Page 2 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 2
ɺÀ½ ¼´¸À Á±¸²'ɴȱÇɳ ¾´¯ Áº¸»ÇÁ³
Ç´Á¸È Áº¸»±Á· ¹¯¿ ¾Ç¯´´Á± ¾·»¯³Á±Ã¯

"ÇÁ·¿ÁÅ ²Ç¯Ã²Á°" Á·½¸Ç¯° ¾¸¯

,Ç´Á¸È ¾º¸»±Á· ¼Á² ÉDZÀ½° ɺÀ½ ¯ ¼¸¸À½ ¾Á¿Áµ ÇÁ·¿ÁÅ ²Ç¯Ã²Á° ¸°È´É Á±¸»²¿ÁÅ
¯"·¸»È ÇÁ²¿¯À ¾³º³ ¶¿ ¸°Ç ±"³Ç³ ¹Ç´² ÉÁ²´ ¼Á· °´·° ±¯·¸½º¯¿ 2:15 µ¸° 1:15 ¹¸»±Á· ·¿ÇÁ»Á±Ç¯Ã

.ÀÁ½¸·È Á¿¸¸È Áȸ¿¯½Ç¯³»¸Ã Ç´Á¸È³ ¸ÃÉÉȽ Á»¯ ¾Ã´ÇÁ± ·¯³ ·¯Æ¯»Ã ÇÁº¸»ÇÁ³ ¾´¯ ²´³ ³µ¶½ Á¿Á·»Áµ ¯ - .±Ç´°À½¯¸»¸´´
ÇÁ²¿¯À ¾³º³ ¶¿ ¸°Ç ±"³Ç³ Ç´Á¸È ²¸±½ ÇÁ² ·¯³ ¾¯² À¯´´ ¯ÉºÀ½ ¼´¸À ¼Á² ,¾¿°Ç» ¯°· ¯½´¸ ¾±¸·Ç¯À¸´Ç± ¼´Å ¾Á½´ÆÁ±Ç¯Ã µ¸¯ ³´Å½ ɲ´ÁÀ ÇÁ±¸²'ɴȱÇɳ
,ÇÁ·ÇÁ´´ Á±¸²'ɴȱÇɳ ǯ± ·¸½ ¾·ÁÇ·Á±Ã¸´¯ ¯"·¸»È ¯½´¸ ¸² ²´°º» ,°¯ '³ ¼¸Ç°² ±¯·À¿¸² ¾Á½´ÆÁ±Ç¯Ã µ¸¯ Á»¸Ã ¸² ¾Á´´ ,·"»ÁÁ³ ¼¸Ç°² ±¯·À¿¸² ¼Á¿Áï»Ç¯Ã
µ¯ ¾·´¿¸½ ¸² ¾´Ã ·¸¸ÆÀ¸´Ç± ¸² ·±¿ÁÇ°Á±À¸´Ç¯ ·¯³ ÇÁ ´¯´´ ´¯´´ ,È´²Æ³ ¸"ǯ³ ´¿¸°Ç ¸Æ´»¯³ »°´Æ½ ¼Á² ¾´Ã ¯»´»¸³² ¾·½¸Ç¯° ·»Á´´ ¼Á² °»¯³ÇÁ¿¸¯ Ç´Á¸È³ ¸²½´» Áº¸»±Á·
ɺÀ½ ¸´´ ¯ÉºÀ½ Á·ÀÁà ¯µ¯ ¾¸¸µ ¼¸¸À½ ´Å ³º´µ µ¸¯'½ ²´°º» ¼¯Ç±¯Çà ÇÁº¸»ÇÁ³ ¯ ¾Ç¯´´Á± ·»Á·ÈÁ±´Å µ¸¯ ÀÁ ·¿¯Æ¯° µ¸¯ À¯´´ ÇÁ·¿ÁÅ °Á³¸Ç ¸² - "ÇÁ·¿ÁÅ ²Ç¯Ã²Á°"
±¯· ¹¯¿ ±¯· ³Á¸±¸ ¯ ·¸½ ·¿ÇÁ»Á± ·¯³'½ À¯´´ ,¾¸Ç²³¿À ¾´¯ ·Ã¯È¸¸Ç·Á± Áȸ»ÇÁ·À¸´¯ Ǹ¯ ·¸½ ¼´·Á½´¯
¸² ¸¸° ¾Á½´¿Á±À¸´¯ Æǯ·È ǯ± ·¯³ ³ÈDz ¸² .¼¯¿À¸´¯ ¾¯ .'¸²½´»´ ³Ç´É³ µ¸¯ À¯´´ É´¸¿¶´Ç ´Å ·½´Æ'À ¾Á´´ ·Ã¸´³ÇÁ°¸¯ ,ÀÁÀ¸´´ÇÁÀ
µ¯ ³°´· ³Ç´È° ¸² ¾²»¯½Á± ·¯³ È"¸±½ ÇÁ² .Á·±¸»¸¸·¯° ¼Á¿¸¸¯¿¸¯ ¾Á½ ·¯³ ±¯·¸½ ÇÁ±¸¸µ¯ 2:00 ¼´¯ ¾´¯ ·¸¸³·¿´µÁ± ¸² ¾´Ã ±¸»Á·ÈÇÁ·¿´¯ ·È¸¿Ç¯±
·¯³ ¹¯¿ÇÁ² ²»¯° ¾´¯ ,ÈDz½³ ɸ° ¾¸¯ ³¶¿½ ·¿Á´´¯²Á± ¾¸¸µ ¼¸¸À½ ´Å ¾Á´´Á± ³º´µ ¾°¯³ – ¼¸Æ»¶ ·¸¸Æº¸»½Á´´Æ¯°
.É´º½ ɺÀ½ ¾¯ ¾Á½ ·°¸¸³ À¿±Ç¯½´Å ³"¸¯ Áº¸¸Ç ¾´¯ ÁÀ¸´Ç± Á·¸¸Ç° ¯ ´Å ¾È¯´´Á± ¼»´Á ÇÁ² ¹¸µ Á±¿¯» ¯ ǯà ·¿ÇÁ»Á± ¾¸´È ·ÇÁ´´ À¯´´ ,¾¸Ç²³¿À ɺÀ½
ǯ± ¾ÇÁ³ ´Å '¸ºµ ¸² ·¯³Á± ¾Á½ ·¯³ ²´°º³ ¼¯´¿ À»¯ ³²´°º» ¾Ç¯´´Á± ·Ç¸´´ÇÁÀ µ¸¯ À¯´´ ¾·¯Æ¸»Á² ·¸½ ³²´ÁÀ
Ç"´½²¯ Å"³±³ Æ"º ¾´Ã ÇÁ·ÇÁ´´ Á±¸²»¯´´Á± ¾´¯ ÁÆǯ·È ·¸½ ¾Ç¯´´Á± ·Á·¸¸»Á±¿¸¸¯ µ¸¯ ²½Á½ ÇÁ² .³Ç´É »È .·¸¸Å
·¯³ À¯´´ ,Ã"° °´Ç¯Æ½ ¯"·¸»È ¶Æ´Ç ¼´»È »¯´½È ¸°Ç ÂÀ´¸ ¼³Ç°¯ ¸°Ç Å"³Ç³ ¹Ç´² ³¶¸Éà ¸Ç°² Áº¸»ÇÁ³ ¾¯ ·¸½ ·¿ÇÁ»Á±Ç¯Ã ·ÇÁ´´ À¯´´ Ç´Á¸È Áº¸»±Á· ¸²
,Æ´µ¸¶ ¸Ç°² ·¸½ ·¸¸Å ÁÇÁ±¿Á» ¯ ǯà ·²ÁÇÁ±½´Ç¯ ²Ç¯Ã²Á°² ÈDz½³ ɸ° ¸¿°Ç ¸°´È¶½ ,¯"·¸»È ¾¯½ÇÁƯ ¶¿ ¸°Ç ±"³Ç³ ¹Ç´² ·¸¸Æǯ»Æ ¾´¯ Ư½ÈÁ± Áȸ»ÇÁ·À¸´¯
¾´¯ É´¿´¸ÁÇ Á±¸Å¸»° Áº¸»ÇÁ³ ·¸½ ¾·º¯»ÃÁ±¿Á½¯µ´Å ¾´Ã É´°¸È¶ ¸² ÇÁ°¸¯ ·²ÁÇÁ±½´Ç¯ ·¯³ À¯´´ ,ÇÁ·¿ÁÅ ,ÇÁ·¿ÁÅ ²Ç¯Ã²Á°² ²"½³¸° È"¸±½ ,¯"·¸»È ÇÁ²¿¯À ¾³º³
,Ç°±É½³ ¾¸Á½º ¼¸¯ ¾´Ã ¾À¯»ÃÁ± ¾Á¿Áµ À¯´´ ¾È·¸¸· Á¿¸¸È ·¿ÇÁ» ¾Á½ µ¯ ·µ¸¸´´ Áº»Á´´ ,¯ÉºÀ½ ¯ ¾¸¸µ ¼¸¸À½ ¸² µ¸´»° ·È¸¿ ·Ã¯ÇÆ ¾È¸·Á¿±¯½ ¯ ·¸½ ¸´´ ¹¸µ ´Å ·Á¸Å
Á»¸Ã ¹¸´¯ ǯ¿ ,ÇÁ·¿ÁÅ ¼Á² ¾´Ã ÇÁ¿¸´¯´´¿¸¸¯ Á±¸»²¿ÁÅ
.·Èǯ² À¸´Ç± ·¸½ ¾Á±¿¸»ÈÁ± ·¯³ Ç´°¸Å ÇÁ² À¯´´ .É´Á¸°Æ° ¾´¯ ³²½É³° ¾Á½´Æ Áº»Á´´ ,·¿±Á± ¼Á² ¾¸¯ ¾Á¿¸´¯´´ À¯´´ ¾²¸¯ ÁÇÁ²¿¯
ÇÁ² ¾´¯ ,¾´µ½³ ɺǰ ·È·¿Á°Á± ¾Á½ ·¯³ ¹¯¿ÇÁ² ·±¯µÁ± µ¸¯ À¯´´ ,¾Ç²³ ¼Á² ·º¯½Á± ¾Á½ ·¯³ ¹¯¿ÇÁ² ´Å ·È¸¿ ÇÁº¸µ ¾º¯½ ¾´¯ Ç´Á¸È ¼´Å ¹¸»±Á· ÇÁ°¸Ç¯
ɶ½È Áº¸»ÇÁ¿¸¯ Á±¸·º¸Ç ¯ ·¸½ ·¸¸ÇÃÈ´Å ¹¸µ ·¯³ Ç´°¸Å ,¯"·¸»È Ƹ¿Ã´µ ¾Ç³¯ ³"´½ ²¸±¿³ ¸¿°Ç³ ¹Ç´² ¾Ç¯´´Á± ÇÁ·ÁÃÈ ¾»Á´´ ¾²¸¯ ¸² ¾´Ã ¹¯À¯ .Ç´Á¸È ¾¸¸¯ ¾¸¸Æ ¾À¯ÃǯÃ
ÁȸÇà ¯ À¿±Ç¯½´Å ¾°¸¸³¿¯ ´Å ±¸²¿·¸¸Ç± ¹¸µ ,³Ç´É³ ·¯³ ÇÁº»Á´´ ,ÈDz½³ ɸ°³ ¸²½´»´ ¸»»Ãɽ ¸°´È¶½ ¸² ¾´Ã Á¿¸¸¯ ·¸½ ¾'ǵ¶ À¯² ¾´¯ Ç´Á¸È ¼Á² ¾¸¸±ÇÁ°¸¯
·¯³ ¼´¸À Áº¸»ÇÁ³ ¸² .ɴȲ¶É³ ·¸½ ¯ÉºÀ½ ²»¯° .Ç´Á¸È³ ¸²½´» Á»¯ ·¸½ ¼Á¿¸¸¯¿¸¯ ¾Á´´Á± ¼¸¸À½ ¯ ·±¿ÁÇ° À¯´´ ,Ç´Á¸È ¼Á² ¾´Ã ÇÁ¿¸´¯´´¿¸¸¯ ÁÇÁ·»Á
Á»¯ ǯà ¼È´Ç ¾·´± ¾±¸²»¯´´Á± ¯ ·µ¯»Á±ÇÁ°¸¯ ¾Á±¿¸µÁ± Á¸»ÁÃ¯Æ '¯É´Ç°¶' Áº¸»ÇÁ³ ¸² ·¯³ ¹¯¿ÇÁ²
Á±¿¯» ǯà ·Å¸ÇÆÁ±¿¸¸¯ ¾°¸¸»° ·Á´´ À¯´´ ,Á·±¸»¸¸·¯° ¾´Ã ȸ¿Á·À¸»± ¸² À¸´Ç¯ ¾Á±¿ÁÇ° À¯´´ ,¼¸¿´±¸¿ Áº¸»ÇÁ³ .ÁÇÁÃÀ¯½·¯ Á¿Á°¸´³ÇÁ² ¾´¯ ³Ç´É³ ɶ½È Á±¸²»¯´´Á±
¸² ·¯³ ÇÁ²¿´µ¯° .³Ç´É Á±¸»¸¸³ ¸² ´Å »¯Çȸ »»º ¾¸¸µ ¼¸¸À½ ´Å ¾Á´´Á± ³º´µ ¾Á½ ·¯³ ±Á· Á±¸·ÅÁ¸ ¸² ¾¸¯
.¾Ç¯¸ ÁÇÁ¸¸µ ·¸½ ¼¸ÆÇó ¼¸° ¾Á´´Á± ³¿³½ ¹¸´¯ Á¸»ÁÃ¯Æ Ç¯± ¯ .É´º½ ɺÀ½ ¾°¸¸³¿¯ ¾´¯ ,¾¸Ç²³¿À ɺÀ½ Ä¿¯±
.³Ç´É³ ɶ½È° ´¶½È´ ´È¸È

! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
·"ÁÈÉ ¼¸Ç°²
   1   2   3   4   5   6   7