Page 1 - News Report - די צייטונג
P. 1
² À°
sh mhhyubd
"

'³ÆÇà - ¸"°½» ´"»
NEWS REPORT °"³°Ê§Ã Æ"ÈÁ
§§§
THE YIDDISH NEWSPAPER OF RECORD ±" §ÃÈÉ • Ǹ¸¯ ¯"º
FRIDAY
MAY 10-12, '23
sh zgkcxyaygbshdg thshag mhhyubd VOL 36 Â NO. 31


Ď " ĠĥĦ ĕĦđģēč - ĤĐč ' Ġ
MAY 12, '23 לארשי תנידמ ןיא גנונאפש
²³³À
²³³À¼Ã³­³ª¼Ã³­³ª ּ


טירש המקנ עכילגעמ רעביא

26 18 13 6
ףיוא דאהישזד קימאלסיא ןופÁ " ¸µ ¯ÆÀ¸»½ Æ " ³Ç³ ¾¸·ÁÇ·À - ¾¸·³´Ç ¼¸¿´¸Å ¾´Ç¸½² ¯Ç¸´¯ » " µ ¾¸¸»Æ °ÆÁ¸ °Ç³ 43 ןטאטנעטא עגיד'גנולצולפ
ּ
( ² " ÈÉ ) Ǹ¸¯ ¹ " µ ·¸¸Åǯ¸ ¼¸È´²Æ³ ¼¸¿´¸Å ¸² ¾´Ã ±¿´ÆÁ»Ã·¿¯ »°É ¸°¶Ç° ¾¸²´Æ¸Ç ¾´¯ É´Æ»²³ , É´»ÃÉ È´°·Á»Ã° ÉÁº - ¸´È¯Æ ²¸»

º°Ã´¹ «Ä´®Â «ÃÅ«¬ ­ ¿ÄŠù°½¬ ­ ·«Ä´®Â «ÃÅ«¬ ­ ¿ÄŠù°½¬ ­ · עכילטניירפ טאה גינעק רעשיטירב רעיינ
º°Ã´¹" "
" "
ןדיא יד טימ ןעגנואיצאב10

k ]f b
C \a k C gd

a ia]`

id \fƒ‡  …ƒ‡Œ‚ ‹ƒ‡ ~ ~—Ž €~†Ž~Œ
   1   2   3   4   5   6