Page 3 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 3
ÁÇ
ÁÇÁµ¿´¯Áµ¿´¯ ¾º¯½ À¯´´
ÇÁ
ÇÁ²¸Ç° Áȸ²¸¯²¸Ç° Áȸ²¸¯


?
?Á¿¸¸ÇÆ´¯Á¿¸¸ÇÆ´¯ ¾¸¯
¾´Ã ,"Ƹ¿²Á»¸´´ – »¯Çȸ ɸǯÈ" É´²À´½ »"º¿½ ´"¸³ Ƹ¿»´ÆÈ ÂÀ´¸ Ç"dz ·¸½ ´¸´´ÇÁ·¿¸¯ Á´´¸·¯½Ç¯Ã¿¸¯
ÁÇÁµ¿´¯ ÇÁ°¸¯ ,Á¿¸¸ÇÆ´¯ ¾¸¯ ²¿¯·È´Å ³½¶»½ Á¿Á±¸´ÅÁ±¿¯ Á±¸·ÅÁ¸ ¸² Á±´¿° ÀÁ»¯ ¾ÇÁ³ Ǹ½ ¾Á½Á´´
¾²¿Á·È½´¯ ÁÇÁ´´È ¸² ·¸½ ¹¸µ ¾Á´´¯ÇÃÀ É´²À´½ ¸² ¸´µ¯¸´´ ¾´¯ ,Ƹ¿²Á»¸´´ – ¾¸·À¯Ç¯Æ ¾¸¯ ÇÁ²¸Ç° Áȸ²¸¯

²¿¯»À´Ç ¯°È ²Á ĞĤĞĔĘĞ ğĕđČ ĔĤĕĠĞĎĝĕđČ ěĤĞđđ ě'ĦĕĤč ,ĐĘĕĚ ęđĢ ĖđĚĝ ĒĕČ ġČĘĠ ĤĞď ĔČ .ěĘČĠĞĎĚČĒđĢ ĞĘĞėĕč "ęĕĕĜēĚ" Č ěđĠ ĎđĢĝĕđČ ěČ ĕđđ
ĐĘĕĐģ ęĞĜĕČ Čď .ĖĕĕĘĎđĢ ěčĕĕĘ ĞĤĞĎĜđĕ ěđČ
ĘĔĕĠČģ ĞĔĘČ ĤđČ ěČ ĔĤĞďĘĕĥ ĞėĘĞđđ
ģĕďĢ ĤĞģĕĜďĞĘĕđđ ěĝĕđĤĎ ęĞĜđĠ ěđĕĢ ěĎĕĘĕĕĐ
....»º³ ɯ »°»°´ ěđČ ĦđĜđĦē ĤČĠ ĔĠČ ĤĞĕĕĒ ěĞĚđģ ĤĞĔĜĞĢ ,Ğ“ĕĒ ğĝđĕ Ĥ“čĤĞččđďĘČĤĥĕĕčĤģ“ĐĤĐ ,ěģČĒČģ ĤĞďČ ĤĞĘĎĕĢ-ġĕĕĤģ ěđĠ ĞĕĤČĔĝĕĐ
ĞĘČĚĤČĜ ěĕČ ĝĞĘČ ĒĕČ ĝČď đĢ ĐėđĒ ĒĕČ'ĚđČđđ ĦđēĚĥ ĞĥĕďĕČ ĞĤĞďĜČ ĘĞ ěĠđĤĞĎĜČ ĞģČĔ ĔĤĞđđ ĤĞĔĜĞĢ ĤĞď ĝČđđ ĤČĠ ĦđČĕĢĚ ĤĞĤĞĔĕč ĤĞď ĒĕČ ĕđĒČ ĔČ
ĤĞđđĥ ěČ ĔĚđģ ěČď đĘĕĠČ ĝČđđ ,ěďĜĞĔĥĚđČ .ĘČĤĥĕđ ĐĥĚ Ħďė ĤĞčđĔĥ ĞĥĕďĕČ ěĞĕđč ĔČĐ ģĕďĢ ĤĞď ."ĘČĤĥĕ ĦĕĤČĥ" :đĤėĒĘđ đĚĥ đČđđ ,ĞĜĕĕĤģđČ ěĕČ ĤĞďĕĤč ĞĥĕďĕČ ĞĤĞĒĜđČ
ěđČ ĤČčĔĝČģ ĤČĎ ĒĕČ ĝĞĘČ ěđČ ĔĞčĤČ ĕď ěĕČ "ĘČĤĥĕ ĦĕĤČĥ" ěđĠ ĐĘĕĐģ ĕď ěĕČ Ęĥ ĞĤĒ ěĕĕģ ĔĒČĘĞĎĤĞčĕČ ĔĥĕĜ ĞģČĔ ĕď ĖĤđď ĎĕĤģ ĞėĕĘĔĕđĔ Č ĤČĠ ĔĚđģ ĝĞ
ĕď ěĕČ đĘĕĠČ ĒČ ,ĤĞčČ ĒĕČ ĥđďĕē ĤĞď .ĤĞĕĕĔ ěĕĕČ ěđĠ ĘĕĕĔ ďĕČ ĤĞďĞĕ ĒĕČ ,ěĕĔĝČĤČģ ěđĠ ĐėĥĚĐ Č ĕđđ ĒĕČ ďĝđĚ ĤĞď ĤĞčČ ,ČĚĕĕģ ĦđēĕĢĤ ĞĥĕĤČčĤČč ĖĤđď ěĤĕĠ ĞėĘĞđđ ,ěĝđĤ
ěČ ĝĞĘČ ĔĕĕĎ ďĜČĔĥđĢ ĐĚēĘĚ ĞĎĕĔĢĞĕ ěĤĞđđ ěĔĕĕĢĘČĚ Ğ'Ĥĥė ;ĐēĠĥĚ ĞĝĕđĤĎ ĤČĠ ěĕđĥ ĔđĔ ěđČ ĦđĘđĞĠ ĞĝĕđĤĎ ĝ'ģĕďĢ ęĞď ěĕČ ěďĕČ ĕď .ęĞĜĤČĠ ěėĕĘĎĞĔ Č ğĕđČ
ĔĘĕĕĔ'Ě .ĖĕĘĜĞđđĞĎ ĕđđ ĤĞĚ ĖČĜ ěđČ ,ĘĕĎĤė ČďĒĕČĎČĔČĘČĚĕĕđđĢ ,ĖĕĘĎĞĔ ĔĘĕĕĔĤČĠ ĞĥĕďĕČ ěĕĕĒ čĤģĚ ěđČ ěĕĕĒ 'ĕēĚ ěĤČĕ ĞĤĞĎĜĞĘ ĤĞĎĕĔĤČď ĞĤĞďĜČ ĞĘČ ĕđđ ,ĞĜĕĕĤģđČ
ěđČ Ėĕģ ĝģĘČĠ ęĞĜĕČ ěĝĞ Ğ'Ĥĥė ĔĤČď ęĜē ĔĕĕĢĘČĚ ĞĚĕĤČđđ ĞĥĕĤĠ Č ĔĘĞĔĥĞĎđĢ .ęĕĚĥčĥ ęĐĕčČĘ ĤĞĢĤĞĐ ĔĞĔĥ ěĕČ ĔĤĞĔĜČĘ ă ĠĤČĠ ěĞĜĞĒ ,ĤĞĎĤĕč
ĤĞďĕĘĎĔĕĚ ĐĘĕĐģ ĕď ĝĕđČ ĔĤĕĠČĔĥ'Ě ĖĕđČ ĕđđ .ĔĞĒ ĕď đĢ ĔĝĞ ęĘđĞ ĤĞď ěđČ ,ğĝė ěĕČ ĤĞĜĕĔĝČĤČģ ĤĞď ĝČđđ ěĤČĕ ĖČĝČ ěĕđĥ đĢ ěĤČđđĞĎ ĔĘďĜČđđĤČĠ ěĞĜĞĒ ĞėĘĞđđ
ĞĤĞđđĥ ĕď ġČĤĔ .ęĞđđģČč ěđČ ęĞĤČđđ .ěĕĕĥ ĖĕĘĤĞĐ ĔĞđđČĤĠĞĎ ęĕčđĔ ęĕĚĕ ĕď ěĤĞđđ ĞĘČ ĤČĠ ČĕĜĝėČ ĝĘČ ĔĜĕď ĤĞĔĜĞĢ ĞĥĕďĕČ ěĤĕđĘĤČĠ ěčČĐ ĕĕĒ ěđĠ ĘĕĕĔ ;ĝĞĜČĒ ĐĚēĘĚ
,ďČč ĔđĘč Č ĒĕČ ĞĜĕĕĤģđČ ěĞđđ ĎĞĔ ĐĚēĘĚ ĔĕĕģĥĕďĕČ đĢ ĔĚđģ ĝĞ ěĞđđ ĒČ ĔďĞĤĞĎĠČ ĕď ĖĕĒ ěĞĚđģ Čď ;ĔĜĎĞĎ ěĕČ ěėĕđĤčĞĎ ĞĥĕďĕČ đĘĕĠČ ěđČ ,ęĕĝėĜ ĞĘČ ěđČ ĤĞĒĕĕĐ ĞĤĞĕĕĒ
ĕď ěĒĕĕđđČč ,ġČĘĠ ĞĘđĠĤČĠĞĎ Č ĤČĎ ĒĕČ ĝĞ ĔĤĕĝĞĤďČ ĔĕĕĐĘĞĢĜĕĕČ ĞďĞĕ ĔĤĞđđ ęĕĜĕĜĞ ĦđčĕĝĚ ĤČĠ ęČĒđĢ ĞďĜĕĕĚĞĎ ĞĥĕďĕČ ĞĎĕĔĤČ .Ę"Ĥ ĤĞďĕĘĎĔĕĚ ĞĕĘĕĚČĠ
ĝĞĘČ ěĞĎĜĞĤčĜĕĕĤČ đĢ ęĕĜģĝĞ ĞĥĕďĘĞĐ ěčĞĎđĢĜĕĕĤČ ,ĤďĐđ ĤČĠ čđĤč ĔĘĞĔĥĞĎđĢ ěđČ ĕĚđĕ ěđČ ęĕĦčĥ ĞĘČ ,ěĞĎĜĞĤčĤČĠ ěđČ ĤČĎ ,ěďĕČ ĞĘĕĠ ěĞĜĕđČđđ ĞĜĕĕĤģđČ ěĕČ
ďĜĕĢČ ěĤĞđđ ĦđĜđĦē ěđČ ě'ĦĕĤč ,ĖĕđĤč'ĚĝČđđ ĞĎĕĔĤČĕďĤČĠĔĕĕģĥĕďĕČěĕČģČĚĥĞĎČ Č ğĕđČ ĔĞđđČĤĠĞĎ ĔĤČď ěĤĞđđ ĝ'ČĤĎĠď ěĕĕČ ěđĠ ĤĞďĜĕģ ,ĤĞďĕĤč ĞĥĕďĕČ ĖČĝČ
ĔđĔ "ĘČĤĥĕ ĦĕĤČĥ" ďĝđĚ .ĔĞđđČĤĠĞĎ ĖĕđČ ĐĚĕč ęĕĕč ěĞĚđĘč ěĕĕĒ ĝĞ ĘČĒ ĕĢ .ęĕčĥđĦ ČĔĕĚęĞĜĤČĠĞĚĕĤČđđĞĥĕďĕČĞėĕĘĤĞĐ ěĞĜĞĒ ĞėĘĞđđ ,ĦđđĢĚđ ĐĤđĦ ĕĤĚđĥ ,ěĔČĔ
ĔĕĚ ěđČ ,ěďĕČ ĤĞ'ĜĕĔĝČĤČģ ĕď ěĒČĘĤČĠ ĔĥĕĜ ĞĜĕĕĥ ĔĕĚ Đėđĝ ĞĝĕđĤĎ Č ,ĦđĞđčĥ ďđčėĘ ďĝđĚ ěĎĕĘĕĕĐ ęĞď ěĕČ .ĤĞĠĝČĚĔČ ĞĤĞėĞĐ ĞĤĞđđĥ ĕď ěĕČ ěčĕĕĘč đĢ ěĞĎĜĕđđĢĞĎ
ěĞĚ ěĞģ ĤĦČđ ĤĦČ Ęėč ĕď ĕ“čēČ ěđĠ ğĘĕĐ ĕď ďđčėĘ ěĕĕđđ ěđČ ĦđĢĚ ĔĜČĐ ,ĝĞĕĢČĤĞģĞď ĔĎĜĞĤčĞĎ ěďĕČ ęĕĜĕĜĚ ĤČĠČ ěĕđĥ ěĞĜĞĒ ;ĞĜĕĕĤģđČ ,ďĜČĘĚĕĕĐ ĤĞĕĕĒ ěĕČ ěďĜĞĔĥĚđČ
ĕď ěđĠ ĔĜČĐ ĕď đĢ ěĕĕĔĥ ęĕĜĚĒ ĕď ěĕČ 'ĕĠČ ěđČ ęĕĤđĠ ĤČĠ ĝĤĞĎČĤĎ ěđČ ĐĘĕĎĚ ,ēĝĠ ěĎĕĕĘ ĖĕĒ ě'ėĤđď ĐĜĕėĥĐ ĕĠĜė ĦēĦ ěĤČđđĞĎ .ĞĜĕĕĤģđČ ĞĎĕ'ďēĠ ĞĎĕďĞģĞĤĥ ĕď ,Čĕ
ĞĎĕĔĤČ ĕď ĤČĠ ěčĞĎ ěđČ ,ěďĕČ Ğ'čđĥē .ĐėđĜē ďđčėĘ ěĞģĜČĠ ěđČ ĦđĤđĜĚ ĦĕĤč Ğ'Ĥĥė ĞėĕĘĤĞ ěČ ĤČĠ ĤĞĝĞĚ ěĤĞĔĜđČ ĔđĔ ĤĞđđ ?ĎĜđĔėČ ĕĕĒ ğĕđČ ĔčĞĎ ĤĞđđ ,đĜ
Ğģĕď ĞĚĕĤČđđ ,ěĔĕĕĢĘČĚ Ğ'Ĥĥė ęđĔĜďĕČ ĕĕĒ ĒČ ĤĞėĕĒ ĔėČĚ ĤĞđđ ?ěĎĤČĒ ĕĕĒ ĤČĠ ĖĕĒ
ĞĚĞđđģČč ĔĕĚ ,ĘđđĕĔĥ ěđČ ĖĞĘĔĜČĚ đĢ ĖĕĒ ĝČđđ ĔĕĚ ?ěĝĞ đĢ ĝČđđ ěčČĐ
.ĝĤĞĎĞĘĞĎ ĘĕĠĕđđ – ęĞđđģČč ěĞĜĞĒ ěđČ ěďĕĕĘģČč
ĞĔĤĞĔĜČĘĠĤČĠ ĕď ěĕČ ĔĤČď ĞģČĔ ,Čĕ ?ęĕčĢĚ ĞĤĞđđĥ ĤČĎ ĕď ěĕČ - Ėĕĕĥ'ĝ
ĔďĞĤ ĝĞĕĕĜ ĕď ĝČđđ ěđĠ ĞĜĕĕĤģđČ ĕď ,ĞĜĕĕĤģđČ ĤČĠ ?ěĕĕĒĘĕđČđđ ĤĞĕĕĒ ĤČĠ ĔĎĤČĒ ĤĞđđ
Č ĔĕĚ ĘČĤĥĕ ĦĕĤČĥ ĔđĔ ,ĎČĔ ěĢĜČĎ Č ĕď ěĘĕĠĤĞ ĕĕĒ ĔĠĘĞĐ ĤĞđđ ?ě'ĦĕĤč ĞĤĞĕĕĒ
ĞĥĕďĕČ ĕď ěđČ ,ěĤĕĜČĕĢģĜđĠ ĔĕĕģĥĕďĘĞĐ ?ěĔĕĕĢĞĤĞđđĥĕďěđĠěĔČĥěĕČĦđđĢĚĐĤđĦ
ĤĞĕĕĒ ĔĕĚ ěČ ěĞĕĕĎ ěĕĔĝČĤČģ ěĕČ ĤĞĜĕđČđđĜĕĕČ ±"ÃÈÉ ¯Ç¯´ .
.ĔĕĕģĔĝĞĠ ĞģĤČĔĥ Č ĔĕĚ ĔĕĕģĥĕďĕČ ·¸½ ³»¸³Æ ¯
ČĔĕĚĔĤĕĠĞĎĔĤĞđđďĝđĚĤĞď
Ĥ“ĤĐ ĘĐĜĚ ĤĞĔčĕĘČč ĤĕČ ĖĤđď ĔĠČĥĕĕĤĔĞĎ ¾ÇÁ³Á±´Å Á»¯
ĤĞ ĔĜĕđČđđ ĘĞĕĢĕĠČ ĝČđđ ,đ“ĕĐ ģĕĜĘđģĥ Ęĝđĕ ,ĞĜĕĕĤģđČ ĞĜĞĠĤČđđĤČĠ ĕď ěĕČ ġĞĎĤĞ ·¸¸Å Áȸ²¸¯
ĒĕČ ĤĞ ĤĞčČ ,ĕ"ČěĕČĤĦĕčĔČĔĥĕďěĕČ ĞĔĤĞĔĝČĘĠĞĎĚđČ ĞĜĞĝĕđĔĥĤČĠ ěĥĕđđĢ
ĕď ěĕČ ĥĕĔĝĕĕĎ ěđČ ĥĕĒĕĠ ďĜĞĒĞđđĜČ Ĥďĝė ĔĜđĠĞĎ ,'ěĕĔ ĀĝČ ĀĤČģ' ĞĘĞĔĞĔĥ ęĞĜĕČ ,ěĝČĎ
ĤĞĜĕĕĤģđČ ĕď ěĠĘĞĐ đĢ ,ěĕĔĝČĤČģ ĔČĔĥ Č ,ĐĘĐģ ĞĥĕďĕČ Č ěĤČĕ ĞĎĜČĘ ĤČĠ ěĕđĥ ĖĕĒ !
.ěČĔ đĢ Ėĕĕĥ ĒĕČ ĝČđđ ęĞĘČ ĔĕĚ ěďĕČ ĒĕČ ęĒĕĜĞĚČģ ĔĜĕĒ ĔĤĕĜČĕĢģĜđĠ ĝČđđ ęđģĚ
   1   2   3   4   5   6   7   8