Page 6 - news Report - די צייטונג
P. 6
S REPORT FRIDAY, SEPTEMBER 12-14, '18 • • ·"ÁÈÉ ,¹»¸´ 'ç ,±¯·¸¸Çà ±¿´·¸¸Å ¸²

k_e p_dd nj_e n_gqa wqb_ ,gahbhhk_` 1281 49th Street (cor. 13th Ave.)
g_c nqm p_dd nj_e ,nqkvqw_s lqoqh Brooklyn, NY 11219
ghm ihe goaqa_` nqm nqdd ihkoqddqa n_gqa Tel 718-851-6607 - Fax 718-854-5282
wqphdwa _ _b eh_ nghhu qahgohhc ,nuhmq mail@ditzeitung.com
du hde_ hdd npqaw_s nhdx g_c p_dd khhg
du gohd_ddqadu eh_ nqm .xgoqm _ ghm nbqw When sending e-mail or fax, please follow up with
ghha goqc hb ghm nBhhg xg_j ,ngpvqg telephone call, to assure receipt.
nqm wq`_ ,khdm n
ghm nbqw hdd wqkqox gxho
wqwqpq` wqb eh_ p_b e_ nhh_ ihe gbqw 1RWUHVSRQVLEOHIRUW\SRJUDSKLFDOHUURUVRUIRURSLQLRQVH[SUHVVHG
gdg nqm e_ gxho ihe gB_j nqm nqdd ,aqdd E\WKHZULWHUVRUDGYHUWLVHUV
nsw_b du nbhhmw_s gdxB khdd nqm khhdd p_b ‹1(:65(3257

.xgoqm nghhddu _ ghm nbqw :¾±¯µ Ǹ½ À¯´´
nqoqb_k p_dd nxgoqm n_cw_s nqoqe pq
i_owqb nd_ ngpvqg ghm ydfmx du nhh_ œªŸ¨¬ªš› ¬¥£¦³¢ª¬¨ - Ÿ²£›¡¦ §š ©£›
gxho eh_ nqm e_ gahbhhk_` hhe nqoqe
gdxB nkqdd hhe .cfmx wqhhe du nqmdvqa nxgoqm ngq`qawq`h_ gxho g_c nqm `hd_ nqm ,c`dxy hmh ywxq nds i_dd hb eh_ pq
gxho goqhhk xgoqm wqoqh e_ n`hdka gxho p_b g_c ,gahboheqa g_c nqm nqmqdd naqv hb nh_ lhxwbm hy` hb nh_ nqddqa kkBym g_c
vhwdu k_e wqoqh `hd_ df nd_ ,gpvqg nhhv vqks wqb .nsk_cqa gxhow_a pqk_ du ihe ghhwa nqm nqdd coxc x_w aqg hhddu
n
ghm nhhe _udh nd_ `dg kem _ nwqsgoq nqm nd_ ,xgoqm lqb rhd_ wqghhdd g`hhk`w_s hb ,nhbc ldh nahgjw_s ldu nd_ c`dx y`x
nqmdvqa eh_ aodb_kohh_ hb hdd hde_ ngpvqg wqb hde_ hdd nkqgxw_s nhhk_ ihe nqv du ghhu nh_ eh_ ,w_h nds a_g qgpahkhhc
lhxqm qwqbo_ qk_ gj_wg_` wqsqx_` _ gjhhkhs eh_ p_dd pqBq nqo_mwqb
.gpvqg _ ghm nqm `hd_ ,a_g lqb nh_ gdg nqm p_dd lh`dg hdd wqgpowq khs eh_ pq wq`_ ,ghhvahohhkv
hb gudo nqm nqdd wqawq khs wq`_ eh_ pq hb nds npqaw_s g_c nqm ,gwhw_oah_ g_c
rhd_ qwc ndxk nghhwBxw_s du lhkj qahe_b qwqbo_ naqv gdg nqm p_dd ydwh`q qphdwa .nshhwa_` nxgoqm qjhkghoxjwdb
gvhx nqm ,nhhe qw lx _hudm ,nxgoqm ahwqcqa gxho lqb rhd_ g_c nqm nd_ nxgoqm `hd_ ,wBjm eh_ xdbvc ldh e_ gphhdd nqm
g_c nqm p_dd xebqpqm _ wqghhdd gxho g_c nqm khhdd ,nqdgqa c`dxy rhd_ kfdm wqsqx_` wqb eh_ c`dxy gdg nqm
g_c nqm wqb_ xwqbo_ nuhmq nds nqmdv_` .a_g nahkhhc lqb nh_ ydwh`q q`w_c w_a
qohh_ rhd_ wqb_ s_-pg_dd rhd_ nqeqa pq .nxgoqm qoqh ngq`qawq`h_ nhhv gxho g_c ngx wqb e_ gphhdd wqbqh
dkhs_ ihe gB_j nqm nd_ pghhp`qdd hb nds vdwbphd_ lqb gudoqa n`_c whm nhh_ _b wq`_ eh_ pq .a_g lqb nh_ cghkx
ghm ghha_` nqm cwh`q _w_s p_dd gxho nqdg c`dxy khdd nqm nqdd khhdd ,npqaw_s gxho eh_ xdbvc ldh dkhs_ p_dd rhd_ i_e
lqb gvhx nqm nqdd ehdk` gxho ,lqb .gahboheqa g_c nqm p_dd nphdd i_b nqm rw_b nqm `hd_ ,dwh`fk lb_ nh`x ydwh`q ,wBjm
wqoqh w_o ,xgoqm lqohh_ lqb du xebqpqm gahbohe nqm nqdd ,dwh`fk lb_ nh` ,nj_e hb hh` _ naqv gahbohe bh_ _ `hd_ ,w`f _ naqv gahbohe
wqghhdd ihd_ wqjhe to_a p_b i_b gqdd gs_ wqhhe ihe gsqwg ,nxgoqm qwqbo_ naqv ,wBjm gxho wdBhj ldh dkhs_ eh_ ,bh_ nghhddu
,qk
qwc ndxk qahgs_e _ eh_
p `hd_ ,nvhx ihe gB_j nqm nd_ ydwh`q ghha_` nqm e_ !xgoqm lqoqh wq`h_ gxho gq` nqm eh`
nxgoqm wqm hdd nhhe cjem i_b nqm khdd cwh`q n_ nqao_a_` eh_ nqm e_ gxho dkhs_ nuo_a _ ngp_s nqv nqm ,w_s ihh_ gkqgx
hb nh_ kqdgv_ wqmj_o eh_ p_b .lqohh_ naqv nds nhhaphdw_ gxho dkhs_ gqdd nqm ,yqk yqm
...ghmwqb na_e lhkcy nd_ nqoqdd_b gqdd nqm ,bmch`
hb eh_ qwc ndxk hh` e_ ghhgx pq .qha_k_ojqg-ihdc nds gkqdd qahgohhc eh_ nqm ,nj_e qwqbo_ nd_ ydhoxm nqowqk nd_
gwqcqa g_c p_dd wqb `hd_ c`dxy qahgjhw nuhmq naqv gahboheqa g_c nqm `hd_ k_m_ nqm ,w_h gda _ phd_ ihe gq` nqm e_ wqjhe
pq gqdd ,npqaw_s pq gqdd qwc ndxk hb n`qaqa lqoqh g_c nqm e_ gohhmqa p_b g_c wq`_ ,ydwh`q qk_ rhd_ c`dxy ym_` gdg
wqb_ na_e wqghhdd gxho k_mohhv wqm wqb_ gmqxw_s lqoqh g_c nqm ,xg_B _
nqdd nxgoqm nk_s_` rw_b bfB _ .n`hhwx
gvhx nqm `hd_ e_ wq`h_ ihe gj_wg nqm
p_dd bkh` _ wqb_ ,qwc ndxk _ wqghhdd
_ nw_ddqa eh_ pq p_dd) ,nuhmq gmqxw_s
pq wqb_ gk_s wquhmq `hd_ e_ qb_m qhho
gqdd ,qhbqa_wg _ pqBq nuhmq w_s gqxqa
du gxho n_sqkqp lqb nB_jphdw_ wqbqh
p_b nd_ !wqbkh` nB_j du w_o ,ckuc nsdw

(!!nvhx wqghhdd
ndxk hb tk_ d_dd gxho dkhs_ nqm gphhdd
du nqaodmqxw_s hb ,nqmdvqao_ nqoqe p
qwc
nqv hde_ hdd !gjhhwawqb tk_ g_c pq nqmqdd

?rhdwqb n_g c`dxy ahwqcqa nqm
nd_ ,i_e qahbk_ddqa _ c`dxy eh_ h_bdd_
,eh_ c`dxy nds ydbdph hb nds qohh_
gqdd ndhpo _e_ `hd_ e_ ihe nqmqoduw_s
k_m p_b nqm gqdd nqmdvwqgod_ k_m_j_o
hb nh_ qv_g nhdx nqm k_e ,nk_sjwdb gxho

(45 º»»¸ Å»·² ´Â·ÈĸʲÆ)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11