Page 3 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 3
³°¸È¸ ƶŸ ¼³Ç°¯ É´²»´É ¾´¯ ±¸·¿ÁÆ Æǯ·È
±¯· ´Å ·¿¸¸³ ³ ° µ¸¯ ³°¸È¸ À¿ ¸°Ç ¼Á² ³»´²±
¡›¡©Ÿ¡›¡›¡ µ¸¸ÇÆ ¾È¸³ °´È¸ ¼Á¿¸¯ É´°¸È¸ Á·À °´È¶ ¸² ¾´Ã


³°¸È¸ Á·Á¸´°Á± ¸¸¿ »Á±¯ÃÈ
ÀÆÁ»Ã½¯Æ ³»´²±
¯Ÿ®¡¥œ°™˜²›¤² ¸² À¯´´ ·¿Á½¯½ ¾·ÈÇÁ ¼Á¿´Ã Ƚ½ ÇÁ°¯


™ œ°˜™
¾Á½´¿Á± ÇÁ°¸¯ ¾°¯³ ´ ¸³ É´²À½³ ¸»³¿½ Á °´È¶
דואווקיעל – לאוי תירק – יסנאמ – קראפ אראב – גרובסמאיליוו ·¯³ ƸǴŠǯ¸ ¸¸´´Å Áï¿Æ ·¸½ ³°¸È¸ ÇÁ²
¾Á¸´° ´Å ·¸¸Æ±¸·º¸´´ ¸² ÇÁ°¸¯ ·²ÁÇÁ± »¸Ã ¾Á½
³°¸È¸ ¾´Ã ¼¸Ç´¶° ¸² ǯà »¯Æ¯» Á±¸ ²°´º½ ¯
ǯà ¼Á´´Æ¯° ¾´¯ À¸´Ç± ¾¸¸µ »¯µ À¯´´ ³»´²±
³¯Ç¸ ³Ç´É° ¾Á±¸¸·È ¾Á¿ÁÆ ´Å ²½¶ ¸Ç´¶° ¸²
› ²¡ ‰™ ˆ¦ ¥ Š£¨ „£ ‹° ‰™ ÉÁ²³ É°¶Ç³°´ ¾Á±¿´ÇÁ·È ¾¸¸Æ ¾³¯ É´²¸À¶´
¯ ÃÈÉ °¯ Ȳ´¶ ¼Á¿Áï»Ç¯Ã ¼Á² ¾¸¯ ÇÁ°¯
¾¸¯ ¾Ç¯´´Á± ·»Á²¿¯´´Ç¯Ã ³ ° ¼´»¶ ÇÁ² µ¸¯
¥¡°¡¯¡œ §¡® ¡¨™¦ ¡¤ œ¨Ÿ¦ ²˜ œ£°™™ ¥›¯¨ ¡› ¡¤™ ›ª œ™°¦ œ°¯œ œ£°ªœ™ §¡°¡œ¨ §¡¬¨˜™œ£°ªœ™ §¡°¡œ§ œ¨ §¡¬¨˜™§ ¾Á½ ·¯³ Ȳ´¶ ¼Á¿¸¸¯ ¼Á² ¾¸¯ É´¯¸Å½ ¯
˜  ¡¤± ° ¦›˜ §°¦ ¯ £ §¡¦¡¤ ¥¡¨±œ ¤£™ ¥²°¦±¦ ¤ª ¥›¦ª™ ±¬¨ ™¤™ ¥¡°©¦ ±›¯™ ¥¡²°±¦œ ÇÁ±¸·Ç¯À¸´Ç± ÇÁ¸¸¿ ÇÁ² ¾Á¸´° ¾Á±¿¯ÃÁ±¿¯
©¦ ±›¯™ ¥¥¡²°±¦œ
¯ œ°˜™ œ°˜¬²¤ ¥¡©©¨²¦œ ¯œ ¡²›©¦ ¼Á¿¸¸¯ ÇÁ² ¾¸¯ ¾´¯ ÀÆÁ»Ã½¯Æ ³»´²± ³°¸È¸
·±¸²¿ÁÁ± ¯¸½È² ¯ÉÁ¸¸À° ÀÁ ¾Á½ ·¯³ Ȳ´¶
¯œ ²›©¦œ ¡ °›± ¡¨¯©ª ²Ÿ¤±¦ ±¯· »Á Áï¿Æ µ¸´»° ¾´Ã ±¿´±¸·ÁÃÈ ¯ ·¸½
±¸·»¸±²¿Á ² À° ·¿¯½ÇÁ² ¸´´ ¾Á½ ·¯³
 ¡œ §˜¦°ª™ª ¡£›°¦ ° Ÿ œ°œŸ œ°œ · »ÁÁ³ °¯ ¶ Ç °ÇÁ ¼Á¿Áï»Ç¯Ã ¼Á² µ¸´»°
¼Á¿´Ã ¸´°ÇÁ°¸¯ ¾´¯ ¸´° ¾»Á°¯¿ ÇÁ² ·±¸²¿ÁÁ±
 ¡œ °ª°›¨˜¦ §¡¦¡¨™ ° Ÿ œ°œ œ°œ À¸ÁÆ Ç¸Á·À ÇÁ½¸Å ¾ÃÁÇ· ¾ ·¸½ É É Á¸¸¿
 ² ¥¡¤±°¡ ¯ œ¡ª™ ¯Ÿ®¡ ¥œ°™˜ ²›¤² ²›©¦ ¡¤œ¨¦›©¦ ¡¤œ¨¦ ¾´¯ ¾ÇÁ³Á±´Å Á»¯ ¾´¯ ¾·Ç¯± »¸ÃÈ ¾´¯ ¹¯²
¾Á¿Áµ °¯° ³ÁÈÉ ¾´Ã À¿Á±Ç¯½´Åø´¯ ¾¸´È
¥¦ª ¥²˜ Èÿ ɴǸÀ½ ·¸½ ´¸¶¸È É´²À´½³ ¸»³¿½ ¸²
˜¡ ˜
 ¡œ ±¡°¬ «©¡ ¥¡¡Ÿ ° Ÿ œ°œ  ¡œ °ª™ª ¤˜¡ ° Ÿ œ°œ ° Ÿ œ°œ œ ¾µÁ¸²¿¯Ç± ¾ÁȸÇà ¯ ¾¸¯ ¾Á±¿¸ÇÃÈÁ± ¾¸¸Ç¯
¤˜¡
 ¡œ §¡¡ ±°ª¤˜ ¤˜¡ ° Ÿ œ°œ  ¡œ °ª®¡¬± ¤˜¡ ° Ÿ œ°œ ° Ÿ œ°°œ ³°¸È¸ Á±¸»¸¸´´·¸¸Å ¯ ¾Á¸´°Ã¸´¯ ¾´Ã ·ÆÁ¸¯ÇÃ
¾Á½´Æ¿¯ ³ µÁ° ·Á´´ ¾Á½ µ¸° ÀÆÁ»Ã½¯Æ ³»´²±
¯Ÿ®¡ ¥œ°™˜ ²›¤² ²™¡±¡ ±˜° ²±˜°™˜°™ ³°¸È¸ Á±¸Æ¯·È »¸Ã ÁÀ¸´Ç± Á¸¸¿ ¯ ¾Á¸´° ´Å
·¸¸Å ¾Áº¯´´ ¸¸Ç² ¾¸¯ É´¯¸º´ ¸´¯Çº Á²¸¸°Á±
¡™° ® œšœ ® œšœ
˜  ¡¤± §œ˜¯ §°œ˜ ¸Ç´¶° ¸² ǯà ¾½µ »´»¯ ¼Á¿´Ã ±¿¯Ã¿¯ µ¸°
˜  ¡¤± °  ª ° ¦›˜ §°¦ ¯ £ ¡™˜ ¤± ±›¯ ²Ÿ¡¤±™²Ÿ¡¤±™ À¸´Ç¯ ·µ´½Á± ¹¸µ ¾°¯³ Áº»Á´´ ³»´²± ³°¸È¸³
¼´Å »¯Æ¯» ¼Á¿Á±¿´²Á± ¾±¸·Å¸¯ µ¸° ¼Á¿´Ã ¾Á¸Å
· »Á°³ ° ÃÈÉ Ç¯¸ ÇÁ²¿Á¸¸·ÈǯÃÁ°
²¡²¨±œ ±›¯œ ˜±¦™ ª©¦™ ¡£œ¤ ¥²œ¦ ¥¤š° ¥¡²²£¦±¥¡²²£¦±¥ ²²£¦±¦ ³°¸È¸ ¯ ¾Á¸´° ´Å Á¸µ¯·¿¯Ã ¯ ¸´´ ÇÈï ·±¿¸»Æ ÀÁ
±›¯œ ­°˜™ °œ œ ¢¨¡Ÿœ œ°²œ ¡°®™¦ §ª¦¤ œª›¤ ¨¡Ÿ˜ ™¤ ¥¡°²œ¤ ²À½³ ¾½ ƒ Á±¸»¸¸´´·¸¸Å ¯ ´»¸Ã¯ ƒ ÀÆÁ»Ã½¯Æ
¨¡Ÿ˜ ™¤ ¥¡¡°²œ¤
¸² ´»¸Ã¯ ¾´¯ ¾Áº¯´´ ¸¸Ç² µ¸´»° ¾¸¯ É´¶Ã·³ ²Á
·»¯´´Á± ·È¸¿ ¹¸µ ¾°¯³ ÇÁ¸´° ¾´¯ ǯ·Æ¯Ç·¿¯Æ
³ ² ¾·¯¿¯½ ¸¸Ç² ¸´´ ÇÁ±¸¿¸¸´´ ¸´¯ ¾·º¸»ÃǯÃ
¾´¯ ÇÁ¸¸Ç·Á± ÇÁ² ÇÁ°¯ ° ÃÈÉ ¾´È¶ ¶ Ç
¸º²Ç½ ¸°Ç ¶ ³Ç³ É´²À´½³ »³¿½ ÇÁȸ·¸±ÇÁ¿Á
·¯³ ÇÁ µ¯ ¸´ÇÁ² ¾Á¿¯·ÈÁ± µ¸¯ ´ ¸³ ¾¯½ÇÁ°Á´´
œ±›š œ›¡¦™ ¥£°› Ÿ¡¤®¡ ¥±œ œ¤œ²¤ œ£°™¤ ¥˜™ ˜œ¡™¤ ¥˜™ ˜˜œ¡ ÇÁ² ¾´Ã ɸ¿¶´Ç ³»³¿³ ¸² ǯà ¾º¯ÇÃÈǯà À¸¸³
³ µÁ° ·Á´´ ¾½µ »´»¯ ±¿¯Ã¿¯ ¾Ã¸´¯ µ¯ ³»´²± ³°¸È¸
²£°™ ²°¡²ª£ ·Ç¯´´ ¾·»¯³ ´Å ·¿¯»Ã ÇÁ ¾´¯ ³°¸È¸ Á¸¸¿ ¯ ¾¸¸µ
™ œ°˜™ ¥¡¨¯©ªœ ›ª ÇÁ ɽ¯ ¾¯ µ¯ ·»Á·ÈÁ± À¸´Ç¯ ¹¸µ ·¯³ ÀÁ ¸´´ ¾´¯
¯ œ°˜™ ¯Ÿ®¡ ¥œ°™˜ ²›¤² ²›©¦ §ª¦¤¤ ¾·¸½ ·¸¸»±¯° ¾´¯ ¶º ¯ ·¯³ Èÿ ÉǸÀ½ ¾´¯ ¾´ÅÇ
¯ ·¸»È Ç ´½²¯ ¾Ç½ Æ º ¾´Ã ´È²Æ ɺǰ Á½¸Ç¯´´
¾¸¯ ¾Ç¯´´Á± ·º¸»ÆǸ´´Ç¯Ã ³ ° Á¸µ¯·¿¯Ã ÇÁ² µ¸¯
·Æ¯Ã ¯
¸´³ ¾Ã¸´¯ µ¯Ç± ÇÁ² ¸´´ ¾Á±¿´È¸¿¸Ã Á±¸·¸´¿ Á»¯ ¸Ç´¶° ¸² ¾´¯ »´»¯ ¶ Ç ¼´¯ ¾Á±¿¯ÃÁ±¿¯ ¾Á´´Á± À¯´´ ¾´¯ ±¿¸°½¯»Ã Á¸Å¯»¯·À¿¸¯ ¾´¯ ÇÁÀ¯´´
±¿¯±¿¸¸Ç¯ ÇÁ² ¾Á¸´° À¯² ¾´¯ ÀÆÁ»Ã½¯Æ ¼Á¿´Ã ±¯· ¾ÁÅ Á·ÈÇÁ ¸² ·¿ÇÁ»Á± ǯÃÇÁ² ¾°¯³ ²½¶ ±¸·¸´¿ ¹¯¿ ·¯³ ¯»¸Á»² Á´¸À Áº¸»¿Á´´Á±ÇÁÀ¸´¯ ·¸½
ÀÁȸ¿¸Ã Á±¸·¸´¿ ¹¯¿ ¾´¯ ³°¸È¸ ÇÁ² ´Å Çɸ° ¾¸¯ ² ½³¸° ¸ ¯´É ¼Á¿¸¯ ¾½µ ¼Á¸¸¿ ¼Á¿´Ã ¾´Ã ¾Á±¿´·¸¸Ç°Ç¯Ã ¾´¯ ¾Á±¿´Ç¸¿¯»Ã ¹¯¿ ¾Á½
Ȳ´¶ ¯ µ¸´»° »´»¯ ¯ ¸ ÇÁ·ÁÃÈ ±¯· ÇÁ°¯ ¾ÀÁ±Á± ¾¸´È ¾Á½ ·¯³ »¯½·º¯¿ ¾´¯ ±¯·¸½ ¾±ÁƯ² ¶ Ç Â¸´¯ ·¸¸Ç± ·Á½º µ¸¯ ³°¸È¸ ¸² °¯° ³ÁÈÉ ¹¯¿ ²»¯° ¾Áº¯´´ Á·»¸¸ÅÁ± µ¸´»°
¾Á½ À¯´´ ¾Á²¯° ÇÁ² ¾Áº¯½ ·¯»± ¾Á±¿¯ÃÁ±¿¯
³º´µ ¾Á½ ·¯³ ±¿¯Ã¿¯ Á½¯À ¾ º¯¿ ±¯· ¯ ¾´¯ ¼Á¸¸¿ ¼Á¿¸¯ ¾Ã¯»ÈÁ± ¾¸´È ¾Á½ µ¸¯ ¹¸´¯ ¸´µ¯ »´»¯ ¶ Dz ¯ °¯ ¼¶¿½ » ¼¸·Ã´È Çà ±¯·¿´µ ǯ¸ ǯà ´ Ÿ Çɸ° É ³¸Á ¾¸¯ ·ÀÁ¸»Á± ·¯³
(4 ãääá îäàÛ ÝëàñíáóÛï) ·º¯½Á± ¹¸´¯ ¾Á½ ·¯³ ·¸¸Å ¸² ¾¸¯ ÀÆÁ»Ã½¯Æ ÇÁ² ·Ç¸»°Á½À¸´¯ ±¸·Ç¯Ã»´Ã ¾Á½ ·¯³ ¾Á½ ·¯³ ¹¯´´ ¾°»Áµ ¼Á¿´Ã Á²¿Á ¾¸¯ ¾´¯ ·¸¸Å
Æ¿Á° ¾´¯ ¾È¸· Á¸¸¿ ¸² ·¸½ ÀÆÁ»Ã½¯Æ ³°¸È¸ ¾Á²¯° ¼Á¿¸¯ ¾Á±¿´·¸¸Ç±´Å Á±¸·¸´¿ ¸² ·º¯½Á±
Á·ÅÁ» ¸² ·º¯½Á± ¾´¯ ÀÁÃ¯È ¾´¯ ÀÁÀ¿Á¸¸»Ã¯ ¼Á¿´Ã Á±¯»²¯Ã ÇÁ² ǯà ·¿Á½ÁÅ ÇÁ² ¾ÁÀ¸± ´Å
¾Á±¿´È¸Ç¿¸¸¯ ÀÆÁ»Ã½¯Æ ÇÁ±¸À¸Ã ·¿µ¸´· ¾ À¸´Ç±
Á²Á¸ ¾¸¯ ¯Ç±¸É ³¸° ´½Ç ¯»² ³°´Éº ¹» ɸ» ÇÁ°¯ ¶ º µ¸° µ · ¾¯² ·¿¸µ ±¯· Á±¸²¿Á½´Æ ¸² ¾¸¯
¯² µ¸¯ Áº»Á´´ ±¿´ÇÁ·È ¯ ÀÁÃÁ ¾¸¸µ µ´½ ¹¯µ Á·´± ±¯· ·¸¸°Ç¯Á± ¹¸»²¸½ÇÁ½¸¯ ¾Á½ ·¯³ °¯
ÇÁÀ¸¸´´È Áȸ°¯Ç¯ ¸² ¾´Ã ¼Áǯà ¾¸¯ ¾Á½´ÆÁ± ³ ° ¾´¯ ÇÁ·¸¸°Ç¯ ÇÁ±¸»²¿ÁÅ ·¸½ ·º¯¿ ¾¸¯
ÇÁ² ¾Á¸´°Ã¸´¯ ·Ãǯ²Á± ¾°¯³ Áº»Á´´ ÇÁ²»Á´´ ÇÁ² ¹¯Æ ¾´¯ »¯µ ÀÁ ÇÁ² ·Áý¸¯ ·¸½ ·Á¸´°Á±
À¸Ã ¾ ǯà Á¸ÅƯǷÀ¿¯Æ ¸´°Á± ¼Á¿ÇÁµ¸¸¯ ¸² ¾´¯ ¾ÇÁ½¸Å ÁǸ¯ ¾¸¯ ±¿´»¸¸·Ã¯ ¸Ç¯·¸½Ç¯²
¸² ¾°¯³ ·Æ¯Ã ¾¸¯ ÇÁ°¯ ² ½³¸°³ »º¸³ ¾º¸´³ °¯·È ³°¸È¸ ¾ ǯà ¾ÇÁ½¸Å ¾´¯ ¾ÇÁ½¸Å ¼¸Ç´Á¸È
ÇÁ¸¸µ °¸»´Å ¾Á½´Æ ·¿ÁÆÁ± ·È¸¿ ¾¯² ÇÁÀ¸¸´´È ȯ´´ º ³¸° ¸² ¯ ·¸»È ³°¸È¸³ È¯Ç ¾ ǯà ¾´¯
ÇÁ°¸ÇÁ² À¯´´ ¾Á±¿´½¸´Å ²¸´´¯Æ ¸² ¾´¯ À Á±¯º ·È¸ÇÁ±¿¸¸¯ ÀÁ»¯ ¾´¯ ¾Á»Æ¿¸´´ ³´Çï ¾´¯ ÇÁ½¸Å
·È¸¿º¯¿ ² ½³¸°³ »º¸³ ¼Á¿´Ã ±¿´¯¸´° ÇÁ² µ¸¯ ÇÁ·ÆÁ» À¿¯È¸²¿¯Æ ǸÁ ÀÇÁ·À¿Áà ·¸½
! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
°"ÃÈÉ ¶¿
   1   2   3   4   5   6   7   8