Page 13 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 13
³² ˵·¹ — ¿»Ê³µ ,þ
च,¶ च ¼²··º»À
.a kx - . vc h w_c ,cmkx w ` _hwdk vfuh doh`w -
òãðò ñòøãà íéìáà ä"ò ú/øèôðä íù
. ± ¡° £ ¦šŸ¨³ Ÿ£ ¡ š
' ² : .a ovy - .xwhc h`u w ` (g xq`c bhmky) _op_wvm lhhf w u cc -
'  §Ÿ£ 3854 Laurel Av š ² ²¬®šž²ž¬³ ' ¨
¤ . › ' ¨ , ´ £ Ÿ : Ÿ¡š ñ÷à ì ( ¾µ·» ) àãåé ìàéúå÷é 'ø
§£²› ' ® . ±¡°£ ­«Ÿ£ ' ² , ¦šŸ£ ' ² , ¦š± ¡£ ' ² : Ÿ£ª›
Seagate £›° ² " ›
.x y - .hvpohebdwa wedq lhhf w u cc -
. šªž¥ ' ¨ , «£Ÿ²± ' ¨ : Ÿ£´Ÿª›
' ž §Ÿ£
3453 Bedford Av . ­«Ÿ£ ' ›ž , ¦Ÿš³ ' ² , šŸ£ ' ² : Ÿ£ª› च,· च ´²ºËÊIJµ
§£²› ' ® Flatbush . ££š¨ ' ¨ : Ÿ´›
âøòáðòæàø íééç 'ø
,qxdch bpf p fm ,nhkvdw`-gpdf b `_ ,bk_ddohwa qxdh w u cc -
±¡°£ ² " ›
: Ÿ¨š .g jxy - .w_ddaod_ b `_ rpdh lcw`_ w u cc`

: Ÿ´³š

± " ³²¬ . ¬³Ÿ£ §¡ª¨ ' ² , §ž²›š ' ² , Ÿ ž³¨ ' ² : Ÿ£¡š
1739 47th St
§£²› ' ® Boro Park . £ŸŸ¬¦ ' ¨ , ³šªš¦®š® ' ¨ , ²¬££²› ' ¨ , ³š£¨²¬£ ' ¨ : Ÿ£´Ÿ¡š ( ¦¥£¨ ) ¦š£¡£ ž¨¦³ ² " › च,¸ च ´²º»»ÊÆ
øòðæàø ìàéúå÷é 'ø
, §ž²›š ¦£ž , ›š  ' ›ž , £›° ' ›ž , §¡ª¨ ž³¨ ' ² , š®£¦ ' ² : Ÿ£ª›
. ¦¥£¨ ¦š£¡£ ž¨¦³ ¦£ž ncj nmfo w u cc` ,_o`db b `_ ,gw_s_s_w ncj cfmx w u cc -

.f qy - .nhk`dk b `_ ,thxshk
. §£«£ª £¥²¨ ' ² : ž¦¬›

, §££¡ ©Ÿ¬¨³ ' ² , ­«Ÿ£ ›±¬£ ¦Ÿš³ ' ² , ¦š²³£ ±¡°£ ' ² :' £ª›
± " ³²¬ 80 Lee Av #4 Fl .b kvy - .iwbk cbu p m` ,fwe w ` lfom w u cc -
² , §¡ª¨ Ÿ §ž²›š ' ²
§£²› ' ® . ¦š£ª ' ² , ž¨¦³ ¦š£²š ' ² ,' £¦š '
éøñàî 'éç äðç 'î
Williamsburg , ©š¨¢¦š ' ¨ , ¦£œ  ' ¨ , ž¢š² ' ¨ , ©²¬¢³ ' ¨ , ªš¨££ ' ¨ :' £´Ÿª› ¦Ÿš³ ² " ›
¨ ¨ , £²«š¨ ' ¨ lhhf lcw`_ w u cc nydf ,`dxg_ke v b`_ ,wq` wjxh w u cc -
. £¡² ¨ ' , ¦š£¦Ÿš '
._ qvy - .`dxg_kem
5pmʭʩʸʡʣ 'ʴ 'ʤ ʭʥʩ ʣʲ
2050 57 St .lxd`c yadwq p m` gpdf v b`_ ,lwmq w ` ,bk_ddohwa cxm w u cc -
Boro Park
' › §Ÿ£
-------------------------- . ³¢£ŸŸš²¬££¨ ' ¨ : ž´› .w qy -
©ª¡´šŸ ' ®
ïéáåø 'éç 'î
ʭʩʸʡʣ 'ʴ ʷ"ʹʸʲ
Sunny Lanes Cottages च,¹ च É"³Ë
83 Tamarack Rd
.f jvy - .hp_hm nwc_ w ` xh`dg _vkqmx w u cc -
Greenfield Park
ÄƲʻ»² Á»² ¿»»¹ »Ì³ »Â·É»Ì »Â»ÂÄ Ä¾² Ê²Æ .f wy - .(ihkvhka) wqx_o_o k_jhm w u cc -
718-640-1470 " ·Â»Ì·³²" ºÆ·Ê - lfom w_` p fm `dk_v v b`_ ,hb_w` lcw`_ w ` lfom w u cc -
.u fwy
307 ˻ʲ´Â·² – 302/305 Ë»¾´ÂÄ – 301/303/304 .ºÃÉÄ Ë»µ»²
³² ˵·¹ - Á¹̲· ,þ
(TU^WNLMY ƒ /ZQ a Ï ¸ ǯ a f ²¿¯»±¿Á a ¯²¯¿¯Æ a Æǯ¸ ´¸¿ a ÆËû ¯ ÃÈÉ ¼¸Ç°² Æ ÈÇÁ ²ËÀ° च,º च ´²ºÂ·¸
Dee Voch #580 .b kvy - .(v cgxq` bhmky) pqvwds bdb w u cc -
†––€–~’
- .nhk`dkm cedfc ,thddwdc weqhk_ lcw`_ w ` hdkc vfuh `vqh w u cc -
~€‡ƒ~ .c qvy
च,» च ´²ºÂ²À
.f hx ` - .c q doh`_ `vqh n` wjxxh -
‰ƒ˜ †‡Œ ˆ‡‡– .f pw - ._bdh ndb n` k_o`w`_ vfuh ndb wxc -
‡•ƒƒ—†Ž~Š ‹‡…~ Š‡ †Š~ ƒ~ €Žƒ‡ –~’
†€‡‡Š€‡‡
€Žƒ–‡Š~• ypoj kq` k_vefh w u cc` xqqbm rpdh yhw_x kq` rpdh w u cc -
ˆƒ
–Ž‡• ‡ †Š~‚ ƒ”
‚—˜ ŒƒŽ–~’
ò Āð ~
˜±¡›¯ ˜¤¤¡¿ ‚  –Ž„~– Š~‡˜ƒ•‡ – … ‚–‚ ‰— ‡‡Œ ‘‡ƒ~ ––† ~ ƒ–• †Ž~Ž ~ ƒ’ †ƒŠ–~’ Š‡’€ Ž‡‡Œ ~˜Œ…Ž ‚— ‹ƒ” ‚— ”‡„  ‰~Ž ‚Œ•Ž ~ †–‡Ž~Š’ ~‚ ‡~ ’ƒ–€ ~ ƒƒ †Ž~–†Ž‡~ —†‡‡ ‡ €• ‡”•~ •Ž~— ‹‡–’ ‚‰‡~ ˜Š‡€Œ –‡‡† Š~ –~’ Š‰‡ €Ž‡–Š~• Ž‡‡— ˆ‡Š–‚ †–’ –†Š –‡‡~ „~Š ƒ” ~ ‚—˜ ƒ‰Š –Ž‡• Ž•~ƒƒ– ƒ~ –†‡ƒƒ—€ ~ †‡Œ †~’ †‡‡•€‡~ƒ– – – – ŽŽ‡‡Ž‡•••Ž‡‡Ž‡
~ ’—˜ ‹‡– ’ 
ò Āð
~ ’—˜ ‹‡– ’ 
–
#124 †’‡–— ‡~ ˆ~ƒƒ ‡
–
– –
– – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – –
 –   –~~~’’’’~~’~’––––   – –––    –– –––– –– – – ––––– ––  –––––––~~~~’~~’~~~~’’~~~’’’’’~’~’’’~~~’’~’~’~’~’~’~’– – – –– ––– –––~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’––––––––––––––––––––––––––––~~~~’’’’’’’~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– – – –                                                                                                                                                          
™™˜™ §¡˜ "!ןבעלוצרעביא ז זארמףואא ר מ ף ואף €‡–‡Ž ~ ‘‡ƒ~ Œ Ž–Š –‡Œ~Š †”‡„ ~ƒƒ–~’ Š•Ž : Š‡ ƒ~ †’‡–— “‡ƒƒ—‡ƒ~ ¾´Ã Á±¯» ¾´Ã Á±¯» ¾´Ã Á±¯» ¾´Ã Á±¯»¸¸° Á»Á¸ÅÁÃÀ´Ã Á±´Ã Á±¯» ° ±¯ ° Á»Á ÅÁð Á»Á ÅÁÃÀ»Á ÅÁÃÀ° Á»Á ÅÁÃÀ°Ã Á±¯» ° Á»Á ÅÁÃà ÁÁ± ¾´Ã Á±¯» ÅÁà 4 च ²"» च ´²ºÃ»µ

ןראוועג רזגנ זיא רימ ףיוא"ועגרזגנזגןראווועג רררזגנזגזגןראווןן "!ןבעלוצרעביא
קראי וינ ,שובטעלפ ןיא 'ריבג – רדא דסומ' ד"מהיב בר
א"טילש קינבעזאל םנורג יבר שישיה צ"הגה
ןראי המחלמ יד ןופ ףיול ןיא רעבירא זיא רע
סאוו "הכיא תליגמ" עכילנעזרעפ ןייז טרעדליש
216
~ ’—˜ ‹‡– ’  †‡‡„ ~ ’—˜ ‹‡– ’  .g jwy - .wh_m w ` xghw_sm kkc w u cc -
#124 †’‡–— ‡~ ˆ~ƒƒ ‡
– … ‚–‚ ‰— ‡‡Œ ‘‡ƒ~ ––† ~ च ´"» च ´²ºËÊIJµ
‚  –Ž„~– Š~‡˜ƒ•‡
•Ž~— ‹‡–’ Š‡’€ Ž‡‡Œ ~˜Œ…Ž ‚—
‚‰‡~ ˜Š‡€Œ ‹ƒ” ‚— ”‡„  ‰~Ž
ƒ–• †Ž~Ž ~ ƒ’ †ƒŠ–~’ .a ux - .ydvdmq ckam p m` ,cmkx w ` _whsx qgo nyo w u cc -
’ƒ–€ ~ ƒƒ †Ž~–†Ž‡~
‚Œ•Ž ~ †–‡Ž~Š’ ~‚ ‡~
—†‡‡ ‡ €• ‡”•~
- .yd`_ nam p fm ,awd`pkvhom lcw`_ w ` ,gqo` hjbwm w u cc -
.g svy

.m xby - ._s_s b `_ ,bk_ddohwa hvefh `vqh w u cc` rpdh w u cc -
Ž–Š –‡Œ~Š च µ"» च ´²º»»ÊÆ
†”‡„ ~ƒƒ–~’
€‡–‡Ž ~ ‘‡ƒ~ Œ
Š•Ž .g v - .x _wc n` _bdh w ` cmkx w u cc -
ןראוועג רזגנ זיא רימ ףיוא"ועג רזזגגנןןןןראוו ז א ר מ ף וא
hws i_ p m` ,_vphk v b`_ ,kqcd_m nwc_ w u cc` xwhc h`u w u cc -
: Š‡ ƒ~ †’‡–— "!ןבעלוצרעביא
"!ןבעלוצרעביא
“‡ƒƒ—‡ƒ~
.b kwy - .c_d`y
א"טילש קינבעזאל םנורג יבר שישיה צ"הגה
קראי וינ ,שובטעלפ ןיא 'ריבג – רדא דסומ' ד"מהיב בר
סאוו "הכיא תליגמ" עכילנעזרעפ ןייז טרעדליש
ןראי המחלמ יד ןופ ףיול ןיא רעבירא זיא רע
च ·"º च É"³Ë
ò Āð
– – – – – – – – – –                                                                                                                                         Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž‡•
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                                                                                       Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
                                                                                                               Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž‡•
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –        Ž‡•
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                                                                              
– – – – –
Ž‡‡— ˆ‡Š–‚ †–’ – – – – – – – – – – – – Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž‡• weqhk_ w u cc nyf ,eo_um lhhf hw`bc u cc` nyo wh_m w u cc -
Š‰‡ €Ž‡–Š~•
–‡‡† Š~ –~’
ƒ‰Š –Ž‡•
„~Š ƒ” ~ ‚—˜
– – – – – – –~’

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~’
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~’
                                – – – – – – – – – – – – – – –~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –~’
                                                                                                                                                         – – – – – – – – – – – – – – – – –           
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~’
                                                                                        – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ž•~ƒƒ– ƒ~
                                                                                                                                                                                                                                             
†‡‡•€‡~ƒ– –†Š –‡‡~ –†‡ƒƒ—€ ~ †‡Œ †~’                                                    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ˆ–ƒ †–Ž~’€
ˆƒ €Žƒ–‡Š~• –Š‡”’
.d gwy - .`dvhxebm
~ ‚—˜ ŒƒŽ–~’ –Ž‡• ‡ †Š~‚ ƒ” .a kwy - .nhkw_vm nwc_ w u cc` ,nhk_gpm (hoxc) wx_ w u cc -
.f qwy - .thkw_am idw` w u cc` ,vhobdwm h`u w u cc -
Á Á± Á
à Á±¯» ° Á»Á¸ÅÁÃÀ
Á±¯» ° Á»Á¸ÅÁÃÀ
Á±¯» °ÁÁ »Á¸ÅÁÃÀ
¾´Ã Á ´Ã Á± ´Ã ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾´Ã Á±¯» ¯» ±¯»¸¸° ° Á»Á ÅÁÃÀ »Á ÅÁÃ
¾´Ã Á±¯»
¾´Ã Á±¯»¸¸° Á»Á¸ÅÁÃ
¾´Ã Á±¯»¸¸° Á»Á¸ÅÁÃÀ Ã
à ´Ã à Á±¯» ° Á»Á¸ÅÁÃÀ
¾´Ã Á±¯»¸ ° Á»Á¸ÅÁÃ
! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
¯"ÃÈÉ ¼¸Ç°²
   8   9   10   11   12   13   14