Page 9 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 9
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ

`dgx kghddv nahkhhc nh_ iqkghddv n`hhwx nbh_ xdbvc ndhuc hosk wqg_x lqoh_ fhx isdx nqoqe nbh_

ºÃ«°°½­ º±´°°«¬ "º°±Ã· «·° ½¬°Ä·" º°¿ ¯®°¬½ ½¶´·Ã½®»°«°° 24 ¾²ÊË» Ì»³ ¼ÀÄ Ì·¾ÆÌ· ÁÊÄʺ ÄË»µ»² ½·«º°¿º®´«½·´¿º°¿Ã«¿¹«±°ÁýĴë³¼´¯À«Ã³ ;±´°¯º­´·´´¯
º³·«¯°Á»« ºÃ«°°½­ º±´°°«¬ ±´« ,¯·°­¹° Àë¹ º±´´Ã º°« º³¶´Ä
:³¿«Ãº³¼·°¿ºÆ³´¹ Ìľ ÌÄÀ Á»² ¶ÄË ,½Ã½³´°· ,½³¼»Ã½¯"±½¬­´®»Ã½¶´±Ã«¿Å°´Ã²«Ã½­´³¿«¯®»«³Ä
Ì·³³Ê· ¿»Æ¾² Á·Æ Å»·¾Â² ÁºÄºÊ²··ÊÄÀ·² Dzʺ lhhf` d_dd ,ehdc nahkhhc lqods wuf nkqohahw_ lqb nh_ ,gw_b g_ ³«³Ä ýÁ»«­ ý® º´« ½Ã½¿¼«¹³« ½»½³´¯½­ £¿« º°« ½»´´Ã
,ÁĴ·ȲËû·²Ê²Æ ľ² ´»µÂ´»»ºËÊij»² _ ghm t_kB p_b ihe ns_wgqa gw_b bh_ wqbqh g_c dydhf !Ä°®ÂµÃ´½Æ´¯° ,ô³¼½Ã½Â
k_m_wqbhdd g_c ,vhbu lhh` wqhd_ ns_ nd_ hopj_ qmqw_dd
"ľ²" ÁÊ»··ÊÄà ·È "¼²É Ãľ'»ÄË» »³Ê" º¸»»··²³ cwbcd cbdc _dkm` whgpqwqv gkqahBxqaB_ c`fwc hb ngk_cghm n j_o ghhvw_`vo_b phd_ nvdwb nbh_ wqgoehdg
º»À ¾³Ì »·ÈÉ ¾½À Áµ»² ÊĺÂĸ»·º ÊÄ´»¾µÂÄÈ nbqh njhkaqmwq du `dgx kghddv nahkhhc lqoh_ wbp wqahb _ksc nd_ kjhhmx nahuw_c _ nds ghhka_` ,cymadbj nh_x gs_xhhwgqa nd_
dhydfwd_` lhjkdcc vhbu qwe hb nds ghhvpgda qahgjhwshd_
¿»¹Ê·² Ìý¶ Á´»Èʲ¶ nqoqv du po_x _ n`_c du whgpqwqv nhhv nw_s du gmdv p_dd bh_ nqm g_c lqb vo_b_ p_dd ,cvvdx xso qh`xck ,dhjwb` lhjhxmmd
rhd_ ngj_wqa g_cqa ihe g_c whgpqwqv b lhfwd_ ypojc xg_j ym_ vhbu wqb d_dd ydm_ b qgvhhddqa-cxdbv qm_p hb nh_ nqmdvo_ ,lhkdba lhbpfd lhmfw ngq`phd_ ihe nd_ nhhe kkBym c eq` goqvqa
ghm ghhwaqadu ihe lhxbf nd_ nj_dd g_c m nd_ ,nwqshu nehw qxhbh_ gwhBxqaghm nd_ gwqcqa ,wqbohv qxhbh_ gqdd_wBqa g_c
-hho hb nd_ ,nwqcqadu nd_ npq nqmdgo_ddv qxhm_o_wgp_ nm_ k_wxh yh` kjkd dok ,`ghmb hkhm kj cfkucd cjw` qsx
i_v pqk hqxh h`w vhbu lqods khx`yc yh` qgwqghhw`qaphd_ ,ydqhmv qahkhhc hb n`hwxqa nd_ ydwdcgc dhydjw` nxgod_ddqa ,ydwu * * *
wqskqcghm-`_gx wqahkboqu ghm gwhwqB_ a_g nh_ cqx 24 g_c qxhbh_ rhd_ lhkdba lhbpfd lhmfw gaoqw`qaB_w_ n`_c qjkqdd
nwqhdcqamd__e_nqeqaw_sg_cqagxhogw_snqmg_c ,lhovpqnd_ cec ldhc luq bq yd_kso ydqdxh nqddqa ihxmm nd_ wqbohv ´Å´¬· ¸«°¬¬ °»°¶Ã¬´° — ¯Å½ °¹¶ °½Ä°°´ ´Å´¬· °«°¬´ ¸«
qk_ wqjqc gkqgxqaphdw_ ihkphkx ihe g_c p_dd w_soqm_edu 1,500 ý¶½¯º°¿ ý¹´Á ¸´´²·-º°«-½°°«Âº±´Ã :°ÂÄ´«´¯¯Ã«¬¯º¹ :«·°·´¯¯¸°´¬
pwqahks qahgdohm-guqk gB_jqa n`_c wqgoehdg nqdd ,nqaodgw_ddwq º °«³Ã½¬´¿½­Â´®Á·Ä°Å´¬¬Ä®°Â¯ÃÁ²¸½»´«¼´¿-ý°°Â¼
whgpqwqv nhhv nw_s du nqmdvqa nd_ ½·´¿ ³´¹ µ«°° «Ä´®Â «·°·´¯ ½Á»«­ ´® ¼´°«­»½· ³·½¬Ã´°°½­ ,˵·É ¶·²Â ·Ì»³ ,¸»·¶ ´»¾»»¶ Ãíľ»ÄË» »³Ê
_yqhhp ghm ,nw_ddqa nehdd_` ihhwak_swqb c ` eh_ lqk_ lqb t_wg µ´± º°« Àë¯ ¼«® ³ £¿«¶Ã½® µ´± º¬«¯ ½¶·½°° º®´« ý³»±´°³ ¾Ì Á»² Áʲ··Ä´ º¾ÄµÂ²··Ê²Æ ¾²À²Êĵ»··
cec yh`` njdxc ym_ vhbu lqods dydjed dfdj` ghhka_` _hmxb Ž®¯Å¬²Ã¯µ°Å¹º´´±·· £¿Å¹µ«»Ã½®º½»½Â°Á³Â´°°Âý® ʵ¹ ;ʲÆÂÄÀ²¸·È Á½»¾º¾Ä··¾² Ê²Æ Ì·»Ĕ¾Ì
iwbm ckqmk yd_ksod lhpo nqeqa nqm g_c dydhf lhhf` qdbhj p_dd * * * Á·Æ ºÈÄÂÄ´½Ê·µ "³·ºË-¾º»··É" Ì·Ä·Ë»¶
·¸¸Å Áȸ²¸¯
°"ÃÈÉ Ç´½¯ .!
nghhe qk_ nds gwqa_k_` xdbvc kc_ wqb xdbvc ndhuc hosk wqg_x lqoh_ fhx isdx nqoqe nbh_
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14