Page 1 - News report - די צייטונג
P. 1
NEWS REPORT ²"À°

dbuyhhm hsTHE YIDDISH NEWSPAPER OF RECORD ¹» ¹» Êç • Æ"ÈÁ

$3.00 dbuyhhm gahsht gdhsbgyayxckgz hs ç "ÈÉ • ¾´È¶ '¸

§§§

FRIDAY
NOV. 6 - 8, '19
VOL 33 Â NO. 5

vompltxv iz nmj slmm|f sld|{drvg
ndii vfmgtvri{ s|vh|dx ltvr}lm?rmd

28 pqwao_v ldu gs_x
ydbq qkqohahw_ nhhe gjqww_s w_b_p_`m_ wqo_vhwqm_

Ġ"ĥĦ ĖĘ ĖĘ 'Ġă ÇÁ¿¯Æ¸ÇÁ½¯ ¸´¯ ²Ç¯½ ¾À¯½
ÇÁºÁǰǯà ±¯Ç² ¹Ç´² ÇÁ±Ç¸°
NOVEMBER 8, '19
¯Æ¸ÀÆÁ½ ¾¸¯
²³³À ¼Ã³­³ª
²¬¥¬²›²š® œš² £ ©œ¬± ­¦£ž ¬³£²¬¢£¦£¨ ©š ¢š› í¨š²¢ ¢ª¬£ ¬²®
96 2

:ÇÁ¿¯µ¸·Ç¯Ã§ ¸² ·¸½ ¾È¸¿Á°Á»ÇÁ°¸¯ :»¯Çȸ ¸¿° É»¸³Æ :¾Á±¿´À¯Ãç ø´¯
¯Ë·¸»È ¾³¯Æ ¾³º³ ¼³Ç°¯ °Ç³
»³´È Á·ÈÇÁ À'²´¯´´Æ¸Á» ²¯´´Æ¸Á» ¾¸¯ ±¯· Ë»Á½´·Ë ÇÁ²

¾¸¯ ¾²¸¯ ·¿µ¸´·

¯ÁÇ¯Æ ¼´Ç²

20

54:Ħčĥ ďđčėĘ ĐĥĞĚ Č ĔŠČĐĜĕČ 43:ģ"ĥĒĘ đėĒ ČĘĥ Đ"Ğ ęĕĤĔĠĜĐ ĦđĚĥ 46
ĦĚČ Ęĥ ďĝē
ģĕďĢ ĤĞĢĕĥČďČĤ ěđĠ ĐĢĞ ĕď 48:ĞģĕĤĞĚČ ěĕČ Ğ"ĕĒ ĕčĤ ĤĞĤČĚĔČĝ 44:đĜĕĘĞ ěĎĕ ęĦđėĒ
ęĕģĕďĢĐ ĔĕĕĢĤČĕ
55:ĘĤĞĠ .ĕ čĤĐ ď"ėĥĦ ĦĜĥč ĦđďĝđĚ ĕď ěđĠ ĎĜđĘģĕđđĔĜČ ĕď 45:ĤĞčĘĕĒ 'ĕĤČ čĤĐ
ĥĕĚČĤČ ěđČ ĥďđģ ěđĥĘ ğĕđČ ěđĥĘĐ ĦĜĕĠ
ĖĤđčĞč ĕĘ čĔĕĕ ěĞĚĘ 49:ęĐĐ ęĕĚĕč
46:ĤĠđĝ .Ě.ĕčĤĐ
56:ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĕď ğĕđČ ĖĕčČ ĦĕčĚđ
ěĕĚĦđē Ėč
ĥĕĔ ĝ'ďĚĘĚ ęĞĜđĠ 50:ěĕĕĘģ ĘđČĥ čĤĐ

58:ĞĔėĕĥĞĎ ĞėĕĘĤĞďĜđČđđ Č ĖĜēĚ Č ěđĠ Ėđč ĎČĔ ĤĞď

ĎĜđĤĞĝĞčĤČĠ ĞĎĕď'ęĕĝĕĜ 52:ĤĝđĚ ěđČ ģđĒĕē

ĔĕĕģĜďĕĤĠđĢ ĖđĒ ĖĕČ

g_gx qxghhb qwqaodh nds kghwb _ wq`h_ nghhckuohh_ i_o
gwqkvwqb nqbeqwb nbhwsdu nqoqe wqo_vhwqm_ qoqaodkqa hb nds
qhuv_ _bo_m_v
phehwv hu_o _ !lehodm_v nds

12 14 26
   1   2   3   4   5   6