Page 1 - News Report - די צייטונג
P. 1
S REPORT ²"À°

dbuyhhm hsTHE YIDDISH NEWSPAPER OF RECORD ¹»¸´ Êç • Æ"ÈÁ

dbuyhhm gahsht gdhsbgyayxckgz hs - º"´¸ °ÇÁ ,³°´È É°È-

ç "ÈÉ • ¸ÇÈÉ '³

§§§
FRIDAY
OCT. 2-4, '19
VOL 33 Â NO. 1

summii six sltvri{dg svftdp|dx sld|{drvg
ltvr}lm?rmd lmm|}|dx ?rd|l ;jmih
pgtmii} upd fti}|dxumid

20 ±¿´½Á¿¯° ÇÁ¿¸¸ÇÆ´¯ À'ç ½¯Ç· ¾±ÁÆ ¾Á¿Áǯ´´ Á·½¯¯° ·¸¸³ÇÁº¸µ Á¿ÁµÁ´´Á± 300 ÇÁ°¸¯

ç ½¯Ç·-¾¸·´Ã§ µ¯ ·Ã¯³ ²¿¯»À´Ç .¸Á .¸¸¯ .¸À ¼Á² ¾´Ã ·¸¸°Ç¯ Áȸ»ÇÁ·À¸´¯ ¸²

¾»¯µ ¾ºÁÇç ÈÁ± Áȸ¿¯ÃÁ»Á· 24 (Ç´À½) "ÇÁ´¯»°»À¸´´"

28 ¼¸¸³Á± ¾°¸¸»°

Ġ"ĥĦ ĖĘĕđ 'Ġă

2&72%(5


²³³À ¼Ã³­³ª

ŠČĤĥĕ ŠŠė ěđČ ĤİĒĕĕĔĤİđđďČ ĤİĜİĕĕŠ İĤİĒĜđČ İŠČ ěĥĔĜđČđđ ĤĕĚ

!ĐčđĔ ĐĚĕĦē ĤĚĎ Č

¸¸° ¾º´µ¯° Áº¸»·Á ¾´Ã ¾Á±¿´ÇÁ¿¸¯ÇÁ ÇÁ¸½ÁÇç ÇÁ¸»¯Ç·À´¯ ¸´¯ ·Æ¸Ç²Á± ·¯³ ý¯Ç·
29 ±¿´ÈǯÃÀ¸´¯ ÁȸÀ´Ç À'ǯ° ¾Ã»Á³´ÅÀ¸´Ç¯
¾Ç³¯ ¸º²Ç½ ¸°Ç :ė"ĥĦ ĕĤĥĦ 'Ĕ ,ĔĕĕĢĤČĕ ĞĔ'60 ĕď đĢ
»"ŵ ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸È
čĤ ĤĞģĝĕĤč ęĞĜđĠ ĐĘĢĐ ĕď


:č"ĥĦ ĕĤĥĦ 'ď Čĥĕďģ ČĘđĘĕĐ wqm c` ihe goqvwqb pq aodwqvkqs_` qxhbh_
ydfBxm qx
hbwf hh` qsx gqmj gjhhwawqb
Ę"ģđĢĒ ġĕĜĥĒČģĚ ěĤĐČ ĕčĤ ģ"ĐĤĐ cqk` n_hkhm 15

57:ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĕď ğĕđČ ĔŠČĐĜĕČ 4:ěĞĎĜđĝČĠă ĠĕđČ 10 12 ©²š£ ž¨¡¦¨ £ ©£š ¢¥£²š› «¨££¢ ±²š£ Ÿ£ª š

ĥĕĔ ĝ'ďĚĘĚ ęĞĜđĠ 50:ĤĠđĝ .Ě.ĕ čĤĐ ...ī!ĘēđĚ ěĕč ĖĕČ ...!ĘēđĚ ěĕč ĖĕČī

58:ěĞĒČĤ ęĕĤĠČ čĤĐ đĤĐĔĦ 'Đ ĕĜĠĘ 48:đĜĕĘĞ ěĎĕ ęĦđėĒ
ęĕČĤđĜ ęĕĚĕ
62:ĘĤĞĠ .ĕ čĤĐ 52:ĤĝđĚ ěđČ ģđĒĕē ęĕģĕďĢĐ ĔĕĕĢĤČĕ
ęĕčĥ ĘčģĘ ĐĔđĥĠ ĖĜĕĚĕđ
ěđĥĘĐ ĦđĤĕĚĥ ěĕČ ĦđģĒēĦĐ 48:ģ"ĥĒĘ đėĒ ČĘĥ Đ"Ğ ęĕĤĔĠĜĐ ĦđĚĥ
63:Ħčĥ ďđčėĘ ĐĥĞĚ Č ĦĚČ Ęĥ ďĝē
54:ĞĔėĕĥĞĎ ĞėĕĘĤĞďĜđČđđ Č
ĥďđģĐ ěđĤČ ĦēĕĦĠ ĤĞĤĞĕĕĔ ĤĞď ĐčđĥĦ ĕĘĞč 49:ĞģĕĤĞĚČ ěĕČ Ğ"ĕĒ ĕčĤ ĤĞĤČĚĔČĝ
56:ęĐĐ ęĕĚĕč Đ"ėĥĦ ęĕČĤđĜ ęĕĚĕ
ĦđĘĕĘč ĖĦĜđĚČđ
   1   2   3   4   5   6