Page 3 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 3
qx lhwdu ydwqm` ...y`xh `dg `xdm

"¾´Ç¸½ ȸ¯" ·¸½ ÀÁ´½È ÇÁ±¸Åǯ³¿Áï

¯"·¸»È ²»Á³ ¯²´³¸ Ǹ¯½ ¸°Ç ¶"³Ç³

´"Ÿ »¯´¸ ɸÇÆ ¸°È´É ¸Æ¸É´½ ¼´¸³º

¯Çɯ° ¾ÀƯ´´Á±Ã¸´¯ µ¸¯ ÇÁº»Á´´
ƸǴŠǯ¸ 70 ·¸½ ,¾´Ç¸½ ¯È¸²Æ

¸² ,¶Àà ¸´¯ Á"È´°Ç ¼Á² '³ ¾´²¯ ¸¿Ã Âǯ² ¾¸¯ !¸"°ÈÇ ¾´Ã ¾´¸Å ¼¸¸° ¾°¸´¯ ¼³Ç°¯ 'Ç ¶"³Ç³ Á·¯· ¾¸¸µ ´¯´´ ¯ ¾¸¯ ¾Á½ µ¸¯ ǯ¸ ¾·¸¸´´Å ¼´Å
,¸É½¸¯ ,¾Áï ·ÅÁ¸ ¾Á¿Áµ ¾ÇÁ¸´· ¾°¸´¯ ÇÁ°¯ ,¾¸¿½ ¯ ¾Á´´Á± µ¸¯ ¾·¿´¯ ¾Ç¯Ã ±¸ÇÁ³Á± ·È¸¿ ¾ÁÆ ¾Á½ µ¯ °Å½
¾¸¶¸Éà ¾¸ÁÇÉ ¾¸½´¸ ³Á°È ²Á ¾½É½" .·¶´È ÇÁ² ¾Á´´Á± µ¸¯ »"µ °ÆÁ¸ ¯¿É³ É»´»¸³ ¾Á´´¯Çç ´Å ¾´Ç¸½ ¾¸¸Æ
µ¯ È·¸¸· µ¸¯ À¯² ,"'´º´ ³¯»³»´ ¾¯º½ .·È¸¿Ç¯± ¾Á´´Á± ·È¸¿ µ¸¯ ǯà Ǹ½ ¾»Á·È ,Á"¸µ ¸"°ÈÇ ¸Æ´»¯³
µ´Çº ¯ À¸´Ç¯ ·½´Æ ,¸¿È ¶Àç Ǹ¸¯ ²"¸ ;°´È¸ ÇÁ¿¸¸»Æ ¯ µ¸¯ À¯´´ ,¾´Ç¸½ ,´Á½È½º ´·´Èç ,'¾´Ç¸½ ȸ¯' ¾¯
,¾Áï ¼¸ÇÁÈ ¸² ¾Á¿Áµ ±¯· ¾°¸µ µ¸° µ¯ µ¸¯'À ?¾Á½´ÆÁ± µ¸¯ ÇÁ´´ ¾´¯ ¾¸¯ ¾ÀƯ´´Á±Ã¸´¯ µ¸¯ À¯´´ ÇÁ¿¸¸¯
.¼¸ÇÁÈ ¸² ´Å ¾Á½ ·º¯½ ¼Á²º¯¿ ¾´¯ ,¾Á½´ÆÁ± ¾Á¿Áµ À¯´´ ¾²¸¯ ¾Á´´Á± ·Ç¯² ¾Á´´Á± ·È¸¿ µ¸¯ »¯½¯ :¾´Ç¸½ ¾¸¯ Æ´°² µ¸¯ À¯´´ ¾´¯ ¾´Ç¸½
¾Á½´ÆÁ± ¾Á¿Áµ ¼¸²¸À¶ ÇÁ'°»ÀÇ° ,¯"·¸»È ²»Á³ ¯²´¸ Ǹ¯½ 'Ç ¶"³Ç³
¹¯´´ ¸² ,²´³ ¾´Ã ¹¯´´ ¸² µ¸¯ À¯² ¸°Ç Å"³±³ ,ǯ¸ ¾¸¯ ¼¸¿½µ ÁÀ¸´´Á± ¾Á¿Áµ ÀÁ .'Ƴ ¾´¸Å ÇÁ² Ä´¶ ,·È¸¿Ç¯± ɸÇÆ ¾´Ã ¼½´Ç½´ °´È¶ ȸ¯ ÇÁ²
µ¸¯ ·ÅÁ¸ ,¾Á'¿´Á½È 'Ç ¾´Ã ,²´³ ¾´Ã µ¸¯ »"ŵ É´¸»±Ç½ ±¸»Áµ Çȯ Ƹ·È ¯ ÇÁ µ¸¯ ɽ¯° À¯´´ ,»¯´¸
,·ÅÁ¸ ¹¸¯ ±¯µ À¯² ,¾ÇÁ¸´· Á»¯ ¾Áï ¾´¯ »´»¯ Ȳ´¶ ¾Å¸µ ·Ç¯² ¾Á½´ÆÁ± ¸² ¾´Ã ¾´¯ ÉÃÅ ¾´Ã ¾²¸¯ ¾Á½´ÆÁ± ,¾´Ç¸½ ¾¸¯ ¾ÀƯ´´Á±Ã¸´¯ µ¸¯ ÇÁ ;¾´Ç¸½
¾½µ ¸² ,¼Ç± ¾½µ³ ¹¸¯ ±¯µ ¼Á² ¾±Á´´ ¾¸´È µ¸¯ ·»¯½Á² ¾´¯ .¾·¸¸Å ÁÇÁ²¿¯
À¯´´ ¼Ç± ¾½µ ¯ µ¸¯ ¹¯´´ ¸² ,¼Ç´± µ¸¯ ·¯³ ÇÁ ;¾Á´´Á± ·Ç¯² ¯²´¸ Ǹ¯½ 'Ç ¾´Ç¸½ ¾¸¯ .»¸»± ¾´Ã ÇÁ·ÇÁ Á±¸½´Ç¯
Á»¯ ,É´Á´È¸ ¹¯À ¯ ¾'»Á´Ã§ ¾ÁÆ ¾Á½ À¯´´ ¾·¸¸Å ¸² ¾´Ã ¾·»¯³Á±·¸½ ÀÁ»¯
·¯³ À¯´´ ÇÁ¿¸¸Æ ¾Á´´Á± ·È¸¿ µ¸¯'À ,¾Á´´Á± ·È¸¿ ·Á½º µ¸¯ ·À°»Áµ
.»½¸³ ¾¸¯ ¾°¸´¯ ¾Áï ¾Á¿Áµ ¾ÇÁ¸´·
.·°Á»Á±·¸½ ÀÁ ¾°¯³ ¾²¸¯ ǯç ¯ ·Ç¯² ¾Á´´Á± µ¸¯'À
É´¸³ ÇÁ°¯ ,¸º¿¯ ¼¸Ç°² »Á° ´¯»
ÁÀ¸´Ç± Á»Á¸ÅÁç À ¯ Ǹ½ ¸¸° µ¸¯ ·ÅÁ¸ 'Ç µ¸¯ ¼´¸³ ²Á ¾¯ ·»¯½Á² ¾´Ã ,±¸ÇÆ ¸² ǯà ·¿¸´¯´´Á± ·Ç¯²
¯¿É ¾±¸»¸¸³ ¼Á¿´Ã ¯»´»¸³ ¸² ,³¶½È ¯ ·¸½ Æ´°² ¾°¸»°Á± ¯²´³¸ Ǹ¯½
,¸"ºÁ´Á¸µ ,¸¯¶´¸ Ç° ¾´Á½È 'Ç ¸Æ»¯ ,"¾´Á½È ¸°Ç" ´Å É´ÇÈÆɳ ¾±¸²»¯´´Á± ³½¶»½ ¸² ¹¯¿ ¾´¯ ,¾²¸¯ Áȸǯ±¿´¯
¸² ¹¸¯ °¯³ ǯ¸ Áº¸»¿Á´´Á± ¯ À¯´´ ³ºµ½ ·¯³ ÇÁ ,¾°Á±Á±À¸´Ç¯ ·¯³ ÇÁ
¼Á² ¹¸»¿ÁµÇÁà ¾¸¸µ ´Å ²Æ´Ã§ '¸ºµ ɲ½" ¼¸ÇÃÀ ¸² ·¸½ ·»Á´´ ¸² ¾Á´´Á± ¯ ,°´È¸ »Æ¸·È ¯ ¾Ç¯´´Á± ÀÁ µ¸¯
·¸½ ¾Á½¯µ´Å ¹¸µ ¾Á¸¸Çà ,¾´¸Å ¾±¸»¸¸³ ¼¸ÇÃÀ ¸² ,"¸¿´Ç ¸½´Æ" ¾´¯ "¸"°Èdz
»±Ç ³»´Á ¾Á¿Áµ À¯´´ ¾²¸¯ Á»¯ ¾´Ã ·Æ´Ç²Á±ÇÁ°¸¯ ·¯³ ÇÁ À¯´´ ç ¯Ç¯ ;·¿¸¸³ ÀÁ ·À¸¸´´'½ ¸´´ "°È´½"
ǯ¸-¸¸³ ¸´´ ¸´µ¯ ÇÁ°¯ ,À·»¯½Á² ·¯³ É´¸»±Ç½ ±¸»Áµ Çȯ 'Ç À¯´´
·È¸¿ ¾Á½ ¾ÁÆ ÇÁ²¸¸» ÇÁ²¸¸» Á¿¸¸µ ·¿¯Æ¯° µ¸¯'À ¾´¯ ;¾°¸ÇÈÁ± ÀÁ ´¯´´ °È´½ ¯ ¯² µ¸¯ ¾´¸Å ¾'ÇÁ·¿´¯
,¾Á'¿´Á½È 'Ç ·¸½ ¾´Ç¸½ ¾·»¯³·¸½ ,¾´Ç¸½ ¾¸¸Æ É´Á¸À¿ Á±¸²'DzÀº
»¯µ ÇÁ ¾´Á½È 'Ç Ç¸½ ¾²¯» Áȸ½¸¸³ »¸Ã´Å ·È¸¿ .¾²¸¯ ¾Á¿¸´¯´´
´Å ¾¸¸± ·È¸¿ ¾ÁÆ ¾Á½ µ¯ ,¾Á½´ÆÇÁ³¯ .'³ É»¶¿° ¶Ã§ ÉÀ³»
¾´¯ ,ÇÁ³¯ ¾´Á½È 'Ç ·½´Æ ¾Á'¾´Á½È 'Ç .·¿¸´¯´´Á± ·Ç¯² ¾°¯³ ¾²¸¯
±"» ¾¸¯ ¾¸¸Ç¯ ·ÁÇ· ¾Á½
.¾Á'¿´Á½È 'Ç ·¸½ ¯² ¹¸µ ·¸¸Çà ¾Á½ ¾¸¸µ ÇÈƽ ¹¸µ »¸´´ ¾Á½ ,ǽ´Á° ¾Á½´¿Á±Ã¸´¯ ÇÁ·Áç È ·¯³ ¾Á½
¹¸´¯ »¸´´ ¾Á½ ¾´¯ ¾´Á½È ¸°Ç ·¸½
¾Ç³¯ ɸ° ÇÁ±¸»¸¸³ ÇÁ² ¸´´ ¸´µ¯ »¯µ ¾ÇÁ·È Ǹ¯½ ¸°Ç Å"³±³ ,°Ç ¯
¼Èº" ǽ´Á° ±"» ¸´¯ ·°¸¸ÇÈ .¾´Ç¸½ ÇÁ°¸¯ ¾ÇÁ³
¼Á² À¸´¯ ƸDz ¹¸¯) »º» ¯´³ É"¸È³È .·Ç¯² ·¿¸¸³ ¹¯¿ µ¸¯ À¯´´ ,·¿´µÁ± ¾¸¸µ
·±¯µ ÇÁ À¯´´ ,"»º» ¸"°ÈÇ ¹º ('»º»' ·¸¸·È'À ¸´´ ¸´µ¯ ,¼¸Ç± ¯Æ ¯² ¯½´¸
·»¯³ µ¿´¯ ,¹¸´¯ "¼¸É´¶Ã§ »" ´»¸Ã¯ ´Å ,°"Á ³"¿Æ ² ¹É´»Á³° 'à 'Ƴ dz´µ ¾¸¯ ¾´¯ ,ǯ¸ 60 ¼ÉÀ½ ·Ç¯² ¾¸´È µ¸¯ ÇÁ
¼±³ ,¼¸É´¶Ã ¸² ¸¸° ·È¸¿º¯¿ Ǹ½ ¸½¶½» »¸º¸ ¯»² ¾¯½ »º µÇº ¯µ´Çº"
µ¯ ¹¸µ ¸¸° ¾·»¯³ ¾ÁÆ ¹¸µ ¸¸° ÇÁ²Á¸ ·¯³'À ÇÁ´´ ,"¸½¶¸´ ¸É¸¸ ¯É´¿Ç·½ °È´½ ¸² ¾¸¯ ¾·¿´¯ ·Ç¯² ·¶´È ÇÁ²
¼Á² ·ÅÁ¸ µ¸° ¾Áµ ·¿ÁÆÁ± ·È¸¿º¯¿
ÇÁ ;²»Á³ °ÆÁ¸ ¼³Ç°¯ 'Ç ¾Á´´Á± µ¸¯

¯ ,²¸½»É ÇÁ¸´»½¸È ¯ ¾Á´´Á± µ¸¯

.²´¯½ °´È¶ ¼²¯

·Ç¯² µ¸¯ ¯²´¸ Ǹ¯½ 'Ç µ¸¯ ¾´µ ¾¸¸µ

Á¿¸¸µ ·¸½ ¾Á½´ÆÁ±Ã¸´Ç¯

»Å¸Ã§ ¯ À»¯ ¾ÇÁ·»Á

·Ç¯² µ¸¯ ÇÁ .²¿¸Æ

¯ ¾¸¯ ¾ÀƯ´´Á±Ã¸´¯

ÁÇÁ²¿¯ ǯ±

¾Á½ .ÁÇÁÃÀ¯½·¯

·È¸¿ ´»¸Ã¯ ¹¸µ ¾ÁÆ

¾Á´´ ¯»¸½½ ,¾»Á·ÈǯÃ

µ¯ ¼´»¶ ¯ ¸´´ µ¸¯ ÀÁ ·ÇÁ³ ¾Á½

¾¸¿½ ¾¸¸Æ ¾Á´´Á± ·È¸¿ µ¸¯ É°È ´»¸Ã¯

! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
¯"ÃÈÉ Ç´½¯
   1   2   3   4   5   6   7   8