Page 4 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 4
:¹Ç´² ·Ç¸·Æ¯²ÁÇ ¾´¯ ¾°¸ÇÈÁ±
É´ÇôÈÉ´ÇÃ´È ÇÁ
ÇÁ²²


³¶½´½
³¶½´½

´"¸³ ÇÁ¿µ¸¸½ ƶŸ ¸´» 'Ç °Ç³ ÇÁ»²¿Á³ É´ÇÃ´È ¾´¯ ¾¸°½ ÇÁ²

¼´Ç¯ ÀÁ»¯ ¾´¯ ÇÃ´È ¼Á¿´Ã Á¸ÅÆ´²¯Çà ¸² ÇÁ°¸¯ ·»¸¸ÅÇÁ²

¾À¸´´ ·È¸¿ Âǯ² ÁÆ´É »Á° ÇÁ·¯´´¸Çà ¯ ´»¸Ã¯ ÇÁ²¯ »´È ¾Á½Á¿ »Á´´ ¹¸¯ µ¯ ¾´¯ »¸Å ¯ ¹¸µ ¸´¯ ¾Á½Á¿ ´Å ¾À¯»È¯° Áȸ¿¯Æ¸¯ ¾´¯ Á·ÀÁDZ ¸² ,³Á´ÇÉ ¸Á²´¸ ¼Á³ ¸Çȯ
¸² ,ÇȺ µ¸¯ ÀÁ µ¯ ÇÁº¸µ ¾º¯½ µ´½ ÇÁ ǯ¿ ,Á¸ÅÆ´²¯Çà ¸² ¾´Ã ÇȺ³ ¯ ¾±¸ÇÆÁ± ÁƯ· °¯³ ¹¸¯ ¾´¯ ³¶±È³ Á·´± ¯ ³´Å½ Á·°¸»¯° ¾´¯ Á±¸»¸¸³ ¸² µ¸¯ ³¿È³ È¯Ç ¾´Ã ³´Å½
Á±¸²Ê»¯Çȸ Äǯ ¾´Ã ¾Ç¸Å´²¯Çà ·È¸¿ ¹¸´¯ Ǹ½ ·µ¯» ÄÊʲ° .Ä˲° ·¸¸Å Á·ÀºÁ³ Á½¯À ¸² µ¸¯ À¯² ,ÇÃ´È ¼Á² ¾µ¯»° ¾´Ã
¸² ¾´Ã ɸ° »Á° ÇÁ² µ¯ Èȶ ¯ ¯² µ¸¯ ÀÁ »¸¸´´ ,ÇÁ¿ÇÁ³ »Á° ÇÁ² ¾Á´´ ·Ç𠳿ȳ È¯Ç ¾¸¯ ¾´¯ »»º° ǯ¸ ¾¸¯
ÇÁ² µ¸¯ ¾¯² À¯´´ Ç´º° ¯ µ¸¯ »¸¯ ÇÁ² ¾´¯ ²¸¯ ¯ µ¸¯ ³½³° ¾Ç¸Å´²¯Çà ´Å ÇÁ·ÈÇÁ ÇÁ² Ǹ¯ ·¿Áµ ·´· ÁÆ´É »Á° ÇÁ² ¾´¯ É´Á¸ÆÉ ¸² À¸´¯ ·Ã´Ç ¯¸Çƽ
¼Á¿ ÇÁ°¸ÇÁ² ,³´Å½ Ç°² ¯ ǯà ¹¸´¯ ,³¯¿³° Ç´À¯ ¾Ç¯³ ?³¶±È³ ¯ ·¸½ É´ÇÃ´È ²Ë½³¸° ¾¸¯ ,¸¸ÇÁµ¯»° Á²¿Á¿¸¸´´ ¯ ·¸½ ¾±»¯Ãº¯¿ ¼¸¯
.ÇÁ¿ÇÁ³ ¾¸¸Æ »¯Çȸ Äǯ ¾´Ã ·È¸¿ ¹¸¯ ´Å ÇÁ¸´¯ ¾¯ ´Å ·±¸¸¿ ÇÁ¿¸¸¯ ÇÁ²Á¸ ¾´¯ »¸·È ¯È µ¸¯
»È Äö ¾¸¸Æ ·È¸¿ µ¸¯ ÇÃ´È ÇÁ² ²»¯°¸´´ ÇÁ°¯ ,¾¸¸¿ ¾´Ã ¯É¸¸Ç´¯²½ ³ÈÁ ɴŽ ¸² ¾¸¸µ ¯Å´¸ ¾´¯ ¾ÇÁ³
³´Å½ ¼È» ·Ç¸Å´²¯Çà ¾ÇÁ´´ ·È¸¿ µ´½ ¾´¯ ³´Å½
¸² ¾·»¯³´Å·¸½ ïǯ ¾¸¸»¯ Ǹ¯ ·Ç¯Ã ·È¸¿ ¾Á½ ·±Á»Ã ¾¸»¸ÃÉ ¾´¯ ɸŸŠ¸´´ ¸´µ¯ .ÇÃ´È »´Æ Á´½È»
?É´ÇÃ´È ¸² ¾´Ã ±¿´±¸¸ÅÇÁ ¸² ¾´Ã Ç´²ÁůÇà ¾¸¸µ ǯ¿ ¹¸´Ç° ÀÁ »¸¸´´ ,¸´ÇÁ² ¾¸¸µ ²¸Ãƽ ¾Á¿¯³Ç¯Ã ¾Á¿Áµ ÇÃ´È ¼Á² ¾¸¯
¾´Ã ¼¸¶¸»È ·¸½ ¼Á¿¸¸¯¿¸¯ ïǯ ǯà ¹¸¯ ,¸´µ¯ ¸¯²´´¯ ¾´¯ ,·¸½ÇÁ² ¾µ¯»° ¾Á¿ÁÆ ´Å ¸´¯ ÇȺ Á»¯ ·È¸¿ À¯´´ ¾À¸¿½¸¸³Á± ¹¯À¯
.¹¯À¯ ¯² µ¸¯ ÀÁ ¾Á´´ ¾¯µÁÀ ¸² ¾¸¯ ÇÁ¿ÇÁ³ ¾Ã¸´Æ Ǹ½ ,Ä˲° ¾´¯ ÇÁ½ ·ÇÁ´´ Á¸±¯»¯¿ºÁ· ¸² É´¸³ ¾¯ ǯ± µ¸¯ ÇÃ´È ÇÁ² ,¾À¸¸´´
¾¯² À¯´´ ,¾¯²¯½¯Ç Á±¯¶ ¯ ¯² µ¸¯ ÇÁ¿Á½»À´½ ¸² ¸¸° ÁÀ¸´Ç± ¾Á¿ÁÆ ¾·¸ÇÈÁ±Ç¯Ã ÇÁ½ ¾Á½ ¾ÁÆ ÇÁ²¯ ¸»º ÇÁ·¿¯ÀÇÁ·¿¸¯
¯ ¹¯¿ ·±»¯Ã ¹¯¿ÇÁ² ¾´¯ ,±Á· ±¸À¸¸Ç² ǯà ¸¸µ ¾·À¯Ã ¾±¸¸»ÇÁ² ·¯·È¿¯ »¯½»¸¸· ¾Æ¸Ç°¯Ã ¸² ,·¿Á½´Ç·À¿¸¯ ¾Ã´Ç¿¯ ´»¸Ã¯ ÀÁ
¾»¸¸· ¾´¯ É´½³° Á»¸Ã ¸¸µ ¾·ºÁÈ ¾¯² À¯´´ Á±¯¶ Á·¸¸´´Å ¾´¯ Ƹ·À¯»Ã ·¸½ ¾»¸Ã¿¯ ÀÁ ,ÇÃ´È ¯ ¾Á½ À¯´´ Á¸Å¯½Ç¯Ã¿¸¯ ·Ã¸´³
¸² ¾´Ã ÇÁ¿ÇÁ³ ¸² ¸¸µ ¾±¸¸» ·¸¸Å Á¿Á¸ ¾¸¯ ,ȸ¸»Ã À¯² À¸´¯ °¯³ ¹¸¯ ,ǯ°ÆÇÁ½¿¯½´¯ ¾¸¸µ ·Á´´ ÀÁ ·À¸¸´´ ÇÃ´È ¾Êø´¯ ¾À¸´´ ¹¸´Ç°
Ǹ½ ¾Á½´Æ ¼Á²º¯¿ ¾´¯ ¾Á¿ÁÆ´Ç· ´Å É´½³° Á¿Á·º¯ÈÁ± ¾ ¸ ¸ ƾø´Æǯ÷»¯´´Á±·È¸¿ÇÁ°¯ ·ÇÁ´´ À¯² µ¯ ÇÁ¿¸¸¯ ÇÁ²Á¸ ¸¯²´´¯
ÇÁ¿ÇÁ³ ¸² ¾±¸¸²¸¸»À¸´¯ ¾´¯ ¾±¸¿¸¸Ç ¾¯ ¾°¸¸³ Ǹ½ ,¾Ã¸´Æ ÀÁ ·¿Á³ Á¿¸¸½ ÇÁ·¿´¯ É´ÇÃ´È ÁÊ»´Àà ¾´¯ ÇÁ²¸´´ ¯ ¾´Ã ÇÁ¿ÇÁ³ ¸² ¾´Ã ·º¯½Á±
Æ»¶ ¯ ,ÀÁ ¾Á½ ·»¸¸·´Å ¹¯¿ÇÁ² ¾´¯ ¯Æ¯Ç¯½ ¾¸¯ ¾·Ç¯² ´Å ¾¸¸»¯ ¾°¸´³Á±¿¯ ¹¸¯ °¯³ ¼Á²Ç¯Ã ¾´Ã ·»¯ÃÈ Á¿¸² ¸² ¾´Ã ·µ¯»° ¾Á½ ¾Á´´
Æ»¶ ¯ ¹¸µ ·¸½ ±¿ÁÇ° ¹¸¯ ¾´¯ »¯Çȸ Äǯ ¾¸¸Æ ¾Á½ ·Æ¸È .¾Ç¸Å´²¯Çà ÁÇÁ·¸¸Ç° ¸² ¾´Ã »´Æ ÇÁ² À¸´Ç¯ ¹¸µ ·ÇÁ³ ¾°¸´¯
.ÁƸÇÁ½¯ ¾¸¸Æ ´Å ÇÁ·¿Á¿ Á»ÁÀ¸°¯ ¹¸µ ¸²º ÇÁ°¯ ,¾·¿´¯ ¾´Ã ±¿´¿ÁÃÁ
À¯² ¾´Ã Ç´²ÁůÇà ¾Ê·¸½ ¾´¯ ÇÃ´È ¾Ê·¸½ ¾Á¿ÁƯ°
ÁÇÁ²¿¯ Á»¯ ¾´Ã ÈÇÁ²¿¯ Ǹ¯ ·¿Áµ À¯´´ ·¸½ ¾´¯ ¾¸°½ ¾À¸´Ç± ¼´Å ¾²¿¸°Ç¯Ã ¹¸µ Ǹ½ ¾°¯³ ¾±¸¸ÅÇÁ
±Á· Á±¸·¿¸¸³ É´ÇÃ´È °´Ç ¾Á¿Áµ É´ÇÃ´È ÁÇÁ¸¸¯ ¾Á¿Áµ À¯´´Ç¯Ã ¾´¯ ¼¸Ç¶´À .¸Ë¿ ÇÁ¿µ¸¸½ ƶŸ ¸´» ÊÇ °Ç³ ÇÁ»²¿¯³ É´ÇôÈ
?»¸¯ »È É´ÇÃ´È ?·ÃÁÈÁ± ¾´Ã ¸² ¸´´ ÇÁÀÁ°
Áº¿¯½ Áº»Á´´ É´ÇÃ´È Á±¸µ¸Ç ¸² ¯² ¹¸´¯ ¾Á¿Áµ ÀÁ ,¯¸ ¾¸° ¹¸¯ ÇÁ°¯ ,Ǹ½ ¸´´ ¹¸´¯ ¾Á´· ÁÇÁ²¿¯ µ¯ ¾¸¸µ ¾ÁÆ ÀÁ Ǹ¯ ·¯³ ¸´µ¯ ¸´´ ,ƶŸ ¸´» 'ǰdz ,¾·´± ¯
¾´¯ »¸¯ ¾¸¸Æ ¾´Ã ·È¸¿ ¾Á½´Æ À¯´´ É´ÇÃ´È ÁÊ¿½¸É ¸² ¾Ã´Ç ÇÃ´È Á²Á¸ ·ÇÁ´´ Ǹ½ ¸¸° ¾´¯ ÇÁ»¸ÁÀ»¯³ ¾¸¸Æ ·È¸¿ ?É´ÇÃ´È ·¸½ ¾»²¿¯³ ¾°¸´³Á±¿¯
Á»¯ »¸¸´´ ,³»¸¶Éº» ÄÁ±ÇÁ ¾¸¯ ·È¸¿ ÁƯ· ÀÁ ·Å´¿ ¾Á½ Ç´²ÁůÇà ¸² ·¸¸»±¯° ¹¸¯ ¾´¯ ·º¯Ç·¯° ¾»´Ã ¾¸¯ ¾Á½´¿Á±
¸² µ¸¯ »¸¯ ¯ ¾´Ã ÇÃ´È ¯ µ¯ ±¸½¸·È¿¸¸¯ ¾Á¿Áµ ¼¸ÆÀ´Ã ¸² ´Å É´ÇÃ´È ´Å ¹¸¯ À¯Ã ¹¸´¯ ¸´µ¯ ¾´¯ ´À ¾Êµ¸° °¸´³¿¯ ¾´Ã ǯ¸ ¾Å¸¸Ç² ÇÁ°¸¯ ǯà ɴÇÃ´È ·¸½ ¾¸´È »²¿¯³ ¹¸¯
ÁÇÁ²¿¯ ¾Å´¿ ¾Á½ ¾ÁÆ ¼¸ÆÀ´Ã °´Ç ·¸´» ,Ƕ°´½³ ¾½ ³´Å½ ÇÁÀ¸´Ç± ¯ ¾Ãǯ² Áº»Á´´ ¸² ¯² ¾Á¿Áµ ÀÁ ,ÁÆ´É ¸»Á° À»¯ ¾°¸´³Á±¿¯ ¾¸´È ¹¸µ ·¯³ ÇÃ´È ¼´Å ·Ã¯È°¸» ¾¸¸½ .³Ë°
ÇÁ² ,¼Ë°½Ç ÇÁ² ÇÁ°¯ ,³´Æ ¯ ¾´Ã ¾Ç¯³ ¯ Ä´¶ ,¹¸´¯ ÇÁ¿ÇÁ³ ÇÁ½ ¾Á¿Áµ À¯´´ ÁÇÁ²¿¯ ¯² ¾Á¿Áµ ÀÁ ¾´¯ ±¿´¿ÁÃÁ ¾Ç¯¸ ¾¸´È ÁÆ´É »Á° ¯ µ¸¯ ·¿´µÁ± ¾¸¸µ »¯µ Á²¸¸µ ¾¸¸½ .²¿¸Æ
ÇÁ¿ÇÁ³ ¼´È ¾¸¸Æ ¾Å´¿ ·È¸¿ ¾ÁÆ ¾Á½ µ¯ ¾Á¿ÁÊÆÀà ¸º²Ç½ ÇÁ»¯½È ¯ ¾´Ã »´Æ À¯² °¸» ¾°¯³ ¾´¯ »¯¿Á¸ÀÁïÇà ·¿ÇÁ»Á±À¸´¯ Ǹ½ ÇÁ ·¯³ ²¿¸Æ ¯ ¾Á´´Á± ¾¸° ¹¸¯ ¾Á´´ ,±¿¯»
.»¸¯ ¾¯ ¾´Ã ¾Á½´Æ Áº»Á´´ ¸² ǯ¿ ¹¸¯ ,¾Ãǯ² ¸¸µ À¯´´ ¾²Á¸ ǯà ´Å ¹¸¯ »Á·È ¸´µ¯ ,±¿´¿ÁÃÁ ·¿¸µ ¾´¯ ·¸½ÇÁ² ¾µ¯»° ´Å ÇÃ´È ÇÁÇÁ¸¸· ¯ ·Ã¸´ÆÁ± ¾´¯
¾¸ÇÁ² ÇÁÀÁ° ¾ÇÁ´´ ¾»¯µ ¸¸µ µ¯ ÁÆ´É ¸»Á° ¾Ç¸¿ÁÇ· ¹¸´¯ ¾ÁÆ ·¯³Á± ³¯¿³ ÇÁ¸¸µ ¾´¯ ¾Á½´Æ¯° °¸» ÀÁ ¹¸¯ °¯³ ¾¯²
ÀÁ µ¯ ¾ÁµÁ± ¹¸¯ °¯³ ¾Ç¯´´Á± ÇÁ·»Á ¾¸° ¹¸¯ ¾Á´´ .¾´ÃÇÁ²
?ȸ»±¿Á ¾¸¯ »¸¯ ¾¯ ·À¸¸³ ¸´µ¯ ¸´´ .¾µ¯»° ÇÁ±¿¸Ç± ¾Á¿ÁÆ ¾»¯µ ¸¸µ µ¯ ¾´¯ ²»¯°¸´´ ,É´ÇÃ´È Á·´± ¾º´µ ¾È·¿Á½ ¾´¯ ±¿¯»Ç¯Ã ¯ ¯² µ¸¯
ɶÃȽ ¸² ¾´Ã µ¸¯ À¯² ,RAM ¯¾Ã´ÇÁ±¿¯·ÇÁ´´ÀÁ ,ÇÁº¯´´È ǯ¿ ¾´ÃÇÁ² ·Á·¸»¯´´Æ ¸² ·ÇÁ´´ ǯ¸ ´Å ǯ¸ ¾´Ã
µ¸¯ ÀÁ ¾Á´´ »¸¸´´ ǯ¸ ¯ ¸´´ ÇÁ·»Á ¾¸¸µ ¹¸´Ç° ÀÁ ,¼¸È°º³ ·»Á´´¸²ÇÁ°¸¯ÇÁ·ÇÁÁº»Á´´¾´Ã ¾Èǯà ¾´¯ ¾ÇÁ·È¸¿ ¾°¸¸³¿¯ ´Å ¾±¸´¯´´¯° Ǹ½ ·¯³ À¯² ¾´¯
¾¸´È ÀÁ ·ÇÁ´´ ¼Ë°½Ç ¾Ê·¸´» ,È°º ¯ ¾Ã´ÇÁ±¿¯ ÀÁ ·ÇÁ´´ ±¿´¸ ?À±¯·´Å ·¿¸¸³ É´ÇÃ´È ¸² ¾Á½´Æ ¾´¯ »¯Çȸ Äǯ ¾¸¸Æ ¾Ç¯ÃÁ± ´»¸Ã¯ ¾¸° ¹¸¯ ,¾¸¿Á ¼Á²
¾Á½ »¯½¿¸¸¯ .±¯· ¯ ·¸½ ¾·¯¿¯½ 13 ¹¯¿ »¸¯ ¯ ¾Ã´ÇÁ±¿¯ ¯² ¾Á¿Áµ ÀÁ »¸¸´´ ¸»»º ¾Ã´¯° ¾±¯µ ´Å ÇÁ´´È µ¸¯ ÀÁ Á·´± ¾Ç¸Å´²¯Çà ¾ÁÆ ¾Á½ ¸´µ¯¸´´ ¾ÃÁÇ·´ÅÀ¸´¯ ¯Æ¯Ç¯½
·È¸¿ ÀÁ ·ÀƯ´´ ³½³° ¸² ¾´Ã ÇÃ´È ¼Á² ïǯ ·½Á¿ ¹¸´¯ ,ÁƸÇï ¾´Ã ¾´¯ ¯Æ¯Ç¯½ ¾´Ã ¯² ¾Á¿Áµ ÀÁ ,»¸Ã¸´µ¯ .É´ÇôÈ
,¾±¯µ ·È¸¿ Ǹ² ¹¸¯ ¾ÁÆ ÇÁ°¸ÇÁ² ¾´¯ ·È¸¿ À¸¸´´ ¹¸¯ ?ƸǴŠÀ¸¸´´ É´ÇÃ´È ÇÁµÁ¿¸º ¸² ÇÁ°¯ ,Á¿¸º ¾´Ã ¾»Á·È¯° ¾Á½ ¾ÁÆ ¾¸¸Æ ǯ¸ ÀÁ²Á¸ ǯà ¹¸¯ À¯´´ »µ½ ´Å ǯ¸ ¾Å¸¸Ç² ¾¸´È
¾Êº¯¿ ¾¸´È ÀÁ ¸´Æ ¹¸¯ »¸¸´´ ¾À¸´´ ´Å Á±´¿ ·È¸¿ Ǹ½ µ¸¯ ÀÁ µ¯ ·±¯µÁ± Ǹ½ ·¯³ Ä˲° ¸² ,·½´Æ À¯² ´¯´´ ¾´Ã ·È¸¿ ¹¸¯ Á·´± ¾Ç¸Å´²¯Çà ´Å ¾´¯ ÇÁ¿ÇÁ³ ¾Ã¸´Æ ´Å ¸´¯ ¯Æ¯Ç¯½
¾Á¿ÁƴǷï ÀÁ ¾Êº¯¿ ¾´¯ ³½³° ¸² ¾´Ã ¾Á½Á¿Ã¯Ç¯ µ¸¯ ¹¸´¯ ¸´µ¯ ;»¸¯ ¾¯ ¾´Ã ·½´Æ ÀÁ µ¯ ¾¸¸µ »¯½¯·¸¿ µ´½ ÀÁ µ¯ ·ÆÇÁ½Á±¿¯ ¹¸¯ °¯³ ¾°¸´³Á±¿¯ °¯³ ¹¸¯ ¾Á´´ .É´ÇôÈ
.¾±¯µ ·È¸¿ ¹¸¯ ¾ÁÆ ÇÁ°¸ÇÁ² ¾¸¯ ÁÆ´É »Á° ¯ ,»¯Çȸ Äǯ ¾´Ã ¾´¯ Á¸²¿¸¯ ¾´Ã ÇÁ¿ÇÁ³ ¯² °¯³ ¹¸¯ ¾´¯ Æǯ½ ¾Êø´¯ É´ÇÃ´È ÁÊ»´Àà ·Ã¸´Æǯà ¾Á½·¸¸Å Áȸ²¸¯
¯"ÃÈÉ ¼¸°Å¿
   1   2   3   4   5   6   7   8   9