Page 11 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 11
eh_ ,y`x rhd_ bmqws wqb nh_ vqdd_ gw_s m {i|g six umi|d }mgmde ~i|th ~{pgh mtmgi |gu |xu
p_dd lhohb wqgwqbodc l_u gmqo p_dd ,cjkc
nqdd wqb_ ,wqehhc qxhbh_ nh_ kqdgv_ eh_
v bcw`fmkq`n jwdbgq`w_qaphd_nw_ddqa ÁµÂ»È º½»¾ »»³ ÄÀ²À ÄË»µ»² ĵĻ Ê²Æ ¿»Â»ÂÄ Á·² ¿»´¶ÂÀ ,Ì·½¾¶ Á»² º»»Éʲ¾É ÄË»¾Êĺû·²
eh_ gws wqgpoqkv qbqh nqdd ,`ghc
lchohq c_wmk nqddqa eh_ nd_ gpqdmxqawq`h_ .ahphks nd_ w_kv .qm_m qxhbh_ hb nds ydohfy hb nqmdoqashd_ gwqdd bhhws phdwa ghm
pqk_ p_b n`_c qjkqdd ,c_wdc hkq` hkdba nds gvdwbqa i_owqb eh_ g_mw_s njhkoq n shd_ n dsydmjpcqmqw_ddhbga_mw_swspwqb nqm_o nghm _kso wd`hf lqhho lqods ldvphdw_
cjkc ahgoqu_ws gwqbodc rhd_ gahgqgx_` du kadpm eh_ p_dd , cof yksy nds kghs_v wqb t mdbc kdbac nd_ac ,hhe nxhddu ,lho`wc hkdba _ , xhbh_` ydwoc yvkbc hohbd wbp
.cxqmk ghm ngod_ nds gahhkqahh` nbohu gjhk n j_o na_e `hhk cmkx h`w u cac ,_ ghkx j c_wd wud_ n_ ,cjkcc lkdq` cwhuh wqahgs_cwq`hdu
qohgdw _ eh_ wsp wqhho _ d_dd gkqdd _ nd_ kksym nqoqv du ,gw_dd-hh`-gw_dd ,xghhg xhbh_ ,qh_s b `_d t bh`c w`f _ ghkx wqawq`ohhdd pqk_ bf_ vbodsk l_u gmqo p_dd ldk`
wd`hf wqhho wqb phdw_ gw_s gohhx ,aodohhxwq ,coddj qahgjhw hb ghm cksy qahkhhc hb nhhe `w _ ghkx pqoqsw_c bdb k_wxh h`w nd_ac cdum qahb kadpm nd_ qahkhhc hb gao_k_`o_
n_ ,xdbhfidy`xdbhfpk_ y`xydwoyvkbc qgdarhd_ c kxcyksy wqbgmdvi_owqb bhqm lkdj nqoqe qjkqdd ,lhomecd k_wxh b mch` n_ , g dhd y`x ydwo yvkbc nds c`h`f
lqk_ wq`h_ d`-kj _ nds rhwa_` wqahk_mgxwq ,qahb xbdvc ndxk qkqohahw_ hb gxqwdu ,wqbohv gwhgpqddoh_ eh_ p_dd gq`w_ qvw_gx hb rhd_ nd_ ,ydjh_cd ydmjc `w ,wd`hf wqjhhw wqahb ym_
gjhk nds cdum hb ghm ydjhhx w_o g_c p_dd wsp wqb .xhbh_ rhd_ guqeqawq`h_ i_owqb nd_ phdw_ ldw_dd naoqw` nd_ ,wd`hf lqb nh_ nw_ddqa qbos_jw_sahd_ nd_ qohhx _e_ rhd_ duwqbj_o
.wbdpm ihkwqc w_a ,xhbh_ yw`dbmc ndxk` ,nbohu ldw_ pqk_ nqkghs_v qhhw _ ghm w_s guqe hb nd_ ,ydwoc yvkbc nds cdumc kbda` bo_` lqb nahhks_w_ gxho ge_k p_dd qa_kshd_
,vdwb nds phdw_ p_ddw_o eh_ p_dd wsp wqb nds ydjkc qkhs hb nd_ ,ydkdap ,yd`hxf p_b ydjkc qk_ hb nh_ goqdd_c_` nhhe du ghhvahgjhdd .go_c nds
ngsqxqa lhwsp hb nh_ nqmdv_` du _b nhdx eh_ ,wbp njhkwqc _ rhd_ gkhhgqaohh_ ,ydwoc yvkbc .y`x ydjkc nh_ khhg nahgjhdd _ gmqow_s p_dd hb w_s goahh_qa kqhuqsp eh_ wsp wqhho wqb
gqdd nghhvjhkohhxw_dd qk_ ghdk nd_ ,ldgqmd_ wquo_a wqb gahhkqa s_w_ gwhk_gqb nd_ w_kv qjhkgq nh_ gkhhgqaohh_ eh_ wsp wqb cdum hb lhhvm ihkgojqdd eh_ p_dd ,yh`c ywvq
aqdd nh_ ,pquhk_s hb nds nwqdd gs_jqu iha pq qahb cjkc hb kqhuqsp ,nbohu-gjhk nds _xdo y`x wo yvkbc wbp wqb gxqwdu ,lhvkf nme wqkqhuqsp _ ahboqhhe , nbohu gjhk nds cwvh
-y`x qahkhhc hb d_dd wqehhc qxhbh_ du nhhw_ nd_ i_wsx nw_kv-l_ophd_ n_ ghm ,lhvkf p nduw hch nd_ ydjw` hb ahbogk_cgoq , g dhd w_s nd_ ,wqbohv qgda w_s phd_ ihe gohhdd m nqdd
nbohuqa wqghhdd n_ gohhc nds nkqdd iqkqgjhk gw_p qk_ hh` nhhadumd_ hde_ hdd ,ghhvjhkgvods nd_ lhy`x w_s wqbode_` ,nbohu n wqbhh_ hb phd_ nqm gudo ,ydxv` ngw_p qk_
qm_vkds _ ghm ,yqmxm lqhho _ ghm nwqdd qjhkgvods hb nd_ ,ihe gj_m p_dd pqhu_dghp hb gohhxwq i_owqb ,`dg ldh nbqh w_s wqbode_` -qm_p hb hh` nphhwohh_ du ghhcoaqkqa
wx_ cxqmc yqbk .lhohb qk_ nh_ ghhvw_kv hb nh_ hhp nd_ y`x nbqh hhp qado eh_ p_dd lhohb k`dvm eh_ p_dd , ydofyd ydksy nds aodkhhgs_ nqm nqdd ,i_dd hb nds ngoqm_m qgpahgjw_s
.ihe gj_m p_dd wqkqs hhkwq kj hh` ndxqh .lh`dg lhmh ghm guqeqashd_ ihkwqc ,nbohu-gjhk n j_o na_e du hb nqdd ,iqkqgjhk-y`x qahkhhc hb hh` ghhgx
!y`xkxwovhkbck hvkf hb kqhuqsp ,wsp lqods gk_coh_ wqb na_e ihe k_e pq ,ydhyd_ qgkgohsqa qw_`ohhk nd_ ydxv` hb w_s ns_ nqoqe kmhc nds nwqhdg
s {m}iz?d{|dmimtv} mg|ksmmdltd?}iimm|gvpix }igmk

!pd{ .pvlsmmdlmr ,smgh qim s |dxve m d smm{ |vlpvf v{}i?


nd_ k_wxh hy`` ghhwa nqhhgx xbdv h_`a wqgwqbodc nd_ ,nhhw_ nsdw nqm : k_xa_dd ldu qvxdB ydfhkp a nd_ ` ddhhwb wqddhp_m
!k_xa_dd wqhh_ rhd_ gphhc p_b ,k_wxh tw_ hhoq hb du nqmdvo_ k_e gkqa p_b ,qvxdB ydmdfc hwmdx kkdj wqhh_ nqmqoB_ nkqdd
!pgda pqk_ g kqdB nqmqoB_ pq gmdv ydmdfc hwmdx kkdj nds h_`a _ nd_ 1-866. REB . MEIR (732.6347 ) du , PICKUP gw_dd p_b gpvqg wqb_ ,gsdw nqm
»µ Á´»µ»»¾Ã»·² Á·² º»»¶Â´Ä¾Ä´ »µ ÁƲ½·È»»Ê² ºÊƳ .É"¶Ê²³ Êĵ»Ê³ ĺ´²¾ÆÄ´ ÄÊĸ·² Ê²Æ »ÌÊËÀ ¿»É¾² »½²¾À ¼Ê·µ Áʲ··Ä´ µÃ»»Ì ¸»² ºË»Ê º»»ÉÀÄʲ·· Ä´»µÊÄÆ»»² º»À – Éʲ» ·»Â
¾¾·½ Á¾Ä»ÈÄÆà ¿Äµ ÁÆ·Ê»»Ê² Á'½Ê·µ ,ÄÉË·Æ º´ÂÄÊºË ,¿»³·º¿»À»»µ·ÈºÂ²ÂºÀ·ÉÃÄÁÄ·· ·È ºÄÀµ»··Ä´ ¶¸¶ ¿·»¶ µÄ ¸»² ÊĽ¾Ä·· ,Á·»¾Ä Ľ»¾³²ºËòÀ ÁľÀ²¸ ·È Éʲ» ·»Â Ì·µ¶» ¼»¸
º¾ÄºËĴ»»² ºÊÄ·· ò·· ÊÄÀ·Â Ì·À·¹¶ »ÊÀ·Ë òµ .¶³»µÂ ¹·Ê³ ÁÊÄ»»ºË»»³ ·È Á² ¼»¸ ÁÄÀ »µÀ·¾ Áº¾²¶Êĵ ·È Á·² ¾²ÊË» Çʲ »»ÂÄ Á¸»»ÆË ´²ºÃ»µ-´²ºÂ²À Á´»µÂÄÀ·É ¿Äµ ÊË·» »È»¾À
.Ʋ-É»Æ ÄÉË·Æ ² ÁĴ²¾Ê²Æ Á·² ,··»»Êµ Á'Ê²Æ ÊÄË»º»ÊÉ ² ºÊ»ÀÊ²Æ "ÄÉË·Æ" »µ Á´»µ»»¾Ã»·² Á·Æ Ê·ÉÀ ² þ² ºÂ²É²³ ¸»² ,¾²ÊË» Çʲ³ ¶Ê·Ì Áû¾Ë² ¼»¸ Á'½Ê·µ ,Ì·¹»¾Ã '´· '³»À» ,¿»³ÈÂ
ÊĺÊĵ·¶ Á·Æ ĻȲ¸»¾»³²À ľ²Ã²¾²É ² ²¿Ä»»²Â»²´»µÂÄ´ÂÄʳÀ²È ,¶É·¾¹ »µ Á·Æ ¾»»º 'ʸ»² ,¶ÊÈ ² Á»² ¼»¸ ºÂ»ÆÄ´ µ»² ² ÁÄ·· .Ì·Ä·Ë» ,··»»Êµ "¾²Ë´²·· ¿·È ÄÉË·Æ" Á´»ºÊ²Ã»·Ê´ ¿Ä»²
ĵ»»³ »µ Ê²Æ ºÊ»º·ÊÉÄÊ ¼»¸ Á³²¶ ˵·É »²³´ ÊĺÊĵ·¶ ÄÊÄ··Ë Á·Æ ´Â·¾À²¸ ÄË»ºÃ²ºÂ²Æ ¾Ä³ Ê»²À »³Ê ÌÉµÈ .ÊÄƺÂÄ Êĵ ö ¾Ä³ Ê»²À ¾¾·½" Á´»¾»»¶ Á'½Ê·µ ºÊ»ÆÄ´½Ê·µ ºÊÄ·· ò··
´·ÂÄ´ Á·Æ ʵà Áº»ÂÄ´ ² º»·¾ º¾»»ºÄ´Â»»² ,´Äº Á·Æ ¾»·À Á»² ¾Ã»³ ¿·È ºÉÄÊ»µ º»»´ ò·· (!) ¿»Æ¾² ¾¾½Ç²´¿²¸·Èº´ÂÄʳò··Äòɲ¸»²Ã¶ ö ¾Ä³ Ê»²À »³Ê ÌɵȾ "Ì·À·¹¶ »ÊÀ·Ë
Éʲ» ·»Â ¿Ä»² Êĺ´Ĵ ľ² Ê²Æ Ê»²À »³Ê »¹·¾Ë '¶ ʻij ÊĺÃÄ··Ë Á·² Êĵ»Ê³ ÄÀÄʲ ÄÊĸ·² µÈ ² ¸»² òµ ,·Æ·Ã µÄ· ¿¾·Ä¶ Å·ÃÀ ,¾²ÊË» .É"¶Ê²³
-ÄÉË·Æ Ä½»¾ÂĸÊÄÆ »µ Áʻƽʷµ Á¾Ä·· ò·· ,»Ì³Ê .¶ÀË Á·² Áº½»Ë ľ² Á·Æ µ»² ÊĵĻ ² ò·· ,¶·Ë¶ ºÊÄ·· ´Äº ĺÀ»ºË²³ »»··È »µ û·²½Ê·µ
.Êĸ»»¶ ľ² »»³ ´Â·´»µ»»¾Ã»·² ¿ÄÂ·Æ ÊÄ´²³ Á´»Èʲ¶ ¿Äµ Á¾»ÆÊÄ ·È »µ½ !·ÂÂÄ Ê»²Àµ ²É¾² ¿Ä»² º³»»¾´ Á·² ºÃ»»·· Á¸»»ÊÉ »µ Ê²Æ º»»¶Â´Ä¾Ä´ ÄË»ºÉ²ÊÆ »µ ºÊ»ºÂĸÄÊÆ
º¾ÄºËĴû·² Áʲ··Ä´ ¸»² ĻȲ¸»¾»³²À »µ ¿Ä»² ÁÆʲ··Â»»Ê² ʵý º·º'Àò·· ,Ê·³»È »µ Á·Æ ¿»³ÈÀ ÄÊÄ··Ë ÄË»¾Êĺû·² »µ ³»¾·È ·»Â ÁË'»µÊ¹ ¿Ä»² Ì·¹ÆËÀ Ê帻·º ÊÄ´»¾µÂÄÈ
Êĵ² ÁÆ·Ê»»Ê² ºÄ·· ÊÄ»»² ÁÄ·· ¸² ,ÁÆ·² Á² Å»·² ¿ÄÂ·Æ ÁûÂÄ´ ·È û·Ê² ºÉ·É'ÀÁ·² ,ÄÉË·Æ ÁÄÂĸ ¶Ë·µÉ¶ ·Â»Èʲ Á»² Ì·Æ·ÉÌ ÄÊĺÈľ »ÊÀ·Ë ¾¾·½" Ä´»µ'Ì·Ä·Ë» »µ Á³Ä´Êij»² ·È ,Éʲ»
,´²º»À½²Â 5 ¸»³ Ʋ-É»Æ ÄÉË·Æ ² Ê²Æ ÁºÃÉĺ »µ ò·· ¿Äµ ¼Ê·µ Ì·Ä·Ë»¶ Ê·ÉÀ ÁºÊĽ»¸Ê²Æ - Ì·¹ÆËÀ ÄÊÄ»»¸ Á·² - Áµ»² ÊĺÂĸ»·º Á ¾Ä··Ã²··Ëµ·É»²³´»µÊ²Æ "ÄÉË·Æ Ì·À·¹¶
¿ÄÂÄ» ¼²Â ³·ºË Á»² ¿»² ·È ÁÄÀ·ÉƲʲ ÁÄÀ ÁÄ·· ºÀ·Éº¾Ä´Ã²µÁ·²º´»µ»»¾Ä´Ã»·²ºÊÄ··ÄÉË·Æ ,ÊÄ˾ Á»²Ë ¿»³ÈÀ Ľ»¾ÉÄÊË Á»² Á¾²ÆĴ»»Ê² ,Êĸ»»¶ »µ »»³ ÁÄÀÄÂƲ ÁÄÀ·É ¼»¾ÂĸÊÄÆ Ã²µ
¼»·² Á¾Ä·· Ä´»µÊĺÄÆË »µ Á·² !¿Ë¶ ʸij ´²º ºÊ»ºÂÄÀ²µÂ·Æ ¸»² ,»¹ ¾½ ËÆ ̷»¹¶¾ Á² Ë»ºÉ²Æ .ž»¶-ô·ʻ´ÄÊ Á»»É ²ºË»Â ,¶ÃÂÊÆ Á»»É ²ºË»Â ÊÄÀ·Â ºÆ»·¶ ¿·È ¾²É .¾Äº Á»»² ÊÄ»»² º»À ¸»·¾³
.º»»É½»¾´ÄÀ ĺþÄÂË »µ Á»² Á´¾²Æ½²Â Á'Êĺ·² û··ÊÄà ÊÄË»ºÉ²ÊÆ Ê²´ ² Áʲ··Ä´ ÌÆ·É ¿ÄÂ·Æ Å¾»¶ »µ ¸»² ´Â·ÂÄƲ¶ ĺÈľ ÊÄ»»¸ ¼»¸ ÁÄÀ ºÄ·· º»ÀÊĵ .Ì·À·¹¶ »ÊÀ·Ë ¾¾·½ Á·Æ
²ºËÊĶ´ÄºÄÂij»¾³Ê²ÆÄÈÊ·É»µÁ»² Á½ ·À˽ ."¾²Ë´²·· ¿·È ÄÉË·Æ" ÁÄÀ²Â Á´»Ã²Æ Ê²Æ Ë»º Á'Æ»·² º»·Ê³ Á´»»¾ ·È ,ö ¾Ä³ Ê»²À »³Ê ¿»³´Ë ¿»Ì·½¸ Á·² Ì·Ä·Ë» ÉÄÆ Ä¾·Æ ÁľµÂ²¶Â»»²
Ì·À·¹¶ »ÊÀ·Ë ¾¾·½ »µ Á»² ÄÊÄÆòÀº² Ä´»ºÄº Á·Æ ÁÄÀ·ÂĴƲ ºÊÄ·· ò·· ÄÉË·Æ-º¾Ä´ òµ ,²·¶ ² ·È ¼»¸ ÁÄÀ º»»Ê´ µÂ»È² .¼Ä¾ÊÄµÂ»É ÄÊÄ»»¸ .º"¾Ä³¶ ʲ» ¿Ä»»Â ¿·È
»µ Á»² Á¾²ºÄµ ĺÈľ »µ Áº»»Ê´·È² ,ÃÄûƲ º´»»¾Ä´Æ»·Ê² ¼»¾ÉÊ»·· ºÊÄ·· ,¿»Àʷ̶ »Ì³ »µ ·È ,"¶É·¾¹ ¿»³·º ¿»À»" ÄË»ºÃ²ºÂ²Æ ÄË»ÊÆ ¿Äµ ÁÊľÉÊÄ ·È ´»Ê³»² ¼»¾ÈÂÄ´ ¸»² ÃÄ °"ÃÈÉ ¯°É ¸º .
ÊĵĻ ¸² Á½²À ·È ÊĽ»¸ ,ĻȲÊÄƲ ĺ´»»··ÈÊ²Æ Å½ ¿Äµ Á»»¸ ·È ĻʽÀ ,ɵȾ ¿»Â¸²À Ž Á'Æ»·² ÁȽľ Ľ¾Ä·· Ì·¹ÆËÀ ÊĺÂĸ»·º »µ Áº½»»¾Êĵ ÁÄÀ ,"ÄÉË·Æ Ì·À·¹¶ »ÊÀ·Ë ¾¾·½" ²Á·Æº»»µ²³
ÊÄ´»¾µÂÄÈ ÄºÈ²ËÄ´ »µ Á·Æ ,ÊÄÆ·Ê»»Ê² ÊÄ´»È»»² Ì·Ëɳ ľ² ÁÊÄ·· º¾»ÆÊÄ ¾²¸ ¾À»¶ Á·Æ Á·² ,Ì·½¸ Ä'ÌÀ² Á² º»À ¿»ÂÀ¸· ¿»´¹ »µ Á»»¸ ¾³ÉÀ ·È û·Ê² Åʲµ ÁÄÀ .Ì·³»Ë¹Ã²µÁ»»¸Ê»³ÃÀºË»ÂÅʲµ
¼»¾ÂĸÊÄÆ ºÊÄ·· ,Ì·Ä·Ë» »¾³ÉÀ Ê帻·º ¾Ä³ Ê»²À »³Ê »É¾² ²Â̶ Ì·½¸³ ,Á·Èʾ· ¿»À¹Ê¾ ÃÄ»¾»À²Æ ÄÊÄ»»¸ Á¸»»ÆË Á·² ,"¶¹ÀË· Á·ËË" ÃĵĻ .¼Ê·È Á´»µ¾²··Ä´ ¿Äµ Á»»¸ Ê»³ÃÀ ºË»Â
Á·Æ ĺû¾ »µ Á»² Áò¾ËĴ»»² Á·² ºÊ»··ÊÄà .ö .ɹ·µ Á·² ÊÄÈ º»À Á³Ä¾ ò·· »µ ¸»² "ö ¾Ä³ Ê»²À »³Ê" ¸² ºÃ»»·· µÂ»É Á»»¾É
¾¾·½ ² ¼Ê·µ ¼·¸²³ ² ÁÄÀ·É²³ ºÄ·· ò·· ÁÃÄʵ² Á»² ºÀ·É ¼¾À Êĵ ÁÄ··" Ž»Ì º»»È »µ Á»² »µ Á·Æ »²µ··² Á·² ,Ì·É·¾¹ »µ Á·Æ ¶¹¾È¶ »µ µ»² ² ÊÄÀ»² ÁÄ·· .Ê·µ Ê·µÀ ¾²ÊË» ¾¾½ Á·Æ ¶ÉµÈ ·¸¸Å Áȸ²¸¯
»µ Á´»µ»»¾Ã»·² ºÄ·· ò·· ,ÁÉÃÄ Ì·À·¹¶ »ÊÀ·Ë ·Â»»¶µ ,¿»³È ´²ºÃ»µ Á·² ´²ºÂ²À ,"Á»»Ê² º²ºË Ì·½»ÀÌ Ä´»µ'ʲ¾²µ Á²»¾»À-»º¾·À Ä´»Ê²»È²´ ,²»À˵ ²Ì»»Äà ÁÊĺÃÉÄ Á² ,¶Ä·Ë» ² Åʲµ
¶ÂË ² ,Ì·Ä·Ë»· Ì·½Ê³ ´»µÂ¸²¾Êij»² Á·² ,ÄÉË·Æ Êĵ ºÀ»ºË²³ Áʲ··Ä´ ¸»² ,Ì·¹»¾Ã '´· '³»À» ² Á»² ´»´ÂĶƲ ¸»² Ãľ² ,¾²ÊË» Çʲ »»ÂÄ Ê²Æ ºÆ»·¾ ,¶ÊÈ ² ·"¹º²¶'ÀÊĵ² ,¶¹ÀË ² º½²À'À
.̽ʷ³À· Ê"»²À º»»È ĵ´·Â´²³ ² ,··»»Êµ "¾²Ë´²·· ¿·È ÄÉË·Æ" Ì·µ¶» ¿ÄÂ·Æ ÄÈ»ºË ÄÂÄò¾ËºÂ² 崻»»²Ê²Æ .ÄÉË·Æ Ã¶ ¾Ä³ Ê»²À 'Ê ¿·È ÁÄÀ !
!¼»ÂÆ ·ÀµÉ» ÌÀ²· µÃ¹ ,Éʲ» ·»Â »³Ë·Ì Ê帻·º »µ Ê²Æ º»ÂËƲ ºÂ²¶ º»»Ê³ ² û·² ¾²Àľ² ºÉÄÊºË Ã²·· ,¶¾·´¶ ò·· ÄÃ²É Ä´»¾»»¶ »µ ,"Ì·À·¹¶ »ÊÀ·Ë ¾¾·½"
   6   7   8   9   10   11   12   13   14