Page 6 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 6
"
"ÇÁ´´¯Ç° ³½»È ¾¸¿°"ÇÁ´´¯Ç° ³½»È ¾¸¿°"


»¯´¸ ɸÇÆ ¾¸¯ ³Ç´É ²´½»É ¾¸¿° ÇÁ·ÈÇÁ,'É"ÉÁÅ¿¯±' ¸² ǯà ¯¸¿Àº¯ ¸² ¾Á´´Á± ´ÉÁÈ° µ¸¯ À¯´´ ¾¸¿° ÇÁ·'¿¶'¯° ÇÁ²

'¾·Ç¯±ÇÁ²¿¸Æ ÁÅ¿¯±' ¸² ǯà ¯¸¿Àº¯ ¸² ¾Ç¯´´Á± ¼´¸³º µ¸¯ ¾´¯Š~ƒ‡ ˜‡–• ˜ƒƒŒ ‚~–‡‚ƒ ‚–ƒ˜‚ –”Œ ‡‰‰ƒ˜ Œ—Ž‚ƒ ‚—Ž‚Œ
¾¸´È ·»¯³'½¾Á´´ ,¾Á¸´° ¾´¯ ¾Á¸´° ,¾Á¸´° ·µ´½Á± ¾Á½ »¯Æ¯» ¾·ÈÇÁ Ǹ¯ ¾´Ã ¾Á½´ÆÁ±¿¸³¯ µ¸¯ É"ɸ² ¸´µ¯ ¸´´ .Á¸Ç¯·À¸³ Ƹ·È ¯ ,É´¿´Çºµ ,Á¸±»¯·À¯¿
.¼¸¿¸¿° É"É "¾ÁÅ" ¸¸° ²"ÃÈÉ ·¿¸¸³ ¾´¯ ,'ÇÁµ¸¸³ Á·¸´Ç' Á»Á¿¸±¸Ç¯ ¸² ¾´Ã ·¿Á½À¸Á° ¼Á¿¸¯ .¸¸Ç² Á»¯ ³Ç´¯º» ?À¸´¯ ¹¸µ ¾Á½ ·Æ´Ç²
¾´Ã ¾Á±¿´»¸¸·Ã¯ Áº¸»·Á ¾°¯³ ±"ÃÈÉ À¸´¯ºÇ´² µ¸¯ ,¼¸²¸ É°¶Ç ¯ ¾Á´´Á± ¾¸¿° ÇÁ² µ¸¯ °¸´³¿¯ ¾´Ã È·¯º 'ÇÁ·¿µ¸´· ÇÁ±¸»²¿ÁÅ' ǯ± ÇÈï – ÇÁ·¿µ¸´· ¸¸°
Á¸¸¿ ¯ ¾´¯ ,"¾¸¸»Æ ¾¸¿°" ¼Á¸¸¿ ¼´Å ¾±¸´ÅÁ± ¹¸µ ¾¸¿° ¼Á² ¾Á½´Æ¯° ·¯³ ¾¸¿° ÇÁ² ¾´¯ ,¾Ç¯´´Á± ±¿Á »Á¿È ³"°ÀÁ ·½¸´´È ,ÇÁ·»Á ¾²Á¸ ¾´Ã ¼¸²¸À¶ ÇÁǯ½·¯À ,¾²¸¯ –
¸Ç² !¾·Ç¯±ÇÁ²¿¸Æ µ¸¯ ÀÁ»¯ :¾Ç¸´°Á± ¯² µ¸¯ É´¯¸Å½ ÇÁ·ÁÃÈ ¹¯¿ ¾´¯ ,»¯½È´ ¾¸½¸ ,'À¿¯È¿Á·ÀÆÁ' ¸¸´´Å »ÃÁ¿Æ ¼Á² ·Æ´Ç²'½ ¾Á´´ É´¿´Çºµ ¾´Ã ĸ¸»Ã ¯ ¸´Ç¯
¼Á² ¾¸¯ ÇÁÆ ¯ ǯ¿ ¹¸µ ·Á±'½´¯´´ ,³·½ ¸Ç²´ ³»Á½ - »¯µ-ÀÁ ¾´¯ ²"½³¸° ¼Á² ·¸´°Á± ¾Á½ ·¯³ Á±¸Æ¯·È-¸¸´´Å ¸² ,'³Ç´É ²´½»É ÇÁ±ÇÁ° »¸ÅÁ±'
.¹Á»ÇÁ²¿¸Æ ÁÀ¸µ ¸² ·¸½ ¹¸µ ·»°Ç¸´´ ¾¸¿° .»¯µ-³¿´É¶ ÇÁ»Á´·¿Á´´Á Á¿»±¸Å Á¿Á²¸¸È¯° ÁǸ¯ ·¸½ Á²¸¸°Á±-Æǯ½²¿Á»
Á·¿¯ÀÁÇÁ·¿¸¯ Á¸¸¿ ¯ ·°Á»ÇÁ² ¯² ·¯³'½" ¯¾Á´´Á±¹¿¶½¾Á½·¯³¿"ÈÉ ¾¸¯ ·ÈÇÁ .·¿Á´´
,³Ç´É ĸ°Ç½ ÇÁ±¸ÇÁ¸±¿¯» ¯ À¸´¯ ¹¸µ ·Æ´Ç² "É´¯¸Å½ .ÆÁÈ·¯»¯Ã -ÇÁ²¸´´ ¾¸¿° ,É"ɸ²Ç¯Ã¾¸¿° 'ÇÁ·¸¸´´Å' ¾Á¿Áµ »¸¸· À¯´´ – ¼¸²½»½ ¸¿Æµ ¾´Ã ¾°¸´³Á±¿¯
·Á½º ¾´Ã ÇÁ²¿¸Æ ¾Á´´Á± »¯½Á»¯ ¾Á¿Áµ ¾¸¿° ¼Á² ¾¸¯" ÇÁ°¯ ,·µÁ»Á±Ã¸´¯ ¾Ç¯´´Á± ´ÉÁÈ° µ¸¯ ·Ã¯È±¿Á ¸² ·±¸¸ÅÁ± ¹¯¿ ¾°¯³ Áº»Á´´ – ´¿¸º´É° ·È¸¿ ÇÁ²¸¸» ¾¸´È
Á¿¸¸»Æ¸²Ç¯¿¯²¾Á½·Áµ·ÅÁ¸¾´¯ ,ÇÁ·»Á ¾²Á¸ ·¯³ ÇÁ²¸´´ ¾´¯ ,³¶´¿½ ·µ¯»Á± ·È¸¿ ·¯³ ÀÆ´¯´´ ÇÁ² ÇÁ'»¯´¸ ɸÇÆ" Á·ÈÇÁ ¸² ,¼¸²¸½»É ÇÁ¸¸µ ǯÃ
ǯ¿ ±¿¸²»¸° ÁÅ¿¯± ¯ ,¹Á»ÇÁ²¿¸Æ Æ"³¸°Ç ¾´Ã ³Ç´Å Á±¸»¸¸³ ¸² ,"¹Á»±¿´¸
¹¸µ ·¯³ ÇÁ´´ ,'¾·Ç¯±ÇÁ²¿¸Æ' ǯà ¾º´µ¯° ¼¸¸° Á"¸µ ǯ½·¯À½
..."!?¾»Á·Èǯà ·¿ÁÆÁ± »¯½¯ À¯² ´Å µ¸° ,"±¿¸²»¸° À'ÇÁ´´¯Ç° ³½»È 'Ç"
¼Á¸¸¿ ¼Á² ¾´Ã ·º¸» ¾¸¯ ¹Á»ÇÁ²¿¸Æ ¾·Ç¯±ÇÁ²¿¸Æ Á±¸·¿¸¸³ ¸²
À¯´´ ·¿Á²ÁÅÁÇà ¾±¸²Ç¸´´ÆÇÁ½ .Ç"³Á¸»° 1,100 ÇÁ°¸Ç¯ ·»¸¸Å À¯´´
Áȸǯ·À¸³ ¸² ·¸½ ¸´¿´Å ¹¸µ ·½´Æ ÇÁ² ·¯³ ǯ¸ 12 ¾´Ã ¸´» ¾¸¯
ɸÇÆ É´²À´½ ¾´Ã "¼¸È¸½¶³ É¿È" ·Ç¸²¯½¯Æ¯ 'ÇÁ´´¯Ç° ³½»È ¾¸¿°'
¾¯ ǯà Ǹ½ ¾»Á·È ,»¯´¸ ¾´¯ ,'³Ç´É ²´½»É ÁÅ¿¯± ¸²'
ÁȸïDZ¯¸° Áº¸¸ÇÀ·»¯³¿¸¯ ¾¸¯" .³¿·Æ ³°¸È¸ ¸² ¹¸´¯ µ¸¸´´µ¿·¸¸Å
,¾´È¯Ç³ ¾¸¿° ¼Á¿´Ã ±¿´»²¿¯³Ã¯ ¾´¯ Á·¸¸Ç° 18 ¹¸µ ¾Á¿¸ÃÁ± ¾¸¿° ¼Á²
Á±¸²Ç¸´´ÆÇÁ½ Á»¸Ã ·¸½ ·¸¸»±¯° ¾»Á´´ ÀÁ ¾º»Á´´ ¾¸¯ ,¼¸Ç²¶ Á±¸·Ã´» ²"ÃÈÉ É´²»´É .
¸Æ¸É´ ¹Ç´² ·»¸¸·Á±·¸½ ¾»¯·Á² ¾´Ã ¹Á»±¿¸¯ ¸² ¾Á¿ÇÁ» ³"¸¯
Ç´² ¯ ¯² ¾¸´È ¾Á¸ÅÇÁ À¯´´ ¼¸²½»½³ ,"³¿·Æ ³°¸È¸ µ¸° ÇÁ·»Á ¾Á·À¿Á»Æ
Á±¸·ºÁ» ¾ÆÁ´´Ã¸´¯ ¾Á´· ¾´¯ ,¸È¸½¶ °È¸´ 'Çà "²¸¯ ÇÁ²" ·»¸¸ÅǯÃ
Á·Ã¯µÁ±¿¯-³Ç´É ¸² ¾´Ã É´¿´Çºµ ɺ´¿¶ ¼Á² ¾·º¸Ç¯° ¼¸¸° ¶"»ÈÉ ·¸¸Å Áȸ²¸¯
.·¿Á´´ .ɸ°³
!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11