Page 2 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 2
µ°¿Å ­¹¿²³¿½¿²² ¼²Á ®Å Å¿°

¶¶® µÁ¥ ­¸Å­Á – ¾Ä­Å­Ä ¼¶¶Ä º¶¹Æ²Å¶ ¼²Á
!·²½¶´ Å¿µ¾¿® Å¿° ,Å¿®­ – ..."µ¶¶¹¾¶¹­Á¥ "

¯±´¸³ ¾Á´´Á± µ¸¯ ·¿Á²¸µÁÇç ÇÁ±¸²'·»¯½Á² ·¿Áµ Ǹ¯ µ¯ ·¿Á¸¸»Á± ¾°¯³ Ǹ½ ·»²¿¯´´Ç¯Ã µ¸¯ "¾²Á ¾±" .±.¯ ÇÁ²
ÇÁ°¯ ,·»¯´´Á± ¼¸¯ ¾°¯³ Á»¯ ·È¸¿ .µÁ´´¯È· ,¼¸»È´Ç¸ ·¯·È·»¯ ¾¸¯ ¾Ç¸´°Á± ¾Á¿¯¸»¸½ ÇÁ±¸»²¿ÁÅ .±¯»´± ¯ À»¯ ¾Ç¯´´Á±
µ¸¯'À ,¾ÀÁ ´Å ¾Á´´Á± µ¸¯ ,·¿¸¸³ ¸´´ ÈÇÁ²¿¯ ,·»¯½Á² ?¯»Á´µÁ¿Á´´ ¾¸¸Æ Ǹ¯ ·½´Æ ¸´´ ǯà ¾»Á·È´Å´Å ¹¸µ ¾±¯»Ã§ ÇÁ»Á´µÁ¿Á´´
µ¸¯ ³»³Æ Áȸ²¸¯ Á»¯Æ¯» ¸² ¾´¯ ,³À¿Çç ¾Á´´Á± ·¸´Ç° ¸´´ ¾»·¸½ Á±¸·º¸´´À¿°Á» ÇÁ²¿¸Æ ÁÇÁ¸¸µ
¾Á´´Á± ·»¯½Á² µ¸¯'À .¹¸»±Á½Ç¯Ã Æǯ·È ¾Á´´Á± µ¸¯ À¯´´ "²¿¸Æ Á·ÈÇÁ" À¯² ¾Á´´Á± ¾¸° ¹¸¯ À¸´Ç¯ ¾Á¿Áµ ÇÁ¿¸´¯´´¿¸¸¯ ¾¯¸»¸½ 6 .¹»¸½ ¾´¯
,¼¸Ç¶´À ÁÀ¸´Ç± ¾Á´´Á± ¾Á¿Áµ ¾²¸¯ °´Ç .¾·¸¸Å Á·´± ¾¸¸½ .µ"ºÈÉ ¹¯¿ ¼¸»È´Ç¸ ·¯·È·»¯ ¾¸¯ ¾Ç¸´°Á± ÇÁ·¸»¸½ À¯² ¾´¯ ¾À¯± ¸² ¾¸¯ ¾Ç¸·ÀÁ·¯Çç
¸² µ¸¯ »»º° .·¸Á·ÀÁ »Á¸Ç ¹¯À ¯ ·¯³Á± ¾°¯³ ¾´¯ °¯³ ³¿´É¶ ¾¸¸½ ¹¯¿ .°Ç ¯ ¾Á´´Á± ·Ç¯² µ¸¯ Á·¯· ÇÁºÁ³ ;¸¸µ ¾´Ã ÇÁ±¸»²¿ÁÅ ·º¯Ç°Á±½´¯ ·¯³
¾Á¿Áµ ÀÁ .·¿¸¸³ ¸´´ ÇÁÀÁDZ ¹¯À ¯ ¾Á´´Á± ³»³Æ ¾´¯ ,"¾¯·Ã¸´¯" ¾¸¸±´ÅÀ¸´Ç¯ ¾Á´´Á± ·¸»¶½ ¹¸¯
¾Á¿Áµ ·¿¸¸³ .¾È·¿Á½ 20,000 ¼´Ç¯ ¾Á´´Á± ·»¯½Á² ¹¸¯ µ¯ ·¸¸³¿±Á»Á± ¯ ¾Á½´ÆÁ±ÇÁ·¿´¯ µ¸¯ ·»¯½Á² .²¿¯» ¾´Ã ¾Ã¯»·¿¯ ¾¸´È ¾Á¿Áµ ¾¯¸»¸½ 5
¼Á² ¾Á¿ÁÃÁ ´Å ¸²º ¯»Á´µÁ¿Á´´ ¾¸¸Æ ¾Á½´Æ »¯µ
.»·ÇÁà ¯ ÇÈï ¾¯³Ç¯Ã À¯² ¾Á½Á¿ ´Å ¾µ¸´´¯° ·¯³ ¼µ¸»¯¸Å¯À
.Dz¶ ¾·ÈÇÁ ¸² ·¸½ ,ÁƸÇÁ½¯ ¼´Ç² ¾¸¯ ²¿¯» Á·Àº¸¸Ç
¾Á¿Áµ ¸¸µ ¾´Ã »¸Ã¸´´ À¯² ¾´¯ ,·»Á´´ ¸² ¾¸¯ ¾»¯´´Æ ·Ã¯¿ Á·ÀÁDZ
?¾²¸¯ Áȸ'²Ç¶ ¾Á´´Á± ?¯»Á´µÁ¿Á´´ ¾¸¯ "Dz¶" ¯ ¾À¯½ ·Ç¯À ¯ À»¯ ¾Á»²¿¯´´Ç¯Ã
¹¯¿ ·»¯³ ¾Á½ ¾´¯ ,ÇÁ±¯»-Á¸Å¯Ç·¿ÁÅ¿¯Æ
"ÁÈ'¸²Ç¶" ¸² µ¯ ,¾Á¿¯·¯° ¹¸¯ Âǯ² ·ÈÇÁ ¼´Å ¼´Å ¾¸° ¹¸¯ ¾Á´´ .¾°¸´»± ·È¸¿ ·Á´´ Ǹ¯ ¾´¯ ,¯¸
¾Á´´Á± ·È¸¿ µ¸¯ ,¾Á´´Á± ·»¯½Á² µ¸¯ À¯´´ ³»³Æ °¯³ ¹¸¯ .·Ã¯±Ç¯Ã ¾Á´´Á± ¹¸¯ ¾¸° ¾Á½´ÆÁ±¿¯ ·ÈÇÁ .¼Á»¯ ǯÃ
¾¸¯ ÇÁ²¯ »¯Çȸ Äǯ ¾¸¯ µ¸¯'À ¸´´ ¾Ã´¯ ¾¯ ¸´¯ .³Ç´É ǯà ±¸·ÈÇ´² µ¸¯ À¯´´ Ç´°¸Å ¯ ¾Ã¯Ç·Á±
¾Á¿Áµ ¹Á»ÆÁÇ ¾´¯ ¾·¸³ ·¸½ ¾È·¿Á½ .ÁƸÇÁ½¯ ǯà ·ÈÇ´² ÇÁº¸»¿Á´´Á±½´¯ ¾¯ ¾¯³Ç¯Ã µ¸¯'À À¯´´ Á¸Å´»¯´´ÁÇ ÁÀ¸´Ç± ¸² °»¯³ÇÁ¿¸¯
È·¯º ,·¿¸¸³ .»³´È ÁÅ¿¯± ¸² ¾¸¯ 4-3 ÇÈï ¾Á´´Á± ¹¸´¯ µ¸¯ ,¯»Á´µÁ¿Á´´ ¾¸¯ ç ¯ ¹¸µ ·»¸Ã§ È
¼¸É° ¸»Á° °´Ç ¾Á¿Áµ ,¾Ã§ ½¸ÇÈÁ±¿¸¸¯ µ¸¯ ³»³Æ ¸² .°¸¸¶½ µ¿´¯ µ¸¯ À¯² ¾´¯ ,·¸¸Æȸ²¸¯ ÀÁ ǯà ¾´¯ ,»·¿¸Ã§ ÇÁȸ²¸¯ ¯ ¾¯³Ç¯Ã
12:00 µ¸° ç "³º» ¾»³´È ¸² ¾¸¯ ³Ç´É» ¼¸ÉÁ Á°´Æ À¯² µ¯ ,¾±¸¸»´Å´Å ¸¯²º µ¸¯ ,·È¸¿ ·À¸¸´´
ÇÁ² ·È¸´·Á± ¹¸µ ·¯³ ¸´µ¯ ¸´´ ¯ ¸¸À ¾´¯ ÁÈ'¸²Ç¶ ¯ ¸¸À ¾¸¸¯ ·À¸»È
.·¸¸°Ç¯ ¸² ¾¸¯ ¸¸µ ¾Á¸¸± ·»¯½Á² ·ÈÇÁ ¾´¯ ,±¯·¸½ ?·¿¸¸³ µ¸° ·»¯½Á² ¾´Ã °Å½ ĸç È ¾¸¯ À¯´´ ,³»³Æ ÁµÁ¸±¸»ÁÇ Á¿¸¸½Á±»¯
³¿¸²½ ¼¸¸¶ ÂÀ´¸ °Ç³ ·¸¸·È ³»³Æ ¸² ¾´Ã
µ¯ ¾Á½ ·¿¸¸½ »³´È ¸² ¾¸¯ ¾¸¸Ç¯ ·½´Æ ¾Á½ µ¯ ÇÁ² .¯"ÀÈÉ É¿È° ¾Á½´ÆÁ±¿¯ ¾¸° ¹¸¯
.¼¸»È´Ç¸ ¾¸¯ ¾Ç¸´°Á± µ¸¯ ÇÁº»Á´´ ,¯"·¸»È

·¸¸Å Áȸ²¸¯

·"ÁÈÉ ¸²´ÆÃ
   1   2   3   4   5   6   7