Page 15 - News Report - די צייטונג
P. 15
ĎĜđĔĕĕĢ ĕď


ýđĒ ĂĂĀ č Đ Ēďþć ăċąüĂĂć Ăü đùč Ćùđûùđč
Ď"ĠĥĦ ,ĐĤĥ ĕĕē 'Ġ ,ĎČĔĕĕĤĠ ă ראפ תוחוכ עליפ טגיילעגניירא טאה ןעמ
$15 ENTRANCE FEE
ןגלאפוצסיוא עטיב .גנונעדרא ןוא רדס יד
ă
.ןעגנוזייוונא עלא ךילטקנופ
,8:00 ,5-6-7-8 ןסאלק :םינמז « ןופ ןרעוו טפיוקעג ןזומ Tickets «
NEWS REPORT FRIDAY, NOVEMBER 16-18, '22 ןטלאהטימ ןענעק טעוו 12 סאלק « ןבאה ןלעוו Prepaid Tickets .סיואראפ

.9:30 ,9-10-11-12 ןסאלק כגגגכג
טשרע ןעמוקוצניירא המידק ןיד א
.לאז םעניא
גאטנוז רעדא ,$15 ראפ ק''שצומ
טכאנ גאטנוז גנאגניירא ,$36 ראפ
עט‘5 רעטנוא רעדניק ןייק ןקיש טשינ «
לייוו סאלק
יד ךרוד ראנ זיא סאלק עט12 יד ראפ
. Skillman St
, age level רעייז ראפ טשינ זיא'ס .1
.ייז ראפ הנכס א ןייז ו''ח ןעק סע .2
לאז safety ןוא האנה סנעדעי ראפ «
טביולרע טשינ ןלעוו ךעלדיימ לוקס «
ןייגניירא םייב ןפיטש טשינ ךיז ןעמ
גאטנוז לאז םעניא ןייגוצניירא ןרעוו
ןציז לאז ןעמ ,לאז ןופ ןייגסיורא ןוא
ערעייז וליפא) טכאנייב ןוא גאטייב
ןעמ ןוא ,ליפש עצנאג יד סיואכרוד
ךיז ןעמ לאז ראפרעד . stage ףיוא ןענעז סעט'רבח
עלא ןגלאפסיוא ךילטקנופ לאז
.(ק''שצומ ןופ םינמז יד וצ ןטלאה
.ןעגנוזייוונא
א זיא םארגארפ ק''שצומ יד «
ראנ ןייז טעוו ק''שצומ גנאגניירא יד «
יטראפ יד ןופ גנולייטפא ערעדנוזאב
זיא גנאגסיורא יד ןוא Flushing Ave ןופ
זיירפ יד .ךעלדיימ יד ןופ האנה יד ראפ
. Skillman St ןופ ראנ
תואצוה יד ןקעד וצ ידכ .$15 זיולב זיא
סע ןעק ראפרעד .ק''שצומ םענופ
עלא ןופ ןטיהפא זנוא לאז ת''ישה
יטראפ א ראפ ןרעוו טנכערעג טשינ
ךאובו ךתאצ רומשי 'ה תולושכמ
ŽŶĂƟŽŶ
. Class Contest רעדא
םלוע דעו התאמ
ןפיוק ןענעק ןעמ טעוו ןריט יד ייב .ב.נ «
ןייק ןעמענ וצ טביולרע טשינ זיא סע «
ƐƚĂŶĚďLJ ƟĐŬĞƚƐ
טעוו ןעמ ,$20 ראפ ןופ הארוה יד טיול video clips םוש
עלא ךאנ ראנ ןרעוו טזאלעגניירא .א''טילש םינואגה םינבר ערעזנוא
ƟĐŬĞƚƐ
.ןיירא ןיוש ןענעז prepaid
:סטעקיט ןעמוקאב וצ ןטייצ
««« «««
12:00 זיב 10:00 גאטיירפ ,טכאנייב י9:00 זיב 5:00 גאטשרענאד ,טכאנייב 9:00 זיב 5:00 ךאווטימ
249 Rutledge St 71 Lynch St 3-B
Silberstein 460 Flushing Ave 3-B 718-855-2811 Rottenberg 718-963-2675 Gelb 718-222-4830
147 Middleton St 146 S 9th St 1-L
Wertzberger 718-486-0747 Weiss 718-782-1171 Berkowitz 134 Stockton St Apt 1a 718-309-8771
112 Skillman St 53 S 8th St 3-B
Stern 718-599-8854 Tager 718-963-2380 Perl 54 Throop Ave Apt 5b 347-598-3185
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20