Page 11 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 11
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ~|hlm|ivm}sidnijdesfmlomiisixq}i|s |vltidvmpd|luid|v} mg|k


d lmp} |vepvr {kzm | f h|h it|hl gummr n|ig hkx}rh smtei


»À¾·Ä¶ '·Âʶº' »Â³ÊÀ ,²"º»¾Ë Á¶²É ¶À¾Ë »³Ê È"¶´¶ Á·Ê³¾ÄÀ µ"³²´ Á·Æ ´Â·Âĵ²¾Â»»² Á·² Å·Ê Á'Æ»·² ¼·¸²³ ÊľĻÈÄÆÃ

ð¬´Á º³´´Ã¬ º'ë¿ ,«"³´·Ä ô½¯ ®"¬«­ º°¿ ¯«Ã°¯ ··°¶ ´®¹°· ë¿ ,Å°·´¯Â¯ ´»¬Ã ë¿ :¸´Ã°½´Ä º¬´±
µ«» ë¿ º°« ,Å°»°Å² ´¶´Ã®¹ ë¿ ,¸´Ã´°³Â«® ½Ä´®´« ­´Á»«°°Á º°¿ ½¿°Ã­ « ë¿ ,°"´¯ ô½¯ ´¬Ä°Å
qxhws nds k_ddv lqhho _ hdd nqddqa nqoqe p_dd lhwdqhx qahe_b hb hh` khhgo_ nqmqo goqehdg du goq_o
ydwdb qxhbh_ nkqgxshd_ nqoqv du nd_ k_wxh kx nywcgk rkhc nsw_b p_dd hb w_s yd`dg ydwdx`
hdd ,nqaodjde_` qwqghhdd bo_k lqb nh_ ide_` ngxwq nahguqh lhh` _ ghkx wq`kqm vfuh `wc iwdb ngj_kqashd_ nd_ nqmdoqashd_ ihkoqewqs wqvkqsw_s k_u qphdwa -
du gw_b nhdx ghhgx p_dd nhhkgd_c dowcg n w_s qhk_wgpd_ h`xdy nds gwqcqa gwqdd vo_b phdwa nak_sj_o nedm c h_ nkqdd ,gkqdd hb ldw_ nwqgoqu qx hbwf qk_ nh_
nqmdoqaphdw_ gkqdd hb ldw_ wqgoqehdg ihd_ nhdx g_c p_dd , dowcg nds rkhc qxhgv_ws qahb ydhfmdm hb du nsdws_ qgpmhw_dd - vhwdu w_h 12 w_s ydbphhyc n gohe gpohb
- _ ghkx whqc b `_a wqb ;qhk_wgpd_ nh_ ndaw_c `w nds ghhka_` nwd`kqm nh_ ydkdqsc y`fwc du gmhgx_` gwqdd ckhcvc hovpqd hx_w ghm c ` kdba wd_k ixdfm
¾²ÊË» ¾Ë ÁÌ·ÄË»¾· ÁÌʶº¾ ,Á̲·Æʾ ºÊ»ÆÄ´½Ê·µ ¾²³²¾´ µ"ó ºÊÄ·· ò·· Ì·Ë·µÉ Ì·¾·ÄÆ Á·Æ º»»É ÊÄ´»¾»»¶ Êĵ Á»² Ä¾Ä´Â»Ê ² ¼²Â


c_wdc kkdj ;dkjhc` howdyc fwd_ lqb lhos k`vm eh_ _ ghkx `w wqowd`kqm nwd`kqm whq h`xdyk lh`w` wdqhx lhh` dowcg bphhm _ ghkx wq`kqm vfuh w `wc·¸¸Å Áȸ²¸¯°"ÃÈÉ ¸ÁÀ½-É´·½ .


!
k_wxh` c_wdc ydwdck rhd_ yd_hum nd_ ydbdph hb gowqk p_dd wdqhx n yqx` kkdjc hbmdk wdqhxc bmqm ldu cfhys hw`b ga_e ,hmkdqc dowcg ho`wm ,_ ghkx nwd`kqm b `_a
   6   7   8   9   10   11   12