Page 1 - News Report - די צייטונג
P. 1
² À° •
sh mhhyubd ²" §ÃÈÉ • Ǹ¸¯ '°
"
¼¸È´²Æʧà Æ"ÈÁ
NEWS REPORT '°ÆÇÃ - ¸"°½» µ"¸
THE YIDDISH NEWSPAPER OF RECORD §§§
FRIDAY,
MAY 8-10, '24
sh zgkcxyaygbshdg thshag mhhyubd VOL 37 Â NO. 32


יוו סאד טנעכייצאב ,םזיטימעסיטנא ףראש טמאדראפ ןעדייבםזיטימעסיטנא עשיראטסיה עטלא יד ןופ גנובעלפיוא
10
pqxebqk_v nh_ lehghmqphgo_ naqv ghwx qk_wqbqs qaoqwgx goqbw_w_s

ď " ĠĥĦ ęĕĥđďģ ' Ġ
MAY 10, '24 ·¿ÁÃÁÁ± ±¸²¿Á·È»´Ã ·´Æ¸·Á¿¯Æ ¾¸¯ ¸Á´´¸¸³
²³³À
²³³À¼Ã³­³ª¼Ã³­³ª ÇÁ¸¸Ã ¾±¸²ÁÆÁÇÈ ¹¯¿
Ä¿¸Çà ÇÁ ' °»ÀÇ° ÇÁ¿ÁǸ´»Ç¯Ã ¯ Æǯ¸ ´¸¿ ¾¸¯ ³»³Æ Áȸ ' µ¿ºÈ¯ Á·ÈÇÁ ¸²
¸µÇ¸´Èµ² ´¸¿ ¾¸¯ ƸǴŠǯ¸ 200 ÇÁ°¸¯ ·¸½ ·Á²¿¸Ç±Á± ," ¾´Ç´È¸ ¸¿° »³Æ "

ý»°¬»°¬ ºÄ´Ã«³¼´¯ºÄ´Ã«³¼´¯ ęĞĜĕČ
ýÂ


­Ã°¬Ä½Ã £¿°¬Ä½Ã £¿ ěĕČ
­Ã
² ÁÈÉ ² ¸ÈÉ Ç¸¸¯ ´ ·¸¸Åǯ¸ ¾·À '70 ¼´Å
' –

- "
"

Á ¸µ ¼¯·ÈÇ°»³ »²¿Á½ ¼¶¿½ ¸°Ç Æ ³Ç³ ¾´Ã

"


"

°´ÆïǷÀ½ Ç ´½²¯
´ " Ÿ ±Ç´°À½¯¸»¸´´° ´¸½¸ ´À°´ , "
21
פעג םעיינ רעביא תידרחה תודהי םייב גראז סיורג
ןטנאלּ
4 לארשי תנידמ ןיא סויגה קוח

‘‡ƒ• u’ r~ ˆƒ–‰–ƒ –—‡– r~†‡‚
–‡†–• ƒ’  u’ q~Œ ‡ †—‡ƒ† ק״הרה ןופ ״שדוק הואנ ותיב״ ןיא טעטראוורע ןקע-טלעוו עלאַ ןופ לארשי תובבר
‚ƒ~Ž ƒ˜‡œ †•–‡ €‡ŽŽ‡– q~’
ˆ–ƒ œ—ƒ•‚ ƒ‡”œ œ†‡Œ œ—ƒ• רייא ׳ג ״אשידק אלוליה תבש״ רענעביוהעג םוצ ״ריטסערעק״ ןיא ע״יז על׳יעשי יבר
 q~ u’— –€‡†ƒŽ‡Œ q~ „‡ƒŠ ˜Œ~ •‡” ‹Žƒ’ ~—‡• ~Š” –‡†–• † r~†— €‡Š‡‡‚ ‡~ †‡‡”– r~‡ ˜— †‰– u ’ r~ Šƒƒ ‡~ –†Ž„‡ƒ† ‡– r~†‡‚
   1   2   3   4   5   6