Page 13 - News Report - די צייטונג
P. 13
ת"ישהזעב
ĎĜđĔĕĕĢ ĕď


אי ק"קדבא ןרמ ק
č"ĠĥĦ ,ĖĦđĘĞĐč 'Ġ ,ĎČĔĕĕĤĠ ă

ă ! ּ ופְסָאֵה
NEWS REPORT FRIDAY, JUNE 15-17, '22 óðøö ŃĈ óïøćĆð ïôćĆŃô þøýõóŃ óõð ôÿï üøòðúĉý
óćĆôóô òôðú øĈñćð

óćôĉ øĆøõöýô øúýôĉ üøćĆøó ôÿøòøòø òôðú ĉŃēý ĉï
óćôĉó òôðúŃ ĉøĈøï Ńðö ĉöĆŃô ĂĉĉĈóŃô ïðŃ


רדהנהו לודגה דמעמביביבח ינב
א"טילש ק"קדבא ןרמ ק"כ תאירק יפ לע
óćôĉó øćąðý ĀôĀøðð óąē Āú÷Ńô ēôýĈŃ ïôðŃ ôøąøćēýô ôøòøýŃĉ òöøð òöïĉóŃ
ćĈï òýö øćôöð üøĀôö øăÿú Ńąð ćĈï óĈôòĆó ôĉðøĈø ĉðô÷Ń óŃ ĉøð ĉôÿðŃô
ĉïõó óćôĉó øćðò ĉï ïýąð üøĉôĈó ôóøăý ôĈĆðø óćôĉבר להק דמעמב ה"זעב םייקתתש


ט"לעבה חלש 'א

ט"לעבה ב"פשת ןויס 'כ

7:00 העשב
א"טילש ק"קדבא ןרמ ק"כ תושארב

לודגה לכיהב


רעטנעס סנערעפנָאק ןוַאטירעט
455 S Broadway, Tarrytown, NY 10591


יוארה דובכב םכינפ לבקל םיכחמה

א"טילש ק"קדבא ןרמ ק"כ יצירעמו ידימלת
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18