Page 6 - News Report - די צייטונג
P. 6
S REPORT FRIDAY, MAY 11, '18 • • ¶"ÁÈÉ ,¸É´Æ¶°-dz° 'ç ,±¯·¸¸Çà ±¿´·¸¸Å ¸²

eh` e_ gohhm p_dd ,nqao_kw_s hkq_weh_ qk_ 1281 49th Street (cor. 13th Ave.)
nqhho_` nds qbqw nhhv nhhe gxho nqv khhddwqb Brooklyn, NY 11219
hde_ ihe g_c qvhwqm_ nqdd njqwBxqa ldkx Tel 718-851-6607 - Fax 718-854-5282
.k_wxh yohbm nds ghhe hb rhd_ gkqgxqa nqs_ mail@ditzeitung.com
gedmqa
hoyo nhdx g_c a_gpohb
yohbm gwhs vhghk_B nhhe e_ nqoqvwqo_ When sending e-mail or fax, please follow up with
eh_ nqm nd_ ,aodgjhw qkdsw_sqa _ nh_ k_wxh telephone call, to assure receipt.
k_e `um wqb e_ gaw_e_` nhhe du gahgjqw_`
p_dd ,cmfkm _ du df nqkvhhvwqb gxho ihe 1RWUHVSRQVLEOHIRUW\SRJUDSKLFDOHUURUVRUIRURSLQLRQVH[SUHVVHG
nhhe p_b gqdd ,nqmdvw_s kw k_e p_b `hd_ E\WKHZULWHUVRUDGYHUWLVHUV
hb hdd wqjhkbqx nd_ wqjhkwqsqa khs ‹1(:65(3257
g_c k_wxh yohbm p_dd ydmfkm qahbwqhws
hb hh` nqeqa nhdx i_b g_c nqm .g_cqa :¾±¯µ Ǹ½ À¯´´
n`_c wq`_w_ hb hdd cmfkm ndo`k qahbwqhws
rhd_ ngqv_w wqgoehdg wqahkboqu np_xqa ¦š²³£ ¯²š ©£š ›°¨ ©'²¬›£š œ²š  ¬¢«ª²¬
nqddqa gxho eh_
c hbpf` .k_wxh yohbm
eh_ p_b ihd_ wq`_ ,ydo`wv qxhbh_ khsdu .n_wh_ rhd_ pqhuvo_p nkqgxohh_ vhwdu k_e nw_ddqa gvdwbqaphd_ eh_ aw_e qgpowq
khhdd ,vdwbphd_ qahgjhw-gxho qjhka_ghhdd _ _ nh_ eh_ n_wh_ `hd_ naqws wh_ gqdd ,hh_ nghhvjhkoqewqB qjhkgw_ddgo_w_s iwdb
,cmxo qxhbh_ nhh_ ,k_wxh` yf_ xso dkhs_ p_dd q`m_` l_g_ n_ nj_m du w_sqa p_dd `um lqoqahduqao_ wqm lqb wq`h_
eh_ nbh_ hh` .gkqdd quo_a _ ,_km lkdq n_ eh_ p_ddw_s ,k_wxh yohbm cojp _ nh_ gkqgx yohbm p_b .k_wxh tw_ nh_ guh_ gxwqc
e_ ydod`xf nj_m du rhwa_` hb ahgkha gxho k_e p_ddw_s ?n_wh_ ghm nuhhw ihe nqm rw_b nwhsjwdb nhh_ nh_ gk_c wqghkhm k_wxh
nghkqa g_c nqm `hd_ ihkwqsqa gxho eh_ pq lqb gs_wv nh_ wqghhdd ne_k gxho nqm ,qhwhp nh_ pqe_` rhd_ nqaodwhbw_`m_`
hb ,ghhe qwqbo_ hb nqdd ngpdkw_s qohhkv gak_sqaphd_ i_b g_c n_wh_ p_dd g_`w_s wqo_wh_ ihe nqohsqa pq d_dd ngw_b dkhs_
qwqpqwa khs nghkqa n`_c wq`_w_ gxho i_dd hb eh` eh_ pq xg_j nd_ ,ng_bk_p
ao_adu qxhbh_ hb gxho eh_ p_b .ngpdkw_s ?guh_ eh` nqv ,n_wh_ nds pqhuv_ cmvo nhhv nqmdvqa
nhhv nkqgx gxho nqv nqm hdd gvodB wqo_wh_ hb nwhw_oah_ gxho nqm
.ydxso qxhbh_ nds gbqw nqm nqdd eh_ ,aodwhsshd_ nhhe wq`h_ Bm_wg du ydhxv yohbm nh_ nqmqo du cmvo nqaodjqwBxw_s
hb hh` gmqw_`wqb ihe g_c wqsqx_` wqb eh_ qbqw hb nqdd kqdgv_ ihd_ q`kqe p_b
pkhphm qxh`_w_ hb e_ ydmfkm qahbwqhws qhuhk__v qaoq n_ wqhhe g_c wq .
hoyo nds .k_wxh
gw_p qjhkgvodBmd_ hb nds nqddqa nqoqe qgjqw hb rhd_ ihe ge_kw_s p_dd aodwhaqw nw_ddqa `um wqb eh_ lqbwqphd_
nqm nqv lqk_ lqb ghm dkhs_ nd_ ,pkhphm qeqhahkqw hb wqbhhk nd_) ngphmqwgpvq du ihe ghhwa nqm nqdd i_dd hb wqgpowq
p_dd wqgod_ vqwx hb nkqgxw_s gxho ihe hb wqgod_ gojhhu_` ihd_ nwqdd nqhhgw_B nh_ qb_p_`m_ wh_ nqoqsq p
qvhwqm_
n`_c pkhphm hb nqdd g`qkqa g_c nqm hhe nedm ,(gkqdd qahw`h_ hb iwdb qhw_aqg_v ldx nhhv p_dd pqBq eh_ p_b .lhkxdwh
eh_ p_b `hd_ dkhs_ nphwqashd_ nd_ gv_ovqa qxhgphmqwgpvq ghm nwqghs ihe w_h 70 hb nh_ g_c goqbheqwB wqo_vhwqm_
e_ ,nqaodkqa guh_ lh_ pq eh_ ,nqao_kw_s gk_ddqa gxho toqgphevq p
k_wxh yohbm nds
.wqbkqs qhhws nh_ nqddqa wqahkv hdd ihe gj_wg_` Bm_wg goqbheqwB _ wq`hw_ nqm ghha lqb ghm e_ ahbophdd ,ndg
nd_ wqawq khs nqoqe pkhphm qahgohhc hb wqo_vhk`dBqw ,guh_ eh` ngoqbheqwB qk_ nds gxho nqv wqohhv nd_ ihwgx nghdw
nh_ g_c wqohhv p_dd ,ng_wv_mqb ihd_ nd_ nqv p_b nak_s _w_s p_dd na_ephd_w_s
.wqjhkbqx p
k_wxh yohbm nds w_h ahuq`he hb yohbm nh_ `dxh nxhbh_ n
shd_ nqaoqw` (df)
du nqaod_hm_` k_wxh yohbm qk_ t_wg _e_ nqmqo gk_ddqa gxho toqgphevq
nqaodgjhwohh_ qxhwqghkhm wqo_wh_ ngjhow_s pk_ lhkxdwh nqoqvwqo_ hdd ghwx nga_ddqa .k_wxh
du nqaodwqshk khphm nbhhmw_s du qhwhp nh_ Bm_wg wq`_ ,g_gxgBhdc k_wxh yohbm hb wq`_ eh_ Bm_wg goqbheqwB ghm
_ pk_ nqmqoo_ nqm nqv ,ndo`k nh_ _k_`ehf ihd_ g_c wq nd_ ,ndgqa _h pq g_c nd_ nbqh ghm nuhhw du ihe gjde wq ,xwqbo_
gaodkqa pq p_dd hqddo_v nbqh w_s e_ gv_s lqb njqw` du ao_kw_s p
hoyo guo_gqaj_o wqhmqwB wqxhw_`w_Bx wqb ,nqmqk_ ghm
_h ihe n`_c ,ngjhow_s du k_wxh yohbm w_s wq gohe ,nw_h qao_k nhdx i_b gwhsw_s
hoyo
pkhphm ghm ph_ddo_v qwqbo_ gxghkaqajwdb .i_mB_ nw_qkvdo wqo_wh_ yohbm w_s w_sqa _ eh_ n_wh_ e_ ,gohhBm_v
i_dd qahw_s nqddqa cbdm g_c
hoyo ,ym_ g_c lqb `hkdu p_dd ,toqgphevq p
k_wxh
.ndo`k nh_ ngk_c_` nqoqe p_dd gmdv Bm_wg nds pdkx_` lhkxdwh wqb e_ lqb nghhvjhkaqm qk_ ghm gsmqv_` wq
nqmdoqao_ eh_ ngwqBpvq qxhwqghkhm hh` g_c nqm hdd ghdk nd_ ,ehhwB nphddqa _ ghm g_c _m_`_ goqbheqwB p_dd i_mB_
guh_ g_c ,df cmfkm _ nds k_s nh_ e_ gedmqa ihe
hoyo g_c gwqcqa kqhuhs_md_ ngj_m gkqdd qwqbo_ hb ghm lqohh_oh_
pkhphm nd_ ngqv_w 100,000 wq`h_ _k_`ehf ne_kwq`h_ gqdd k_wxh yohbm e_ ngjhksw_s p_dd wqgod_ vhwdu w_h hhwb gwhsqajwdb
nds nkhhg qk_ nh_ njhhwawqb nqoqv p_dd fwem nh_ wqgoaqa qxh`_w_ whs wqb_ hhwb _ wh_ nkqgxduB_ gahkhddqaohh_ g_c n_wh_
nqoqv p_dd pkhphm n`_c hhe !k_wxh yohbm nqoqv k_m_ kqdgoqddq k_e pq d_dd lhkxdwh nh_ l_wa_wB aodkvhddgo_ ns_dd nw_qkvdo
ihd_ e_ ,qohgpqk_B nds g_gxgBhdc hb nhhe nkqgxB_ wqb_ nwqgjhhkw_s w_s xhdgphd_
.w`bm `ao lqoh_ eh` njhhwawqb dkhs_ g_c he e_ ngj_wg_` nqoqv k_e qohgpqk_B
aodbkqm Bm_wg hb i_o bk_` ,a_gpohb p_b wq`_ ,g_gxgBhdc wh_ pk_ lhkxdwh .wh_ naqv pqhuvo_p hb
wqo_wh_ lqods ghwgpdw_ p
qvhwqm_ wq`h_ ,ghhdd to_a gk_c nqm p_dd nds i_e _ i_b eh_ g_c ,goqbheqwB nw_ddqa eh_ Bm_wg nqdd
_ gwhsqajwdb k_wxh yohbm g_c ,i_mB_ ihe gk_c nd_ gxho nqv
hoyo hdd gvodB khhdd lh_ rhd_ vdwb lqb gvw_gxw_s
hoyo
p_b wq`_ qhwhp nh_ aodwhbw_`m_` qxhws qgjqw qohhe ghm nphhwohh_ lhh` gxho nh_ aodjqwBxw_s nhhBm_v qohhe ngk_cduohh_
gwqdd `um hb e_ goqvwqo_ nhdx he g_c k_m n`qaduj_o ahb
ydxmm pqBq ngphmqwgpvq nqoqvwqo_ ghm hhp ,k_wxh yohbm du adu_`
_ goqbw_w_s g_c nqm nqdd ,wqgpowq ihd_ q`kqe p_b eh_ ,wqohgpqk_B hb w_s ,g_gxgBhdc k_wxh yohbm hb pk_ lhkxdwh
,go_ws ndsu n
shd_ qhu_ehkh`_m qwqpqwa _ e_ ,ghhe qwqbo_ hb rhd_ kqdgv_ qb_p_`m_ wqo_vhwqm_ hb nqoqsq ghm ihd_
du nkqgxdu gxho ihe nqv wqwhs wqohgpqk_B nqhuphdw_ ghm ihd_ h_bdd_ nd_ ,lhkxdwh nh_
(58 º»»¸ Å»·² ´Â·ÈĸʲÆ) nqm w_o ,i_mB_ wqo_wh_ lqb nds qvhwqm_
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11