_ ihe gahkhhg_` ,n_po_xeb g_wv_mqb
gqwvhp hb naqdd n`hwxqa g_c p_dd wqohh_ gwqdd qho_mqwqu hb d_dd qmw_sg_kB (!goqbheqwB nw_ddqa dkhs_
g_c ,goqbheqwB lqb gj_dd_` p_dd phddwqp -hh`w_s eh_ n_po_xeb nqdd .ngk_cqaB_ nds nqddqa g
sdxhj
w_s eh_ wqbqh gxho
lh_ n`_c ngoqa_ qjhkgq p_dd n`qaqawq`h_ g_c ,nw_g_oqp nd_ ghhkpqwao_v hb nqao_aqa qohhe n`hdkduphd_ ghhwa eh_ wqbqh gxho ,xd`
goqbheqwB nw_ddqa eh_ xd` nqdd e_ ,ga_eqa gvqwgxqaphd_ xd` xebw_xeb n_mpqwao_v qohhe wq`h_ gaqdd p_b e_ na_e nd_ ydkqm
,gmqg_qaB_ wqgjhhk ,g`qkqashd_ hhe n`_c nd_ gphwa_` kjhhmx _ ghm nd_ ,go_c nhhe wq e_ ,kshhddu nhhv eh_ pq wq`_ ,ydodwpf
gxho hhe n`_c ngoqbheqwB qahbwqhws khhdd nahboqhhaphdw_ lqb w_s nxgohddqao_ hb rhd_ kahe nhhe ge_kqawq`h_ g_c
dkhs_ ihe gwhBx p_dd ,vhghk_B wqo_vhwqm_
(47 º»»¸ Å»·² ´Â·ÈĸʲÆ) .n_po_xeb goqbheqwB g_c wq hdd lqbj_o nw_h wqahkboqu ,gohhc
qphdwa hb eh_ p_dd ihe gwqbod_dd wh_ `hd_ .
92 nh_ nhhsm_v aodkhhddwqwqbhdd nhhe nwhdkw_s
kkj` p_b gwqdd p_ddw_s ?lqb nds ckdba
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11