Page 11 - News Report - די צייטונג
P. 11
ĎĜđĔĕĕĢ ĕďč"ĠĥĦ ,ĤđĚČ 'Ġ ,ĎČĔĕĕĤĠ ăă
NEWS REPORT FRIDAY, MAY 11-13, '22dartmedia.us


טרעוו,דנאב תובא יקרפ ןכיירסטלאהניא םעד ןיא
רעטמיראב רעד ךרוד טיילגאב רענרעל רעד
רעטאטשפאה דוד יבר ןואגה תוילגרמ קיפמ הפ
ףיוא קעווא טלעטש רע יוו ,ושרד אישנ - א“טילש
א טימ טיילגאב ,רואיב עכילרעה א הנשמ עדעי
סאוו ןייטשראפ וצ ,דאזיפע עכילפערט ןוא השעמ
:תישאר הצפה
גאט םעניא ןצונאב סאד ןוא זנוא טנרעל הנשמ יד
Israel Bookshop 888.536.7427 .וריבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיב ,ןבעל ןכילגעט
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16