Page 4 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 4
cbqc ndhka


»Á´´ ¹¸¯"


"!¾°Á»


,¯"·¸»È É´¸»±Ç½ ¾Ç³¯ Ç"dz ÇÁ»Á·È·Ã¸ÇȾ´¯¾ÈDz»Á°¾·¸½ÀÁ´½È¯
!¹»³É¯ • Á·º¸ÈÁ±À'¿°Á»Á²¿Ç¸Ç¸ÃÀ¿¸¯¾´¯Áȸ·¯½¯Ç²¾¸¸µÇÁ°¸¯
ÀÁ ¸¸± ¹¸¯ ¸´´ ¾ÁµÁ±À¸´¯ ·¯³ ÀÁ" ¾´Ã ·¸¸Æ ¾¸¸µ ,»¯Çȸ Äǯ ¼´Ç² À¸´Ç¯ ÇÁ ·»½¯·È ¼¸¿Ã ÇÁ·½´ÇÆǯà ?É´¸»±Ç½ ¾Ç³¯ 'Ç ÀÁ µ¸¯ ÇÁ´´
¾ÇÁ·»Á Á¿¸¸½ ÇÁ°¯ ,¾°Á»ÇÁ°¸¯ ·È¸¿ :¾Á´´ ¾°¸´³Á±¿¯ ¹¸µ ·¯³ ¾È¸¿Áº¯½·¸½ "...¯² ¾ÀÁ ¸² °¸» ·È¸...¿...¿...¿°¯³'...ºº..ºº" :·ÇÁ³ ·¯
¸°Ç ,°Ç ÇÁµ»Á° ¾±¸»¸¸³ ¼´Å ¾Ã¯»Á± ¾Á¿Áµ ·°Á»Á±ºÇ´² ¹¸¯ °¯³ ǯ¸ ¸¸Ç² ¸² ¸¸°" ¾¸¯ .È·¿Á½ ÇÁ°»Áµ ÇÁ² µ¸¯ À¯² ,¯¸ Á±¸·ºÁ½ ¸² ¾´Ã ²À¸¸½ ÇÁ² µ¸¯ ÇÁ
ÇÁ ·¯³ ¼¸¯ ´Å ¾Á¿¸¸´´ ¾'º¯¿ ¾´¯ ,Á"¸µ ¾Ç³¯ ·¯³ ²¶Ã ¾´¯ Á½¯Ç· ¸² ,·¿Á²¸ÀÆÁ ¾¯ ¾´Ã Ç°¶½ ÇÁ·¿¯Æ¯° ÇÁ² ÇÁ µ¸¯ ·Æ¯Ã
¹¸¯ µ¯ ¼È³ ¹´Ç° ÁƯ· ¾´¯ ,·±¯µÁ±´Å ¹¸¯ ¾´¯ ,Ç´°¸² ¾¸¸½ ·±¸²ÁÈÁ± Æǯ·È ǯ± ÇÁ² ."¹»³É¯" ÇÃÀ ÇÁ·½¸Ç¯° ¼¸¸¶ Äö" Á¸Å¯µ¯¿Á±Ç¯ ¾´È»³ ÉǸ½È
°¯³ ¹¸¯ ¾´¯ ¼¸À¿ ·¯³Á± °¯³ ¸´¯ (¾ÅÁÆÁÆ) ¾Á»½¯·È ¾°¸´³Á±¿¯ °¯³ »Á° ,ÇÁ¿²ÁÇ ,¾¯½ÀÁ¿µ¸° ÇÁ»´ÃÀÁÀÆ´À Á¿Á²»¯± Á±¸»¯Å½´¯ ÁǸ¯ ·¸½ ,"¸½»´Á³
¯À¯´´³»¶½ ÁÇÁ·¸° ¸² ·°Á»Á±ÇÁ°¸¯ ."¾Ã´¯ Áº¸»ÆÁÇÈ Ç¯± ¯ 'Ç ,ÄÁ´¸ ¾´¯ ÇÁǸà Á¸Å¯µ¯¿Á±Ç¯ ,³Æ²Å À'¿Á½Á´´ ÇÁ¿²ÁÇ ¯ µ¸¯ ÇÁ ;¾·Á·¸´´¸·Æ¯
¾Á¿Áµ »¯Çȸ Äǯ ¾¸¯ ÇÁ²¿¸Æ ¹¯À .´"¸³ É´¸»±Ç½ ¾Ç³¯ ÇÁ·¿µ¸´· ¹Ç´² ·ÇÁ³Á± ¾ÇÁ´´ ÀÁ¸ÅÆÁ»
¹¸¯ ÇÁ°¯ ,¾´ÃÇÁ² ¾Ç¯´´Á± Ƿÿ ·»¯½Á² ,·»Á´´ ÆÁ ·È¸¿º¯¿ µ¸¯ ¾Á»½¯·È ,´¿ ¯µ¸¯ÇÁ ;·»Á´´ ÁÅ¿¯± ¸² ÇÁ°¸¯
Ƹ·È ¯ ¸´¯ ·Ç¸µ¸»¯Ç¯Ã Á"»¾Ç¯´´Á±¾¸° ·¯³ ³"ÁÁ½¯½Á¸¸Ç·Á±¾¸¸½¾Á´´" :ÇÁ°¯ -¾´Ã Á»Á¸ÅÁÃÀ ¸² ¾¯ ,¹¸»Ç´·¯¿ ÇÁ°¯ ²À¶³ ȸ¯ ¾´¯ ³Æ²Å »Á° ÇÁº¸»ÇÁ³
."·¸¸Å ´Å ,¼¸Ç´·Æ¯² ´Å ¾Á½Á¿ Ǹ½ ¾°¸´³Á±¿¯ ±¿´¿Áï³ ¾´Ã É´°È¶½ Á·È·¿Á°Á± -»½¸³ ¾²¸¯ ÇÁ·ÇÁ²¿´³ À¸´Ç¯ ·Ã»Á³ ÇÁº»Á´´
¯¹¸´¯µ¸¯ ÇÁ ;¾·¸¸Æ±¸ÇÁ´´È ¾¸¯
¯ ¾Á´´Á± ³»¸»¶ ÇÁ ·»¯´´ ,Æ´µ¸¶ ¾´¯
Á¿¸¸µ ¾Æ´Ç ·¿ÁÆÁ± ·È¸¿ ·¯³ Á»'dz¯ ¾Á½ ·¯³ ,Ç´°¸²³ È´¶ ¾¸¸½ ¾Á»²¿¯³¯° ´Å ·²¸½ÈÁ±´Å ,È·¿Á½ ÇÁ¿Á¿¯·ÈÁ±Æ¸Ç´Å -À¿ÁÇ´È¿¸¯ ¾´¯ ¾¯½ÀÁ¿µ¸° ÇÁ¿Á±¿´»Á±
ÇÁÃÇÁÆ ÁÅ¿¯± ¾¸¸µ ¾´¯ ,·¿Á³ Á¿¸¸µ ¾´¯ À¸Ã µ¸¯ ¾²ÁÇ ¾¸¸½ ·È¸¿ µ¯ ¾ÁµÁ± »Á¿È ĸ»° ¾´¯ ±¸²»½¯·È ,»Æ¿Á°-ÇÁ²ÁÇ ¯ ÇÁ² µ¸¯ ÇÁ ¾´¯ ;»¯Çȸ Äǯ ¾¸¯ ·¿Á±¯
¾´¯ ·Ã¯»Èǯà ,¹¯´´È ¾Á´´Á± ¼¸¯ µ¸¯ ¾¸¸½ ,¾°Á» ¾¸¸½ ǯ±¯µ ǯ¿ ,³¿ºÀ ¯ ¾¸¯ ¯ ,·¸ÇÈ ¾´¯ ·¸Ç· ¸´¯ ·Å¸¿ÁDZ¯° ÇÁº¸° Á·Ã¸´Æǯà ·ÀÇÁ½ ¸² ¾´Ã Ç°¶½
.¹¸»±Á´´¯°½´¯ ÇÁ¸¸µ ¾Á´´Á± µ¸¯ ÇÁÃÇÁÆ ÇÁÅ¿¯± .¹Á°Á¿ ÇÁÀ¸´Ç± .¾Ç¯¸ Á·ÅÁ» ¸² ¾´Ã Ç´°¸Å ¾È¸²Ç¶ ¼Á¿¸¯
°¸» ÇÁ¸¸µ Ǹ½ ·¯³ Á½¯½ ¾¸¸½" ."ĸ³ ¾·¸»Á± °¯³ ¹¸¯ ¾´¯ ,·º¯´´ÈÁ±Ã¯ ¾´Ã À¿ ÇÁÀ¸´Ç± ÇÁ² ¾ÁÈÁ± µ¸¯ ¸´µ¯ ¸´´ ·¸½ È·¿Á½ ÇÁȸ·¯½µ¸Ç¯º ¯ µ¸¯ ÇÁ
¾Á´´Á± Ǹ½ µ¸¯ Á·¯· ¾¸¸½ ¹¸´¯ ,·¯³Á± ¼Á¿¸¸»Æ ¼Á² ·Ç¸µ¯¿±¯¸² ·¯³ ¾Á½ Áº»Á´´ ¼¸²¸²¸´ ¼¸Ç°¶ Á·¿Á¯¿ Ç´Á¸È ¯ ¾¯
¸¸µ ?¾´· ¸¸µ ¾Á¿ÁÆ À¯´´ ÇÁ°¯ ;¸¸Ç·Á± ǯ± ¯ .Á"»³»¶½ "¯¸»¯Ã" ¸² ·¸½ Á»'dz¯ ÇÁ² ·º¯½Á± ·¯³ À¯´´ ¾´¯ ?»½¸³ .¼¸¯ ¾°¸» ¾´¯ ¼¸¯ ¾ÅÁÈ
·»¸¸·Á±Ã¯ ·¯³ À¯´´ ?Æ´»¸¶ ÇÁÀ¸´Ç±
¯¾°¯³¸¸µ ,ÇÁ²¿¸Æ ·¸½ °´·È ¯ ¾°¯³ ·Ã½ÁƯ° ¾Á½ Áº»Á´´ ,¸"³³»¶½ÁÇÁ´´È
¸² ¾¸¯ ³¿´¸¶ ¾Á±¿ÁÇ° ¾µ´½ ¸¸µ À¯´´ ³À¿Çà µ¸¯ ·»¯½Á² ÇÁ°¯ ,À¿¸ÀƯ´´ ·¸½ ·¿¸¸³ ¯Ç¯¿ ,¾°Á» µ¸´»° ·È¸¿ ,¾°Á» ¾È¸´´Å ...ÇÁ°¯
¯ ·¸½ ¾´· ¸¸µ ¾Á¿ÁÆ À¯´´ ,°´·È Á½¸Ç¯ .Á"» ¹¸»°ÇÁ·È ǯ± ¾Á´´Á± ÀÁ ,ÇÁ·È·¿Á°Á± ,ÇÁ±¸²'³»¸¶Éº» ÇÁ´´ ,¾²¿Á·È½´¯ Áº¸»¿Á´´Á± ¸² ·¸´»
"?²¿¸Æ Æ¿¯ÇÆ ¯ ·¸½ ¾Á½´¿Á± Ǹ½ ·¯³ Á½¯½ ¾¸¸½" ¾´Ã ¾°Á» ¯ ¾´¯ ;¾°Á» »´ÃÀÁÀÆ´À ?É´¸»±Ç½ ¾Ç³¯ '¾Á´´Á± ·»¯´´'
¾´Ã ¾ÇÁ·»Á ÁÇÁ¸¸· ¸² ¾°¯³ À¯´´ ,´¿ ·»¯½Á² µ¸¯ ¸´µ¯ ,¯¸ - ¾±¯´´ ¾´¯ ²ÇÁà ?É´¿½¶Ç ÇÁ±¸²ºÁ°Á¿ ¾¸¸µ ¾¯ ,¹¸»¿Á´´Á± :ÇÁ²¯ ,¹¸»Ç´·¯¿ °"ÃÈÉ Ç´½¯ .
Á»Ádz¯ ¾·Ç¸µ¸»¯Ç¯Ã ¼Á¿¸¸»Æ ¼Á² ¸² ¾¸¯ ¹Á»ÃÇÁ² ¸² ¾¸¯ ¾Á´´Á± ¾¸´È ·¯³ É´¸»±Ç½ ¾Ç³¯ 'Ç Á±¸·º¸Ç ¾´¯ Ƹ»° Á´´¸·¸µ¯Ã Á±¸²»¯´´Á±
-³½¶»½ Á¿Áº¯Ç°´Å ¸² ?¾´·Á± »É" ¸² ´Å - »¯Çȸ Äǯ ¾ÆÁ Á¿ÁÃǯ´´Ç¯Ã ¾´¯ ÇÁº¸° Á¿¸¸µ ¾¸¯ ²´À ¼Á² ·ÆÁ²Á±Ã¸´¯ ,¸´µ¯ ¹ÇÁ° ¾ÁµÁ±À¸´¯ ÇÁ ·»¯´´ ,±¿¯±´Å
¸´¯ ·¯³Á± ¼¸´Æ ¾°¯³ À¯´´ ÇÁ°Á»ÇÁ°¸¯ ¾Á½ ´¯´´ ,Á°È ǯ° ¾¸¯ »¯·¸ÃÈ "ǽ´È³ ¼Á² ¾¸¯ ¯² ÇÁ°¯ ,À'Á¸ÅÆÁ» :³»¸»¶
Á±¸·Ç¯² ¸² ¾¸¯ ¾·Á°Ç¯ ÇÁ´´È ¾´Ã ·¸´Ç° ¾´¯ ·»²¿¯³¯° ²»¯° Ǹ½ ·¯³ ·Á´´ "¹¸»ÇÁ²¿¸Æ" ´Å ÀÁ´½È ¾·¿¯ÀÇÁ·¿¸¯ Á¿Á¿¯·ÈÁ±Æ¸Ç´Å ǯà ¼¸¸³ ¯ ¾¸¯
?ÇÁ²»Áà ÀÁ¸ÇÁ·Æ¯° ¯¸»¯Ã ¸² µ¯ ¾²»¯½Á±¿¸¸¯ !²´À ¼Á² ¾ÆÁ²·¿¯ »¯½¯º¯¿ ÇÁ ¼¸¿Ã ¾¸¸µ ,»Æ¿Á°-ÇÁ²ÁÇ ¯ ¸´¯ ,¾È·¿Á½ ·¸¸Å Áȸ²¸¯
»¯µ ¾Á½ ¾Á½¸·È´Å ·µ´½Á± ¾°¯³ ¸¸µ ¾¸¸½ ¾´¯ ¾Á±¿´» Á¿¸¸½ ·±¸²ÁÈÁ± ¾°¯³ ••• ,ÇÁ²¸¸»Æ Á¿¸Ç± ¾¸¯ ¾´·Á±¿¯ ,¾»¯ÃÁ±¿¸¸¯
ÇÁȸ·À¸¿´¸Å ¾¯ ¾¸¯ Á»Á'dz¯ ¾±¸¸»¿¸¸Ç¯ µ¯ ·¸¸²¯° "¯¸»¯Ã" ·¯³ ·»¯½Á² ;Äǯ³ ¾¯ ¹¸µ ·°¸¸³ ¾°Á» À'É´¸»±Ç½ ¾Ç³¯ 'Ç ¸² ¾¸¯ ÇÁ·Á°Ç¯ ÇÁµÁ¿¸º ¯ ¹Ç´² ·¸¸»±¯° !
...·»¯·È¿¯ !³¿ºÀ Áº¸»ÆÁÇÈ ¯ ¾¸¯ µ¸¯ ¾°Á» À¯² ¾¸¯ "¶ÇÃÉ" »·Á·È ȸÃǯ² ¾¸¸»Æ ¸² ¾¸¯ ¯·¸½¾´¯ ,·»¯·È¿¯ ¼¸¸³ Á¿ÁÀ¯»ÈǯÃ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9