Page 3 - News Report - די צייטונג
P. 3
ד״סב
ĎĜđĔĕĕĢ ĕď םהיאצומל םהיעסמ הלאו


č"ĠĥĦ ,ĖĦđĘĞĐč 'Ġ ,ĎČĔĕĕĤĠ 㠐‡”~†–~’Ž~–†טריוורעזער ןענעז סעסאב רעטרעדנוה ןופ סעטאלפ עוויסאמ

סוניכ ןשיראטסיה םוצ ןעיורפ רעטנעזיוט רעגילדנעצ יד ןריפוצפא
ă טאטש עדעי ןיא עיצנאטס סאב ןשיטנאגיג ןייא ןראוועג טמיטשאב זיא טאטש ןדעי ןופ סעסאב טרעדנוה רעביא ןראפסיורא ןלעוו סע תויה
NEWS REPORT FRIDAY, JUNE 15-17, '22 סיידאראפ לחר תיב | .דוולב רעש יכדרמ.טס פעיק .ראק .ווע טנעק
:טעטש ערעסערג עלא ןיא סעיצנאטס סאב יד ןופ ןלאקאל יד ןענעז דנאגלאפלאוי תירק
גרובסמאיליוו
טנעווא 6:30 זיב 6:00 ןופטנעווא 6:30 זיב 6:00 ןופדאווקיעל יסנאמ
Blue Claws Stadium (ןירגרעווע ןבענ) דייר קראפ עיינ
&
טנעווא 6:30 זיב 6:00 ןופטנעווא 6:30 זיב 6:00 ןופדנאלייא ןטעטס
קראפ אראב

ןטעטס םייב .ווע ילדערב
.טס 55 .ראק .ווע 14
יעווסערפסקע דנעלייא
טנעווא 6:30 זיב 6:00 ןופ
טנעווא 6:30 זיב 6:00 ןופ

ןעדניל אריווקס ןוכיש
Jackson Washington circle
ןאסאק ד"מהיב
טנעווא 6:30 זיב 6:00 ןופ
טנעווא 6:30 זיב 6:00 ןופ

!טגינייאראפ לארשי ללכ ןיא תוינקדצ םישנ


ילודג תושארב
7:15
June 21 ונירוד ירואמו
718.298.4444
א"טילש
PRUDENTIAL CENTER
תודסומ ילהנמו ישארו
ךוניחהו הרותה
   1   2   3   4   5   6   7   8