Page 2 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 2
six ftidii} d smd qmp}i|m smd {kzm qh|ed ~igpi~ ~iguir

sl{vmd|x mie vumi|f six ftiztvf|v s lmr ftidmmtdeÇÁDz¿¯½ ¾¸½¸¿° ¸°Ç ¶ ³Ç³ ¾´¯ ´ ¸³ ¾¯½ÇÁ°Á´´ ¸º²Ç½ ¸°Ç ¶ ³Ç³ ǯ¸ Á·ÅÁ» ¸² ¾¸¯ É´²À´½³ ¸»³¿½ ¸² ¾´Ã ·¸¸°Ç¯ Á±¸² Èÿ ɴǸÀ½ ¸² Æ¿¯² ¯
Æ ³Ç¯ Ä¿¯± ÇÁ°¸¯ É´²À´½ ÁǸ¯ ¾´¯ Æ Æ ÇÁÅ¿¯± ÇÁ² ¾´Ã ÇÁ·ÁÇ·À¸´¯ ±Á´´ ¾´¯ ·º¯Çà À¯² ¼¸»È´Ç¸ ¾¸¯ ƶŸ ¼³Ç°¯ É´²»´É É´²À´½ µ¸¯ ´ ¸³

´¿»ÁÉ ³±¸Ç²½» ³±¸Ç²½½ ¾·¸¸Æ±¸·Á· Áº¸»¿Á´´Á± ¸² ´Å °¯±´Å ¾¸¯ ¾Ç¯´´Á± ¼Á¿¸¯ ¾Á½ ·¯³ ƶŸ ¼³Ç°¯ É´²»´É »³Æ ¾¸¯
¼´¸À³ ²½Á½ ¾ µ¸° Ƴ É´²À´½ ¼Á¿´Ã ¾Á±¿´ÇÁ·¸¸Ç°Ç¯Ã Áº¸»ÇÁ¸ ¾´¯ ¯ ÃÈÉ »´»¯ ¾´¯ °¯ Ȳ´¶ ¼Á¿Áï»Ç¯Ã
ÉǯÃÉ»´ ¼È» ³ ° ·ÀƯ´´ À¯´´ ¼¸»È´Ç¸ ¾¸¯ ¾´¯ ¾Á±¿´ÇÁ¸¸Ã ÁÀ¸´Ç± ·Á´´¯ÇÃÁ± · »ÁÁ³
¾Ç¸´´¯¿ÁÇ ¹¸»Å¿Á± ¾´Ã Áµ¯Ã ¾·ÅÁ» ¼Á¿¸¯ ±¿´Å¿Á±ÇÁ ÇÁ² ¹¸»½Á¿ ³Ç´É »È ³Ç½´±» É´¶½È
·¯³ ¾Á½ À¯´´ É É ÇÁ² ¾ÇÁ·¸¸Ç°Ç¯Ã ¾´¯ ²¸±¿³ ¾´Ã ±¿´ÇÁ¸¸·È¸¸° ÁÀ¸´Ç± ¸² ¾ÁƯ·È Á¸¸¿ ¸² ¾´Ã Dz³´ ǯà °´Ç° ¾Á¸´° ¼Á¿´Ã
¹¸»ÇÁ³ ¾Á½ ·¯³ ¯ ÃÈÉ ¶Àà ¹¯¿ ¾Á±¿¯ÃÁ±¿¯ ´ ¸³ ÇÁ±ÇÁ°¿³¯È ¼³Ç°¯ Ç ¶ ³Ç³ µ¸¯ À¯´´ ¼¸»È´Ç¸ ¾¸¯ É É ¾»¯Ç·¿ÁÅ ¼Á¿´Ã
ǸÁ·À ÇÁ½¸Å ¾ÃÁÇ· ¾ÁÅ¿¯± ¼Á² ·¸´°Á± ÇÁ°¸¯ µ¸¯ É É ¼Á¿´Ã ¾ÁƯ·È Á¸¸¿ ¸² ¾´Ã ¾Á¸´° À¯² ¾´¯ ǯ¸ Ǹà Á·ÅÁ» ¸² ¾´Ã ¸´» ¾¸¯ ¾Á±¿¯±Á±¿¯
¾¸¯ ¾ÁƯ·È Á»¯ ÁǸ¯ ¾´¯ É É ¼Á¿´Ã À¸ÁÆ µ¸¯ ¾´¯ ¾Áµ¯Ã ¸¸Ç² ¾¸¯ ¾Ç¯´´Á± ·Ç¸ÃÁ±ºÇ´² ǯ»¯² ¾¯¸»¸½ ¾´Ã Á½´À ¸² ·À¯ÆÁ±Ã¯ ·¯³
ÇÁº¸»ÇÁ³ ¯ ¾Ç¯´´Á± ·Á¸´°Á± µ¸¯ ´ÅÇÁ² °¯±´Å µ ÁÈÉ É¿È ¾´Ã ÇÁ½´µ ¾¸¯ ¾Ç¯´´Á± ¾Á±¿¯ÃÁ±¿¯ Á¸¸¿ ¯ ¾Á¸´° ¼Á¿´Ã ¾±¸²¿Á ¾´¯ ±¿¯Ã¿¯ ÇÁ² ¾´¯
¼´Ç¯ Á²¸¸°Á± É É ÇÁ² ¾´Ã ¹¯² ¾Ã¸´¯ į»Ã »¸ÃÈ ·Á½º ¸² ǯà į»Ã ¾¸¯ »Á±¿¯½ ÇÁ² °¸»´Å ÇÁ»¯Ç·¿ÁÅ ÇÁ² ǯà ÀÆÁ»Ã½¯Æ ³°¸È¸ ÁÀ¸´Ç±
ÁÆǯ·È »Á¸ÅÁÃÀ Áȸ·Á·À¯¸¸½ ·¸½ ¾Á½´¿Á± ¼¸»È´Ç¸ ¾¸¯ ³»³Æ ÇÁ² ¾´Ã ³ Á»° ÇÁ²¿¸Æ É É ÇÁ² ¾¸¯ ³»´²± ³°¸È¸ ƶŸ ¼³Ç°¯ É´²»´É
Á¿¸¸»Æ ǯà »ÁÆ¿¸´´ »¸ÃÈ ¯ ·¸½ ¾Á½¸´Å Áº¸´³ ¾º»Á´´ ¾¸¯ ²¿¯·È´Å ÇÁÇÁ´´È ÇÁ² °¸»´Å ¾´¯ ·¿Á´´ÇÁ ¸´´ µ¸¯ Áº»Á´´ ɸ»¸Á Çɸ° ·¯·È
¾Á±¿´·º¸Ç¿¸¸¯ »¸ÃÈ Á·Á¸´°Á± Á±¸À¯Ã ÇÁ²¿¸Æ ¾´¯ ¾Á¿´ÃÁ± ¾¯² ¹¸µ ·¯³ Á²¸¸°Á± É É ÇÁ² µ¸´»° ¾´Ã ¸´» ¾¸¯ ¾Ç¯´´Á± ·¸´°Á± ±¸·Ç¯Ã»´Ã
±´¿Á± ·¯³Á± ¼¸²½»½ ¾ÇÆ ¼¸»È´Ç¸ ¾¸¯ ƶŸ ¾·Á·¸´´¸·Æ¯ ·Ç¯À ÁÇÁ²¿¯ ǯà »¸¸· µ¯Ç± ¯ ¾´¯ ¾¸¯ É´²À´½³ ¸»³¿½ Á¸¸Ç·Á± ¾´¯ Á·°¯±¯° ¸² ·À¯ÆÁ±Ã¯ ¹¸´¯ ·¯³ ¾´¯ ±¯· ¯ ·¸½ Ȳ´¶ ¯
¾´¯ É É ÇÁ² ¾±¸·ÀÁï° ¼¸¸° ·¸¸°Ç¯ ¹¯¿ ¾´¯ Áï¿Æ ·À¯ÆÁ±Ã¯ ·¯³ ¾¸¸»¯ »¸¸· ÇÁ² ·¯ ¾´¯ ´ ¸³ ¾¯½ÇÁ°Á´´ ¸º²Ç½ ¸°Ç ¶ ³Ç³ ¼¸»È´Ç¸ Á±¸²»¯´´Á± ¸¸´´Å ǯ»¯² ¾¯¸»¸½ Á°»¯³ ¯ ÇÁºÁ³
±¸² É´¸¿¶´Ç ¾´¯ ±¸² É´¸½È± ¾»Á·È ÆÁ´´¯ Ǹ¯ ¸´¯ ǯ»¯² ·¿Áµ¸´· ÇÁ²¯ »ÆÈ ·¿Áµ¸´· ·Ã¯ÈÁ± ¾¯² ¾°¯³ ´ ¸³ ÇÁDz¿¯½ ¾¸½¸¿° Ç ¶ ³Ç³ ³È´²Æ³ ¸»´°± É°¶Ç³ ¾´Ã ¾·ÆÁ¸¯Çà ¸´°
¯ ƸǴŠǯ¸ ·¸½ ¾»Á·Èø´¯ ¼¸¸° ¹¯¿ÇÁ² ¾´¯ ¾Ç¯´´Á± ¾ÁïÈÁ± ·È¸¿º¯¿ ¾Á¿Áµ ÀÁ ¾º»Á´´ ²¸±¿³ ¾´Ã ±¿´ÇÁ¸¸·È¸¸° ¾À¸´Ç± ¾·ÈÇÁ ¼Á² ¸² ¹Ç´² ¾Ç¯´´Á± ·À¸Ç±¯° Æǯ·È ¾Á¿Áµ À¯´´
ƶŸ ¼³Ç°¯ É´²»´É É´¿° Á»´È »Á²¸¸½ Á¸¸¿ ÇÁ°¸ÇÁ² µ¸¯ À ¾´¯ ÇÁǸſ¯¿¸Ã ¾´¯ ¼¸°¸²¿ ¾¸¸Æ ¯Ç¯° ¾´Ã ´ ¸³ ÇÁ±ÇÁ°¿³¯È ¼³Ç°¯ Ç ²°º¿³ ÇÁ·ÇÁ²¿´³ ¸² ¾´Ã ¾ÇÁ·»Á ¸² ¾´¯ ³»³Æ³ ¸¿°
·½Á¿ À¯² À¯´´ ÀÁ»¯ ·¸½ É´¶Ã·³ ²Á ²À½³ ¾½ ±Ç¯° ¸´¯ µ¸¸´´»¸¸· ¾Ç¯´´Á± ·º¯½Á± »¸¸´´ÇÁ² ¸² ¾°Á±Á± ·¯³ ÇÁº»Á´´ Æǯà ·º¸¸ÇÇÁ µ¸¯ ÀÁ»¯ À¯² ¾´¯ ´¸¶¸È ¼¸²¸½»É
¸ºÇÅ Á¿Á²¸Èǯà ǯà ±¸·Á· ¾¸¸µ ¾´¯ ¼´Ç¯ ´Å ¾Ç¯´´Á± ±¸·Ç¯Ã µ¸¯ É É ¼Á¿´Ã ·¸¸°Ç¯ ¸´° ÇÁ² ·¿Áµ¸´· ·ÇÁ²¿´³ Áº¸»·Á Á·ÈÇÁ
³»³Æ³ µ¸¯ °¯° ³ÁÈÉ ¹¯¿ ±¯· Áº¸»·Á ¾´¯ ±Á· ¾¸¸¿ ¸² ¾´¯ ·ÆÁ¸¯Çà ÇÁ² ǯà ǯ»¯²
Æ º ¾´Ã ³ÈÆ° Á±¸Åǯ³ ¾´¯ ±¿¯»Ç¯Ã ¾Ã¸´¯ ÇÁ°¯ ¹¯² ¼Á¸¸¿ ¾ ø´¯ ÁƯ· ¾Ç¯´´Á± ¾·º¯ÇÁ±Ã¯ ¾¸´È ¾¯² ·¿¸µ É É ÇÁ² ·ÇÁ´´ ǯÃÇÁ²
ǯà ÇÁ¿¸² ¾´¯ ³ÇÆ´³ É°¸À½ ¯ ¾·Ç¯± »¸ÃÈ
Æǯ·È ¸´µ¯ ·±¸» ÀÁ ¼Á´´ ¯ ·¸»È Ç ´½²¯ ¾Ç½ ¼Á¿¸¸¯¿¸¯ Æ ³Ç¯ ¾¸¯ É´²À´½³ ¸Æ¸µ¶½´ ¸°¸²¿ ¸² ¸°Ç É É ¾Á½¯¿ ¾ ·¸½ ·¿Áº¸¸Å¯°
¹»½ »È ³¿´¸±» ¼Á¿´Ã É´»Áɳ ÇÁ² Äǯ³ ¾Ã¸´¯ É É Á¸¸¿ ¾·Å¿Á±ÇÁ ¼Á¿´Ã ɸ°³ ɺ´¿¶ ¾ ·¸½ ´ ¸³ ÇÁ±ÇÁ°¿³¯È ¼³Ç°¯
·Á½º ·¸½ ³»³¿³³ ¸È¯Ç ¸² ¾°¯³ ²½¶ ¸Ç´¶° ¸² ¸È¸È »¸» ·º¯¿ ±¿¯Ã¿¯ ¾Á±¿¯ÃÁ±¿¯ ¹¸µ ·¯³ À¯´´ ¾Á¸´° À¯² ·¯³ Á²¿Á ¾¸¯ ÇÁ°¯
¹¸´¯ à ÈÉ É°· Ȳ´¶ Á²¿Á ƸǴŠǯ¸ ¸¸´´Å ¸¿° ¾´Ã Ç´°¸Å ÇÁÀ¸´Ç± ¯ ´¯´´ ° É ¹¯¿ ²»¯° ±¸º¯Ã¸¸Ç² ¾´Ã ÇÁ½ ·À¯ÆÁ±Ã¯
À¯´´ ¼Á²º¯¿ ³»´²± ³°¸È¸ ÇÁ² ¾Á½´¿Á± ÇÁ°¸¯ ¾Á½´ÆÁ± ¸´¿´Å ¹¸µ ¾Á¿Áµ È ¿¯´ ¼¸²¸²¸ ³»³Æ³ ·Å¯ÈÁ± ±¿¯Ã¿¯ ¾¸¯ ·¯³ ¾Á½ À¯´´
ÇÁ·¿´¯ ÇÁ²¸¸» ·¯³ ´ ¸³ »³¿½ ÇÁ±¸²ÇÁ¸Çà ÇÁ² ´¸¿Á½ ¾º¸¸Ç ¯ ·¸½ ¾È¸· Á·ÆÁ²Á± ¹¸»ÇÁ³ ¸¸° ·ÇÁ´´ ÇÁ² µ¸¯ ´ÅÇÁ² °¯±´Å ¾¸¯
¾¸¸Æ ·Ç¯ÃÈÁ± ·È¸¿ ¾¯² ·¿¸µ ¾´¯ ¾º¯Ç°Á± ¾Áµ¸¸´´ ´Å À¸´Ç¯ ¸²º ¾ÇÁ³Á±´Å ¾´¯ ¼¸±²´ ÇÈ° ¾´Ã Á·ÀÁDZ ¸² À¯´´ ǯ»¯² ¼Á¿´Ã
¾Á¿Áµ ¾Á±¿´ÇÁ¸¸·È¸¸° ¸² ¾´Ã »¸¸·
¾°¸¸³ÇÁ² ¾´¯ ¾ÇÁÀÁ°Ç¯Ã ´Å Ǹ¯ ³¸½ ¾´¯ ·»Á± ´ ¸³ É´²À´½³ ¸»³¿½ ¸² ǯà ·¸¸Æǯ°Æ¿¯² ÇÁ¸¸µ ǯ¸ Ǹà ¸² ¾¸¯ ǯ»¯² ¾ ø´¯ ¹¯²
² ½³¸° ¸»ÀÃÀ ¾¸¸µ ³°Ç½ ¾·º¸µ¿¸³ Á»¯ ¸´¯ ÉƵ¶³» ¾Á±¿´ÇÁ¸¸·È¸¸° ÇÁ¸¸µ ·¸½ ¾ÅÁµÇ¯Ã ¾´¯ ¾·¸½¿¸¯ ¾´¯ ¾Á»¯ÃÁ± ȸ·À¯Ç²
·±¸¸»Á± ¾¸¸Ç¯ ¾´¯ ÂÁ·À ¾´¯ È ¸±½ ·±¸¸»Á±´Å Ƴ É´²À´½³ ·Á´´Áȵ´°Á± ¹¸´¯ ·¯³ ·¸¸Å ¸²
¾ÇÁÀÁ°Ç¯Ã ¾´¯ ¾ÇÁ¿ÁÈǯà ´Å ÇÁ·»Á± ÁÀ¸´Ç± ÇÁ±¸·Ç¯À¸´Ç± ÇÁ² ¾´Ã É´ÁÈ ¸² À¸´¯ºÇ´² ·¯³ À¯´´ À¸µ¸ÇÆ ¯¿¯Ç¯Æ ÇÁ²
³ ° ¾Á¿Áµ ɴǸà ¸² ¾´¯ ³Ç´É »È ¯¸¿Àº¯ ÇÁ² ¹¸µ ·¯³ Áº»Á´´ ³°¸À½ Áº¸»¿Á´´Á± ¸² ´»¸Ã¯ ·ÇÁ´´ÈǯÃ
Á°»¯³ ¹¯¿ µ¸° ¾±¸´ÅÁ± ¾¸¸Ç¯ ¾¸´È ¾Á±¿´²¿Á´´¿¯ ±¿¸µ¸ÁÇ ²¿¯Ã
¾Ç¯´´Á± ·ÇÁ³Á± ¾Á¿Áµ ·º¯¿ ¾·¸¸Æ±¸ÇÁ´´È ¸² ¾´Ã ·²ÁÇÁ±Ã¯
¸Ç°² ¸´´ É´ÈDz Á½¸Ç¯´´ Á¸¸¿ ǯà ¾Á²¿¯Ã ¾ÁÃ¯È ´Å
¹Á»Æ¸·È Á¿¸¸È ¾´¯ ³Ç¸È ¾±Á´´·ÀÁ²¿´Ã ¾´¯ ¾·ÆÁ¸¯ÇÃ
¾ÇÁ·»Á ¾¯ ¹Ç´² ¼¸¿´±¸¿ É´²À´½³ ¸»³¿½ Á¸¸Ç·Á± ¸² ¾°¯³
ÇÁº»Á´´ ÇÁ»²¸Ã ÇÁ·°¯±¯° °¯·È ¯ ¾´Ã »¸³ ÇÁ² ·¸½ ´ ¸³
¾È¸´´Å ¾Á±¿¯±Á± ¼´Ç¯ µ¸¯ ¸² ¾ÁÃ¯È ´Å ¾µ¸´´¯° ¼¸¿ÆÀÁ
ÇÁ½º¯¿ ¾´¯ ¼»´Á ¼Á² ÇÁ² ·Á½º ¾±¸²¿Á ´Å ·»Á± ÁÅ¿¯±
ÇÁº¸»¸¸Çà ÇÁ² ¾°¸´³Á± ·ÆÁ¸¯Çà ÇÁÅ¿¯±
µ¸¯ À¯´´ ÁÇÁÃÀ¯½·¯
ǯà ³¯²´³ ·¸½ »´Ã ¾Á´´Á±
´²À¶´ ´°´· °´Ç »Á ³ °Æ³
ǯà ¾»¸ÃÁ± Æ¿¯² ·¸½ ¾´¯
¾´¯ Á¿Á°Á±Á±ÇÁ°¸¯ ¸²
É´²À´½³ ¸»³¿½ Á±¸² ¶»Å´½
¾¯½ÇÁ°Á´´ ¸º²Ç½ Ç ¶ ³Ç³
¾¸½¸¿° Ç ¶ ³Ç³ ¾´¯ ´ ¸³
´ ¸³ ÇÁDz¿¯½
ÇÁ°¸¯ ·½Á¿ ¾Á½
³»´²± ³°¸È¸ ÇÁ²
¯É°¸É½´
¾°¯³ É´²À´½³ ¸»³¿½ ¸²
ǯ¸ Á·ÅÁ» ¸² À¸´¯ºÇ´²
ÇÁ² ¾Á½Á¿ ÇÁ°¸¯ ¾ ·¿¸µ
¼³Ç°¯ É´²»´É ³Ç´É ²´½»É
·¸¸Å Áȸ²¸¯
°"ÃÈÉ ¶¿
   1   2   3   4   5   6   7