Page 2 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 2
¹°Çƽ ³»¶½ ¸É´Ç¸À³´

Á»¯ ¾À¸»Èǯà ¾µ´½ ¹¸µ ¾»Á´´ ¹¯´´·¸½ ¾±¸·¿¸¸³ "À¯¯º ¯¿¯Ç¯Æ" ÇÁ²
¸·¿´¯Æ ¸² ¾¸¯ ³Ç´É³ É´²À´½ ¹¸´¯ ¾´¯ À»´ÆÀ Ƹ»°´Ã§ Ç´°¸Å ¾È¸½¸¸³ ¼¸¸°
¾¸¯ ¼¸È´²Æ³ É´²À´½ ¸² ¾¸¸Ç¯ ¹¸´¯ ·¿ºÁÇ Áº»Á´´
¾´Ã Á¸Å¯ÇÁ»ÆÁ² ÁȸÇà ¸² ¾´Ã ·º¸» ¾¸¯ .»¯´¸ ɸÇÆ ¾Á¿¸·Á»´° "¾Á-¸²-¸Áȵ²" ¾´¯ "¾Á-¸²-ǯ" ÁÇÁ»´Ã§ ¯Ã§ ¸² ¾¸¯ ·ÇÁ²»¸ÈÁ± ¸´´
¾¯ ¾Á½´ÆÁ±Ç¯Ã µ¸¯ ,´´¸·´ÆÁµÆÁ ¸·¿´¯Æ ²¿Á»Æ¯Ç
-ĸ¿Èµ¸´´½ Ç"´½²¯ Æ"º ¾´Ã °´·È ¾¸¯ ¼¸¿ÆÀÁ ÉøÀ¯ Áº¸»Å¿Á± ¸² ÇÁ°¸¯ ¾Ç¯´´Á± ¾²»¯½Á± µ¸¯ ¼¸¿ÆÀÁ ÁǸ¯ À¸´¯ ·¸¸Çç È ¯¿¯Ç¯Æ ¾´Ã À¯¯º ÇÁ²
¾Á½´ÆÁ±Ç¯Ã ¾Á¿Áµ ¹¸´¯ ¸´µ¯ ¾´¯ ¯"·¸»È ¸À¿¯½ ·¿ÁºÁÇ Áº»Á´´ É´²À´½³ ¸¿¸¿° Á»¯ ¾´Ã ±¿´À¸»Èǯà ´¸¿ ¾´Ã ÀÇÁ¿ÇÁ´´¯± ¸² ¾Á´´ Æǯ¸ ´¸¿ ¾¸¸Æ ¾Á»±¸»Ã
¾È¸´´Å ¾Á±¿´·¯Ç¯° ¾´¯ ɴøÀ¯ ÁÇÁÇÁ½ ·º¯¿ ¾·ºÁ¿ ³°¸È¸ ¾´¯ ǯ¿¸½ÁÀ ,Á»´È »²¸¸½ ,³Ç´É ²´½»É :¾¸¸Ç¯ µ¯ ·Ç¸½¯»Æ¯Çç ·¯³ ¸ÀÇÁȵ² ´¸¿ ¾´¯ Æǯ¸
¸² ÇÁ°¸¯ »¯´¸ ɸÇÆ ¾¸¯ ³»³Æ³ É»³¿³ ¸² ÇÁ½ ǯà ·°¸´»ÇÁ ·È¸¿ µ¸¯ ±¯·À¿¸² ¾´Ã ¾°¸´³Á±¿¯
É´²À´½ ¾°¯³ ÀÁ¸¸¿ ÁÇÁ²¿¯ ¾¸¯ .ÇÁ¿Á»Ã§ Á±¸²ÇÁ·¸¸´´ .³¿·Æ ¾¸¸¯ ¸´¯ ¾Á½´Æ´Å½¯µ´Å ¹¸µ "¾È·¿Á½ ±¸ÅôÃ" ¾´Ã
¾´Ã ȵ²ÁÀÁ½ ¯ ¾Á½´Æ¯° ¸ÀÇÁȵ² ´¸¿ ¾¸¯ ³Ç´É³ ¸¿¸¿½ ¹¸µ ¾¸¯ ¾¸¸Ç¯ ·½Á¿ Á¸Å¯ÇÁ»ÆÁ² Á¸¸¿ ¸² .į»Ã§
Á±¸·¸´¿ ¸² ¾º¯½ ¾»¯µ ¸¸µ µ¯ À¸Ã¯ À'ǯ¿ÇÁ´´¯± ¼Á² ¼¸¿¸¿½ ¸² ·ÇÁÀÁDZǯà ²»¯° ·¯³ ¾Á½ ³¿´É¶ ¹¸´¯ ¾´¯ ³Ç´É³ ¸»º¸³ ,¼¸ÈDz½ ¸É° ,É´»Ãɳ
¾¸¯ ³Ç´É³ É´²À´½ ¸² ¾À¸»Èǯà ´Å ¹¸»Å¿Á± ÇÁ¿Á»Ã§ ¸¯°± ¸² ¾´¯ ²"½³¸° ÇÁ'°´°¯° ¾À¸´Ç± ¾¸¯ ¹Á»°¸·È ¸² ¾Á±¿ÁÇ°ÇÁ°¸Ç¯ »Á´·¿Á´´Á ·Á´´ ¾´¯ ¾»¯µ
¼Á¿´Ã Á¸Å¯ÇÁ»ÆÁ² Áº¸»±Á½ ¸² ¹¯¿ ,¸ÀÇÁȵ² ´¸¿ »¯Å ÁÀ¸´´Á± ¯ µ¸´»° µ¯ ÇÁº¸µ ¾º¯½ ²"½³¸°³ É¿¸²½ ¾¸¯ ç ¯ ¹¸µ ·»¸Ã§ È Áº»Á´´ ÁïǷÀ¯·¯Æ
¸´¯ »°¸·È ¾¸¸¯ ¾¸¯ ¾Á¿´ÃÁ± ¹¸µ ¾»¯µ ¼¸»»Ã§ ɽ
.±¯·¿¯½ ¾±¸·¿¸¸³ ÇÁ¿Á´´¯± .Æǯ¸ ´¸¿ ¾¸¸Æ »¯Çȸ
.»¯½¿¸¸¯
Á»¯ ¾´Ã ±¿´À¸»Èǯà Áº¸»±Á½ ¸² ¾´Ã ·º¸» ¾¸¯ ¾Á±¿´·¯Ç¯° Á²¿¯¿¯º¯¿ ǯà ¾Á½´Æ ¾È¸´´Å¿¸¯
·¿¸¸³ ¾Á¿Áµ Æǯ¸ ´¸¿ ÇÁ·¸ÁDZ ÇÁ°¸¯ ³Ç´É³ É´²À´½ °´°¯°½ Ç"´½²¯ Æ"º ·¯³ ÀÁ¸¸¿ ÁÇÁ²¿¯ ¾¸¯ ¸² ÇÁ°¸¯ É´²À´½³ É»³¿³ ¾´¯ ¼¸¿ÆÀÁ ¸² ¾È¸´´Å
Æ"º ¾´Ã °´·È ¾¸¯ ¾Á±¿´·¸½ Á±¸·º¸´´ ¾Á½´ÆÁ±Ç¯Ã ÇÁºÁ³ ¾´Ã ¾²¸¯ ÁÇÁ·»Á ¸² ·ÇÁ²¯ÃÁ±Ã¸´¯ ¯"·¸»È ¾ÅÁµÁ± Á¸¸¿ ¸² ¾´Ã ·º¸» ¾¸¯ ·¸ÇÈǯà Á±¸²ÇÁ·¸¸´´
ÇÁ°¸¯ ¯"·¸»È 45-°´°¯° ¾´¯ ǯ½·¯À½ ¼"¸Ç´½²¯³ ·È¸¿ ¾´¯ ¼¸¸³ÇÁ²¿¸¯ ¾°¸¸»° ¾»¯µ ¸¸µ µ¯ dz¯¸ ±¸ÅºÁµ ´Å ³¿´É¶ ·¿¯»Ã§ Á± ¾°¯³ Áº»Á´´ ¾²¸¯ Á»¸Ã ¾´¯
·º¸» ¾¸¯ ¾Á±¿´»Æ¸´´·¿¯ ¾´¯ ·¸ÇÈǯà Á±¸²ÇÁ·¸¸´´ ¸² µ¸¯ Áº»Á´´ ·ÁÆ¿¯° ¾º¸¸Ç ¯ ¸¸° .²"½³¸° ¾¸¯ ¾¸¸± ¾Á¿ÁÆ ·È¸¿ ,·¿¸¸È ÀÁ ¸´´ ¾»Á´´ ¹¯´´ ¸² ¾º¯½
µ¸¯ ¾Á±¿´Å¸µ ¸² ¸¸° ."À¸µ¸ÇÆ ¯¿¯Ç¯Æ" ¸² ¾´Ã ¼¸¸¶ ÄÁ ¯É°¸É½ ¸º½´É´ ¸²¸±¿ ǯà ¾Á½´ÆÁ±Ç¯Ã ,¼¸ÈDz½ ¸É° ¸² ¾¸¯ ǯ¿ ¾»¯µ ¾¸¯ É´¿´É¶ ¸² ¾Á´´¯Çç
É´²À´½ ¸² ¾»Á´´ »¸¸´´ÇÁ²µ¸° µ¯ ¾Ç¯´´Á± ·½¸·È¯° ¾´¯ ·±¸»¸¸·¯° ¯"·¸»È °Ç ÇÁ² ¹¸µ ·¯³ °´°¯°'² .»¯Çȸ É¿¸²½ ¾¸¯ ¾Ç¯´´Á± ·Ç¸ÃÁ±¿¸¸¯ µ¸¯ ÀÁ ¸´´ ¸´µ¯
Áº»Á´´ ÇÁ²¿¸Æ ǯ¿ ,¹¸»¿Á´´Á± ¸´´ ¾Ã¯ ¾°¸¸»° ³Ç´É³ ÁÇÁ²¿¯ ¾È¸´´Å .Ȳ´Æ É´Ç°² ·¸½ ¾·ÁÇ·Á±Ã¸´¯
¾¸¯ ¾Á½´Æ ·È¸¿ ¾»¯µ ¾Á½¯·Ã§ ½¸À Áº»Á´´ ¸¸À ¾°¯³ ¹¸µ ¾²¸¯ ÁÇÁ·»Á ¸² ·ÇÁ²¯ÃÁ±Ã¸´¯ °Ç ÇÁ² ·¯³ °»¯³ÇÁ¿¸¯ ·ÈÇÁ³ ²¿¯·È´Å Áȸ·¯¯º ÇÁ½ ¯
À¯´´ ·¸¸Å ¸² ¾¸¯ ·½´Æ À¯² .Á»´È ÇÁ²¯ Dz¶ ·È¸¿ ¾´¯ ·¿´µÁ± ¾'ø´¯ ¾°Á± ·º¯°¯ Æǯ·È ¯² ¾Á¿Áµ ÀÁ ¾Á´´ Æǯç ¯Ç¯° ¾¸¯ '°´°¯° É´²À´½'
¹¸µ ¾°¯³ Æǯç ¯Ç¯° ¾¸¯ ÀÁ»´È »²¸¸½ Áº¸»·Á ¾»¯µ ¾²¸¯ ÁÇÁ²¿¯ ¸² ¾´¯ À¯± ¾Ã¸´¯ ¾¸¸±À¸´Ç¯ ¾Á¿Áµ Áº»Á´´ ³»³Æ ¸² ¾´Ã ÇÁ²¸»±·¸½ Áº¸»·Á
.¾¸»¯·À ³ºÇ° ɸ° ,°ÆÁ¸ ɸ° :¸¸µ ¾È¸´´Å ,¾À¯»Èǯà ¾´¯ ¼¸Ç¸´·Æ¯² ¸² ¾´Ã ¾Á±¿´µ¸¸´´¿¯ Á»¯ ¾Á±»¯ÃÀ¸´¯ -¯¿¯Ç¯Æ' À»¯ ¾Ç¯´´Á± ·±¸·Á·È¯° ÇÁ²¸¸»
¯"·¸»È ÆÀ¿¸½¯´´¯¿½ Ç"´½²¯ Æ"º ·¯³ ¹¸´¯ ¸´µ¯ °´·È ¾¸¯ ±¿´Å¸µ ÁÇÁ±¿Á» ¯ ¹¯¿ .Á"» 'Á·ÆÁ·ÈÁ±¿¯
¾»Á´´ ¼¸²¸½»É ¸² ¾´¯ ³°¸È¸ ¸² ·Ç¯Ã§ ÈÁ±Ã§ ¯ .¼¸¿ÆÀÁ Ä"½´² ¯"·¸»È ÇÁ°¸´· °ÆÁ¸ ¼¸¸¶ 'Ç Å"³±³ ¾´Ã
À¿Áǯÿ¯Æ-Á»Á· ¯ ¹Ç´² ¼¸²´½¸» ¸² ¾·»¯³·¸½ ¾¸¯ É´²À´½³ É»³¿³ ¸² ·¸½ ¼Á¿¸¸¯¿¸¯ °´°¯°
¸·¿´¯Æ ÇÁ² À¯´´ ·¸¸Å Á°»Áµ ¸² ¾¸¯ ·½´Æ À¯²
.È"¸±½ ¸² ·¸½ ·¯³ '¸·¿´¯Æ ȵ²¿¯Ç¯' ¾´Ã ´´¸·ÁÆÁµÆÁ
¾´Ã ¾°¸´³Á±¿¯ µ¯ Á¸Å¯ÇÁ»ÆÁ² ¯ ·»Á·ÈÁ±À¸´Ç¯
µ¸¯ ¯"·¸»È °»³ É¿´´º½ Ç"´½²¯ Æ"º
·Á´´ ¯"·¸»È °Ç ÇÁ² ´¯´´ ,¸À¿¯½ ¾¸¸Æ ¾Ç¯ÃÁ±À¸´Ç¯

.¼Áµ Ç´°Á¸ ²Á ¾·»¯³Ã¸´¯ ¹¸µ

·¸¸Å Áȸ²¸¯

Ã"ÈÉ ¸²´ÆÃ-»³Æ¸´
   1   2   3   4   5   6   7