Page 7 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 7
,ǯ¸ 96 ¾´Ã ÇÁ·»Á ¾¸¯ ³°´· ³°¸È° ,»"ŵ °Ç ¾'°´È¶ ¼Á² ¾´Ã ³Ç¸·Ã ¸² ´Å

²"ÁÈÉ É¿È° ¾Á¿¸ÈÇÁ µ¸¯ À¯´´ É´¿´Çºµ »·¸Ã¯Æ ¼Á² ¾´Ã »¸¸· ǯà Ǹ½ ¾»Á·È


³½»È ¸°Ç ¾´¯±³ °Ç³

(»"ŵ) ¯"·¸»È ¹¯°¸»ÇÆ
¾¸»Ç° ¼¸¸¶ ¸°Ç É°¸È¸² ¸¿¶´Ç ¶¸±È½ ¼¸¿Ã»½

È´°·Á»Ã °È´É ,±Ç´°½¯³ ²¸»¸

¼¯Ç±¯ §Ã "·º¯¿»¯·À¸ÇÆ" ¼´Å '¸¯Ç ²Á - ²"¸³ »"ŵ ±Ç´°½¯³ ¾´Ã °Ç ¾·ÅÁ» ¾´Ã ¾´µbo_kxghhb nh_ csdvy qahb ydhofdw qwqddx hb .nyh_ yodm_ ¾¯½²Á¸Çà .¸.µ.¯
nwqbkhx n_ gao_s _ ghkx i_`hkwv `wc -gxwq nwqc du _ ghkx `w lqb gjdeqaphd_ n`_c whm
:cmbvc qahgjhdd _ ghm ,ydodwje qohhe nh_ ydodx_w ydhoqwdB hb nds ydodwje qahgo_c _ qxy y`g xbdf rdp ,vhwdu w_h hhwb du `dwv
i_`hkwv h`u rpdh h`w u cac ,qg_g nhhm g_c x mh lhbdchc kj wwdu wqb w_s ,bo_kxghhb ghm nsqwg du ihe bd`j lqb g_cqa whm n`_c ,g kqqc
lhahcom qgpahgjhdd hb nds nqddqa eh_ b hc k ue ,c`xfmd cwdyc hkdba q `dxf nd_ qwqgkq hb nds lqohh_
bo_kxghhb nh_ ldgobh_ nxhpv_b_gw_ nds qahmdw_ hb du ydhwej_d ydqxw nhhe gwhgw_Bpvq h`w xhxhc nd_ac `wc ,cod`yd cmjf _kmd c_whc wud_
e_ wqddx wqhhe eh_ p .ydmfkm hhddu hb nxhddu nhhe w_s ,`w lqb ns_wgqa ihkboq n`_c whm nqdd .ydohbm lhoskm ,cmkxk khjxm p fm ,_ ghkx i_`hkwv cmkx
ywd`a _w_sp_dd nhhgxw_s gohhc k_e nqm nqm d_dd bdp lqb n`qaqaphdw_ eod_ wq g_c ,aodohd_dd .nhkw` lhhf h`w y`hxhb hofdw fhaxm
.ghhb_` g_c p_b xsoc lqb nds b mch` lqoh_ :a_g n wq`h_ nsqwg lh_ nqv
qoqh wq`h_ kph`_ gxwq lqk_ ldu _w_` nh_ dhoqddq qg 16 hb rhd_ , nhom wqbd_ddvhqk hvhyqm qguqk hb nds eh_ _ ghkx i_`hkwv `wc
:csdvy ,ydydw`f qbo_o_j_o ghm guhe _ ghkx `w wqb d_dd ,vw_B nde wqoq`hk`w_s-guqk wqb pk_ ,eojx_ ydbch nds cqdmx
,cmfkm gkqdd qgxwq hb nds rdp ldu eh` .g hd_k cbd`qd cwdy` pdmq nds b `_d `w wqb ,b hc k ue h`u rpdh h`w nd_ac `wc nds
wqboqk nds goqohgo_v _ nqddqa qB_whh_ eh_ hhddu gojqwqaohhw_ ,bo_kxghhb nh_ gqgx qxhw_gphc
,ngxwhs nd_ nahoqv gahgkqddqa n`_c pq d_dd ngp 75 lqb B_ guh_ nqm goqjhhu gkqdd hb nh_ ydhc -gkqdd nqoqe qjkqdd xbdvc ydkcv qgk_ hhwb hb nds
nqao_aqavhwdu nqoqe p_dd pqhgp_ohb iwdb ngmhw_`-ahwqhdwg wqb , gj_ok_gphwv nds a_gw_h
qB_whh_ nh_ eh_ gk_mqb eh` .nw_h wqgwqbodc ,ihhwgpq-bo_kxghhb nh_ nkcdx nd_ nbh_ naqv l_wa_B .(vq`po_dd ,awd`m_c ,_odgk_) d c_ pk_ gmhw_`
nd_ gqghkh`_gp ,nhhmqak_ nh_ ,nqddqa lhwsp qohhe ghm go_v_` eh_ _ ghkx `w wq `dxf wqb
gBhdcwq`h_ eh_ qhwqBmh_ qxghhb hb .aodoqbw_ ,cmfkm gkqdd qghhddu hb du wqhhaw_s _ nqddqa eh_ p_dd , cmkxk khjxm
,qsx _ nqddqa gw_b eh_ pq ,ahgw_oahh_ nqddqa nkqgxw_s whm nkqdd
wqgod_ .aodwhehkhddhu nd_ wdgkdv wqvw_gx _ `wc nds ydodwje hb w_s nkqgx qjkqdd
vk_s qxghhb p_b g_c ,lkqckhdd wqehhv _ ghkx i_`hkwv ydodm_` ndhac hvwB
eh_ p nd_ ,bo_k wh_ ghm gwhuk_gx eh_ ,ga_eqa hdd .ydqhbd
qvw_gx p wqawh` hb nh_ nw_ddqa gkahBxqaB_ du h_w bq n_ -ao_k wqb nqddqa wq
gw_bo_gp-po`qk qjhdc p_b . lehg_hwg_B , gj_ok_gphwv hofdw fhaxm wqahwqh
lqods k_w_m lqb ngk_cqa g_c aodbkh` nd_ w` hb i_o nhdx ahboqhhe
g_c p_dd ,ihdc w_a wqawh` njhkghoxjwdb gkqgx p_dd cdum lhhf h`w y`hxh nh_ °"ÃÈÉ ¸ÁÀ½-É´·½ .
.nqmqk`_wB nd_ pojqw`w_s ahohhdd du gwhsqa qgo_v_`md_ w_s ihd_ g_c wq d_dd ,nhkwq`
ihe n`_c qB_whh_-`wqm nh_ nbh_ hb p_b nds lhgwB gkqgxqavqdd_
hhe . n`qk ngda nahe_b lqods khhg gwhBxqa lhbhmky qahk_ukhs
nd_ ydmfkm e_ gahhuwq`h_ nqddqa nqoqe qxhpv_b_gw_ ,c_wh`d cwdy` lhom_o
,ghhcoqao_aw_s hb nds pqBq eh_ aodak_sw_s nh_ n`qk qxhbh_ wqghhdd nqoqe qjkqdd
nds csdvy _ nh_ nhhw_ guh_ gqwg nqm nd_ eh_ p_dd ,bo_kxghhb ·¸¸Å Áȸ²¸¯
n`_c bo_kxghhb nh_ nbh_ hb .cdkxd ldkx du nqmdvqa wqbhhk `k` lh_ du wxdvm
ngjqw qahohh_ ghm wqawh` nqoqe hhe e_ g`hdkaqa .qboq n_ hhe eh_ wq nd_ xsod !
.wqawh` qxghhb qwqbo_ hdd k ue cmkx w ac dhodve n` ghm ,awd`m_c b `_ b hc k ue h`u rpdh w ac iwb` ihwbm wqghhdd
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12