Page 2 - News Report - די צייטונג
P. 2
דמש תנכס NEWS REPORT FRIDAY, SEPTEMBER 14-16, '22

PUBLIC

SCHOOL
ă
עשידיא

ă
תומשנ
č"ĠĥĦ ,ČčĦ ĕė 'Ġ ,ĎČĔĕĕĤĠ

ןטראוו
ַ
ĎĜđĔĕĕĢ ĕď
ַ א ףיוא ךאנ
ָ


ּ
רעסנאפס
ַ


םעד ךייא טפיוק
ה"ע ןב תא דמלמה לכ״
תוכז ןטסערג
רזוג ה"בקה וליפא ,הרות
״וליבשב הלטבמ ,הריזג
ןידה םויב
(.הפ מ"ב)
סלוקס קילבופ ןיא ןענרעל הלילח ןזומ וצ 'ךוניחה תריזג' רעייז ןופ ייז טעוועטאר
   1   2   3   4   5   6   7