Page 9 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 9
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ¹´²¸È ¼´Å ·¿¯¿ ¾·»¯³ ·Á´´'½¾Á´´µ¯¸´µ¯ .·ÀÁ· .ÀƸ·Á¿Á± ¸² ·¸½ ¾´·´Å ·È¸¿ ¾°¯³ À¯´´ ¾º¯µÇ´¯
.¾·¯·»´µÁÇ ¸² ¾Á½´Æ¯° ²»¯° ¾Á¿ÁÆ ¾Á½ ·Á´´ ¯ ¾°Á± ´Å ¹¸»±Á½½´¯ ¸¯²´¯ µ¸¯ ÇÁ°¸ÇÁ²
*** .Á¸·¿¯Ç¯± Á±¸²¿Á·È»´Ã
ÇÁ² ¾¸¯ ÇÃ´È ¼Á² ¾¸´È ·»¯³ ¾Á½ µ¯ ¾´¯ »Á¿¯ §Ã¼Á²¾Á½Á¿¾'·¸½ ,¯¸ »¸Ã¸´µ¯ ÇÁ°¯
¯ ¹¯¿ ¾Á¿¯½ÇÁ² ´Å ¸¯²º ¾Á´´Á± ·»¯´´ ...·¿¯³ ·¯³ ¾Á½ µ¯ ¹¸µ ¸¸° ¾À¸´´ ¾´¯ ±¸¯´Ç ¾¸¸µ ¾Á½ ¾ÁÆ
¼Á² ¸¸° ,¾¸¸½Á±»¯ ¾¸¯ ¹¸´¯ Á±´¿ µ¸¯ À¯´´ ,·Æ¿´ §Ã ·±¿¯»Ç¯Ã À¯´´ É´»²Éȳ ¼´½¸ÀƯ½ À¯² ¾´·Á±
.·ÀÁ· "¼¸Çȸ Ç´²" ¾º¸»¿Á´´Á± »¸³ À'ÇÁÃÁȯ° ¾'·¸½ ¾²¸¸½Ç¯Ã ´Å ,µ¿´¯ ¾´Ã ¹¸µ
µ¯ Ç´°¸Å ¼¸¸° Ǹÿ¸¸¯ ¯µ¯ ÀÁ §ÃÁ ¯² µ¸¯'À À¯´´ "¾Á½Á»°¯Ç §Ã À¯» ±¿¸Ç¸³ Áȸ·Á¿Á± °´Ç"
¸² Ƚ½ µ¸¯ ·ÀÁ· "¼¸Çȸ Ç´²" ¸² ¾ÆÁÈ· À¯² !Ç´°¸Å ¾È¸½¸¸³ ¼¸¸° ¸´Å½ ¾Á¿Áµ
.¹´²¸È ¼´Å ´Å ·¸¸± ¾Á½ ÇÁ²¸¸¯ ¹¯µ Á·ÅÁ» Á½¯À ·¸¸Å Á±¸À¯ §Ã¸²µ¸¯¾Á´´ ?¾¸Ç´Æ ¸É½¸¯½
¾Á´´ µ¸´»° "¼¸Çȸ Ç´²" ¾Ã´Ç ´Å ¹¸µ ·°¸´»ÇÁ ¾Á½ ¾Á½Ç¸Ã¿¯Æ ´Å "¼¸Çȸ Ç´²" ¾Ã´Ç »¯µ ¾Á½ À¯´´
À¯´´ ...ÇÁ»Á· ¾ºÁÇ° ¼¸¸° Ƚ½ ¾¸´È ·»¯³ ¾Á½ ?"»Á¿¯ §Ã ±¿¸Ç¸³" ¼Á² ¾º¯½ »¸´´ ¾Á½ µ¯
¾Á½ ¾Á´´ ,Èÿ ɽ±Á ¾Á±¿ÁÇ° À¯² ¾ÁÆ »¯½´Å ¾´¯ ,Á±¯Çà Á±¸·º¸´´ ¯ ÇÁ¸¸µ µ¸¯ À¯² ,·Áµ Ǹ¯
¾Á½ ǯÃÁ° ·´¿¸½ ¯ Á¸Å¯½Ç¯Ã¿¸¯ Ǹ´¯´´Á± ·ÇÁ´´ .¾ÀÁ´½ÈÀ¸´¯ ÁƯ· À¯² Ǹ½¯»
.¹´²¸È ¼Á² ¾Ç¸ÃÀ¸´¯ ´Å ·¸¸Ç± ¾¸´È µ¸¯ ¾Á½ ÀÁ µ¯ ·Á°Ç¯ ¼Á·À¸À ÇÁº¸»¿Á´´Á± ÇÁ²
¾Ç¸Ã¿¸¸¯ ´Å ¼¯µ·¯Ç ÇÁ½ »¸Ã ¾Á´´Á± ·»¯´´ ÀÁ ¸² µ¯ ±Á· ¾°¸µ ÇÁÃÁ±½´¯ ·ÇÁ¸´²Á±
¾Á½ ÇÁ²¸¸¯ ¹¯¿ "¼¸Çȸ Ç´²" ¾ÆÁÈ· »¯µ ¾Á½ µ¯ Á¸´¿Á± ¸² ¾Á½´ÆƸǴŠ¾Á¿ÁÆ ¾»¯µ ÀÁ¸Ç¯·¯Ç¯°¯»
¾¸¸µ »¯µ ¾Á½ ¸²º ,·¸ÇÈ Á·À¿ÇÁ Áº»Á´´ ¸¸À ·´· ¾¸¯ µ¯ ¹¸µ ·º¯½ »¯½ ·Ã¯ .¾·¯·»´µÁÇ Á·¿¯ÇÆ
À¸´¯ ¹¸¸¯ ·Áµ ¹´²¸È ÇÁ² µ¯ .·¸¸µ ÁÇÁº¸µ ¸² ¸´¯ ´Å ¾¸¸±´Å »¸´´ ¾Á½ ÇÁ²¸¸¯ Ƚ½ ,·´¿¸½ ÇÁ·ÅÁ» ÇÁ²
ÆÀ´Á ÇÁ·¸¸´´ ·¿Áµ Ǹ¯ ǯÃÁ° ¾¯² ,·¿¯ÀÁÇÁ·¿¸¯ ¾Á½´Æ¯° ¹¸´¯ »¸´´ ¾Á½ µ¯ ¾Á½ ·À´»È¯° ,¹´²¸È ¯
¾´¯ "¼¸Çȸ Ç´²" ¾¯ ·ÈÇÁ´Å ·Ã´Ç ,¹´²¸È ¼Á² ¾¸¯ µ¯ ·¸¸²¯° À¯² ÇÁ°¯ "»Á¿¯ §ÃÀ¯»±¿¸Ç¸³" ¼Á²
.ÇÁ·¸¸´´ ¾¸¸± ÁƯ· ¾ÁÆ'½ µ¯ ±¸¯´Ç ·¸¸µ ¾Á½ »¸¸´´ ,¾·»¯³Á±Ã¸´¯ ¾ÇÁ´´ ¹´²¸È ÇÁ² µ´½ ²¿¸Å¯
"¼¸Çȸ Ç´²" ¾Ã´Ç¿¯ µ¯ ¾Æ¿Á²Á± ´Å ·´± µ¸¯'À ¹¯¿ Âǯ² ¾Á½ ¾´¯ ·ÅÁ¸ ·¿¯½ÇÁ² ¹¸µ ·¯³
µ¸¯ ÀÁ ..."°¸¸¶½" ¾¸¸Æ ·È¸¿ ¾Å¿¯±¿¸¯ µ¸¯ ¾±ÁÇà ¾È¸Çà ¼Á² ¾´Ã ¾·¯·»´µÁÇ ¸² ¸´¯ ¾·Ç¯´´À¸´¯
...¹´²¸È ¯ ¾¸¯ '¾¸¿Æ' ¼Á² ¾´Ã Æ»¶ ¾¸¸Æ ·È¸¿ .·ÀÁ·
¾Ã´Ç¿¯ ´Å ¾°¯³ ¯Ç´½ ·È¸¿ ¾Á½ Âǯ² ÇÁ°¸ÇÁ² Á¿Á±¸¸¯ ¸² ǯà ¼¯µ·¯Ç ÇÁ¸¸µ ÇÁ°¸ÇÁ² µ¸¯'À
·È¸¿º¯¿ ·»¯³ ¾Á½ °¸´¯ ´»¸Ã¯ "¼¸Çȸ Ç´²" »¸´´ °¸´¯ µ¯ ·¸¸Æ±¸¯´Ç Á¿Á±¸¸¯ ¸² ǯà ¾´¯ ³°´·
À¯² µ¸¯ »º³ ¹À° .¹´²¸È ¼Á² ¾±¸²¿Á ¼¸¸° ·À¿ÇÁ ·È¸¿ À¯² ¾Á½ »¯µ ,»Á¿¯ §Ã¼Á²¾Á½Á¿¾Á½
¾ÁÆ ¾Á½ ¾´¯ ¾Á½Á»°¯Ç §Ã¾²¸¸½Ç¯Ã´ÅÉ´»²Éȳ¯ ²¯È ¯ Ƚ½ ¹¯² µ¸¯'À .ÇÁ·Á §ÃÈ Â¸´¯ ¾±¸¸» §Ã¯
¯ ¾¯ ·±¯Ç· ¾Á½ ¾Á´´ ¹¸¸»± ¾´· ±¸¯´Ç ¾¸´È À¯² ÇÁ² ¾¸¯ ¾Á¿¯½ÇÁ² ¹¸µ ¾´¯ ¾·»¯³Ã¸´¯ ´Å À¯²
¸² ¾¸¯ ¾¸¸Ç¯ ¹¸µ ·µ¯» ¾Á½ ÇÁ²¸¸¯ ¹¯¿ ¹¸´¯ ,¹´²¸È ¾¸´È ¾Á¿Áµ ¼¸²²Å Á»¯ ¾Á´´ ,·´¿¸½ ÇÁ·ÅÁ»
.ÀÁµ¯Ã Á·À¿ÇÁ ¸´µ¯ ¼ÉÀ µ¸¯'À ¾´¯ ¹´²¸È ¼´Å ·¸¸Ç± ¾´¯ ¾±¸´ÅÁ±¿¯
¾À¸´Ç± ¯ !´´¸·¯½Ç¯Ã¿¸¯ ¾´¯ ǯ»Æ ÇÁ¸¸µ .Èÿ ɽ±Á Á·À¿¸µ½´¯ ¾¯
¾´· ´Å ·È¸¿Ç¯± ¹¸µ ·ÇÁ²¯Ã ,·±¯µÁ± ¸´´
Á»¯ ¾Æ¸»±¯° É"¸È³ÁƯ·»¯µ¾´¯ ,Æ¿¯² ,À» §Ã½ÁÀ ·´»° ¸² ¸´´¸¸À ¹¯² ·º¯½ ¾Á½ ,±¸Ç°¸¯
,·¸¸³ÇÁ±¿¸Ç± ¼¸º´²¸È ¾´· ´Å ÇÁ²¿¸Æ Áȸ²¸¯ ¾Á½ µ¯ ³ÈÁ½ ÉÁÈ° ¾Á±¿¯»Ç¯Ã ·´È §Ã¾Á½¾ÁÆ
,É´½¸»È³ É´¯¸Ç° ¹´É½ ,³»¶½´ ³ÇÅ »º½ »Å¿³» À¯² ,"»Á¿¯ §ÃÀ¯»±¿¸Ç¸³" ¸² ¾±¸¸»´Å ¹¸´¯ »¯µ
.ÉÁ²³ É°¶Ç³´ ,³È´²Æ² ɶ¿ ¾´Ã À¸Ã¯ ¾¸¯ ¾Ã´Ç¿¸¸Ç¯ ±¸²¿Á·È ¾Á½ ¾ÁÆ Á°»Áµ
!¾½¯ ¼Á² ¾º¯½ »¯µ ¾Á½ µ¯ ¾·Á° ¾´¯ "¼¸Çȸ Ç´²"
ĥĕĘČģ Ħčĕĥĕč ěĕģĥČčđĤ ĕėďĤĚ ęđĘĥ Ĥ"ĤĐ ĕ"ĞĐĥĤď


·¸¸Å Áȸ²¸¯
±"ÃÈÉ ¯Ç¯´ .!
   4   5   6   7   8   9   10   11   12