Page 1 - news Report - די צייטונג
P. 1
yhhm hsNEWS REPORT ²"À°
THE YIDDISH NEWSPAPER OF RECORD
$2.00 dbuyhhm gahsht gdhsbgyayxckgz hs ¼¸°Å¿ Êç • Æ"ÈÁ

- '´ '³ ÆÇÃ -

¶"ÁÈÉ • »´»¯ µ"º

·"ÁÈÉ ³¿È³ È¯Ç °ÇÁ

§§§
FRI. SEPT. 5-7, '18
VOL 31 Â NO. 48

ftifmlvl}de qmme emihtd |v}mr|il}
idtviiv{ |vlom| |dx |vh|dx

aodahgqgx_` nhhe ghm nahhgx gqdd xehgpqwB Bm_wg

8

ē"ĞĥĦ ęĕčĢĜ 'Ġă povp d jd lfmgpi}de gtdpui|
}jdldedu sviivf jmd vmztdlu umv?u smd
6(37(0%(5


²³³À ¼Ã³­³ª:ĎĜČĐĤĕĠ ęĞĜĤĞĒĕĕČ ęĞď ĤĞĔĜđČ ěČĚđČ ěĕĕģ ěĤČĠĞĎ :ĦđďĞ ĞĔĢĞĘ

ěĕĕĒ ĔĤĞďĘĕĥ Č"ĔĕĘĥ ěĕĕĔĥĜĕčđĤ ĤĞč ĞĥđĐĕ čĤĐ ěĤČĎĜđČ ,ĔĤĞģďČđđ ďĕĘĕ - đ"ĕĐ ĘĢĤĞĐ ğĝđĕ Ĥ"ĐđĚ
ē"ĘĥĦ ĦĜĥč ,ěČĚđČ ěĕČ 'ģĐ ěđĕĢ ęđĢ ĐĞĕĝĜ ĞĔĥĤĞ "ġĕđđĥĕđČ ěĕČ ĤĠđĥ ĦĞĕģĦ ĝ'čĤ ĤĞĜĞĢĕĕđđ ęĞď"

ĐĞĀ đă ķĦøă Ķđā ĕ 71
...ęėþ ĵĀ ijĕþ Đø ĕü
;šŸž '¦š²³£¦ ±Ÿ¡' £¥ ...²®Ÿ³ ³Ÿ¡› Ÿ¬±´
ĘČĤĥĕ ĘĘė ěđČ ĤĞĒĕĕĔĤĞđđďČ ĤĞĜĞĕĕĘ ĞĤĞĒĜđČ ĞĘČ ěĥĔĜđČđđ ĤĕĚ wq`h_ id` wqhho
wqgoehdg ihe nkqdd
w_h lqhho
ldu nqmqk`_wB
!ĐčđĔ ĐĚĕĦēđ ĐčĕĦė Č
ck`v lqhho
lqb nqmqow_s nbh_ ehdc nphhdd nh_

73:ĘĤĞĠ .ĕ čĤĐ ĔŠČĐĜĕČ 2:ěĞĎĜđĝČĠă ĠĕđČ njhkaqg lqoh_ nphkxduo_ ihe 42

k_wxhk vf
bdmhk
đĦđĥĞĘ ĖččĘčđ ĖĕĠč 68:ĤĠđĝ .Ě.ĕ čĤĐ !ĦģđĘēĚ ĔĕĚ ĎđĜĞĎ
§Ÿ° ²³Ÿ£ ¯£¦¨ ²¬¢«œ£«š® ²¬
83:ģ"ĥĒĘ đėĒ ČĘĥ Đ"Ğ ęĕĤĔĠĜĐ ĦđĚĥ ĦėĘĚĚ ĥČĤ ĦđĘĠĥĚ ęģĐ 64:đĜĕĘĞ ěĎĕ ęĦđėĒ ;£ªŸ ¨ £ª³£¦ ±Ÿ¡ - ©£ž §Ÿ£
ĦĚČ Ęĥ ďĝē ©¬¬  ©£š ²¬¢²¬ªŸž
84:ĞĔėĕĥĞĎ ĞėĕĘĤĞďĜđČđđ Č 77:ěĞĒČĤ ęĕĤĠČ čĤĐ ęĕģĕďĢĐ ĔĕĕĢĤČĕ £ª£ª¬› ´Ÿ¬Ÿ³£ ¬¥£¦²¬ªŸšŸŸ
ęĕĕēĘ đĜĤėĒ ęĕČĤđĜ ęĕĚĕ
65:ęĐĐ ęĕĚĕč ´ª³ ©£š §£¨Ÿ¦ž ²®«¨ - ž«ª²®
87:Ħčĥ ďđčėĘ ĐĥĞĚ Č 70:ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĕď ğĕđČ œ£¥š®¦£® ©œ££¢³ ¢¬ŸŸ ¢"¬³´
ČĤčĜĥ đĕĥėĞđ
ĦđēĕĘĝ ěĎČĒ Ęĕđđ Ĥčď ĘĞč ĤĞď ĥĕĔ ĝ'ďĚĘĚ ęĞĜđĠ - ©¢¥£²š› ±¡ ¬œ£²¬¢££ŸŸ ¤šª ¢œ¦š® -
66:ĞģĕĤĞĚČ ěĕČ Ğ"ĕĒ ĕčĤ ĤĞĤČĚĔČĝ
82:ĤĝđĚ ěđČ ģđĒĕē ď"ėĥĦ ęĕČĤđĜ ęĕĚĕ

ěĕĕĒ ĥČĕĕĚ ĘČĚĜĕĕģ ĖĕĒ

s|vii lfmlvl}de lvii uimfh {ik
76 qmeil qmrm mg ndt ~uto smd

¼¸Ç´³Ê·É´Å¶³°¸ÆÊÈÀ´ÊÁ³Ç´ÊÉ
   1   2   3   4   5   6