Page 9 - News Report - די צייטונג
P. 9
NEWS REPORT FRIDAY, JULY 14-16, '21Y, JULY 14-16, '21 • • • • ¯ ±¿´·¸¸Å ¸²
FRIDA
¯" §ÃÈÉ ,¼¸Ç°² ' §Ã ,±¯·¸¸ÇÃ" §ÃÈÉ ,¼¸Ç°² ' §Ã ,±¯·¸¸ÇÃ
 
ˆ‡„ €Ž~Š ‡ƒ—
’~‰†‡Œ †Š~ƒƒ€
" ƒ—– †‡Œ


dartmedia.us


‡Œƒ‡‚ ‘
‘ ƒ~
‡Œƒ‡‚
‚‰Š‚
†”‡ ‡‡‚
€… ‡Ž‡Ž ~
˜ƒ‰ƒ‚‡Œƒ‡‚ ‘ ‡Œƒ‡‚ ‘
‚‰Š‚  —
‚‰ƒ ˜ƒ‰Š‚ ‚‰ƒ ˜‰Œ
‹‡– €~†Ž‡ Œ ƒ†Œ €~†‡‡–’
~ ‡ƒƒ † ƒ‡ ‹ƒ” ~ †Œƒ• ƒ~ †‡Œ ˆ‡‡~ †’~‰
†ƒƒ –‡~ ˜ƒ–Œ€ ‡ Ž• †ƒƒ –‡~ –—‡Œ‡‡‚
‡ƒ‚€ –‡’— ˆ‡„ †ƒƒ –‡~ ƒ~ ˜ƒ‰Š‚ ‡ Ž•
†‡‡~ –‰‚ ~ ˆ‡‡~ –~’ ~‚ †ƒƒ ˜ƒ‰ƒ
‡~ ~ ‡ƒƒ Š ~ †‡‡‚


עגיליווייר
ליעמיא ןושלה-לוק ווייל עכיל'שדוח ןשאטפ
םירועיש םירועיש םירועיש ןיטעלוב תוניחב חול
DAFHALACHA.COM DIRSHU.CO.IL INFO@ DIRSHUNJ.ORG 888.534.7748
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14