Page 19 - News Report - די צייטונג
P. 19
ד"סב

ĎĜđĔĕĕĢ ĕďĎ"ĠĥĦ ,ĐĤĥ ĕĕē 'Ġ ,ĎČĔĕĕĤĠ 㠘ƒ‚‡ ‹‰‡–—~
㠕–~‡ ƒ‡Ž
NEWS REPORT FRIDAY, NOVEMBER 16-18, '22 רעביא ןופ רעפיצ ןשיראטסיה םעד ןעגנערבוצסיורא ןעוועג חילצמ רימ ןבאה םענייאניא!ןלאוו ענעפאלראפ יד ייב טייקנבעגעגרעביא עגידלאוועג רעייא ראפ קנאד ןגיצראה א

סעמיטש


220,000

קראי וינ ץנאג רעביא ןופ

םכליח
טגנערבעג םאזוצ טאה לארשי ללכ סאוו רעטילימ רעשיטילאפ רעד
ךעלרעדניק ערעזנוא זא ,ךוניחה תריזג םוצ קע ןא ןעגנערב ה"יא טעוו
טנייה זיב יוו יוזא הרותה ךרדב ןרעוו ךנחתנ רעטייוו ןענעק ןלאז. !אתיירואל

:ושארב ויניע םכחה
טשינ ןענעז ייז זא ןעמונעג טכאניא ןבאה ןדיא רעטנעזיוט תויה
וצ ךיז טעפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו ןעמיטש וצ טרירטסיגער
ןרירטסיגער וצ ךיז טייהנגעלעג םעד טצעי טמענ רעבירעד ,ןרירטסיגער
.ןלאוו עגידנעמוק ןיא ןעמענ לייטנא ןענעק טלאז ריא ידכ ,טצעי
:טפור עיצאקילפא עיצארטסיגער םיטש א ןלעטשאב וצ
1-800-FOR-VOTE
(1-800-367-8683)
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24