Page 4 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 4
:Á¸Ç¯·À¸³ Áȸ²¸¯ ÇÁ¿¯Æ¸ÇÁ½¯ ¾´Ã ¾Á»·¸Ã§ ¯Æ

,³°¸È¸ ÇÁÆǯ¸ ´¸¿ ¯
!ƸǴŠǯ¸ 120

´"¿ÇÉ É¿È° ,»"µ ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸´´ ³È½ 'Ç ±"³Ç³ ¸"Á ²À¸¸É¿ "¼¸¸¶³ Ç´¯ É°¸È¸"

,"Æǯ¸ ´¸¿° É´²³¸³´ ¼¸²´³¸³" ¾Á½¯¿ ɸ°" ·È¸¿) ·¿Á±Á± ²¸¸À ·À¸¯ ÇÁ´¯» ¾´Ã °Ç À»¯ ¾Á¿¸² ¾Á±¿¯±Á±ÇÁ°¸Ç¯ ¾·Æ¯Ã Áȸǯ·À¸³ ¸² ¾´Ã À¿¸¸¯
µ¸¯ À¯´´ ,µ"½ÇÉ É¿È° ·Æ´Ç²Á± Æ»¯Ãǯ¿ ¸´¯ "»´²±³ ÈDz½³ ,Á¸Ã»Á²¯»¸Ã ¾¸¯ "¼´»È °³´¯ »³Æ" ¼Á¿¸¯ ·¿¯Æ¯° »¸Ã´Å ·È¸¿ µ¸¯ À¯´´
¾±¸·´½·¿¯ ´Å ·»¸ÅÁ± ¾Á´´Á± ·Á²¿¸Ç±Á± ·Ç¯² ·¯³ ÇÁ ¾´¯ ,(·¸Ç·À Á·À·»Á ¸² ¾Á´´Á± µ¸¯ À¯´´ ¾°Á» ¾È¸²¸¯ ¾±¸»¯½¯ ¾´Ã É´»È»Éȳ
¾°¯³ Áº»Á´´ ¾²¸¯ Áȸ¯Áç ¯Ç¸¸¯ µ¸°) .ÁƸÇÁ½¯ ¾¸¯ ³»³Æ ÁÈ'¸µ¿ºÈ¯ ¾´Ã Ä¿Á·À¸µÆÁ ÇÁ² µ¸¯ ,ÁƸÇÁ½¯ ¾¸¯
!ÁƸÇÁ½¯ ¾¸¸Æ ¾Ç¸Ç±¸½Á ´Å ·ÇÁ»ÆÁ± .³°¸È¸ Á·¿¯½ÇÁ² ¸² ,¹ÇÁ° ³"ÅÆÉ É¿È° ,É´²À¸¸É³ Ǹ¯ ²À¸¸É¿ µ¸¯ À¯´´ "¼¸¸¶³ Ç´¯ É°¸È¸"
É´»³Æ Áȸ'²ÇÃÀ µ¸´»° ¾Á´´Á± ¾Á¿Áµ - ³"¿ÇÉ É¿È° Æǯ¸ ´¸¿ ¾¸¯ ¾Ç¯´´Á±
¯ µ¸¯ À¯´´ ,ÀÇ·¿´Æ ¾¸¸µ ÇÁ°¯ ,Æǯ¸ ´¸¿ ¾¸¯ ±¸²¿Á¿¸´¯´´ ƶŸ ´¿¸°Ç É°¸È¸" ǯà ǯ¸ ¾¸¸¯
¾'ÇÁ°¸¯ ·Ã¯È'É´²Á Á¿Á°¸ÇÈÁ± ¾Ç¯´´Á± ¾Á½´¿Á±Ã¸´¯ µ¸¯ ÇÁ ǯà ¹¯¿ (.ÁƸÇÁ½¯ ¾¸¯ ³È½ 'Ç ±"³Ç³ ¹Ç´² - "¾¿¶»¯
·¸¸»±¯° ¾°Á» ¾È¸²¸¯ ¾±¸²'·»¯½Á² ,³»³Æ Á·¿¯½ÇÁ² ¸² ¾´Ã °Ç À»¯ ɸ°" ¾´Ã °Ç ÇÁ² ,»"µ ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸´´
Á²¿ÁÇ¸Ç ¾´¯ É´Á¸²¸ Áȸǯ·À¸³ ·¸½ ·º¯Ç·¯° ·´± ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸´´ °Ç³ ·¯³ °Ç³ ·¯³ ÇÁ·Áç È Ç¯¸ Áº¸»·Á ´¸¿ ¾¸¯ "¾Ç¯±¿´¯ ¸È¿¯ »´²±³ ÈDz½³
¸½Á ¾´¯ ɴǸÆó ¼Á² ÇÁ°¸¯ ¾·Æ¯Ã ¾¸¯ ·¸¸Æȸ²¸¯ ¾´Ã °Å½ ¼Á² ´¸¿ ¾¸¸Æ ·ÇÁÆÁ±½´¯ ¹¸µ ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸´´
µ¸¯ ,·ÈÇÁ³Á± ¯² ·¯³ À¯´´ É´Åǯ³ ·È¸¿ Æǯ·È µ¸¯ À¯´´ ,ÁƸÇÁ½¯ »Á´·¿Á´´Á µ¸¯ ÇÁ ´¯´´ ,Æǯ¸ .Æǯ¸
É»³¿³" ¹Ç´² ¾Ç¯´´Á± ·Æ´Ç²Á±Ã§ ¯ ·¯³ ÇÁ ¾´¯ ,´¶´Ç´ ´ÉÁ² ¸Ã» ¾Á´´Á± ɸ°" ¾´Ã °Ç À»¯ ¾Ç¯´´Á± ¾Á½´¿Á±Ã¸´¯
,"³Ç´É ²´½»É ¸Æ¸µ¶½ ³Ç°¶ ¾'ÇÁ·¿´¯ ÀÇ·¿´Æ ¯ ¾°¸ÇÈÁ±Ã§ ¯ ¸² ¾¸¯ "¾Ç¯±¿´¯ ¸È¿¯ »´²±³ ÈDz½³ ¾Ç¯´´Á± ·Á²¿¸Ç±Á± µ¸¯ ³°¸È¸ ¸²
ǯà ,¸Á´´²¯Ç° ·À¸¯ 22 ¾´Ã Á·ºÁ ¾¯ ¾´Ã ¸DZ¯° ¾¸¯
¾Á¿Áµ É´À¿º³ ¸² ¾Á½Á´´ °Ç³ ¸´´ ·¸´» ,³°¸È¸
»°Æ½ ·¯³ ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸´´
.Ȳƴ½ ¯ ±¸²¿Á¸¸µ ,¾Ç¯±¿´¯ ¾¸¯ ¾Á´´Á±
»¯´½È ¸°Ç Æ"³±³ ¾´Ã ²¸½»É
·°¸¸ÇÈ É"ɳ É»³¿³ ¸² ¾É¶ »Á° »"ŵ ²»ÁÿÁdzÁ
¼º» ¼¸¿É´¿ ´¿¿³ :¯´°½ ¼Á¿¸¯ ¸°Ç Æ"³±³ ¾´Ã ¾´¯ ,ÇôÀ
²°º¿´ ÇƸ ȸ¯ ¸²¸ ³ÈÁ½ ,'´º´ Æ"²°¯ »"ŵ ´´Á» ǵÁ»¯
»¸»º ¼º´¶½ ¼¸Ç´°¸¶ Ç°´¶ ³°¸È¸ Á¸¸¿ ¸² ¾¸¯ .°´·¿¯À
¼¸½ ÆŸ Çȯ ¼¸Á²½³ ¾Á¿ÁÆ ·Ãǯ²Á± ¾Á½ ·¯³
¸¿´¯± ¼¸¿°Ç³ ¸²¸ »Á ¼¸Ç´³· ·¸½ ¯Ç½± ¾Á¿ÇÁ» ·À°»Áµ
¸¿°Ç³ ³"³ ,¾Ç¯±¿´¯ Äǯ
ɯǸ´ ³Ç´É° ±»Ã´½ ¸Ƕ³ ³º»³ ·¸½ ·¸¸»±¯° ,¼¸ÈÇý
³È½ Ç"³½º ¾´°¿´ ¼º¶ ¼¸½È .ÇÀ´½ ¸ÇÃÀ´
¼±´ ,'´º´ ...¸"¿ ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸´´
¯» ¸º ¼¯ ³µ³ »´±²³ Ç°¶½³ *
ÇÁÈ° ¶¸º´½ É´¸³» ´ºÇ² ³µ
¯» µ"º° ,´ÁÈç ¼²¯» ²¸±³»´ µ¸¯ ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸´´ °Ç³
·¸°³»´ ³Æ¸ÉÈ° Ç´°Á» »´º¸ É¿È° Æǯ¸ ´¸¿ ¾¸¸Æ ¾Á½´ÆÁ±¿¯
¸¿¶´Ç³ ´¿°Å½ »Á ³¶´¿½° ¾´Ã ÇÁ·»Á ¾¸¯ ±¸²¿Á¸¸µ ,½"ÇÉ
´¿¸Åǯ° ³Å½È» ²´¯½ Á´Çç ³ ·ÈÇÁ ¼´Å ·¯³ ÇÁ .ǯ¸ 26
,¼´¸» ¼´¸½ ´°Ç ´½º ´°Ç ´¸ÁÆ°´ ¸¿° »³Æ" ¾´Ã °Ç À»¯ ·¿¸²Á±
.²½´Á³ »Á ³°´Ç½ Ä´Çç ³ ¸º ²Á ¾¸¯ "¾Ç¯±¿´¯ ¸È¿¯ »¯Çȸ
´¯´´ ,Á¸¿Á´´»¸À¿Áç ,¾¯·¿ÁÇÆÀ
µ¯ ·Å¯È ÇÁ±ÇÁ°¿¸¸´´ °Ç³ ÇÁ¿¸¸È ¯ ¾Á¿¸ÃÁ± ¹¸µ ·¯³ ÀÁ
Æǯ¸ ´¸¿ ¾¸¯ ¾¯³Ç¯Ã ¾Á¿Áµ ÀÁ Áȸ²¸¯ Áº¸»ÇÁ ¾´Ã Ä´°¸Æ
ÇÁ µ¸¯ ¹¯¿ÇÁ² .¾·¿¯Ç±¸½¸¯

! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
·"ÁÈÉ ¼¸·Ã´È
   1   2   3   4   5   6   7   8   9