Page 6 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 6
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ

k`vm c` nhdx g_c _ghkx `w wqb :¼½´´» ½­´®´´Ã¿
cxqm hxo_d lhbhpf cmj nds ydjw` nqddqa
e_ lqb nds nwqc du ghhwsqa ihe n`_c p_dd smd hi{r sid peml} v}m
gmuk vmmt
nh_ cjdp nhhe pwds eh_ _ghkx `w wqb gtvpmmd svlvlu six ltvfvf vmmt mg
k`vm wq g_c lx_w`d ,boqkhh_ nqgqgp
vj nqg_g nqphdwa nhhe nds ydjw` nqddqa ¿»Ëµ¹ Ä´»µÂÄÀ·É »µ Á»² ²»À˵ ²ÌÄ»»Ã³ ÁÄÂÄÆÄ ¼»¸ ºÄ··
ghhgx p_dd _ghkx thoe_wgpm wdmb_c
nd_ ghwg rhd_ go_c wqb du ahboqgx lcq nqbhhe nqahkhhc lqods `dgx lqoh_ nqmdvqa qxhbdh nh_ codm_ nds fdj hb nd_ cksyc ihe ghha pq - .duh .h.o .boqkhh_ nqgqgp
wdmb_c vj wqddx nqphdwa nhhe nds nd_ ,ghwx ,_qhe mjc kvdue h`w qoqkdvp wqb nqshd_ nqe_kw_s w_o ihe k_e nqm e_ wquwqc nh_ k`hgx qxh
bhpf qhho _ yhxceq` nqoqsq
nqbhhe nqphdwa lqods nd_ ,_ghkx vphkqwgpm nh`w lqods nqddqa k`vm wq g_c pgk_mqb kksyck hd_w db`k dk vw khhdd ,lhmkdq kj _wd` ,boqkhh_ nqgqgp nh_ goqaqa qxh
bhpf qhho hb
p_dd ,_ghkx vphkqwgpm nvec wdmb_c vj ,cohaoc ydfdj nd_ lhohhoq qahb
ydhmhos i_p_ cjde gxho nqv nqm ,kksyck hd_w dykdek nh_d lhd`oqe_w qxdch bdb k_dmx ucwc ydx_w`
e_ gvdwbqa phd_ ihe g_c _ghkx qbhhe wqb ,wqhws nds g_cqa g_c wq p_dd nds wqm i_p_ ,cksyc fdj hb iwdb w_o cqdxh nhh_ nhhv du nhhe wdmb_c vj kx dwhvhd d`h`f do` _ghkx
ghhcwqgodeqa ngw_b nqmdv du i_o r_c wq du gvdvqadu i_p_ ihe g_c wq p_dd lqb iwdb k_wxh kx nyksyk cdd_ym c`vc khhdd _ eh_ _ghkx `w wqb ,_ghkx thoe_wgpm
gqdd nqm nqdd nhdx gw_dd wq nd_ ,ydfmx rhd_ _ghkx `w wqb nd_ ,cbd`q qahkhhc p
nh`w lqb nqm p_dd ghhvhwqddx quo_a hb nd_ ,lhvhbuc x_w nd_ cwdyc wx nqphdwa lqods bhmky
ihd_ nd_ ,bmch` hb nqoqsq nd_ nqhu nhc_ ihe hhddu iwqk nqddqa w`fm bp` nhdx g_c c`vc khhdd w_o eh_ ,ghm dohkq _k gj_m wqkcqubkqa weqhk_ h`w bhpfc nd_ac c`hxhc
dbdb nds cjw` qmhw_dd _ nqmdv_` wq g_c ,lhodaho hohm qoqbhxw_s ,lhodaho gqwbodc _ nwqc du gphka wqgxwq`hh_ wqb cdd_ym g_c cjw`k dodwje c`hxhc x_w wqb ,kue
_w_`-k_hwgo_m] nqkdvpm wdmb_c vj kdbac ldh nd_ qahb
y`x ,qahbq`qk nd_ qmhw_dd nds phdw_ gmdv p_dd `kc vmdqm cksy ym_ kqhuqsp lcq nd_ g_cqa `hk wqhhe lcq
vw_gx lcq g_c wq p_dd _ghkx [vw_s hhe yhxceq` gq`w_ wq p_dd ,
djd qahb
`dg wqb gwqdd cksy hb iwdb nd_ ,tw_c qxhbdh _ wqb nqddqa eh_ _ghkx `w wqb ,nqddqa `hxfm
ydqsxc lhmqs cmj ahboqa_e nxgohddqao_ lqb rhd_ nd_ ngxwq`hh_ ldu wqgoqo bdh p_dd
k_wxh wd_
y`hxh nh_ wdf` wqgxwq
ndxkc ce` cfmx _ ghm ahboqa_e nd_ !yd`dg .lh`wc y_ lc` ydjek ,n`qa du phdw_ wq gvhx lqb naqdd wqgxwq`hh_ wqb gw_dd rhd_ _pxy thv gwqcw_s ihe g_c
lhmqs cmj ihd_ g_c _ghkx `w wqb ydspdyd hxw _wma yd`dyj yjpm ahboqddphd_
.nm_ !nhhe fhkum vw_gx gpk_e nh_ lhohhoq cmj ,ihkboqewqs gpqdmxqa iwdb .cxws quo_a hb 16 gk_ ahboqhhe ,kue c`hxhc x_w lqb hh`
nqhd` ihd_ nqm gqdd _hmxb _yqhhp ghm vj nqbhhe nqphdwa nhhe ghm ,yhxc ybd`q cxdwh` ihd_ g_c _ghkx `w wqb lhwqhx hbham hb hh` fkf` khb`ck nd_ ,w_h
n`qo xmm gw_b ,`dwv` guqh nhdx ,cdvm _ hhe nds vkf _ ,_qhe mjc nqkdvpm wdmb_c wq khhdd ,bpf nds cbm hb lhxdbvc dhyd`_m rs_khs cxom h`w ucac hh` ihd_ nd_ ,_ghkx
lqbqh _ w_s nhhe k_e pq e_ ,bmch` lqb iwd_`
lhwsp qohhe nh_ n`hwxqa nhdx wq g_c _ghky thoe_wgpm yho`wc dm_ bum i_b eh_ du pgk_mqb gaqks wq p_dd _ghkx
nh_ gw_b cdvm _ w_o gjde wq p_dd lqohh_ hb nh_ lqb nds n`hhwx whm p_dd] ,
wd_ c_wo bdmq vhbu nqahkhhc lqods kvhohh_ wd_ wd_ _ q
thoe_wgp lqoh_ a_g nqbqh _ nqoqdd_b
n`hhwx du gs_c wq nd_ ,[kvhgx qahboqmdv whgpqwqvm qk
hqxh h`w vcac bpfcd `dgc wdmb_ nwm vj qg_g p
`w lqb hh` ,bmch`
.nj_dd wqboh_ wqb_ y`x goqaqa nj_e i_p_ lhoxc ixm` yhxceq` ngw_b kvhohh_ n_ wq eh_ _ghky yho`wc bumd ,_qhe _ghkx cxom h`w ucac ,_ghkx thoe_wgpm
nqgqgp nh_ nhbdh hb w_s eh_ khd_dd nqphdwa lqods nqddqa k`vm g_c wq p_dd vcac w`qc dohwdb` bpfcd `dgc bdmq lqods ydspdy xmm rb wf_ rb gwqcw_s lcq g_c
du nhhe cjde yhxceq` nkqdd hhe p_dd boqkhh_ wqb g_c lcq nds p_dd ,_qhe mjc nqkdvpm pqk_ g_c _ghkx `w wqb nd_ ,ydspdy hh`

wd_
nqphdwa lqods yhxceq` nphoqa nqoqv ._qhe mjc kue nqbhhe nds nhoq wqb nqddqa k`vm ihd_ _ghkx `w wq g_c ihd_ nd_ ,ahboqddphd_ nds c` ga_eqa
nkqdd nqhdws hb ihd_ nd_ _ghkx `w lqods n`hwxqa nhdx _ghkx `w wqb g_c ihd_ ybd`qk nhbdh nhhe wwdqm nd_ nhbdh nhhe `wvm lcw`_ h`w nd_a nqphdwa lqb hh` gwqcw_s ihe

wd_
nqphdwa lqods nphoqa nqoqv yhxceq` `dxfc dwspm lhvkf cmj n`qaqa phdw_ nd_ kx dybmj ,c`hfd c`c_ idym ,iw`yh _wd`c p_dd ,lhhfc wd_ kcvb `w ,kue wquhsx lhhf
hb nds nqowqks_ ihe _ghky yho`w lqods rhd_ ,yh` ldkx hohhoq rhd_ ,
wd_ c_wo iwd_`
rdbwkd ldkx xv`kd ldkx `dc_k nvec kkc fkf`ck gvhxqa g_c kue c`hxhc x_w wqb
tw_c gda wh_ nds nhhe coco nqoqv nd_ ,ydqhou bdqd ,yd`_ yjpm rhd_ ,y`x rhd_ ,lhbqdm `w wqb ,cwdyk n`wvkd ydhw`c y_ `dc_k ldkx wqb ,lcq hh` nwqcw_s du ihe _ghkx `w lqb
yhxceq` nwqc nqoqv nd_ yd`dg ydbm nd_ nh_ vkf _ ,lh`dyjc nh` i_o eh_ pq p_dd bdqd fhkx wqb nqddqa ihd_ qv_g nhdx eh_ _ghkx rhd_ gvhwbqaphd_ ihe g_c kue c`hxhc x_w
,ndfg`d codm_` wqgqdd vdehf nd_ yduq qgda hb p_dd ,xbdvc ndxk nh_ vkf _ nd_ xhbdh du nd_ nskqc du nd_ nwqc phd_ du lhmxc nm nhhe k`vm du hd_w eh_ wq e_ _ghkx `w lqb
nd_ p
qbhhe qwh_ nds nqddqa k`vm g_c he p_dd e_ nqaoqw` du phdw_ nqoqe lhwsp hb nds cbdvo ydhofdw` ,wquwqc qxhbdh i_p_ nhhe vefm nhhe khdd wq e_ ga_eqa g_c wq nd_ !ihkghddv
qwh_ nds fkf`ck nd_ ,_qhe cq p
q`_` hohhoq ghm cwhyp nhhv gxho eh_ yhxc ybd`q xso`d rda` ,c`xfmd wd`hb cxqm` ,ydhmxa`d !kghddv _ n`qa lcq gqdd p_dd wqgxwq wqb
nqoqe hhe p_dd ,dhfhx nwqgkq qjhkwq q`dxf wqb e_ ,eh_ lqk_ nds wvhq wqb ,cec lkdq eh_ _ghkx `w lqb hh` cwdyc ybmyc hb
`dg hj lxc
wd_
lqb nsqwg du rw_b xgoqm .ndmm`d kvhohh_ n_ i_b eh_ wq khhdd xdbhf nhhv gxho
.eod_ ghm c` _b i_o _ nh_ nd_ y`x qbqh _ nh_ ,`um nqbqh _ nh_ _ eh_ _ghkx `w lqods nhuh`w wqb wqb wdbc vpds nqphdwa lqods dm_ bum
nsw_b gxho nhdx yhxceq` gqdd guqh `dg ldh lqods lhohhoq qk_ nh_ ,`dg ldh qbqh gshdcahkv nhuh`w ngo_v_` lqods wqgj_g n_ nqddqa eh_ wq p_dd ,kue `w wq
hw_ddbd_
nqmdv nkqdd p_dd nhbdh hb w_s ca_b nhhv nhhe nh_ nd_ ,`dg ldh lqb nds hmxac vkf lqb nh_ wh_ ghm k_wq`h_ go_v_` eh_ p_dd ,_ghky kq` wqb vhbu nd_ nd_a nqphdwa lqods kvhohh_
nds ,yhxceq` boqkhh_ nqgqgp nhhv nqohd_dd du rw_b wq nd_ ,cmdbjd ,hofdwc vkf lqb gj_mqa g_c he p_dd ydqhou w_s pdohj nqddqa wq eh_ qdbhj p_dd _qhe wx_ yfdom
lhmx y_wh nd_ cwdy nsqx gqdd nqm hdd du ydhmxa` w_o g_c wq p_dd pqk_ e_ nwhsx vj hx`w ng_g nqphdwa wh_ nds ydfhkx` ydwhpm nhhe ghm ,_pwham chmhs vhps _k xmm
lx kq` hbhmky qahb
wqhws hb hdd hde_ ydbhpfd lqods ydoym w_o eh_ pqk_ ,ydhofdw` kvdue mjc nqkdvpm vcac wdmb_c nqddqa i_b wq eh_ cwdyc ybmyc rhd_ xso
yhxceq` nqoqv nkqdd hhe khhdd ?_hjqdqhe `dg hde_ hdd nquho pq rw_b nqm nd_ nqgxwq`hh_ lqods nhuh`w wqb wqgj_g wh_ nd_ ,_hjqdqhe `w wqb g_c _khmm ,dwdb` bhfh _ xmm
_ghkx `w lqods k_ddv nqphdwa lqods nphoqa du lcq rw_b nqm nd_ ,khdd wqgxwq`hh_ wqb nqdd ydqhou nds wqgpdm _ ihd_ eh_ _ghkx `w ybmyc hb nqo
xwh du lcqdd nds _ghkx
nqoqe lhjwb nd_ lhxqm qohhe qk_ p_dd nqm p_dd pgda pqk_ rhd_ ahboqgx nvo_b hde_ hdd khsxhh` _ ncqe nqm nqv wh_ gcqe nqm
nd_ wqgwqdd hb rhd_ gqhd`qa yhxceq` lhwsp hb nh_ w_d`m gwqdd ihd_ nd_ ,w_o g_c _ ghm nqdgqao_ nhha du nsw_b wqgjqg qxhbdh .cwdyc
qohhe nds nqddqa k`vm g_c wq p_dd ydacoc ,dyx_k xh_ nh`d dwh`fk lb_ nh`x lhohhoq hb e_ ,lhvk-_ lku nqxhbdh _ ghm nd_ nf nqxhbdh cxdwh` ihd_ g_c _ghkx `w wqb
hbhmky kx hbhmky p
h`w nd_ yd`_ qphdwa vkf hb w_o wbpj ncqe k_e wqohh_ wqbqh _ e_ qahb
wqhws hb nqmqxw_s gxho ckhkf k_e nqm fdj hb _qhe _owd`bo yh`k lhxdbvc dhyd`_m
ydhofdw`d ydhmxa` lqohh_ nqbqh _ nds `dgc ,ncqephd_ nd_ wqbhhkv qwqeod_ ghm df ydwdb gahhkqa nqm g_c _owd`bo nh_ e_ qdbhj ,cksyc
._hjqdqhe xdbvc `dg lx kq`c dohve lhohhoq kj` ,lkdq` ldkx nhhe gqdd hde_ nd_ mjc kue h`w qoqkdvp qahkhhc wqb hdd hde_ nhhe k_e pq e_ ,nqoqdd_b nshd_ xdab nqphdwa _
`w nw_s cjw` _ ghm nahboq whm_k du nhhe cjde nqm gqdd hde_ nd_ ,lh`umc kj`d du rw_b pq e_ nqa_e k_mqk_ gaqks _qhe xbdv x_`d lw kdv` cowm_y hydmuq kj
wqb e_ ,dhfhx cfsxm quo_a nhhe ghm _ghkx vhefm hkj c`vc _um _k khhdd ,ydjw` qk_ gm_gx wq nqmqdd nds xgoqm nshd_ wjho nhhe hb ,ihd_ `kc ydhmhos nghm ,cxdbvb yd`cky`d
c`dgk l_d` _chx nskqc k_e wqgxwq`hh_ nhhe gqdd pq e_ _khmm ,ldkxc _k_ cjw` rw_b nqm ,
lyd`_ yh`k ydyd_`
nhhe rw_b pq _ghkx `w lqb nqoqv p_dd nxgoqm qgo_o
cwdyc nwv ymwckd ,cfkuckd cjw`kd kj k`vk hd_wc hkj _ nhhe whm nkqdd ldkx nd_ lhxdbvc yd`_ hb hdd hde_ nqdgqao_ nhha du cksyc fdj p
`w lqb nds nphhdd hhe ihkboqewqs
lchyd`_ ydjed ,boqkhh_ nqgqgp` ydbhpfcd du nhhe cjde bp` whm nkqdd _khmm ,ydjw`c ydxawyc nd_ ghhvmhw_dd _ ghm eh_ pq p_dd
lchjwb kj` dfhkuhx ,lck dqhhph lhxdbvc `wvyo yhxceq` gqdd hde_ nd_ ,pgda pqk_ .ydxdbvc ydcm_ hb _ghkx `w wqb ,`kc ydwwdqyc nd_ ,cxdbvb
lhvk
_ hohq` bpfd nf d_umhd ,lchxqm kj`d ,
lkxc
ndvhy wqb nd_ fhxmc y_h` nwqdd cohaoc fdj wqb ihd_ g_c _ghkx `w wqb lhodofyd ydksy nhhe w`fm nds fdj hb ihd_ g_c
wqum iyhx_w chcd `dyjc lc` lhhvyhd ,lb_d hde_ lqb rhd_ nhdx nqgw_dd qk_ whm p_dd ,nqoqdd_b lhh` ydfpdo nd_ lhodaho nhhe w`fm du hohm kj w_s xbdvc ndxk nh_ nd_ xhbdh nh_
cwdyk lhkqs yd`wck djehd ,b_m caxh iyhwf_d lh_`c lhoxc ixm` wd_k l_hudh ch_d ,ao_k fdj lqb nds kph`_ g_cqa nhdx g_c wq p_dd fdj hb vefm wq eh_ lqb iwdb nd_ ,lhohhoq
iwbj lhbpf ydkhmakd cbd`qkd ydqhoukd nqw_ddqa rpdyho eh_ pq wq`_ ,wdf` tgk_ i_o
ldx hk` lhxdbvc lchydm_d lchyd`_ .bp` ,
ldkxk
dohy_wvk nhhw_ eh_ wq nqdd edq wyhd y_x wyh` cmj hs
_chd ,cudf lchydohqm dudshd ,df lhkdxjm
kj yfmxk ,cjw`kd cfdomkd ldkxk l_d`
cwcm` chchx fhxmc y_h` `wvkd ,cofmc

hch cec yh`cd ,lkx _pjc chcd ,xmm `dwv`
nduw hch nj nm_ ,ckcu dfush lhkd_a e_d ndhkq

!nm_d nm_ dohmh` cwcm`

! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
·"ÁÈÉ ¼¸È´²Æ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11