Page 13 - News Report - די צייטונג
P. 13
ĎĜđĔĕĕĢ ĕďĎ"ĠĥĦ ,ĐĤĥ ĕĕē 'Ġ ,ĎČĔĕĕĤĠ ă
˜· ¡¤± ¯ª™ ¡£›°¦ ¡™° §˜šœ §°¦ ²˜¡±¨™
㠜±¦ ²°˜¬² ²™¡±¡
NEWS REPORT FRIDAY, NOVEMBER 16-18, '22 ¨¡²Ÿ¦±™ ¤™Ÿ ²Ÿ¯¤ ˜™¤ ¯·œ™¡±¡ ¡®¡°ª¦ ¡›¡›¡ ¤£ ²˜ §¡¦žœ¤ œž™ ¨˜ ¥¡›™£²¦
¡©¨˜¦


›¦ª¦
ş¨œ


œ¨¡¬œ §™˜
°˜¬¦œ ±›Ÿœ §¡¨™¤
¡¯¨ªœ °ª ˜±™ œ žª™ ¥¡¡¯²¡±
±›Ÿœ §¡¨™ Ÿ ± ²™Ÿ° ¤ª
6 CUCOLO LANE MONSEY NY 10952
¯·¬¤ š·¬±² ²¨± §±Ÿ ·£ _ ²›¤² ¶˜ ¥¡™
®·œŸ˜ 3:30 œª±™
˜· ¡¤± ¥¡¨˜šœ ¥¡¨™°œ ²¬²²±œ™
˜  ¡¤± œ™¡±¡œ ±˜° ¤›šœ §˜šœ §°¦ ¥±˜°™
œŸ¦± ¤± §¡›¯¡° œ¨¡¬œ §™˜ ²Ÿ¨œ ›¦ª¦ ¥¡¤œ² ²°¡¦˜ ²™œ¤¨ ²±°›ĐčĕĥĕĐ ĦĘĐĜĐ
›™£ ¡±š°™ ¥¡¦²Ÿœ

:יסנאמ :לאוי תירק :גרובסמאיליוו
4:00 ןוא 3:15 העשב 2:45 העשב רדס
3:00 העשב
ןריסרוק טעוו סאב יד ףיוא ונישרדמ תיב ןופ
רעטנעצ גניפאש ןופ
105 Heyward St :סעסאב
.ווע לפיעמ סיואגנעל
דייר דנע קראפ ןיא
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18