Page 7 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 7
¾¯½²Á¸Çà .¸.µ.¯²Á¸Çà .¸.µ.¯
¾¯½


Ĕ"ĕđČĘ ęĕĜģĒ ěĞđĕđđĤĞĔĜĕČ ĤĞčĕČ ĎČĘĥĤČĠ Č ĤĕČ ĔČĐ čĕđČ
ě'ĔĕĚ ĖĕĒ ĔďĜĕčĤČĠ ĞĔĕč ,"ěĘĕĕĢĤĞď đĢ ĝČđđ ěčČĐ" ĞėĘĞđđ
ĤĞďČ ,917-945-1224 :ĥĒďĞĝĞĚ Č ěĒČĘ ěđČ ěĠđĤ ĖĤđď ,ĤĞčĕĕĤĥ
.ģĜČď Č ,FI #DRO FRP ĘĕĞĚĕČ ĖĤđď


¾¸¸µ ¾´Ã ¾Á½¯¿ ¾'ø´¯ ,"Ç´¸¯½ ¼³Ç°¯ 'Ç" À»¯ ¾µ¸¸ÇÆ ¼Á² ¾Á¿Á±Á±¯° ¾±Á»Ã Ǹ½ ·¿¸µ ¾Ç¯¸ »¯Å ¯ ¾¸´È µ¸¯ ÀÁ
Á¸ §ÃȽ´ ²¸À¶ ÇÁ·¿¯Æ¯° ÇÁ² ,Á²¸¸µ ¾¸¸µ ¾´¯ ;·¯·È·Ç´°Á± ,ȸȸ³ ²¸±¿³ ¸¿°Ç³ ,²"°¶ ¸°¸²¿ ¸»´²±½ , §Ã¯Ç·¿¯»¸Ã ¾·¿¯Æ¯°
Ƿÿ µ¸¯ ÇÁº»Á´´ ,»"µ ¸Æ¶Å¸³ ³È½ ¾½»µ Ç´¯¸¿È 'ǰdz ,´"¸³ ¾¸µ¸¸Ç² ÇÁ° ¼´»È Ç"³´½ ,¼¸°´È¶´ ¼¸¿´ÃÀ ɶ §ÃȽ½
.»¯Çȸ Äǯ ¾¸¯ ³½¶»½ ¸² ¹¯¿ ¾Ç¯´´Á± Á·±¸¸´´ÅǯÃ-·¸¸Ç° Á¿¸¸µ ·Ç¸ÃÁ± ·¯³ ÇÁ À¯´´ ¾·¸¸Å ¸² ¾´Ã

,Ç"³Á»° ¼¸ÁÈɳ É´¿È ¸² ¾¸¯ ¾¸´È ±¸²¿Á¸¸µ ,³µ³ ¼´¸³º .±Ç´°À½¯¸»¸´´ ¾°Á¿ Á²¸¸°Á±-À¸Ã¯ ¾¯ ¾´Ã ¾·ÃÁÈÁ±
Á»¯ ¾´Ã É´»´Á §Ã Á¿¸¸µ ·¸½ ¾Á½´¿Ç¯Ã ¹¯¿ ÇÁ° ¼´»È 'ǵ¸¯ 'Ç·±Á»Ã ,¯Ã´± "±Ç´°À½¯¸»¸´´" ¾¸¯ ¾ÀÁ´½È ¸² ¾´Ã »¸¸· ¸¸°
·§Ã¸´³ ¯ ±¸²¿Á¸¸µ ,Á°Æ ´ÉƲŴ ¸¯ÇÁ ´Éº¯»½ ³È´Á À»¯ ,¾Ç¯¸ ¹¸»½Á¿ ,ǯ½·¯À ·¸½ É´º¸¸È ¾¸¸µ ¾Á±¿ÁÇ°À¸´Ç¯ ÇÁ° ¼´»È
¾°²¿ ¯ ¹¸´¯ ¾´¯ ,³¿´º¸ È·¸´´¯°´¸» ¼È° Çȯ »º ¾´Ã ÇÁŸ·È ¾¸»Æ´Ç° ¾¸¯ »Á·¯³ "ȵ²Ç¯Èµ² .·À" ÇÁ´´¸À¯½ ÇÁ² µ¯
.·Çû´ »»º» »´²± Á·ÈÇÁ ¸² ¾´Ã »¸¸· ¾Á½´ÆÁ±Ç¯Ã ¾Á¿Áµ ÀÁ ´¯´´ - À·¸¸³

¼Á ³È´Á ¸¿Á³ ,¸¿Á³ ¼Á ³È´Á ɸ°³ »Á°³È ³½½ ÇÉ´¸" ɴȯǰ ,ÁƸÇÁ½¯ ¾¸¯ ɸ²Ç¶³ É´²³¸ ¼Á¿´Ã ¼¸²½Á½ ÁÀ¸´Ç±
¾¸¸µ ÇÁ°¸¯ É´±»Ã³ ¸² ´Å ÇÁ° ¼´»È 'ǷǸ±¯ÁÇ ,"ɸ°³ »Á° ¾¸¸µ ÇÁ·¿´¯ ·¿¸¸³ µ¸¯ - Á"¸µ ǯ½·¯À½ Æ"³¸°Ç
ǯà ·»Á± ·°¸± ¾Á½ ¾Á´´ ;¹¸´¯ ¼Á² ¾´Ã ÇÁ½º¯¿ µ¸¯'À" ,²À¶ ¾Ç¸Å»¯·È ÁƯ· ·±Á»Ã ÇÁ° ¼´»È 'Ç .·Ã¯ÈÇÁ½¸·¿Á±¸¸¯
·¸½ ¾°Á» ¾´¯ ¾Á¿ÇÁ» À¯´´ ¼¸Ç´¶° ǯà ´»¸Ã¯ ,³Ç´É ¸²½´» É´²Á ¾¯ ¾Á´´Á± µ¸¯ ¼´Æ½ ÇÁ±¸µ¯² ÇÁ² µ¯ ·Æ¯Ã ¼Á² ·¸½
ÀÁ §ÃÁ»¯µÇÁ¾¸¸»¯È·¿Á½¼Á²¾´ÃÀÁ·±¿¯»Ç¯Ã ,³¿´½¯ ¼´Å ¹¸µ ¾Á¿Áµ ÀÁ ¾Á´´ ,»¯Çȸ »»º ¾´Ã ³¸»°Ã¸´¯-ÇÁ²¸´´ ¾'ø´¯
..."¾º¯½º¯¿ ¾´Ã ,Æǯ¸ ´¸¿ ¾¸¯ ¾²¸¯ ÇÁ·¿µ¸´· ¾Á½´ÆÁ±½¯µ´Å »¯½ ¾·ÈÇÁ
.³·¸» §Ã³ É¸Ç¯È ¼Á¿´Ã Ç´² ¾·¸¸´´Å ¾´¯ ¾·ÈÇÁ ¼Á²
¾´Ã ¹¸µ ·½Á¿ ²À¶³ ɲ½ À'ÇÁ° ¼´»È 'ǵ¯Ç¯»Æµ¸¯ÀÁ
µ¸¯ ÇÁ ¼±³ ¾´¯ ,Èÿ ÉǸÀ½ ¹´É½ ¹´¿¸¶ ¾È¸'²¸À¶ ¾¸¸µ ¼´»È 'ǵ¸¯ ,´½Á° °¸²¿´ ²¸±¿ À»¯ ,´½ÅÁ À´¶¸ ¾¸¸µ įǷ
ÈÇ´È ÇÁ² µ¸¯ ,·»Á´´ ÁÇÁ·¸¸Ç° ¸² ¾¸¯ ¾Á±¿¯±Á±À¸´Ç¯ ¾¸¸µ ¹¸»½Á¿ ,É´°¯ À´¶¸ ÇÁ°¸¯ µ¸´»° ¾²ÁÇ ´Å ·¸¸Ç± ¾Á´´Á± ÇÁ°
·¯³ ¸´µ¯ ·¯ ¾´¯ ,²À¶´ ³Ç´É ¾´Ã ¼¸´° ¾À¸´Ç± ¼Á¿´Ã ¾°¸»°Á± ¼³Ç°¯ 'ǰdzÁ¸§ÃȽ´ ²¸À¶ ÇÁǯ²¿Á±Á» ÇÁ² Á·¯·
.³½½´Ç³ ´É¶ §ÃȽ ÉǯÃÉ» ,Ç´² ¼Á¿¸¸È ¾¸¸µ ¾Á±¸´ÅÇÁ ÇÁ ÇÁÈ·¸´´¯°´¸» ¾¸¯ ·¿¯Æ¯° ÇÁ½ µ¸¯ ÇÁº»Á´´ - »"µ ¾¸µ¸¸Ç²! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
°"ÃÈÉ ¶¿
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12