Page 8 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 8
·„ˆ‚ƒ‡‚‚ ƒ’ †‡‡ˆ–‡‡†—–¦ ‹ƒˆ


ú"ˆ„ –¦‡ƒŽ–‡† ‹…ŽŒ ‚—Œ‡–
ú‡‡–†Ž‡Œ–‡Œ†‡ ú"†‡Î„ Œ"–ƒ “"Œƒ„
¯"·¸»È ¾¯½È¸¸»Ã »ÈÇÁ³ ¸°Ç ¼ÀǴý³ ¶"³Ç³ ·¸½ ÀÁ´½È ¯
,¾Ç¯´´Á± ¾É¶ ¯ ÇÁ µ¸¯ ǯ¸ Á¿Á¸
¾¸° ¹¸¯ ,¾Á±¿¯±Á± ¹¸¯ ¾¸° À·»¯½Á² »¯¸Ç·¿¯½ ǯ½·¯À'² ÇÉÀ¯ ɸ° »³¿½
¼´Å ¾Á±¿¯±Á± ¾Á¿Áµ À¯´´ ¸² ¾È¸´´Å ¾Á´´Á±
¼¸¯ ¹¸¯ Æ¿Á²Á± ¼Á²º¯¿ ¾´¯ ,»¸ÃÈǯà ¾Ç¯¸ Á·ÈÇÁ ¸² ¾´Ã É´¿´Çºµ Áº¸¸Ç ǯ± ¸´¯ ·»Æ¸´´ ÇÁº»Á´´
¾ ¸¯¾Á´´Á±¹¯¿µ¸¯ÇÁÀ¯´´¾½µ¸²¾¸¯
´ »³½´²°¾Á´´Á±·È¸¿µ¸¯À¯´´ ,³°¸È¸ »¯¸Ç·¿¯½ ¾¸¯ ³±³¿³³ Àº ¾Ã¸´¯ »"ŵ ¾¸¸² ¼Á² ¾´Ã
,ȸ»ÇÁ·À¸´¯ ¾Á´´Á± µ¸¯ ÇÁ ,³°¸È¸ ¾¸¯
¾¸¸µ ¸¸À ,¾Á¿ÇÁ» ¾¸¯ ,³²½É³ ¾¸¸µ ¸¸À
¾¸´È ·¯³ ÇÁ À¯´´ ¾Á¿ÇÁ» ¾¸¯ É´Á¸²¸ ¸¯Å´¸ ,¼¸²¸½»É Á'°´È¶ Á»¯ ¾·´± ¯
¾¸¸µ ¸¸À ¾´¯ ,É´»¯È ¾Á'¾ÆÀà ·¿ÁÆÁ± ·ÅÁ¸ Ǹ½ ¸¸·È µ¿´¯ ,³È½ ÉÇ´É É°¸È¸
ȸ»ÇÁ·À¸´¯ ¾Á´´Á± µ¸¯ À¯´´ ¾Á¿Á´´¯² ¸² ,¯»´»¸³² ¯½´¸ Á·ÈÇÁ ¸² ǯÃ
ÇÁ µ¯ ,À·»¯½Á² ¾³ÁµÁ± ·¯³'½À¯´´ ÇÁ¸¸Ç·Á± ÁÇÁµ¿´¯ ¾´Ã ·¸¸Åǯ¸ Á·ÈÇÁ
Á·¸´Ç ·¸½ Á"´½È ¾·ÁÇ·Á±À¸´¯ ·¯³ Ǻµ ¾¸¸² ÇÁ² ,³°¸È¸ È¯Ç ÇÁ² ¾'¸°Ç
¼¸Ç´¶° ¸² ¾Á´´ ,³ÇÈÁ ³¿´½È Á²Á¸ ¾±¸´¯ ·¯³ ÇÁ¿¸¸¯ ÇÁ²Á¸ ¾´¯ ,³ºÇ°» Ƹ²Å
¼¸¯ ¾Á½ ·¯³ ÇÁ·ÀÆÁ ·¿Á´´¯²Á± ¾°¯³ ·µ¯»'À¾´¯ ,·Ã¯ÈÆ¿Á° À¸´Ç± ¯ ¹¯¿
µ¯ ·À´¯´´Á± ·¯³'½ ,ǴŸư ,¸È¸È ¾°Á±Á± ¾´¯ ,ǯ¸ ¯ ¾¸´È µ¸¯'Àµ¯¾°¸¸»±·È¸¿¹¸µ
.Ç´¶° ÇÁȸ»ÇÁ·À¸´¯ ¯ µ¸¯ À¯² ¸² ¾ÇÁ¸´¯ ¸² ¾¸¯ ¹¯¿ ·±¿¸»Æ'À ɽ¯°
¾¸¯ ¾³ÁµÁ± ¾¸´È ·¯³'½·À¸¸³À¯² ³²´°Á ¸² ¾´¯ É´»¸ÃÉ ¾´¯ É´ÈDz Á»¯
´½ºÈ½ Ç´¶° µ¸¯ À¯² µ¯ ³°¸È¸ ·¸½ ¾´¯ ¾·»¯³Á± ·¸½ ·¯³'½À¯´´
.¹Á»·¸¿È ¹Ç´² ·È¸¿ µ¸¯ À¯² ,³»Á½»´ .¾Ç¯¸ Á»¯ ¾¸¸² ¾'·¸½ ·°Á»Á±
¾¸¯ ÆÃÀ ¾¸¸Æ ¾Á´´Á± ·È¸¿ µ¸¯ À¯² ,¯¸ ¾°¯³ ,·¸¸Åǯ¸ ¸² ɯÇÆ» ·ÅÁ¸
,»»º° ¾´¯ ,·ºÁ¿ ¾Á´´Á± ¸´¯ µ¸¯ ÇÁ ,¼Á² ¸² ¾´Ã ÇÁ¿¸¸¯ ·¸½ ¾²¿¸°Ç¯Ã ¹¸µ Ǹ½
¯ÀÁÃÁ·¯³Á±·¯³'½ ,·À´¯´´Á± ·¯³'½ À¯´´ ,»¯¸Ç·¿¯½ ¾¸¯ ¾²¸¯ ÁÇÁ·»Á
,¼¶¿½ ³È½ 'Ç ·±ÁÇÃÁ± ¾Á½ ·¯³ ³»¯È ïǯ »À¸°¯ »Á´´ ¹¸¯ ¾´¯ ,·¸¸Æǯ·È ,¼Á² ·¸½ ¾°¸¸³¿¯ Ǹ½¯» ¼²´Æ ¹¸¸»± ¾´Ã ¹¯¿ ¾¸¸² ¼Á² ¾ÁÆ¿Á²Á±
¾¸¯ ·¸¸Æø· ¾¸¸µ µ¯ ·À´¯´´Á± ·¯³'½ ¾´Ã ·Æ¿Á²Á±'½ À¯´´ É´¿´Çºµ ¸² ¾Á±¿ÁÇ° ¹¯¿ ¾¸¸² ÇÁ² ¹¯¿ Ǹ¯ ·Æ¿Á²Á± ÇÈï ¾¸¸Æ ¾Á½´ÆÁ±¿¯ µ¸¯ ÇÁ ¾Á´´ °¸¸³¿¯
¯ À·»¯½Á² ·»¯ ¾Á´´Á± ¾¸° ¹¸¯ ,¾Á¿ÇÁ» .¼¸¯ ,»¯¸Ç·¿¯½ ¾¸¸Æ ¾Á½´ÆÁ± µ¸¯ ÇÁ ǯÃ
·¯³'½ Ç´¶° ÇÁ±¸ÇÁ¸ ¾ÅÇÁà ¾Å¸¸Ç² ¾´Ã ¼¸¯ Æ¿Á²Á± ¹¸¯ ,¼È³ ¹´Ç° ¾'ǯà ¹¯¿ ,»»´º ¾´Ã ,³°¸È¸ ¾´Ã ÇÈï ·È¸½Ç¯Ã ¾Á´´Á± µ¸¯ ÇÁ ¸´´ ,»¯¸Ç·¿¯½
¾ÁÆ ÇÁ À¯´´ Ç´¶° ¯ µ¸¯ ÇÁ µ¯ ·À´¯´´Á± ¹¸¯¾Á´´¹¯¿¼¸¯Æ¿Á²Á±¹¸¯¾´¯ ,³°¸È¸ .»¯¸Ç·¿¯½ ¾´Ã ³±³¿³ ¸² ·¸½ ¾°¸¸³¿¯ ¸² ¾´Ã ¾´¯ ³»¸³Æ ¸² ¾´Ã ¼¸¿¸¿Á Á»¯ ¾¸¯
,É´Á´°È ¼¸»´Ã»Ã À'¾¸°Ç ¼Á² ¾·»¯³ ·¸½ ·¯³ ÇÁ ¾Á´´ ,Dz¶ ¾¸¯ ·¿ÇÁ»Á± °¯³ Á»¯ ¾¸¸² ¼Á² ·¸¸»±¯° ¾´¯ ,É´²À´½
¾ÃÇ¯È ¾È¸»ÇÁ·À¸´¯ ¯ ,·¿ÁÆÁ± ·¯³ ÇÁ Æ¿Á²Á± »"µÇÁ°¸´»±³¿´¸ 'Ç ¸¸° ·¿ÇÁ»Á± Ǹ½ ¾°¯³ µ¿´¯ ,¹Ç°É¸ ¼È³ ÉǵÁ° ,¯¸ ³»¸³Æ ¸² ǯà ¾Ã»¯³Á± À¸´Ç¯ ¾´¯ ,¾Ç¯¸
.¶´½ ·¿ÇÁ»Á± ·È¸¿ ¹¸¯ °¯³ ¹¸¯ ,¹¸´¯ ¼¸¯ ¹¸¯ ·¸¸³¿±Á»Á± ¯ ¾°¯³ ´Å ³¸ºµ Á±¸²»¯´´Á± ¯ ÇÁ ¾´¯ ,¼¸¿½µ Á»¯ ¾¸¯ É´²À´½ ¸² ¾´¯
ÇÈï ,¾¸¸» ¸² ¸´¯ ÀÁ´½È ¯ ¯² ¾²ÁÇ ´Å
¼¸Ç´¶° ¸² ǯà ·»¸¸Åǯà °¯³ ¹¸¯ ³É¸º ¯ ·¿ÇÁ»Á± °¯³ ¹¸¯ ,³¿´¸ 'Ǹ¸° ,¼Á² ¾´Ã ¾ÇÁ´´ ÁÃÈ´½ ÇÁ¿¸¸¯ ·Á´´ .¾¸¸² ¾'·¸½ ·°Á»Á± ·¸½ ¹¯À¯ ·¯³
ÇÁ°¯ ,»"µ ÇÁ»»¸½ ¹´Ç° 'Ç ¸¸° ÇÁ±¸Ç²¸¿
»Á´´Å ¸² ¸¸° ·²ÁÇÁ± °¯³ ¹¸¯ ,¯² ,Dz¶ ¾´Ã ¹¯¿ ¾¸¸± ¾³ÁµÁ± ¼¸¯ ·¯³'½¾Á´´ ÇÁ² ,¼¸Æ¸²Å ¾´Ã ¸´µ¯ ¹¯² ·¸¸·È'À ¸² ¾°¯³ ·ÅÁ¸ Ǹ½ ¾»¸´´ µ¿´¯
·¸¸Å Áȸ²¸¯ ¼¸¸¶ 'ǵ¯ ,·»¸¸Åǯà ¹¸¯ °¯³ ,¼¸Ç´¶° ¸² ,Ç´¶° ÇÁȸ»ÇÁ·À¸´¯ ¯ ,Ç´¶° ¯ ÀÁÃÁ ¾²ÁÇ µ¯ ·±¯µÁ± ·¯³ ÇÁ¿¸µ´Ç ÇÁ±¸»¸¸³ 'Ç ²¸À¶³ °Ç³ ¾´Ã ¾ÇÁ³ ´Å ·¸¸³¿±Á»Á±
ǯà ·²ÁÇÁ± ¹¸¯ °¯³ ´ÉǸ·Ã» ¼¸È²¶
¯² ·¸¸± ¯² µ¯ ·À´¯´´Á± ÇÁ²Á¸ ·¯³
¾´Ã ·¿´µÁ± ¾¸¸µ »¯µ ¾¯½È¸¸»Ã »ÈÇÁ³
¾ÁÆ À¯´´ ¹¯µ ¸² µ¸¯ À¯² ¼¸Æ¸²Å ¾´Ã
¾Á½´ÆÁ± ¯² µ¸¯ ÇÁ ,³"Á¾³¯ÆÇ´²±¸°¯
¾»¸¸Åǯà µ¿´¯ ¾ÁÆ'½À¯´´ ,»¯¸Ç·¿¯½
É´¿Á° ¾´¯ ,É´Ç´² Á·ÅÁ» ¸² ¾¸¯ ¾·»¯³
¾Á´´Á± ¯² µ¸¯ ÀÁ ,»¯¸Ç·¿¯½ ¾¸¸Æ ¾Á¿¸´¯´´
·¯³'½¾Á´´¾´¯ ,ÇÁº¸»·¸¿ÈºÇ´² ¾¸¸Æ ·È¸¿
¼¸¯ ¾´Ã ´»¸Ã¯ µ¯ ·±¯µÁ± ÇÁ ·¯³ ´È²Æ
,É´²°´Á Á¿Á²¸Èǯà ¾´¯ ,É´¿´Çºµ
°"ÃÈÉ ¯°É ¸º . ·¯·È Áȯǯ½Ç¯½ ¯ ¸´´ ÀÁÃÁ ¸´µ¯ ·¸¸Æ·À¿ÇÁ ¾¸¸µ ¾Á´´Á± µ¸¯ ,¾¸¸± ¾³ÁµÁ± ¼¸¯ ¼Á¿´Ã ¯² ·²ÁÇ'½¾Á´´ ,¼¸¿Ã »º »Á ¹¸µ ¾ÁÆ'½ À¯´´ ¼¸¿¸¿Á Á·¿¯ÀÇÁ·¿¸¯
.¾²ÁÇ ·Á´´'½°¸´¯
µ¸¯'ÀÇÁ°¯ ,¾²´¸ Á»¸´¯´´ ,¾Á´´Á± »À¸°¯
¾´¯ ,À¯± ¾'ø´¯ ¾Á±¿¯±Á± µ¸¯ ÇÁ ¸´µ¯¸´´
·¸½ ·¯³ ÇÁ À¯´´ ,¾Á¿ÇÁ» ¼Á² ¾´Ã
Ǹ½¯» ȸ·¯°Á»¯° ÇÁ¸¸µ ¸´´¸´µ¯ ¾Á´´Á±
µ¸¯ À¯² µ¯ ·À´¯´´Á± ·¯³'½ÇÁ·¸¸´´¸´µ¯
.¾Ç¯¸ Á±¸²ÇÁ¸Çà ¸² ¾¸¸² ¾'·¸½ ·°Á»Á±
¾¸¸Æ µ¸¯ ,´¿¸»Á ¾±¸ ´É´ºµ ³ºÇ°» ´¿´Çºµ ¾¸¸²
¾Ç¯´´Á± µ¸¯'À ¸´´¸´µ¯ ¾´¯ .¾Ã´Ç ¾¯ ÀÁ
.¹¯µ Áȸ»ÇÁ·À¸´¯ ¯ ÀÁÃÁ
ÀÁ ÇÁ´´ ,Ç´² ¼Á² ¾¸¯ Ƹ²Å ¯ ¾Á´´Á± µ¸¯
! ¸² ¾´Ã ¾Á´´Á± ¯½ÉÀ½ ¾¸° ¹¸¯ ,·¸¸»Á±¿´¸ ¾¸° ¹¸¯ ¾Á´´ ,³°¸È¸ ¾¸¯ ÇÁ·ÁÃÈ À¯´´ ÇÁ¿¸¸¯ ¾´Ã ·²ÁÇ'½µ¯·È¸¿ÆÃÀ .»ÈÇÁ³ 'ÇÉ°È°ÇÁ¾·´±¯
À¯´´ ¾ÁÅ Á·ÈÇÁ ¸² ,·¸¸»Á±¿´¸ Á·ÈÇÁ
.É°È °ÇÁ ¾·´± ¯ ,¯¸
¾¸¯ À·»¯½Á² ,³°¸È¸ ¾¸¯ ¾Á½´ÆÁ± ¾¸¸Ç¯
ÇÁ°¯ ,¾Á¿¸´¯´´ ¾Á½´ÆÁ± ¯² ¾Á¿Áµ ¾¸½ ¯µ¯ ·¸½ ·»Á·ÈÁ±À¸´Ç¯ ¹¸µ ·¯³
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13