Page 10 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 10
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ

:º³¶«·½­¿´°« ºÃ½°° ´"« º´« Å°²¿Ä¹ ý³Ã½®»°¯ ½Ä´Ã¿

vpmr|dXx |vg smd pdrtmmd wmid u{idii |v}m|dlumh d
|df {tdg d ,
vm}ihp e|
h{gz uvp
mv}m me| six ftipmml|dx

|mmd
f sfm|dx lpvii mg |vemd sgmd six wi|xd |vrm|dii

wqahk_mgxwq-dxbf`xbdfhbm
qkhmw_sh`q`
nhdxnqmdv_`p_ddhbndswqshunahehwldunqmdvqaduk_mohh_rhd_nqoqeph`q` 450dugoq_o
_mdh nds ldg_b nxhw_gphc nh_ w_s gmdv - i_ddghm nahw_s cvdkf-ndhp nguqk lhh` ,pqhu_v_k qwqbode_` 8 nh_ aodkhhgw_s wqgahhdduw_sghhw`
qk_ ghm nqmdvqamd_ a_g lqb eh_ wqjkqdd ,qhe nh`dw rpdh wh_m h`w vcac vj ,rhdc wqwhgpqwqv nh_ ihxmm nd_ n
h`w nguqk nds _kdkhcb
h`w nahkhhc nds bpfc hxqm hjhxmm ykxkx nahkhhc lqb nv_cs_ ah`hh_-rhd_ nwh`dws nds a_g qm_p nh_ - bhc whgpqwqv whq hxdbv qwqbo_


qhxdck `w
,cvbu pqk
hqxh h`w nds bpfc ydkdqs qahuw_c hb nh_ pvd_dd nahgw_phdwa lqhho _e_ c` nqm gqe ,qhe qk
hqxh

ºË»Â ;¼»¾ÊÄµÂ»É »µ Á·Æ ´Â·¾É»··ºÂ² ʵà Á'º»·¾ ¸² ,ÁÊĺ¾Ä 300 ÊĽĶ ² Á»»¸ wqghh`w_ghm hb gwhwqa rhg ¶ÉµÈ Ãľ'»ÄË» »³Ê - .É"¶»Ä ¿»¾Ë·Ê»
¼Ä¾ËÄ¾Æ »µ Á»»Ê² ¾»·À Á»² Á³Ä´ ´»µÂÄÂÄÉ ºÈÄ» ¼»·² Á»·Ë »»¸ ÁÄÂÄÉ ¶À»ËÊ Á'Æ»·² qhxdck `w nds Ê²Æ ¸»»ÆË ·È º¾ÄºË ò·· ,"Ļ˷¶¾ ³Ê
ºË»Â Á¾²¸ »»¸ ¸² ¼Ä¾ÊÄµÂ»É ÊĺÂĸ»·º
.ľ»ÀÊ²Æ Ä½»»Ê-¾²ÊÄ»À Ä´»ºÆ²¶Ê²Â .¶É·¾¹ Êĵ Á·Æ ÁûÂÄ´ Á·Æ - ¼»¾ÊÄµÂ»É ¾²È Ä»»Â Ä´»¸²µ »µ ÄÀÄʲ »µ ³»¾·È ´»ÊĴ·¶ Á³»»¾³
Ä´»Èʲ¶ Á·² Ì·³·ËÌ Ä¾Ä²»È²ÀÄ »µ - º¾² ʲ» 2 ¼Êľ ¸»³ ÄÂÄÊ»·³Ä´ Ë»ÊÆ ÁÄÂĸ ÁÊĺ¾Ä ÄÊÄ»»¸ Ľ¾Ä·· ·È ÁµÂĺËÀ·²
khj_ck qk
hqxh h`w ybd`q »»³ ÁÄÀ·É²³ º²¶ ÁÄÀ ò·· ÊĺÊÄ·· ɲµ Ľ¾Ä·· ,Ì·¹ÆËÀ 300 ÊĽĶ ² Á·Æ ÁÄÀ·É ʲ´ Á³Ä´Ä´ ˵·¹ ¿Äµ º²¶ ,º¾ÄºËĴû·²
lh_muc y_d lh`qwc y_ -ÁÊĺ¾Ä Ä»»Â »µ Ê²Æ Á»»¸ Ä»µ·À òµ ÁÆ·Ê »»³ ĺû¾-ô·ºÊ²·· Á'Æ»·² ÁÄ··Ä´ ÁÄÂĸ Ä´»º½»··ÃÂijľ ÄÊ»² Á»² ´Â·ÊÆË Áû·Ê´ ²
»µ ºÊ»ÊÄ´ Å»º Ë»ÊÆ º²¶ ,¿»¾³ÉÀ Ì·¹ÆËÀ 700 ¼Êľ ·²·· ,"Ļ˷¶¾ ³Ê" »µ Á·Æ ¶À»ËÊ Á´»ºÈÄ» ¸»³ ¿Äµ ·È .Ì·¾·ÄÆ
Å»·² ÃÉ·²·· ÊÄû·Ê´ Ä´»ºÈÄ» »µ º²¶ ÁÄÀ ."Ļ˷¶¾ ³Ê" Á·Æ Êĺ»»³Ê²º»À ·È Á³»ÊËĴ»»² º»»È ÊÄÊÄ´Âľ ² Á»·Ë ÁÄÂĸ ĺô»È»»² òµ" ¼Ä¾'˵·¹ ÁÄÀ·É²³ ò··
ÁÄÀ»Ê²·· ʲ´ ¿Äµ ɲµ ² ºÀ·É ,¾²À»»² ¾»Æ»·¸² Á·Æ ºÊĶĴû·Ê² »»ÂòµÂ·Æ »µ ÁË»··È ÁÊÄ·· ÁÄÀ·ÂÄ´ Á»»Ê² ÁÄÂÄÉ ·È ¸»² "¼Ä¾'¶Æ·Ä Ä»»¾É ÄÊÄ»»¸ Ê²Æ ÁÃÄ
Á·Æ º¾Ä·· ÊÄʲ´ »µ Êij»² Áµ»² Á·Æ Å·ÊƲ Á¸·À ž»¶ Ä´»¸²µ »µ Áþ ¸² ,ÃÄÀ²À ÄË»µ»² ¸»² µÂ»È² ."ľ»ÀÊ²Æ »³Ä³" Á·Æ "¿»¾³ÉÀ"
²Ë»µÉ ²¾·¾»¶ ²À·» »²¶³ ."Ê»»² '´" Á´»Ê²Æ ÁºÂ·¸Ä´ Á´»º½»Ê Á'Æ»·² ÁÉ·ÉÊ²Æ Êĵ»»¾ »»¸ Ä»µ·À ÁÄÂÄÉ ·È Áʲ··Ä´ º½»¾´ÄÀÊÄ ¶"³ .û³Ä³ 430 ¼²Â Áʲ··Ä´ º´»»¾Ä´
·Â»¹² Á³²¶ – Ä"»¸ ľ'»ÄË» »³Ê É"¶Ê¶ Á·Æ -

:¸°³«® ý­´®Ã½°°Âý¹ «

»³Ë·Ì ÁÄ·· चÊ»ºÃÄÊÄÉ »Ë·µÉ Á·Æ ´²º º»»Èʲ» Á·»Ã ·"º च¶É·¾¹¶ ¿·»
Ä"»¸ Á»³·Ê Å÷» Ê»²À »³Ê É"¶´¶ Ê"·Àµ² É"½ Ë·µÉ¶ ¿³Ê ˲ʳ ʻĶ

bhc ,thddxhd_ cbmxc cofm nh_
lhbdvh xh_ yshwxk dhc


nh`dw rpdh wh_m h`w vcwc whqc h`xdy `dw n
ghm nqm_edu vhbu wqb eh_ nqddqa eh_ wq .nqddqa lhmh ihw_m gxho kue `w nds cvdkf wqgwqpqaw_s-khs hb
bhc ,kvdue whgpqwqvm gwhsqa ahboqwqdd ,thddxhd_ nhhv nqmdvqao_ yox
_ wb_ fh .ghhu w_h hhddu _ ehdk` h`w nqmdvqaw_s eh_ ,i_dd wqahw_s nds qhxdck
,x_c bvdm kq i_owqb nd_ nwqm_v e_a hb du ._yoa nbq dak nw_ddqa vkypo wq eh_ eswy w_s ldg_b nxhw_gphc-nahwqhdwg nh_
hb nqdd - ndhp dg a_g qm_p lqb nh_ e_ xdbhv kq nw_ddqa gaoqw`qamd_ eh_
m d_dd rpdh wh_m h`w vcac do`j doyf eh_ gk_mqb lqb nh_ .whqc h`xdy nd_ whgpqwqv ykxkx
gk_ddqa n`_c xmh lhqxwc lhwwdu hde_ .idsxc ihb`q lb ymvo
c ldvoh ,lxc ldvm _kmm pk_ nw_ddqa gohdwvqa kvdue nds thsx nh_ nbh_ wqwhgpqwqv hb nqoqe a_g
lqb nv_cs_ ah`hh_ rhd_ yhwej_c lydqxw` p_b kqgxs_ n_ du nqmdvqa a_g lqoqh eh_ nwhs du dohkq nah lydje dove-doydfd doydf h`w vcwc nds ihxmm nd_ n
h`w wqphdwa wqhhe
nds bpfc hxqm hjhxmm ykxkx nahkhhc qxhbh_ w_s lhbpfcd ydvbuc wdvm quo_a cvbu ysdvd wdvm lqb nd_ rhdc nahkhhc lqb rpdh wh_m h`w vcac dbjo cc ,qhe qk
hqxh
bvsh _kd wjeh _kx - qhe qk
hqxh h`w nahkhhc ydkdqs ahbogk_co_ ,whgpqwqv nds bpfd cbmxc cofm ldu nqmdvqao_ ,kvdue nh`dw
khshde_ ldh dyd_` c` nqm g_c - bdq .qhe qk
hqxh h`w vhbu wqb nds wqbohv k_e
m e_ ,qhe qk
hqxh h`w vcwc nds dxbv
hb g_ gwqghhw`w_s nd_ gwqpqwaw_s .bhc ,x_c bvdm kq rhdw_ nd_ thddxhd_
nwqgjhhkwqb nd_ nskqc p_dd bpfc ydkdqs nw_ddqa ghho_` xhws wqgqsx nw_h .dydvkypc wf_k ihd_ ngk_co_ p_b
qwqhhg qwqhhe nd_ ihkwqbohv qxhbh_ ldvm _kmm pk_ nw_ddqa gohdwvqa
qk
hqxh h`w nahkhhc nds cbd`q hb .nwqgkq xhws wqghqsx nw_h p_b eh_ bp` wqghhdd nqoqe ydqdxh wqwhgpqwqv dove-doydfd doydf
nds iqkvhohh_ q
`dxf hb iwdb nw_ddqa ghho_` nw_ddqa ixmo
!n_ wqghhdd ghha lh_mucd lh`qw hb w_s bdbhqc hs kq ,kvdue rpdh wh_m h`w vcac ykxkx bphhm - xdbvd vhbu wqb
xbdvc ykxkxc ho`wd hwdmb_ kj y_hwvd
w vcac g_c bo_o_j_o w_h nuq`he nds bpfcd cvbuc wdvm nd_ whgpqwqv

w lh`dxfc lhf_ qgo_mwqb hb .whgpqwqv hb .whgpqwqv yh` gwhsqa kvdue rpdh wh_m eh_ ,qhe qk
hqxh h`w vcwc whgpqwqv
;;_ghkx ,rpdch wh_m
w nd_ k_dmx cxm ixmo wqghhdd nqoqe ydqdxh wqwhgpqwqv n_b .cswy yox whh_
a lhmdwm heoak vqdd_
15 iwqk w_s n_b n`_c ,qk
hqxh h`w hbjo lwdy n`_c nbh_ p_dd lqb iwdb ,nw_ddqa nhhe nds nw_ddqa gwhsqa wqghhdd pqk_ eh_
hw`b nwhsphd_ nqmdoqawqbhdd vhwdu w_h nbqh nd_ ,vhbuc ydkdqs yjxmc w_s nqddqa p_dd ,kvdue qk
mcw`_ h`w vcwc nde nahkhhc
qk
hqxh h`w vcwc _xhbv _`pc y_ddu rpdh wh_m
w vcac wq gaqks fwq dh`_ nds doduwd djwb nqddqa ihxmm g_c
hb nhhe ihxmm ndgqa hhop_bods n`_c hhe .qhe kq lhmwdyc ydmx hb na_wg rhdw_ - kvdue n
w_s ga_eqa g_c wqjkqdd ,xdbvc
bpfc ydbm qgpmhw_dd hb ghm ,ydkdqs nd_ - whqc h`xdy hb n`_c hde_ .yohhdumc ndhu ghm nhhe ihxmm gqdd
m ao_k hdd
:ydvkypc
nqmdvqawq`hw_ hhe nh_ gahk
p p_dd lhmfwcd nh_ g_cqa nw_aod_ to_a nds nbh_ wqghhdd ih_ kqdd ,bpfcd cvbuc hxqm qohhm
.
xv`md xwdb kjk yd`dg ydqsxc nhhe qhsxm
.qhe nbhhe nahkhhc lqb yxdwhm .cjxmc qwqghhdd wh_ whgpqwqv qk
mcw`_ h`w vhbu wqb g_c wqbhhk
,nqoqjhhuduo_ ahbwqddvwqm bohu_ pq eh_ ,lqec ydox` xy yox ,ndhp xbdfk dg

·¸¸Å Áȸ²¸¯
¯"ÃÈÉ ¶»È
   5   6   7   8   9   10   11   12