Page 9 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 9
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ`kf` wx` kc rhd_ cwefc bdmhk` nqddqa ,gdxs wdqhx pk_ nhgha pm nh_ ihxmm eh_ m
ghm ahboqmdvmhhc_ ,e u nd_ c u lhomhp wqjhkwqc _ i_o gmdv p_dd ,_ ghkx phdwv ĐĥđďģĐ Đčĕĥĕ ĕď ěĕČ ġĕģĐ ěĚĒ
k ap lhhf w a cwc x ham lqb ydx_w`
.lhbdmhk hb ghm nhhe du ihxmm ydfj qxhws
h_ m dgm s a_gxwqo_b nqguqk lqb .x hamn jwdb_hoyv csp`wdqhx
hdd phwgo_v hb du nqw_sqaphdw_ wqbhdd nqm lhwdf` hb hdd ncqe du bdc cefm _ eh_ p ĒđĞđ ĦČĥ ĤĦĕč ĖĕĥĚĚ
wqahgsdk qphdwa _ gkqgxqadu nqddqa eh_ p vqdd_ n`qa nd_ ,lhbdmhk hb n wef nd_ nqddqw_c
wq`h_ nqahduqaohhw_ wqbhdd g_c m nd_ b mch` cmkxc qm_vkds hb du nqmdvduo_ nghhu qhhws
.b wdh bdmhk` ydsduw ydqx ros .c eq` _yjpm wqb nds wma nd_ g_c c`hxhc bphhm wqb hdd ,lhwvhq`x :Đčĕĥĕ Č ěđĠ ĥđďĕē Č
nqphdwa ldu g_ nhdx ihe nqm ghhwa guqh _______________ hb ghm hhp ,xdab nqkqhuqsp _ rhdwqb gahhkqa
.c eq` qduvm quo_a hb rhd_ wqcw_s ČĦĦĞĚĥ ĕģđĝČĘ wq xc_g q mdw_dd qgphdd_` qahgw_oqahh_ ęĕĕēĐ ĤđČ Ħčĕĥĕ ěđĠ ĔĕĕģĕĔĤČĜĞĎĕĕČ ĕď
ndsyd_humqahgohhcrhd__ksowdqhx ,nqoqdd_b p_b nqs_js_ gxho p_b ,nqoqdd_b ďēđĕĚč ĤĞčČ ěĞĔėĕĒĜĕĐ ĞĘČ ěĕČ ĝĕđĤČ ĔĤČĔĥ
:ěėĕĤĔĥ ĞėĕĘĔĞ ěĤĞđđ ĔĎĜĞĤčĞĎĝĕđĤČ ğĤČď
rhd_ nqoqdd_b lhh` nhhgx p_b wqghhdd nd_
nd_ac`wc_ksoqbhn jwdbeqvnhhebhmqm ČĦėĘĐď ČčĕĘČ e_ ,lkdq ndb_ eh` lkdq ndb_ nds tg_ks nhh_ _______________
._ ghkx ydhkawm nmke lhws_ ğĕđČ ęĕĜčĤĐ ĕĘđďĎ ĕĕč ĤĞĐĤČĠ ĤĞĔĜČĘĠĞĎ ydhf _ ghm nhhadu nqoqv k_e nqoqdd_b p_b
gwqcqa nqm g_c k_mgj_o i_o wqgqsx ęĕĘė ĕČĥđĜđ Ğ"đĥ ĕ"čĤđĔ ,čĘēč Ĥĥč 'ĘĐ ġĜČĎ gpqa nd_ lhy` hkq` dkhs_ nd_ ,nqw` _ nd_ ydxbfyc
_kso qbh n jwdb ,`kfd wx` kc` _kso wdqhx _ čĘēč Ĥĥč 'ĘĐ ġĜČĎ ğĕđČ ĦđĤĒē ĞĎĕĔĤČĝĕđĤĎ nwqdd lhwdf` hb ghm k_mdu nqoqdd_b p_dd eh_ c`hxh hb `k_cwqoh_ ydxbfyc hb
,_ ghkx ydhkawm nmke lhws_ nd_ac `wc .ĎĜđČđđĥ ěĕČ ěĕĕĤČ nds yd`ckyc nd_ l_wgx n ghm gsqkxqaghm hbhpf qk_ w_s bhhws qahbk_ddqa _ luq`
p_dd ,_ ghkx hd`hxeb b `_ a cwc nds lqbhh_ ĕđđ "ĐČĤđĐ ĕďĚđĘ ĦĤđčē" ĦĤĎĝĚ ĞĤĞďĜĕĒČč .nqoqdd_b qmqw_dd p_b nh_ wq`_ ,lchyd`xdm ydmdvm kj` xc_g
hb gaoqw`qaphdw_ ghhu qwqaoqk _ g_c ěĎĕďĜĞ đĢ ĘĐĕĢ ěĔĕĚ ĔĕĕĢ ĞĕĕĤĠ ĕď ěĕČ ĔĜĤĞĘ'Ě hb e_ wqbod_dd nhhv gxho eh_ pq e_ hde_ qwqbode_` _ phddqa pq ga_wg _sda kgqgx
hb bhmqm eh_ m hde_hdd wq yd_hum qahgohhc .Č"ēď"Ĥđĕ ġĜČĎ Đ"ĒĞč eh_ nqm d_dd du nqmdvqao_ eh_ c`hxh lqbj_o ,wqbode_` `xdy nbqh w_s gjhddqa
.`kfd wx` hohb` eqv _______________ ,nqhk` nh_ nahhgx lhwdf` hb e_ nd_ ,nqmdvqao_ nds ywydjc ykda hb eh_ ckdba c`hxh hb p_dd
hb nh_ gkqgxqadu eh_ duwqb rpdo` ldu ihe nqm ghhwa ghhu q`kqe hb nh_ ,cbd`qc iwb` ghha pqk_ p_b e_ lkdj kqd nd_ du gqa nd_ ,kgqgx l oh_ idohfc yjwqm hb
hbmdk ywd`f ywapm qwqbohe_` _ c`hxh b `_wlx_w`dlho`wchkdbahh`wqcw_s gao_kw_s g_c vc c`hxhc bphhm wqb hddhde_ .wqsp_mg_ nquo_a ldu
codh w a cwc x ham lqods ydx_w` c_wdc to_a rhd_ ,_ ghkx hd`hxeb b `_d _whddvp .lhbhmky qohhe nds nghhddu lqoh_ rhg nhdx ahboqgk_c
nghm ghhu qhhws hb nh_ gowqk m hdd ,_ ghkx ,lhkj h_xdod ,q dx ,h `d wdg ,`kf` wx` kc * * * ydwhs hb n_ c ` ihe gcqe thvc nme nds gskqc
hdd ,` f b wdh to_a c eq` nahboq du kchu hhddu qguqk nh_ gowqkqajqwdb g_c m p_dd ydxawyc nd_ ghhvoq`hdcwqb phdwa ghm qho_dd_w_c phdwa nd_ ghh`w_ qwqddx hb nds
kc rhd_ wqcw_s ldu nkqgx du ihe ghhwa m .lhome ldu ,c`hxhc hwdf` hb guqh ihe nghhwa gahhkqaohhw_ g_c c`hxhc ykcoc hb p_dd
ydqduvm qk_ nqahboq du n_ks nghm ,cfhkm nhdx eh_ nme wqgohdd lqods ldhp ldu hkdba hh` wc_h lods lhbdmhk hb rhd_ wqcw_s ahboqkqgxwqc_ ,qmxm hywy lhmbd ydfj
.` f b wdh nds nd_ac iwdb wqcw_s phdwa _ nqmdvqaw_s nuo_a lqb ixm nhhe qahhm ihe nj_o ,lho`wc hb ghm c`hxh hb nds qhwqsmh_ qjhkwqc lqb
- nhgha yjpm ldhp wqahgw_phdwa _ f mq` ,_ ghkx xc_g yhwv t mdb kdbac nme nds lhxbf qguqk hb nh_ nd_ ,wqgohdd cwdy` lhmkxdm lhwdf` hb ydwhs q`dxf
go_ksqa eh_ `kf` wx` kc to_a rhd_ ldhpd gwqcw_s g_c p_dd ,k_wxh` nm_o yh` hwsp .thvc .ydbhpf`d
.nme rdp ldu kdk_ f w rhd_ c eq`
cwdy huh`wm qoq`hkvqa
_______________ yxws v xq nme wqgohdd lqoqao_aw_s fhkum ihkoqddqawqphd_ c ` lhwdf` hb qoq`hkvqaphd_ hb phdw_ nqw_gx bfdhm`
.nme l ods lhbdmhk hb rhd_ lhwdf` hb
duw_hrdpeh`c h_gw_ddwqnqmnd_ ,cwdy`
ĥďđģ ĕĦđĦĞđ Ħčĥ hb hdd bdc cefm _ nqddqa wqgpvq eh_ ydbkdy nd_ ,ydspdy ghm nhgha yjpm to_a nahboq wqhhwgqa wqb ndx_wd x_w` ,cwdy huh`wm
ĐčĕĥĕĐ ĕėėđĦč hdd hws hde_ nqo_gxqashd_ nhdx nqoqe lhwdf` nh_ xdab qvw_gx _ gahhkqa gwqdd wqbode_` k_hfh ndqmx w a cwc ,cem n` cem kcom
'ģĐ đĜĕĦčĥĕč ĦđĞĤđČĚđ ęĕĦčĥ ĞĎĕĔėĞĘ ĕď wx` kc` c u nmhp n wef du pa_gw_s 2:30 wqgod_ p_dd c_wdc hb nds bdmhk rhd_ c`hxh k_vefh c_wm b `_ a cwc n` _ ghkx cg_w
awd`pkw_v mc`dxyvmqkq`cbjo ,_ ghkx
n wqcw_slhwdf`hbc h_ihenkqddywapmhb
ěčĞĘ ěĠĕđČ ĔĢĕĤģĞĎĜĕĕČ ěčĕĕĘč ģĠĝ ĕĘč ěĘĞđđ _ ghkx h`w wqb eh_ nqghmoh_ hdd ,`kfd p_b_ fb wdh``kf`wx` kcto_arhd_ `hhk_bdhcxm wa cwcndslqbhh_nd_ ,k ue
_______________ hb hdd ahbovdvohhw_ fdw ywdv _ nsqx nqmdvqa .w_h nhhw_ gahhk p_dd ,nhmwqpq`m k e n_mwq`qhk
hb hdd c`hxhc hjjdy` lhy`x qahgjqk hb pa_gw_s qhws hb nh_ nqddqw_c lhwdf` _______________ dkbad ,c`hxhc yfkuck ydfdj qjhkbhmwq`h_
.ydqx
nfkxm coco nqoqe nd_ chje hb n`_c lhwdf` u cac nqdd wqgohdd lqb ixm ihd_ hde_ ĐĞĚďč ęĕĞĤđĒĐ ihe gk_u qho_dd_w_c hb ,hws dxqd dfhkucd
phdwa_vsphk`gmqow_s ,y`xto_aikmc nqddqa eh_ _ ghkx xw_xeboqp v b`_ hb nds nphwa qohhx hb ahboqwqc ,phd_ c `
.c`hxhc yacoc hb nh_ vkf wq g_c ,cfmx cfsxm _ rhd_ gp_adu đĤđĢģĕ ĐĜĤč .cxdbvc c`hxh
hjjdy` nqgj_wqas_ nwqdd lhy`x hb hb nds gohdgxqa nd_ ,lhwdf` hb gwqcw_s ĖĕĒ ĐčĕĥĕĐ ĕďĕĚĘĦ ĕĕč ĔĥĤĞĐ ĦđĥĎĤĦĐ ĝĕđĤĎ hb go_c qgjqw hb du ghhgx dmq dy_d
nh`w nqm_edu nqoqdd_b lhwdf` hb hdd ,c`hxhc .w cqhk` gwqsgoqqa n`_c hhe p_dd ydwhc` ěĕĔĕĎ 'ĝĚ ġĜČĎ ğĕđČ ĤĞĐĤČĠ ęđĢ ĎĕďĜĞĔĕĕĤĎ ,_ ghkx nqdd_k ikmhk_ w a cwc cwdy huh`wm
hje hb n`_c nd_ ,y`x nquo_a lqb ixm wqghhdd nqm eh_ nme wqmmde lqb ixm - ĔđĥĠ - ěđĕĞ Ĥďĝč ĤĐČĕ ĕĕĐ ĔĜĤĞĘ'ĚĝČđđ v cwc nds lhbhmky qoqsdwqaphd_ hb nds
kvfb _ybdqp hb nh`w nghm npq du i_owqb nds lhomhp qahw`h_ hb c`hxh hb nh_ ihxmm .ĦđČĕģčđ qhsxmpk_ihd_gohbp_dd ,q he xc_gm
qwqhhe wq`h_ wqgqsx n`qa hhe hdd ,nhfhsy to_a nahboq du kchu ldu nqmdvduo_ _ f b wdh hde_ nd_ ,ydbhpfd cbd`qd cwdy hjwb` hofdw
g wef q`kqe hb ,lhy` hkq` hb w_s wquqks .nme rdp eh` `kf` wx` kc ĤĞĐĤČĠ ęđĢ ěĘĞĔĥ ĖĕĒ ěĘĞđđ ĐčĕĥĕĐ ĕĤđēč wqghhdd hdd qgkqgxqaohh_ qahw`h_ hb wqghhdd
lhwdf` hb hdd _y`xb _wsu` wq`h_ wqbhdd ihe hbe_eh_ywapmlqbnh_ckqmqphdwa_ .ěĕĔĕĎ ĦėĝĚ ġĜČĎ ğĕđČ .dkab kq xh_ gojqwqaphd_
.nfkxc hy`dxm nhhe du chhje hb n`_c ydjkc hb e_ gv_s lqb nds nphoqa lhwdf` _______________
hb wqgqsx nd_ a p qahgjhk hb ihd_ hde_ vbu cwdm n `dxf n jwdb gowqkqa nwqdd yjpmc ymkxc pa_gw_s wvd`c ymjxc
h`w wqb hdd ,ik nyhd ywhm_d ydhxqm hwdshp wqxhs codh w a cwc c c , vc dohyhwv` pm to_a nhhe lhhpm c eq` ihe ghhwa m , ck cmdwy dmhwy ljhydphwq yhx_w
hb hdd lhvhbu hwdshp qhmxm eh_ _ ghkx nhhe ghm go_v_` eh_ qjqkqdd ,_ ghkx wbp` gowqkqa wc_h hhc g_c m p_dd nhgha qvw_gx gahhkqaohhw_ gwqdd pa_gw_s n shd_
.lhmx y_whd cwdy lhhosf _km nsqx lhwdf` wbpjnwqddqjkqddydk_xndsydqhbhqghhw` ihe nkqdd lhwdf` hb hdd ,yd_hv`d ,gdxs ,ndhq p_b g_c c`hxhc bphhm wqb hdd nd_ ,ydfj
eh_ ,xhg y`x lqoh_ gvods qwqgpvq _ .gaqwsqao_ to_a rhd_ wqcw_s qjhkgohwa _ rhd_ nkqgx hdd go_mqa ahboqgx g_c nd_ ,gwhsqaohh_
h`w wqb e_ chje hb n`_c lhwdf` hb nqdd gj_o lhh` w_s gmdv cqb cwdh bdmhk wqb qk_ rhd_ gowqkqa g_c m p_dd nhgha yjpm lbdv bdmhk nds nhoq wqb eh_ pq phdwa
lhohoqd ydwdy na_e ghm b`jm hhe eh_ _ ghkx wpdm wdqhx _ lbdv gqa x ham wqb hdd ,wbp ,wbp pa_gw_s nghm nq`hdcqao_ ,c`hxhc hwbp ldu cojc hb nds ghhvphdwa hb nd_ ,ckhsyc
rhdw_ lhwdf` hb ihe ns_j n`dmj ,qd`xc s kq nqm eh_ i_owqb yd``kc y`df v csp nh_ ydx_w` , pdy h xw ma yd_hv` bdmhk wbp nds . vc cwdy hb ghm nqoqdd_b
.vhbu xso ydhfck hje hb gwqdd p_dd , _ vkf b wdh` bdmhk lqb ihxmm nqdd_k ikmhk_ w a cwc qhsxmd x ham wqb _e_ gxho pa_gw_s eh_ nghhu qahgohhc
w`b w`bd y`x yxdbv lhodwf_d lhodx_w ghm gowqkqas_w_ n shd_ gkqgxqa ihd_ eh_ p_dd ,_ ghkx ,k_m_ hdd yd`hxhc lkdq` kvhgw_ qw_`_ao_a
,gvodsqjhdc wqb i_b eh_ xc_g nh_ y`x .b dgg` w_s ihd_ gowqk nd_ ,lhwdf` hb ghm nqoqdd_b n q ddxdbhfwqxshc_pqeh__khmm
naqdd hb nh_ nhhaj_o ahboqkqdd bmf hwdf` hb lhbdmhk hb rhd_ cwef ldu ihe ahboqghhwa hb n`qaduohhw_ ,ydbhpf hwsp` hwsdu nbqh nh_ wvhq wqphdwa _ eh_ pa_gw_s nhhgxshd_
q he xc_gm v cwc nwm c`hxhc bphhm p_dd nj_dd qwqguqk hb nh_ nqm eh_ ,wc_h lqods .wqghhdd rhd_ hhe ghhka_` p_dd cksyc ydbdph nvdvduohhw_ hofdw adoqy _ eh_ pq ,c`hxh hb
ihe n`_c ,gao_kw_s nd_ gkqgxqavqdd_ g_c , poqxgoqw_k hb rhd_ k_m hhddu nw_sqaphdw_ h ddwbpa_ghmw_swqbq`kqehbnd_ ,n cqx pa_gw_s hb nh_ c`hxhc kjhc lqoh_
rhd_ w`b w`bd cwd`f _ nd_ nqmhoqam_u cqx 5 gqddqw_cqaohhw_ n`_c lhwdf` hb hdd y sa ndhq wdqhx nhgha pm wqghhdd gowqk m q`dxf hb ghm kds eh_ xwbmc yh` wqbhdd
rhpdm wqb_ y`x` kdf hw`b nbqw du gxho .b wdh bdmhk` ydsduw hb ydx_w` ,lhodwf_d lhodx_w lhxwsm ghm nqdd , nqoqdd_b ldu ihe nghhwa p_dd bmf hwdf`
ahohhddqoh_ w_o ,y`x nbqw du gxho kkj` ikdcd nqoqe fwv s a_gxwqo_b lqoqao_aw_s rpdh h`w a cwc lhwdqhx hbham qoqshwqaphd_ _ cqx _ nqm gqddqw_c cdvm` cwcg i_o
lhbhmky hh` go_v_` hdd , vc lhwsp nh_ iw` yhwv nhhv nw_sqaphdw_ c`hxhc hbhmky hb b `_ u cac n` ,_ ghkx wqsw_bpod_ cxm ihe nqm ghhwa i_owqb nd_ ydspdy ma` `k_c
q e nh`w lqb eh_ p vw_gx hdd lhbhpfd q `dxf hb ydx_w` ,awq`qah_dwhbrhd_cxm xd`hhk _bdh hkyso w a cwc nd_ ,cmjf yhx_w _ ghm ydbhpf hwsp` bdmhk ghm nqoqdd_b ldu
gqmj g_c wq hdd ,nhoq lqb dxso` nqao_aqa _ ghm ngqwgqashd_ g_c pq hdd ,cwdy huh`wm wqhhes_w_n`qap_dd_ ghkxnhhgxkqmwqm .i_v nqxhbhpf
cwdy hb hh` pgj_o du a_ghhws i_dd qbqh codh w a cwc x ham wqb cfhys yxwb wpdm wdqhx _ ghm rdwhu` ,lhwdqhx qahoheshg cksyc ybd`q -hdkc b`qd
.nhoq lqb nds gbqwqa i_owqb n`_c lhwdf` hb nd_ ,_ ghkx .w_sq` nqoqdd_b ldu du xwqbo_ ihe ghha i_owqb
(53 ãääá îäàÛ ÝëàñíáóÛï) qahhm ihe ,ydsduw cqx rohs _ gqddqw_cqas_ hdd wbp a_ghmj_o hb wqghhdd hde_ nd_ wvhq _ p_b i_b eh_ xc_g nh_ p_dd
! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
¯"ÃÈÉ ¼¸Ç°²
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14