Page 10 - Yidishe Tzeit - אידישעצייט
P. 10
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ
ƶ½¿®¿¹Å¿®¶­ Å¿¸¶¹¾¿¯Å­Á»²­ ¼¶¶»

"·­Ä º¶¹²´ ŲĶ®" ¼¶­ Dz¸²¾ ®Å¿!"µ½¶¶± ­" ¾´°Â µ´« ¼«°°Ã«¿ º°«

2 ǯ¿¾°¯³ÇÈï¾»Á´´¹Á»Æ¸¿¸¸¯ÁÇÁ¸¸µ Á¿Á²¸¸È¯° ±¸»¸¸³ À¯² ´Å ·ÆÁǸ² ,À¯·¸´¯ .±ËÃÈÉ É´º´À °ÇÁ .±Ç´°À½¯¸»¸´´
¸² ÇÁ°¯ ...4 ·¯·È¿¯ ÀÁÀ¸¸¯ ¸¸»ÇÁ Á»Á´´Á· ¾¸¸»Æ ¯ ÇÁÀ¸´¯ À¯´´ ,Á»ÁÆ¿¸´´ .ÀÀ¯Ç ²Ç¯Ã²Á°
-°»¯³ ¸² ¾¸¯ »¯Çȸ ¸»´¶ Á·º¯½Á±·¸½ ¾´Ã À¸´Ç¯ ·Á»¯Ç §ÃÀ¯´´Áǯ§Ã ¾´¯ Ǹ· ¾ÊÇÁºÁ³
¹¸µ ³Ë¸¯ ¾»Á´´ ¹Á»ÇÁ½¸Å-»¯·¸ §ÃÈ Á»ÁÆ¿´· ¹¸»ÇÁÀ¸´¯ ·È¸¿Ç¯± ·»¸¸ÅÇÁ² À¿·»¯ §ÃÈ ¸² ¹¸¸¯ ¾Á±¿ÁÇ° ¾Á¿¸½ÇÁ· ¸¸Ç² ¸² µ¯ ¯³Êº
,ȸ¸»Ã ¾´¯ ƸÁÆ ,ȸà ¾´¯ É´»¶ ·¸½ ¾¸¸µ '¸¶½ ¹¸µ ·¿¸ÃÁ± Á¸ÇÁ §Ã½¸¯ À·»Á´´ ¯Ç¯ÃÀ¯´´ .¾Ç¯½È¯Æ ¾¸¸Æ ·È¸¿
»¸´½¾¸¯À¯´´¾°¯³´Å ,µ¸¸ §ÃÈ´Å ¾´¯ À´Èµ- §Ã¸ÁDZ .¹Á»ÇÁ·À¿Áà Á¿¸¸»Æ ¸² ÇÁ·¿´¯ ±¯· ¯ ¾¸¯ ,˱Ǵ°À½¯¸»¸´´Ë ¾´Ã ·²ÁÇʽ µ¯
!±Á· °´· ¼´¸ Á±¸»¸¸³ ¸² ¹È½° ¾Á½Á¿ ´Å ·Æ´ÆÊÀ ÇÁ°¯ ,¾Ç¸· ¸² ¾Á¿ÁÃÁ Ǹ°´Ç §Ã¹¸¯ ¾´Ã »Æ¿¸´´ ¼¸¸° ǯ± ¾´¯ ,ËÉ´º´À °ÇÁË ¸´´
.¾Á¿ÁÃÁ ¼¸´Æ ÀÁ ¾ÁÆʽ .·ÇÁÆ¿¯³Ç¯Ã ¸´´ À¸´¯ Ǹ¯ À¯´´ ¾´Ã Ǹ½ ¾À¸¸´´ ËÀÀ¯Ç ²Ç¯Ã²Á°Ë
À±Á° ¾´Ã ¼¸ ¯ ¹¸µ ¾Á½ ·Æ´Ç ¾¯² ·ÈÇÁ³ ¾´¯ , §Ã¯»Æ ¹¸¯ :·ÈÇÁ ·º¯Ç·
,±± »Á ±± ,À±Á° ,ÇÁ·ÇÁ²¿´³ ¾´¯ ,ÇÁ±¸»²¿ÁÅ ÇÁ·»´ÃÁ±ÇÁ°¸¯ ÇÁ² µ¯ ,¾·¸¸µ ¸² ¸¸° ÆÁ´´¯ …!ƸïǷ
''±Á° ÇÁ'°´È·¸²Ç¯° ¯'' ¯¾¸¯¸´´ ,¹¸»·Æ¿´Ã ·Æ¯ §ÃÁ± ,À±Á° ·¸½ À¿Ã¸´³ ¯ ¹¯¿ ¹¸µ ¾¸¯ ¾Á½Á¿¿¸¸Ç¯ ¾Á¿ÁÆ »¯µ ¹¯Æ ·¯³ »¯½À¯² .ÇÁ¿Á¸¸» ÇÁÇÁ¸¸· ,¾¸¸¿ ÇÁ°¯
.¾Ã¯Ç·Á±´Å ·È¸¿ Ǹ¯
…È·¿Á½
¾¸¯ ·È¸¿ ·Æ´ÆÊ½Ë µ¯ ¾Á½ ·À¸¸´´ »¯½Ç¯¿' ¹¸µ ·¸¸Ç± À¯´´ Á½Ç¸Ã Á»¯¿ÁÈÁïÇà ¾µ¸Ç .¾¸´·È ¹¸¯ ¾´¯ ¸¸·È ¹¸¯ ÀÁ §ÃÁ ,ÇÁÀÁDZ ÀÁ §ÃÁ ¾´Ã ¾²ÁÇ Ç¸½
.'ÀÇÁ²Ç¯ ¼Á·À¯Æ' ¾Æ¸È´ÅÀ¸´Ç¯
…'ÇÁ»Á· ÀʽÁ¿Á¸ Ǹ½ ·±¯µ ,Ë·ÁÃÈ ¾Á½´ÆÁ±¿¯ ·¿Áµ Ǹ¯Ë ÀÁ §ÃÁ ,ÇÁ±¸»¸¸³ ÀÁ §ÃÁ ,ÇÁ·¿¯ÀÁÇÁ·¿¸¯
¹¯Æ ¼¸»´¶ ǴƸ° ¼Á¿¸¯ ¯² µ¸¯Ê½ µ¯ ÇÁ°¯ ǴƸ° ÇÁ²Ë .¾Ç¸·¿´»¯´´ · §Ã¸´³ ¸² ¾´Ã Á¿¸¸¯ !¹¯Æ ¼´Å …¹¯Æ ¾´Ã ¾Ã¯»Á±À¸´Ç¯ ,ÇÁ¿ÁÈ ÀÁ §ÃÁ ,ÇÁ½Áǯ´´ ÀÁ §ÃÁ ,ÇÁ±¸·ºÁ»
,¹¸µ ·´· ¯² À¯´´ ¾¸¸·Èǯà »À¸°¯ »¸´´Ê½ ¾´¯ ÇÁºÁ³ ´Å ,¾Ç¯ÃÁ±ÆÁ´´¯ ¾¸´È µ¸¯ À¯° ¼¸»´¶ .ÇÁ±¸Åǯ³ ÀÁ §ÃÁ
¼¸»´¶ ǴƸ° ¯µ¯ ¾¸¯ Ƹ»° ¯ ¾ §Ã¯º ¹¸µ ·»¸´´ ¼¸½¸ ¸² À¸´¯ ¾¸´È ·»¸¸·Ê½ ´¯´´ ,ÇÁ»Á·¸ §ÃÈ 10 ¾´¯ À¿¸ÇÁºÁÆ Ë±¸Å¿¯´´ÅË ÇÁ°¸¯ ÀʱǴ°À½¯¸»¸´´ ÇÁ°¸¯ µ¸¯ ÀÁ´½È ÇÁµ¿´¯
¾´¯ ¯² ¾Ç¯ÃÀ¸´Ç¯ ·¯ ·¸¸± À¯´´ ,Á»ÁÆÁµ Ë.»¯Çȸ ¸»´¶ ¸² ǯà À±Á° ¼¸°´· »»º ¾¸¯ ·¿¯ÃÈÁ±¿¸¸¯ ²¿¸Å¯ ¾Á¿Áµ ,À¿¸ÇÁûÁ³ :³½È¿ ¾´¯ Äǯ³
.¼Áǯ´´ ¸´µ¯ °´· ¼´¸ Àʳ»´¶ ¯ ¾·¸¸»±¯° ¸´´ À±Á° ÇÁ½ ¾Å¸µ À¯° ÁÀ¸¸´´ ¾Êø´¯ ·Ç¯² !¹¯Æ À'»¯Çȸ .˹¯Æ ¼¸»´¶ ǴƸ° ǯ½·¯À Ë ÇÁ²
.±Á° ¾¸¸¯ ,É´ÈÇ ·¸½ ¾ÃÁʺ Áº¸»·Á §Ã¯ ¾±¸¸·È Ë §Ã¯·ÀË Á²Á¸ ¸¸° .¾È·¿Á½ .ÀÇÁºÁÆ ÁÇÁ¸Ç¯Æ Á·»¯Å¯° ·È¸¿ ,¾¸¸¿ ¾´Ã Áµ¯° ¸² .²À¶ ¾´Ã Ǹ·Ç¯´´Æ· §Ã¸´³ ¸²
Ǹ½ ·ÇÁ´´ ,¹¸µ ·´· ¯² À¯´´ Áµ ¹¸¯ ¾Á´´ ¾´¯ ¾¯ ¾°¸¸³ ¾Á¸´Çà Áȸ²¸¯ Á±¸Åǯ³ ,¾Ç¸·¿´»¯´´ ¾µ¸Ç¾´ÃÀÁ°¯°¾´¯ÀÁ½¯½ ,É´¸¿Æ²Å ¼¸È¿ , ÀÁ·¯· Áȸ²¸¯ ǯà ,»¯Çȸ ¸»´¶ ǯà Äǯ³
.¾Á½´¿Á± §Ã¯ ¾´È» À¯² Á²Á¸ ¾ÇÁø» §Ã¯ ,¾Æ¯·È ¸² ¸´¯ ¾ÇÁ·Á»Æ½´Ç¯ ǯà ·»Á´´ ¯ ¾»Á·È´Å ¾Ãǯ² Áº»Á´´ ÇÁ°¸·È ¸² ¾¸¯ ¹¸µ ¾ÇÁ±»¯´´ À¯´´ ¹Á»Å¸ §Ã¾´¯ ÀÁ½¯½
¾¸¯ ¾Ã¸´» ǯ¿ µ¸¯ ,·ÅÁ¸ »¸´´Êº À¯´´ ÀÁ»¯ ¯·¸½·¸¸»±¯° ,»¯Çȸ½ ³»´¶ ¯ ´Å ʸÇÁ´´¸»Á²Ê ¾À¸ÇÁ± §Ã¯ ¹¸µ ¾°¯³ ,¼¸°´· ¼¸½¸ Á¿Á±¸¸¯ ÁÇÁ¸¸µ .¼³¸»Á ¼¶Ç¸ ¼´Æ½³ ,ÇÁ»Á·¸ §ÃÈ
À¯´´ ,ÇÁ'°´È·¸²Ç¯° ÇÁ±¸»¸¸³ ¯ ¾º´µÇ¸Ã¯ À¯± ¯ ¾´¯ È·¿´¯´´ ˳½¸»È ³¯´ÃÇË Áº¸»ÇÁ·´½ ´¯´´ ,¹¯Æ ÇÁ¸¸µ ¾´Ã À¸´Ç¯ ¾Á¿Áµ ¸¸µ.¾Á½Á»¯ ¾´Ã • • •
¸² ¾¸¯ ¾°¸¸³Ã¸´¯ ±Á° ¾·Æ¯ §ÃÁ±-ȸÇà ¼Á² »¯µ ÇÁ¸¸µ ¾°¸¸³ÇÁ² ·Á´´ À¯´´ »º¸¸½È ¾±¸Åǯ³ ¾´Ã ¾ÀÁ±Ç¯Ã ,±¸·º¸´´-ȸ·¸ÇÆ ¸´µ¯ ¾Á¿Áµ ¸¸µ ·Ç¯² ·º´µ¯° Ǹ¯ ·¯³ ÀÁ §ÃÁ À¯´´Ç¯Ã
¾·¯· ¼´Å ¾Áº¯Ã ·¸½ÇÁ² ¾´¯ ¯¸½È ¸ §Ã»º ·¿Á³ .°´· ¼´¸ Ä¿¯± ¯ ·À¸¸± ¹¸µ ·È¸¿ ,¯² ¾Á½´ÆÁ±¿¸¸Ç¯ ¾´¯ ,¾Á½Á»¯
¾¸¯ Á·¯· :¼¸½¶Ç ¯Àº »Á °È´¸³ »½¸³ ¾¸¯ ,¾Ç¯ÃÁ± §Ã¯ ¾¸´È µ¸¯ À¯° ÇÁ² µ¯ ,¯µ»¯ ,µ¸¯ ´Å ;¹¯Æ ÇÁÇÁ²¿¯ ¾¯ ´Å ǯ¿ ,¾ÇÁ·Ã´»´ÅÀ¸´¯ ¯ ·¸½ ¾»¯Ã¯° ·ÅÁ¸ ¹¸½ Ǹ¯ ·»¸´´ ?É´º´À °ÇÁ
,¯² ¹¸µ ·À¸± À¯´´ É´¿½¶Ç À¯² ¸´¯ Æ´Æ ,»½¸³ ?¯² À±Á° Á±¸·ÅÁ¸ ¸² ¾Á¿Áµ À¯´´ ǯà ɴ²´ÁÀ ,¾±¯Ç· ¾´¯ ¾Æ¯ §Ã ,¾º¯Æ ¾´¯ ¾Æ¯° .³¿Á· Á·ºÁÇÁ± ³Ç´¯º»
»Á´ ¹¸È²Æ ¼Á »Á ¼¸»»´±É½ ¹¸½¶Ç ´¸³¸´ ¾´¯ ¾´¯ homebound ´Å ¾Á¸¸± ¹Á»ÆÁà ¸²Ë !ÇÁ»Á·¸ §ÃÈ ¸² ¾¸¯ ÇÁ²¿¸Æ Áȸ²¸¯ ¾´¯ ÇÁ·À¿Á½´¿Ç¯Ã ÇÁ² ,É´º´À °ÇÁ
!¹½Á ¸»´¶ ÇÁ´´ ·È¸¿ ÇÁ²¸¸» ¾°¯³ À¯´´ ,¾È·¿Á½ Á²¿»Á .Ǹ½ ·»¯Ã ¾±¸´¯ ¸² ¾´Ã ÇÁÇ· ¯ Áȸ²¸¯ Á²Á¸ ¾¸¯ ǯ¸ ¼Á¿´Ã ±¯· ÇÁ·À±¸È¸´Ç
À´Èµ §Ã¸ÁDZ • Áȸ²¸¯ ǯà ¹¸´¯ ¸´µ¯ ¾´¯ ,¾º¯Æ ¸¸µ ǯà »¯µÊÀ § ïǯ Æ´Æ ,³¯Ç´ ¼¸½È½ ·°³ !ÇÁÃÁȯ° ¾Å¸µ ÀÇ¯Æ ¸² µ¸´»° ·È¸¿ ¾Á´´ ±¯· ¯ ;³¶ §ÃȽ
¹¸µ ¾Á½ ¾ÁÆ ¾À¯± ¸² ¸´¯ ¹¸´¯ ǯ¿ ,ƸïǷ ¾¸¯
¹Á»ÁÆ»¸° ¾´¯ É´»¶ Áȸ½¸¸³ • ¾°¯³ ¾»¸´´ Áº»Á´´ ,À½´¯³ ¸² ¾¸¯ ÇÁ²¿¸Æ Áµ ,ÀÀ¯Ç ¾´¯ ²Ç¯Ã²Á° ¯² ,»´º¸°º ,ÇÁ³¯ ¯² À¯´´ ÇÁÀÁ° ·È¸¿ ¹¸¯ °¯³ ,¾È·Á´´ÆºÇ´² ¼¸´Æ
ȸà ÁȸÇà • ,Ë°´· ¼´¸ ²´°º» É´²´ÁÀ Áȸ½¸¸³ Á±¸·Ã¯³Ç¯¿ Æ´Æ ,¹Á»ÁÆÁ° ¸² Áµ ,ÀÁ¿Á´´¸´¯ ¸² Áµ ,¹¸´Ç ¼Á² ?¹¯Æ ¯ ¾Ç´· ¾¸¸± ´Å ¸´´ ,¾´· ´Å
§ ø² Á·¯½¯· • ¾Æ¯ §Ã ¾È¸´´Å ,¹¯Æ ¼Á¿¸¯ Ǹ½ ¾Á½ ·ÇÁ»ÆÇÁ !Èÿ ÉǸÀ½ À¯² ¸´¯ Æ´Æ ,É´²´ÁÀ ¸² ÇÁ°¯ ,Á±¯Çà ÇÁ¸¸¯ ·¸½ ·ºÁÇÁ± ·¿Áµ Ǹ¯
¾ÈƯ» ·¸½ §Ã´µ • .ÁÇÁ²¿¯ ¸² ¾´¯ ±Á° ¾¸¸¯ ,¾°Á± ³ÅÁ ¾¯ ¾¸´È ¹¸µ ¾»Á´´ ÇÁ²¿¸Æ ÁÇÁ¸¸µ …´Å Ǹ½ ·ÇÁ³ ·¸¸ÇÈ Ç¸¯ ǯÃÁ°
ȸ¸»Ã ÁƯ½ÈÁ± • ÇÁ² µ¸¯ ËÉ´º´À °ÇÁË »¸¸´´ !ǯÃÇÁ² ÁƯ·
»ÃÇÁà • Á²Á¸ ¾Á´´ ,ǯ¸ ¾¸¯ ±¯· ÇÁ·À·±¿ÁÇ·ÈÁ±¿¯
¾ÇÁ¸¸½ ÁÀ¸µ • ʲ ¸² ,³º´À ¸² ,°´·È ¸² ¾·¸¸Ç±´Å¿¯ ·¿ÁÇ° ·´¿¸½
¾¸¸Ç¶ • ,¼´Ç¯ ÀÁ»¯ ¾´¯ ,É´²´ÁÀ ¸² ,ÇÁ²¿¸Æ ¸² ,¼¸¿¸½
:ÇÁ²¿´¯´´ À·»Á´´ ¸² ¾Áµ ¹¸¯ »¸´´
»±´Æ ¯·¸Á·¯ §Ã • ¾Á¿Áµ ÀÁ°¯° ¾´¯ ÀÁ½¯½ ÇÁ±¸»²¿ÁÅ
¯·Á·¯Ã ÈÁ½• ¾Á½´ÆÁ± ¾Á¿Áµ ¾´¯ ÇÁ°¸·È ÁÇÁ¸¸µ ¾´Ã À¸´Ç¯
»±´Æ ¾ÈƯ» • µ¯ ,¾º¯Æ ¾´¯ ¾Æ¯° ,¹¯Æ ÀÊ»¯Çȸ »»º ¾¸¯ ¯²
»±´Æ » §ÃÁ • ¾½µ ¼Á¿¸¯ ¾ÀÁ ´Å À¯´´ ¾°¯³ ¾»¯µ »¯Çȸ ¸»´¶
,¹Á»Á §Ã¸Æ ,ƸÁÆ È¯Æ¯Æ ,ƸÁÆ »°Ç¯½ • !´¿¸É¶½È ±"ÃÈÉ ³ÇÈ ¸¸¶ .
¹Á»ÁÆ»Á² ·È¸¿ À¯² ¹¸¯ »Á´´ ±¯·À¿¸² ¼Á¿¸Ç± ¯ ¾¸¯
·¯ §Ã½¯Æ • .¾Á¿¸´¯´´¸¸°
±Ç¯´´À¸µ ¾´¯ ·º´Çà • ¾Áµ ÀÁ »¸´´ ¹¸¯ ¾´¯ ;¹¯Æ ¼Á² ¾Áµ »¸´´ ¹¸¯
¾´¯ ȸÇà ,¾Æ¯°Á± ¾´¯ ·º¯ÆÁ± ÀÁ»¯ !ËÉ´º´À °ÇÁË ¯Æ´´² ·¸¸Å Áȸ²¸¯
ÁÇÁ¸¸· ¹Ç´² ,į» §Ã¾Êø´¯¯² ,ȸ½¸¸³
¼Á¿¸¯ ,ÀÁ°¯° ¾´¯ ÀÁ½¯½ ÇÁ±Ç´°À½¯¸»¸´´ ?Ǹ· ¼Á² ¾Á¿ÁÃÁ Á·¸° ¾ÁÆʽ
!ǯ¸ ¼Á¿´Ã ±¯· ¾·À¿Á½´¿Ç¯Ã ´Å ,ƸïǷ ²Ç¯Ã²Á° ¸² ÇÁ°¸Ç¯ ¸´» ¹¸¯ !
¾¸¯ ,±¸·º¸Å ¾´¯ ¾¸¸È ¸´µ¯ ,·Æ¯ §ÃÁ± ÀÁ»¯ Á²¿±¸¸·È ¸² ¾´Ã ¾Á¸¸ÇÁø¸Ã Á±¸²ÁÈ·¸´´Æ
   5   6   7   8   9   10   11   12