Page 1 - News Report - די צייטונג
P. 1
S REPORT ²"À°

dbuyhhm hsTHE YIDDISH NEWSPAPER OF RECORD ¸¶¸´ Êç • Æ"ÈÁ

$3.00 dbuyhhm gahsht gdhsbgyayxckgz hs ç "ÈÉ • É°· ±"¸

§§§

FRIDAY
JAN. 8-10, '20
VOL 33 Â NO. 14

,pd|vtvf slufmlomii u
td|md lftv|evfrid ldh v{m|vrd
uvjde |vtd{m|vrd mmiiz wmid upmumr lum} sd|md

34 k_wxh yohbm ihd_ gow_dd n_wh_ - pqhuv_ cmvo qgwqpqwaw_s qahghheoaqv qxhws du nqaoqw` gqdd p_b hu aw_e

ěĝČĥĞĎĝĕđĤČ ĔČĐ ěđČĤď ĤĞĜČģĕĤĞĚČ
ĝĘĕĝĕĚ ĤĞėĕĒ-ĘĕĢ ĤĕĠ

ěČĘĠă ČĤĞ ĝ'ĕĜČĚĕĘđĝ ĔĤČđđĞĎĠă Č ĒĕČ ĕĜČĚĕĘđĝ
ěĕČ ĔďĜČĘĞĎ ĔČĐ ġĕĘĕĚ ĞĜĕĕĒ ĖĤđď ěĤČđđĞĎ
ďĘĞĠĔĠđĘ ě'ĠĕđČ ĤĞĤĕĠ
ěđĠ ĎĕďĜĞĚđģ ďČďĎČč
,(ěđĜčĘ ĤĞďČ) ĞĕĤĕĝ ěĤČĠĞĎģĞđđČ ĒĕČ ěđČ
ĎĞđđ ěĔĕĕĒ Č ĖĤđď
ĔėČĜ ĎČĔĥĤĞĜČď 12:30

ĕČđđĜČģ ĝ'ĕĜČĚĕĘđĝ ĒĕČ ęĕđģ
ĕĕđđĢ ĕď ěĞđđ ,ěĤČĠĞĎģĞđđČ

ěĤČđđĞĎ ĔģĕĘĠĞĢ ěĞĜĞĒ ĝĤČģ
ęĞď ěđĠ ĝĘĕĝĕĚ ĤĕĠ ĖĤđď
ěđČĤď ĤĞĜČģĕĤĞĚČ

¦š²¬ª¬œ ²¬ªš²£š ©'®£Ÿš œ£ª¬¦£° ±š²£š ©£š ¢¦¬®¢®Ÿ¦ §££› ¬±š¢š ©Ÿš² ²¬ªš±£²¬¨š ¬ª¬œªŸ¦¬œ £ ©¢¬±š² ²¬ªš²£š ¢£¨ ©²šŸŸ¬œ ©«š³š› ¢¥šª œš¢«ª£  £š ±š²£š ©£š ¬ š› ¦£›²¬ ²¬ªš±£²¬¨š £

Ġ"ĥĦ ĕēĕđ 'Ġă 4 s|m}|dr |vltjmil |vfmpgtvz
qjmlmrvumltd sfv{ {|dm imt smd
JANUARY 10, '20

²³³À ¼Ã³­³ª

17 13

:¾´Ã ·¸¸Åǯ¸ Á·À'50 :¯"·¸»È ¾¯¸»´»¸¯ ÄǸ³ °Ç³ :¸Ë¿ Ư·È¿¸¸´´ Ǹ¯¸ °Ç³
»"ƴŵ ¾¸¸·Èç Á À¶¿Ã ¸°Ç ¾´¯±³ ¾¯Ç¸¯ ¾´Ã ÇÁ²¿¸Æ ¾Á½´¿Á±À¸´Ç¯ ¼¸»È´Ç¸ ¾¸¯ »°¸·È ÇÁ°´»Á»

‫צוויי בני הישיבה‬

"¸¯º¿¯È É´»±" ‫אין‬

7 »"µ À¿Áǯ»Ã ¾Ç³¯ °Ç³ ¾´¯ »"µ ¸¿Ç¯°²¯¿ ³¶½È °Ç³

³°¸È¸ ÇÁǸ½ ¸² ¾´Ã ²¸½»É ³°¸È¸ ÇÁÆÅÁ»Æ ¸² ¾´Ã ²¸½»É

É´°¸È¸ ¸² ¾´Ã ¼¸²¸½»É Á¿Á°¸»°Ç¯Ã-·ÅÁ» ¸² ¾´Ã ¸¸´´Å ·¸½ ¾ÀÁ´½È
³½¶»½ ·»Á´´ Á·¸¸´´Å ¸² À¸´¯ºÇ´² "¸¯º¿¯È É´»±" ¾¸¯ ¾Á´´Á± ¾Á¿Áµ À¯´´

:ĤĝđĚ ěđČ ģđĒĕē ĔŠČĐĜĕČ 2:ěĞĎĜđĝČĠă ĠĕđČ 8

54?ĤĞďĜĕģ ĕď ĤČĠ ěĤĞĔĘĞ ĕď ěĞĜĞĒ ĎĕĔėĕđđ ĕđđ 48:ĞģĕĤĞĚČ ěĕČ Ğ"ĕĒ ĕčĤ ĤĞĤČĚĔČĝ ęĕĤēđĝ "ěČĒČĚĞ" ĞĥĕďĕČ ĕď
ď"ėĥĦ ę"ĕččđĥĐ ĕĚĕ
:ĤĞčĘĕĒ 'ĕĤČ čĤĐ 50:ĘĤĞĠ .ĕ čĤĐ 44:ĞĥĕďĕČ ěđČ ģ"Đĥ
ęĕĤĢĚč đĜĤčģĦ ČĜ ĘČ
56ĥĕĚČĤČ ěđČ ĥďđģ ěđĥĘ ğĕđČ ěđĥĘĐ ĦĜĕĠ ĞĔĝĕĘ ęĕĤĠĝ
57:ĞĔėĕĥĞĎ ĞėĕĘĤĞďĜđČđđ Č 51:ģ"ĥĒĘ đėĒ ČĘĥ Đ"Ğ ęĕĤĔĠĜĐ ĦđĚĥ
ĦĚČ Ęĥ ďĝē 45:đĜĕĘĞ ěĎĕ ęĦđėĒ
ěđĎĕĜ Č ěđĠ ēđė ĤĞď 52:ĞđčĥĐ ĦĥĤĠ ĕď ğĕđČ
ĥĕĔ ĝ'ďĚĘĚ ęĞĜđĠ ęĕģĕďĢĐ ĔĕĕĢĤČĕ
58:Ħčĥ ďđčėĘ ĐĥĞĚ Č
46:ĤĠđĝ .Ě.ĕ čĤĐ
ĐėĤčĐ ĤđģĚ ĤĞď ĒĕČ Ħčĥ ĤĞď
ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČč ęėĦČ ČĤģĕ ĤĥČ
   1   2   3   4   5   6